Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2013 •číslo 3, 4

 

 
 

Zpravodaj číslo 3 - 4 2013

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

koncem února proběhlo řádné jednání zastupitelstva městyse. Mimo tradiční zprávy starosty o dění v Lysicích a činnosti rady městyse byly vyhodnoceny výsledky inventarizace majetku. Inventura za rok 2012 proběhla v souladu se zákony i vnitřními směrnicemi městyse. Ústřední komisi v letošním roce tvořili Mgr. Kratochvil, p. Čechman a p. Šrámek. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v majetku a majetek městyse byl řádně zkontrolován. Za koordinaci všech zúčastněných včetně přípravy podkladů patří poděkování paní Išové, která veškeré podklady v závěru roku připravuje. Drobná diskuse proběhla k ořezu stromů ze strany E.ONu na náměstí Osvobození a také ke stavu bytů v majetku městyse. Průběžné hospodaření městyse bylo bez připomínek. Za zmínku tedy snad jen stojí fakt, že příspěvek na chod obcí od státu, prozatím není takový, jaký se očekával.

Na základě právního doporučení bylo schváleno odstoupení od exekuce na již neexistující firmu Realstav (kauza v soudním řízení cca 13 let). Dále byly předloženy zprávy o vykonávání státní správy v Lysicích, tj. matriky a stavebního úřadu. I za tuto činnost patří poděkování příslušným pracovnicím. Velmi důležitým bodem byla již avizovaná informace o schválení mírnějšího hygienického limitu pro pitnou vodu v Lysicích. Snažíme se opakovaně získat dotace na tuto investiční akci, což se již třetím rokem nedaří. V každém případě bude posílení vrtu (pracovně označen HV-101 ve Žlebech) k ředění vody ve stávajícím vodovodním řadu zařazeno do rozpočtu pro rok 2014.

O festivalu Concentus Moraviae budete informování samostatně. V každém případě budou koncerty v Lysicích „lahůdkou“ pro milovníky vážné hudby. Programy na celý červen si můžete vyzvednout na radnici, v knihovně a nákupním středisku COOP.

Dále jsme vzali na vědomí zprávu o činnosti knihovny, kde opět musím vyzdvihnout součinnost při konaných výstavách. Následoval tradiční blok odprodeje či nákupu pozemků ve vztahu k Lysicím – vše bylo řádně vyvěšeno na úřední desce. V samotném závěru byl přeložen návrh pro projekt rozvoje základní školy ( 4 nové učebny). Žádost bude podána v rámci ROP JV. V závěrečné diskusi jsme se vrátili k problému záchrany letního kina, bylo prezentováno poděkování charity za tříkrálovou sbírku a vánoční sbírku, ale také od některých našich dalších občanů za chod městyse. K tomu snad malá připomínka – je obdivuhodné, že jiní návštěvníci Lysic jsou z našeho městečka uneseni a prezentují to také na široké veřejnosti. Chápu ovšem, že ve své vlastní obci řeší každý především to, co ho osobně trápí. Rozhodně to ovšem neznamená, že by u nás bylo něco špatně. Byl řešen návrh projektu Horního náměstí a druhé části další výstavby na Horkách směrem k Žerůtkám.

V úplném závěru jsem pak na konkrétní dotaz směřující k obecnímu plesu a řešení tomboly objasnil systém zajišťování darů, prezentaci a celkovou formu zajišťování plesu. Vzhledem i k neskutečně rychle probíhajícím fámám jsem vysvětlil nedorozumění, ke kterému při organizaci došlo. V každém případě bych byl rád, a to všeobecně, kdyby každý, kdo má jakýkoliv dotaz, připomínku, stížnost apod., si nejprve informaci ověřil přímo u mě či u pověřené osoby. Mohu s plným vědomím a svědomím všem říct, že si na pozici starosty u nás v Lysicích nedovolím udělat něco, co není v souladu se zájmem obce. Naopak ! Proto mě mrzí, že se najdou osoby, a to nejen ve vztahu ke starostovi, radním, ale i mezi vámi občany, kteří dokážou pomlouvat. Navíc opět opakuji, že téměř vždy bez znalosti věcí.

Snad již krásné teplé počasí, úsměv ve tváři a dobrou náladu i mezi vámi spoluobčany přeje

Ing. Luděk Baláč, starosta


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

13.2.2013 – rada č. 85

 • rada vzala na vědomí doplňující informace pana Müllera k možnostem dalšího provozování letního

  kina v Lysicích. O provozování kina v letošním roce rozhodne zastupitelstvo v měsíci dubnu,

 • schválila pronájem garáže v areálu kluziště Emilu a Aleši Kotlánovým za 3000 Kč/měsíc,
 • schválila pronájem hospody na Oulehle panu Vratislavu Mazurovi z Bořitova za cenu

  5000,– Kč za měsíc,

 • projednala zprávu vedoucí knihovny za rok 2012,
 • pověřila zhotovením nové kuchyňské linky v jednom z bytů v domě městyse čp.150 pana

  Libora Kratochvíla,

 • projednala výsledky inventur majetku městyse za rok 2012 a pověřila pí. Išovou zpracováním

  zprávy pro jednání zastupitelstva,

 • odsouhlasila výměnu nefunkčního sporáku v jednom z bytů v bytovém domě městyse čp.150,
 • projednala program jednání zastupitelstva městyse,
 • vzala na vědomí oznámení firmy E.ON o prořezání smrků na náměstí Osvobození, které zasahují

  větvemi do drátů elektrického vedení,

 • souhlasí s nabídkou firmy Revenge, a.s. k možnosti spolupráce na sběru starého šatstva,
 • vzala na vědomí informace z výročních schůzí MS Lysice-Štěchov a MO včelařů.

20.2.2013 – rada č. 86

 • rada vzala na vědomí požadavek pana Porče na svážení TKO od jeho nemovitosti menšími vozy

  firmy Sita. Rada rozhodla řešit svoz TKO od jeho nemovitosti technikou městyse,

 • projednala žádost pana M.Španěla o odkoupení pozemku (zahrady) na Oulehle od městyse.

  Rozhodne zastupitelstvo městyse,

 • projednala žádost o rozšíření osvětlení v ulici Pod Hvozdcem. Po posouzení možností

  elektrikářem panem Sedláčkem rada rozhodne,

 • prominula poplatek za odvoz TKO panu I.Dufkovi, který žije v zahraničí,
 • schválila příspěvek do výše 5000 Kč pro vytištění publikace o zámecké oboře panu

  Zřídkaveselému,

 • schválila příspěvek do výše 500 Kč na výstavu místní organizace chovatelů drobného zvířectva.

6.3.2012 – rada č. 87

 • rada schválila novou cenu za doprodej kalendářů městyse ve výši 20 Kč za kus,
 • projednala za přítomnosti paní Olgy Tejkalové, vedoucí ochotnického divadelního souboru

  KLYH, náklady spojené s vytápěním sokolovny na zkoušky divadelního souboru a rozhodla o

  vyhodnocení situace po sezoně a poté pak vypracování návrhu na budoucí spolupráci souboru a

  městyse,

 • vzala na vědomí žádost paní Řehůřkové z Voděrad o přidělení bytu městyse,
 • vzala na vědomí výpověď z bytu městyse od paní Zoufalé,
 • vzala na vědomí dvě žádosti o výměnu kuchyňských linek v bytech městyse – žádosti budou

  posouzeny a pak rada rozhodne,

 • schválila cenu za prodej nových pohlednic Lysic ve výši 6 Kč/ks,
 • vzala na vědomí informace z výročních schůzí MO zahrádkářů a chovatelů,
 • schválila vyřazení drobného majetku městyse z evidence v souvislosti s inventarizací 2012 dle

  předloženého seznamu,

 • pověřila starostu projednat možnost zřízení věcného břemene na kanalizaci z Oulehly s panem

  Libišem, paní Libišovou a Mazalovými.

20.3.2013 – rada č. 88

 • rada projednala žádost stavebníka dvou rodinných srubů v ulici Sadová o napojení inženýrských

  sítí. Rada souhlasí s napojením splaškových vod do splaškové kanalizace jednou společnou

  přípojkou z revizní šachty na pozemku stavebníka do koncové šachty splaškové kanalizace v ulici

  Jabloňové, dále souhlasí s napojením dešťových vod jednou přípojkou z revizní šachty na

  pozemku stavebníka do koncové šachty dešťové kanalizace v ulici Sadová a nesouhlasí

  s napojením vodovodních přípojek pro rodinné domy z hlavního řadu vodovodu v ulici Sadová.

  Pro výstavbu RD v ulici Sadová je zbudován Ing. Horňanskou vodovodní řad a z tohoto řadu,

  který byl zkolaudován v roce 2006, měly být napojeny všechny rodinné domy v ulici Sadová nad

  areálem ŽIVA. Dosud nedoško k majetkovému předání vodovodu od Ing. Horňanské do vlastnictví

  městyse. Po dořešení majetkových vztahů k vodovodu a předání řadu do provozování VAS a.s.

  Boskovice pak následně vodovodní přípojky pro novostavby dvou rodinných srubů bude možné

  napojit na tento vodovodní řad,

 • projednala s Ing. Patočkou spolupráci při řešení projektu úpravy Horního náměstí a nové

  výstavby v lokalitě Horky za přítomnosti členů stavební komise a vedoucí stavebního úřadu,

 • vzala na vědomí potvrzení Policie ČR o dopravní nehodě polského kamionu, který dne 12.3.2013

  poničil majetek městyse (zděné zábradlí u mostu přes potok v ulici Halasova) dne 12.3.2013,

 • rozhodla zadat opravu poškozeného zábradlí u mostu v ulici Halasova firmě Tekostav Lysice a

  následně řešit s pojišťovnou náhradu. Rozpočet opravy bude přibližně 36.000 Kč bez DPH,

 • schválila žádost MC Jablíčko o přemístění odpadkového koše u farní budovy, aby MC mohlo v

  těchto místech instalovat novou vývěsku. Práce budou provedeny na náklady MC Jablíčko,

 • schválila přijetí 2–3 pracovníků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci a pověřilo starostu

  dalším jednáním a případným podpisem smlouvy s úřadem práce,

 • prominula úhradu poplatku za TKO B.Jakšové, která žije a pracuje v zahraničí,
 • vzala na vědomí převod finančních prostředků na městys od honebního společenstva Lysice za

  pronájem pozemků a současně schválila příspěvek pro konání akcí mysliveckého sdružení ve výši

  27.000,– Kč ,

 • vzala na vědomí pozvánku na slavnostní otevření nové budovy mysliveckého sdružení a soutěže

  O zlatou srnčí trofej dne 11.5.2013,

 • podpořila žádosti o dotace z ministerstev kultury (kašna na nám. Osvobození), životního prostředí

  (kompostárna) a JMK (vodní hospodářství), školství (ledová plocha), MAS (podpora dílčích

  projektů, např. koupaliště),

 • vzala na vědomí oznámení o havárii vodovodního potrubí a topení v bytovém domě městyse č.5 v

  Zámecké ulici. Opravou pověřena firma Tekostav Lysice,

 • vzala na vědomí oznámení o konání sportovní akce na fotbalovém hřišti na Oulehle v sobotu

  29.6.2013,

 • odsouhlasila výměnu nefunkčního plynového sporáku za nefunkční v jednom z bytů městyse v

  čp.381 v ulici Zákostelí,

 • odsouhlasila opravu omítek ve sklepě domu městyse v čp.381a rozhodla opravu

  provést pracovníkem údržby městyse,

 • vzala na vědomí žádost paní Uríkové o přidělení bytu městyse,
 • vzala na vědomí oznámení divadelního souboru KLYH o termínech premiéry a reprízy

  divadelního představení na sokolovně,

 • schválila organizaci nabídkového řízení na opravu střechy obecního domu čp. 150 na náměstí

  Osvobození a opravy vozovky v ulici Sadová. Pověřila starostu oslovením jednotlivých firem.

3.4.2013 – rada č. 89

 • rada uložila starostovi zadat zpracování návrhu opravy radnice,
 • uložila místostarostovi p.Fojtovi zajistit zprávu o hospodaření v lesích městyse za rok 2012,
 • uložila člence zastupitelstva Ing.Mazalové vypracovat zprávu o bytovém hospodářství městyse,
 • vzala na vědomí žádost p.Tejkala o prověření stavu lípy nad jeho nemovitostí, která dle žadatele

  ohrožuje jeho nemovitost. Stav stromu bude posouzen odborníkem a následně radou rozhodnuto o

  dalším postupu,

 • vzala na vědomí žádost p. Skřipského a p. Komprdy o pokácení několika stromů na p.č. 365 a 366

  a uložila starostovi prověřit možnosti kácení,

 • vzala na vědomí žádost sl.Španělové o výměnu bytu městyse za větší,
 • vzala na vědomí kritéria MŠ Lysice pro přijímání žáků do MŠ pro školní rok 2013/2014,
 • schválila podpis smlouvy s firmou ASEKOL na zajištění zpětného odběru solárních panelů,
 • schválila výměnu kuchyňské linky a pořízení digestoře v jednom z bytů městyse v čp.5 v Zámecké

  ulici a uložila starostovi zajistit nabídku na kuchyňskou linku,

 • schválila prominutí poplatku za odvoz TKO B.Štusákové, které žije v zahraničí,
 • vzala na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy na předzahrádku u Lidového domu Lysice a

  reklamního poutače z důvodu změny názvu firmy a žádost o nový pronájem od firmy Trivoly,

 • vzala na vědomí návrh JUDr. Němcové na ukončení činnosti komise pro přestupky v Lysicích a

  převedení pod Městský úřad v Boskovicích a rozhodla předložit návrh k posouzení členům

  zastupitelstva,

 • vzala na vědomí žádost ZŠ Lysice o pronájem části pozemku 782/1 (prostor za školou u školní

  družiny) za účelem smluvního zajištění pro podání žádosti o dotace na MAS Boskovicko plus,

 • schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ dle předloženého návrhu,
 • vzala na vědomí žádost MC Jablíčka o pronájem hřiště za sokolovnou – p.č. 3272/1 o výměře cca

  1000 m2 na dobu 6 let. Rada rozhodne po zákonném vyvěšení záměru na úřední desce,

 • schválila vyřazení 6 kusů kancelářských židlí z majetku městyse.

10.4.2013 – rada č.90

 • rada schválila žádost místních hasičů o využití prostor u radnice a u koupaliště pro pořádání oslav

  výročí SDH, které proběhnou v červnu,

 • schválila program zasedání zastupitelstva,
 • schválila příspěvek na vyčištění požární nádrže u radnice ve výši 5000,–Kč,
 • schválila uzavřením darovací smlouvy s paní Ing. Hedvikou Horňanskou, bytem Žerůtská 420,

  Lysice dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem darovací smlouvy je stavba vodovodu a

  kanalizace na pozemcích v lokalitě Za Brančí v celkové hodnotě 1.602.681,– Kč vybudovaná Ing.

  Hedvikou Horňanskou v letech 2003–2006,

 • odsouhlasila uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s vlastníky deseti pozemků v lokalitě

  Za Brančí na umístění stavby vodovodu a kanalizace realizované Ing. Hedvikou Horňanskou a

  darované městysi Lysice dle předloženého návrhu smlouvy,

 • schválila posouzení stavu krovů na budově radnice firmou PYROS Brno,
 • schválila záměr podat žádost o dotaci z OPŽP v režimu „de minimis“ na projekt "Sběr a svoz BRO

  v Lysicích" s celkovou cenou bez DPH cca 1,5 mil. Kč. Současně schvaluje objednávku na

  zpracování žádosti panem Pilliarem,

 • projednala žádost o prodej pozemku panu Zřídkaveselému a postoupila zastupitelstvu k

  projednání,

 • projednala žádost o oplocení pozemku před nemovitostí p. Kotlána v ulici Zámecké. Po vyjádření

  stavebního úřadu bude rozhodnuto.


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

25.2.2013 – zastupitelstvo č. 19

 • zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého

  materiálu.

 • schválilo inventarizační zprávu za rok 2012 se závěrem, že nejsou zjištěny žádné nedostatky,
 • schválilo zprávu o hospodaření městyse za období 11–12/2012 dle předloženého materiálu,
 • schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 dle předloženého materiálu,
 • schválilo na základě doporučení JUDr. Němcové odstoupení od exekuce na firmu Realstav, s.r.o.

  v plné výši dle předloženého materiálu,

 • schválilo zprávu o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2012 předloženou pí. Hoškovou,
 • schválilo zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2012 předloženou Ing.Polickou,
 • vzalo na vědomí informace o schválení mírnějšího hygienického limitu pro pitnou vodu Krajskou

  hygienickou stanicí pro Jmk dle předložených materiálů,

 • vzalo na vědomí zprávu o konání koncertů v rámci mezinárodního hudebního festivalu Concentus

  Moraviae v roce 2013 v Lysicích,

 • vzalo na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2012 předloženou pí. Severovou,
 • schválilo prodej pozemků parc.č. st. 984 o výměře 2 m2, parc.č. 3502/30 o výměře 78 m2, parc.č.

  3563/12 o výměre 28 m2 a parc.č. 6358 o výměře 5 m2 vše v obci a k.ú. Lysice manželům

  Libišovým, Lysice za cenu 50,– Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřilo starostu

  podpisem smlouvy,

 • neschválilo prodej části pozemku městyse parc. č. 452/11 pí Tomášové, Lysice,
 • schválilo koupi části pozemku parc. č. st. 149 nově označeného dle GP č. 1184–10354/2012 jako

  díl „a“ o výměře 50 m2 v obci a k.ú. Lysice od manželů Němcových, Lysice za cenu 50,–Kč/m2

  dle předloženého návrhu smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 • schválilo prodej id. 43/50 části pozemku parc. č. 220/11 nově označených dle GP č. 1182
  • 10362/2012 jako díl „a“ o výměře 259 m2 a díl „d“ o výměře 113 m2 vše v obci a k.ú. Lysice

  společnosti ZEAS Lysice, a.s., za cenu 200,– Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřilo

  starostu podpisem smlouvy,

 • schválilo koupi id. 7/50 pozemků parc. č. st. 962 o výměře 50 m2 a parc. č. st. 2920/19 o výměře

  430 m2 vše v obci a k.ú. Lysice od vlastníka společnosti ZEAS Lysice, a.s. za cenu 200,– Kč/m2

  dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

 • schválilo podání žádosti ZŠ Edvarda Beneše v rámci ROP JV. V případě získání dotace garantuje

  předfinancování projektu a financování vlastního podílu dotace z rozpočtu městyse Lysice přes

  účetnictví Základní školy Edvarda Beneše Lysice.


Činnost SPOZ v roce 2012

Sbor pro občanské záležitosti tvoří 8 členů. Předsedou je člen zastupitelstva městyse Mgr. Pavel Dvořáček. Za městys i za občany Lysic vítá při slavnostním obřadu nové občánky, první den nového školního roku vítá nové prvňáčky a jako pověřený členy zastupitelstva oddává desítky párů snoubenců ročně. Jednatelka Eva Hošková dohlíží na plnění rozpočtu SPOZ. Zajišťuje nákup materiálu, pomůcek pro činnost sboru i dárků pro jubilanty a děti. Připravuje obřady vítání občánků, svatební obřady, vítání dětí v 1. třídách ZŠ i loučení s mateřskou školou v obřadní síni radnice. Připravuje třikrát do roka tvoření a společně s ostatními členkami a předsedou zábavné odpoledne ke Dni dětí a Mikulášskou nadílku. Mgr.Olga Tejkalová má na starosti zajištění recitačního pásma dětí z místní základní školy při obřadu vítání občánků a tento obřad zpestřuje i svojí recitací. Kateřina Horňanská a Michaela Danácová zpívají při obřadech vítání občánků a při svatbách. Marcela Polanská recituje při svatbách a zajišťuje fotodokumentaci při vítání občánků. Jarmila Růsková, Ing. Jaromír Vaněk a ostatní členové pak pravidelně každý měsíc navštěvují jubilanty v jejich domácnostech při jejich významných životních jubileích.

Loni jsme uvítali v obřadní síni radnice 10 dětí. Dárky pro miminka a kytičky pro maminky v hodnotě cca 500,–Kč věnuje městys a malým dárečkem (pletenými ponožkami) přispívá Klub seniorů Lysice. Ponožky pro miminka již spoustu let plete paní Ludmila Škrobánková, které touto cestou děkujeme.

V červnu jsme se slavnostně rozloučili s 25 dětmi z lysické mateřské školy, které po prázdninách nastoupily do I. třídy. V obřadní síni radnice byly děti za přítomnosti starosty Ing.Luďka Baláče a matrikářky Evy Hoškové pasovány na školáky. Přítomny byly i paní učitelky dětí z MŠ a za místní knihovnu, kterou děti pravidelně po celou školní docházku navštěvovaly, vedoucí Jitka Severová. Všichni jsme jim popřáli pěkné prázdniny a ony nám na oplátku předvedly, co všechno se ve školce naučily. Od SPOZ pak dostaly na památku drobné dárky pro pobavení o prázdninách za 3.500,–Kč.

V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 42 dětí. Všichni prvňáčci obdrželi od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování v hodnotě celkem 7.500,–Kč. Prvňáčky za sbor přivítali předseda a matrikářka a popřáli dětem hodně úspěchů ve škole.

Při významných životních výročích (70,80 a 90 roků) navštěvují členové SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech, kde jim poblahopřejí a předají dárkový balíček v hodnotě 500,–Kč. Loni jsme jich navštívili 26. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné oznámení jednatelky SPOZ. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání sdělit jednatelce pí. Hoškové osobně, telefonicky nebo e-mailem. Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60., 65., 70. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým výročím uzavření manželství. Ke zlaté svatbě jsme loni popřáli dvěma manželským párům, vzácná diamantová byla jedna. Osobní návštěvy manželů se uskutečňují hlavně v jejich domácnostech, ale pokud mají jubilanti zájem o slavnostní připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, členové SPOZ velmi rádi připraví obřad obnovení manželského slibu. Městys věnoval na zajištění blahopřání a dárků pro jubilanty loni 20 tisíc korun. Všechny akce, které SPOZ pořádá, jsou dobrovolnou činností.

Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu tráví poslední roky svého života v domovech pro seniory, penzionech či u svých rodin mimo Lysice. Během roku zasíláme blahopřání k jejich narozeninám, vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Černé Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Boskovicích jsou dvě spoluobčanky.

Začátkem dubna se s velkým úspěchem konalo pro dospělé i pro malé i větší děti Jarní tvoření, ze kterého si všichni odnášeli krásné velikonoční dekorace. Připraveny byly květináče se zeleným obilím k aranžování různých zápichů a zdobení, věnec z proutí, věneček na dveře ze stuh a ozdob, pro děti pak motýli a vajíčka z barevných fotokartonů, věneček s květy z krepových papírů, zápich – tulipán z barevných papírů, slepičky a zajíci z květináčů. Všechna tvoření během roku si získala velkou oblibu, o čemž svědčí hojná účast dětí i dospělých. Velká zasedací místnost na radnici je vždy plná. Městys věnoval na jarní tvoření 5.000,–Kč, sponzor 3.000,–Kč.

V červnu se konala již tradiční oslava Dne dětí, poprvé v areálu sokolovny. Připraveny byly společné soutěže i tancování, dále pak pro jednotlivce řada soutěžních disciplín jak sportovních, tak vědomostních. Soutěžilo se v prostorách budovy i venku na hřišti. Motivace byla veliká. Kupony získané v soutěžích děti mohly vyměnit v připraveném obchůdku za hračky a sladkosti. Ke konci oslavy byl obchůdek se zbožím za bezmála 8.000,– Kč prázdný. Náklady na uspořádání dětského dne vyšly městys na 10.000,–Kč. Za zdárný průběh vydařeného odpoledne patří poděkování všem členům SPOZ i jejich rodinným příslušníkům, kteří přispěli svojí pomocí. O občerstvení se starali členové místního sboru hasičů.

Koncem října si mohli dospělí s dětmi zdarma vytvořit v rámci Podzimního tvoření krásné dekorace do svých bytů. Jednatelka SPOZ pro ně připravila 10 vzorů různých dekorací. Někteří pracovali pečlivě beze spěchu a vytvořili si tak dvě, tři i čtyři krásné dekorace, jiní pospíchali a výsledek se odrazil na vzhledu i kvalitě výrobku. Materiálu i času na výrobu je přitom vždy dost. Tvoří se tak dlouho, dokud je zájem. Připraven byl přírodní i umělý materiál. Tvořili jsme květinové vypichované košíky, květináče zdobené podzimními plody a dekoracemi, lesní čarodějky, děti pak vyráběly bramborová strašidla, papírové ježky, pštrosy z korku a barevných peříček, korkové pejsky, papírové ptačí budky, klauna z papíru a filcové plsti a zvířátka z kaštánků. Z rozpočtu městyse byl zakoupen materiál za 4.000,–Kč, sponzor věnoval 2.500,–Kč.

Prosinec je měsíc bohatý na kulturní akce. Tradiční Mikulášská nadílka v parku na náměstí je vždy členy SPOZ připravena jako strašidelné rejdění i veselé dovádění čertů a čertic u plápolajících plamenů pekelného ohně. V mnoha menších dětech, které se v parku sešly s rodiči či prarodiči, byla opravdu jen malá dušička. Andělé pak měli za úkol čerty odhánět, dětem rozdávali drobné sladkosti a připravovali je na příchod Mikuláše. Ten potom všem rozdal dárky. O světelné efekty, které vytvořily tu správnou pekelnou kulisu, se postaral pan Pavel Adámek a hudební kulisu a ozvučení prostor zajistili Ladislav Horňanský a Michal Danác ml. Požární bezpečnost kolem otevřeného ohně si vzali na starost jako každý rok místní dobrovolní hasiči. Celá akce stála 7000,–Kč.

Na začátku adventu si všichni, kteří přišli na Vánoční tvoření, vlastnoručně vyrobili nádherné vánoční dekorace. Do jejich svátečně vyzdobených bytů tak přibyl např. ozdobený závěsný chvojkový stromeček na dveře, vánoční svícínek nebo květináč zdobený šiškami a přírodními dekoracemi. Děti vyráběly třpytivého vánočního kapříka z papíru, papírový ozdobený vánoční stromek či velkou rybu, sněhuláka na lyžích z polystyrenových koulí, dárkovou tašku v podobě anděla, vánoční stromek složený z polystyrenového kužele a rozstříhaných vánočních balicích papírů a zdobená vánoční přáníčka. Tvořilo se ze spousty připraveného materiálu, roztříděného na jednotlivá pracoviště. Každý výrobek byl, jako při každém tvoření, již předem zhotoven. Tyto předlohy slouží všem jako vzor, a tak mohou bez obav tvořit i ti méně zruční. Přišly všechny věkové skupiny – maminky s malými prcky, školáci, mladé slečny i ženy ve středním věku a důchodkyně. Dokonce se na každém tvoření objeví i nějaký tvořivý muž, za což mu patří náš obdiv. Všechny akce SPOZ jsou fotodokumentovány a fotky umístěny ve vývěsce v chodbě radnice. Jednatelka SPOZ ji pravidelně aktualizuje. Městys na vánoční tvoření věnoval 6000,–Kč, sponzor 2.500,–.

V roce 2012 na uspořádání akcí SPOZ městys vyčlenil ze svého rozpočtu 67 tisíc korun, sponzor věnoval 8 tisíc.

Za SPOZ Eva Hošková, jednatelka


Činnost stavebního úřadu v roce 2012

Stavební úřad vydal k 31.12.2012 tato rozhodnutí a opatření :

stavební povolení: ohlášení : novostavby rodinných domů – 2 novostavby rodinných domů – 11 ostatní stavby – 19 ostatní stavby – 24

kolaudační rozhodnutí: rodinné domy – 4 ostatní stavby – 6

kolaudační souhlas : souhlas s užíváním stavby : rodinné domy – 3 rodinné domy – 9 ostatní stavby – 10 ostatní stavby – 32

změna užívání stavby – 4 územní rozhodnutí – umístění stavby – 25
- změna využití území – 0 územní souhlas – 67 územně plánovací informace – 2 veřejnoprávní smlouva – 5

ostatní rozhodnutí – 1 souhlas s reálným dělením, odsouhlasení GP – 58 souhlas s odstraněním stavby – 2 souhlas podle § 15 – 21 výjimka – 8 pasport stavby – 10

V Lysicích bylo vydáno : územní rozhodnutí – 4 územní souhlas – 18 stavební povolení – 6 ohlášení – 7 kolaudační rozhodnutí – 3 z toho 1 rodinný dům kolaudační souhlas – 3 souhlas s užíváním stavby – 12 z toho 1 rodinný dům

Na stavební úřad došlo 636 podání. Stavební úřad provedl 114 místních šetření a kontrolních prohlídek. Na správních poplatcích bylo vybráno 53.300,– Kč.


Informace o novele stavebního zákona

Od 1.1.2013 vstoupil v platnost zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu. Tato novela stavebního zákona přináší poměrně hodně změn nejen v postupech povolování jednotlivých staveb, ale hlavně v jejich zatřídění, to znamená, že stavby, které dosud podléhaly umístění nebo ohlášení za splnění zákonem stanovených podmínek, může stavebník postavit bez povolení nebo ohlášení a i bez jakéhokoliv opatření pro jejich umístění. Změnilo se i zatřídění jednotlivých staveb, a to některé stavby, které dosud vyžadovaly územní rozhodnutí a stavební povolení, lze realizovat na základě územního souhlasu. Novelou stavebního zákona došlo k úpravě dalších třinácti zákonů. Nejcitelnější pro stavebníky je novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podle této novely a jejího sazebníku dochází ke zpoplatnění téměř všech rozhodnutí, souhlasů a dalších institutů vydávaných stavebním úřadem. Po novele správních poplatků stavební úřady volaly od roku 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon. Problém je ve výši sazeb za jednotlivé úkony, které sazebník stanovuje. Ke stavbám, které jsou v sazebníku přímo specifikovány, je stanovení poplatku jednoduché a ze strany stavebníka neoddiskutovatelné. U zbývajících staveb nastává zděšení, protože za stavbu např. kůlny nebo sklepa, může stavebník zaplatit správní poplatek až 35.000,– Kč.

Ing. Zuzana Polická, vedoucí SÚ Lysice


Inventarizace majetku městyse za rok 2012

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku, závazků a pohledávek městyse Lysic byla provedena v období od 7. do 25. ledna 2013. Vzhledem k rozsahu majetku byly jako již v roce 2011 jmenovány pouze dvě dílčí inventarizační komise. Výsledky byly zpracovány do inventurních soupisů a na základě těchto soupisů vyhotovila ústřední inventarizační komise inventarizační zprávu za rok 2012, jejímž obsahem je popis časového a věcného průběhu inventur, způsob jejich provedení, doložení zjištěných skutečností potřebnými podklady a soupis veškerého majetku, pohledávek a závazků městyse.

Při inventarizaci bylo zjištěno, že městys vlastní majetek v celkové hodnotě 230.200.112,94 Kč, a to:

 • budovy a stavby v hodnotě 168.642.792,25 Kč
 • pozemky včetně lesních porostů v hodnotě 44.104.422,67 Kč
 • hmotný majetek v hodnotě 15.594.113,02 Kč
 • nehmotný majetek v hodnotě 1.256.789,00 Kč
 • nedokončený majetek v hodnotě 601.996,00 Kč.

Zůstatek hotovostních prostředků na účtech městyse ke konci roku činil 2.214.460,55 Kč. Pohledávky městyse byly ve výši 659.223,73 Kč. Mezi pohledávky patří např. nezaplacené nájemné za pronájem obecních bytů, hrobových míst, neuhrazené poplatky za svoz odpadu, reklamu ve zpravodaji, projednání přestupků v přestupkové komisi.

Závazky městyse činily 719.964,72 Kč, což jsou nezaplacené faktury za materiál, práce a služby provedené pro městys, které byly vystaveny v roce 2012, ale jejich lhůta splatnosti je až v lednu 2013. Z poskyt­nutých úvěrů na stavbu bytových domů v ulici Halasova zbývá uhradit 4.999.600,00 Kč a na inženýrské sítě v ulici V Zahradách 3.955.999,00 Kč.

Během roku 2012 byl z evidence vyřazen hmotný majetek v hodnotě 911.461,75 Kč. Jednalo se především o plynovod v ulici V Zahradách (771.713,00 Kč), který byl prodán plynárnám, a drobný inventář z radnice a hasičské zbrojnice. Úbytky v pozemcích činily 5.454.898,78 Kč, což jsou jednak prodané pozemky, ale zejména nový stav v evidenci pozemků po ukončení obnovy katastrálního operátu.

Do evidence byl zařazen nový majetek v hodnotě 14.755.195,37 Kč. HC Lysice daroval městysi areál kluziště (2.078.123,00 Kč), byla kompletně dokončena ulice V Zahradách (11.563.140,86 Kč), chodník v ulici Potoky (655.321,00 Kč) a volejbalové hřiště na koupališti (449.272,51 Kč). Byl pořízen nový program na zpracování účetnictví v hodnotě 232.668,00 Kč a s tím související nový PC v hodnotě 38.573,00 Kč. Přírůstky v pozemcích činily 4.625.575,77 Kč, což souvisí především s obnovou katastrálního operátu.

Jarmila Išová, pracovnice ÚM Lysice


Březen – měsíc čtenáře

se v naší knihovně vydařil. Po celý měsíc se mohli přihlásit noví čtenáři bez zaplacení registračního poplatku. Této možnosti využilo 14 čtenářů. Každý březnový čtvrtek od 16 hodin jsme pořádali pro děti „Pohádkové odpoledne“. Četli jsme si pohádkové příběhy o lesních zvířátkách. Potom jsme si o přečteném příběhu povídali, děti jmenovaly další zvířátka, která žijí v lese. Následně měly možnost tvořit jednoduché věci z papíru, malovat obrázky na dané téma. Vytvořené věci, mimochodem velmi zdařilé, si odnesly s sebou domů. V úterý 12. března jsme pořádali v naší knihovně besedu s panem Kopeckým na téma „Jaro v zahradě“. Besedovat přišlo 20 účastníků. Pan Kopecký odpovídal na dotazy z řad návštěvníků. Bylo vidět, že na práci na zahrádkách se už všichni těší, ale nekonečná zima nám tuto možnost stále oddaluje. Ve výstavních prostorách knihovny se konala výstava obrazů Romany Nečasové – Barevné fantazie, kterou navštívili také žáci místní základní školy.

Přijďte navštívit naši knihovnu.

Otevřeno máme:

 • pondělí 12 – 17 hodin pro mládež
 • úterý 13 – 17.30 hodin pro dospělé
 • čtvrtek 13 – 17.30 hodin pro dospělé

Telefonní kontakt: 516 472 166 e-mail: knihovna@mestys.lysice.cz Webové stránky: www.lysickaknihovna.cz

Jitka Severová, vedoucí knihovny


OSLAVY 140. VÝROČÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LYSICÍCH

Ve dnech 14. – 15. června 2013 si členové SDH Lysice a občané Lysic připomenou 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lysicích.

Sbor dobrovolných hasičů v Lysicích byl založen 30. dubna 1873 i když přípravy byly konány již v předcházejícím roce. Myšlenka založit vlastní hasičský sbor vznikla mezi činovníky nepovolené tělocvičné jednoty Sokol, kteří chtěli zachovat český vlastenecký spolek a současně pokrýt potřebu zřízení hasičského sboru.

Prvním starostou byl zvolen František Hlaváček a velitelem Josef Němeček, oba z Lysic. Ve výboru byli i občané z Drnovic a Žerůtek, kteří se později stali zakladateli hasičských sborů v těchto obcích. Sbor přijal název „Tělocvično hasičská jednota Sokol“ a začal vyvíjet svoji bohatou činnost. Řadu let se mimo odborný hasičský výcvik cvičilo ve sboru i po sokolsku.

Nadšení a houževnatost spojená s obětavostí prvních členů byla vzorem okolním obcím, kde za pomoci členů z Lysic byly zakládány sbory dobrovolných hasičů. V roce 1884 se stal lysický sbor iniciátorem vzniku IV. hasičské župy Boskovické. Jmenovitě Jan Faust, dřevosoustružník v Lysicích, byl nejhorlivějším propagátorem vzniku hasičské župy. Župa byla založena 21.9. 1884 a Jan Faust se stal náměstkem starosty. Sbor dobrovolných hasičů v Lysicích byl činný ve všech oblastech života obce. Měl vlastní dechovou hudbu, skupinu samaritánů, pořádal taneční zábavy, plesy a hasičské výlety spojené s propagací myšlenek hasičské práce.

Velmi dobrých výsledků bylo a je dosahováno v práci s mládeží, kde naše družstva mladých hasičů několikrát postoupila do krajských kol a reprezentovala celý náš okres. V sedmdesátých letech se začíná objevovat nová soutěžní disciplina, a to požární sport. Družstvo mužů našeho sboru se pravidelně zúčastňuje i soutěží s profesionálními hasiči a i zde sbírá vavříny. Největším úspěchem pak bylo vítězství v krajském kole. Dlouholetou tradici má i činnost žen ve sboru. Od roku 1991 děvčata pravidelně vyhrávala okresní kolo soutěže. V roce 1997 se jim podařil největší úspěch – postoupila do celostátního kola.

Celá historie sboru je samozřejmě spjata i se zásahy u požárů, které se v celé historii sboru mohou počítat do stovek, a to jak v naší obci, tak i v celém širokém okolí.

A tak pamětlivi odkazu našich dědů a otců, chceme i my důstojně oslavit toto velké výročí. Sejdeme se nejprve 14.6.2013 v 18­.30 hodin na slavnostní schůzi, kde bude zhodnocena práce sboru za 140 let činnosti a nejlepší členové budou vyznamenáni. V sobotu 15.6. 2013 bude v 10.00 hodin zahájena výstava techniky a dokumentů v prostorách lysického koupaliště. Ve 14.00 hodin na parkovišti před koupalištěm proběhnou ukázky zásahu starou a novou technikou. Po skončení bude následovat volná zábava na koupališti, kterou zpestří vystoupení harmonikářů pana Kršky z Černé Hory. Bližší program bude upřesněn na plakátech.

Dovolte nám, abychom všechny naše členy a lysické občany pozvali na tyto oslavy.

Výbor SDH Lysice


VI. ročník regionální recitační soutěže „O lysické sluníčko“

Ve čtvrtek 14. března 2013 zorganizovaly p. uč. Tejkalová a p. uč. Kyánková na naší škole již VI. ročník regionální soutěžní přehlídky v recitaci „O lysické sluníčko“.

Tato akce se stala, jak se zdá, úspěšnou tradicí, neboť přijelo opět množství soutěžících z různých škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, někteří již opakovaně, ale jiní úplně poprvé. Sešlo se tu celkem 9 základních škol, aby poměřily síly v interpretaci textů. Konkrétně to letos byly školy z Kunštátu, Lomnice, Boskovic, Rájce – Jestřebí, Lipůvky, Adamova, nově pak ze Svitávky a Drnovic, které se utkaly se soutěžícími ze ZŠ Lysice.

O výkonech soutěžících rozhodovala devítičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících žáky. Rozhodování nebylo vždy jednoduché, ve většině případů se však porota shodla a jen o některých výkonech se pak déle diskutovalo. V každé kategorii mohly být uděleny pouze tři ceny a vedle nich čestná uznání jako ocenění zajímavého nebo originálního výkonu. Některé školy si odvážely cen více, jiné bohužel žádnou, ale v tom je podstata soutěží. O absolutním vítězi celé soutěže rozhodovali sami soutěžící. Tentokrát nebylo hlasování tak jednoznačné, ale na základě největšího počtu hlasů zvítězila Anna Mrázková ze ZŠ Rájec – Jestřebí. Anička je mladší sestrou Evy Mrázkové, která si odvážela Lysické sluníčko vloni. Posluchači ocenili nejenom výbornou interpretaci, ale i zábavný text, jehož autorem je pan Mrázek, otec obou dívek. Krásné keramické Lysické sluníčko, které je zmíněnou hlavní cenou, pochází z dílny p. učitele Tejkala. Všichni soutěžící si pak domů kromě příjemných zážitků odváželi malá keramická sluníčka, jež vyrobili členové keramického kroužku nebo žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy.

Velké poděkování patří Městysi Lysice, který v letošním roce financoval celou akci částkou 3.500,– Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno občerstvení pro soutěžící i porotu, materiál na výrobu keramických sluníček a pěkné knižní odměny pro vítěze. Svoji podporu této akci přišel vyjádřit i starosta Lysic, Ing. L. Baláč, který všechny přivítal a celou soutěž tak zahájil. Závěrečného slova, a tedy slavnostního ukončení, se ujal p. ředitel Burýšek, který předával odměny všem níže uvedeným vítězům. Věřme, že i v příštích letech bude spolupráce při organizaci této soutěže pokračovat. Akcí, které podporují kulturu mluveného slova, totiž mnoho není!

Výherci jednotlivých kategorií VI. ročníku regionální soutěže v recitaci

I. kategorie (1. třída)

 1. místo Lepková Berenika ZŠ Kunštát
 2. místo Lička Martin ZŠ Adamov
 3. místo Chytrý Adam ZŠ Kunštát

Čestné uznání: Kyrczová Eliška ZŠ Lysice

I. kategorie (2.-3. třída)

 1. místo Bednářová Natálie ZŠ Lomnice
 2. místo Nezval Jiří ZŠ Rájec-Jestřebí
 3. místo Nezval Filip ZŠ Adamov

I. kategorie (4.-5. třída)

 1. místo Sojková Aneta ZŠ Kunštát
 2. místo Chytrá Natálie ZŠ Lysice
 3. místo Peringerová Valentýna ZŠ Lomnice

Čestné uznání: Lepková Alžběta ZŠ Kunštát

I. kategorie (6.-7. třída)

 1. místo Kužel Jan ZŠ Lysice
 2. místo Mrázková Anna ZŠ Rájec-Jestřebí
 3. místo Včelík Jan ZŠ Svitávka

I. kategorie (8.-9. třída)

 1. místo Wetterová Nikol ZŠ Svitávka
 2. místo Vaščáková Tereza ZŠ Lomnice
 3. místo Pulec Vít ZŠ Kunštát

Hlavní cena diváků Lysické sluníčko: Anna Mrázková, ZŠ Rájec – Jestřebí

Simona Kyánková, učitelka ZŠ


MS Lysice – Štěchov

Za podpory SZIF, Městyse Lysice, ČMMJ Blansko, MC Jablíčko, SDH Lysice, Policie ČR, MAS Boskovicko plus a dalších organizací pořádá

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

CENTRA MLADÝCH MYSLIVCŮ A OCHRÁNCŮ PŘÍRODY,

které se koná dne 11.5.2013 v 9:00 hodin na starém hřišti.

Program:

 • zahájení
 • zahájení soutěže O zlatou srnčí trofej
 • ukázky hasičské techniky
 • práce policejních psů
 • program MC Jablíčko
 • ukázky trubačů
 • střelba pro malé i velké
 • k tanci a poslechu hraje živá hudba
 • bohatá tombola
 • výborná myslivecká kuchyně
 • a další

Myslivecké sdružení zve všechny rodiče a spoluobčany na slavnostní otevření centra mladých myslivců. Celodenní program je pro všechny věkové kategorie. Můžete si vyzkoušet střelbu na terč nebo se podívat na tradiční přijímání nového myslivce mezi nás. Zhlédnout můžete také práci se psy, bez kterých se žádný myslivec neobejde. Dále bude pro vás nachystaná výborná myslivecká kuchyně. Po cely den bude hrát živá hudba. Akce se koná za každého počasí. Vstupné je dobrovolné.

S pozdravem „Myslivosti zdar“ zvou všichni myslivci

Jindřich Vach, předseda MS Lysice-Štěchov


Státní zámek Lysice

*do 28. 4.2013 výstava obrazů ing. Heleny Puchýřové „ Vyznání Vysočině“ v renesančním salónku vedle pokladny, vstup volný o víkendech

 • od 1.5. do 31.5. 2013 výstava obrazů JUDr. Aloise Deutsche „ Obrazy z podzámčí „v renesančním salónku vedle pokladny, vstup volný , denně mimo pondělí od 9 do 16 hod. / včetně svátků /, vernisáž výstavy 1.5. v 15 hod.
 • v neděli 12.5. 2013 nabízíme vstup zdarma maminkám a babičkám v doprovodu alespoň 1 dalšího návštěvníka jako dárek ke Dni matek
 • v neděli 27.5. 2013 od 14 hodin třetí „ Svatební show“, v zámecké zahradě , módní přehlídka, zpívá Jana Musilová, herečka a zpěvačka Městského divadla v Brně, prezentace všeho, co ke svatbám patří , vstupné jednotné 40,– Kč
 • 28.-31.5. 2013 bude prohlídka 1.patra zámku doplněna o svatební šaty a svatební kytice
 • na 1. a 2.června připravujeme speciální prohlídky pro děti s novým malovaným průvodcem zámkem
 • v červnu plánujeme otevření zámecké zbrojnice po ročním uzavření a její celkové obnově, dále otevření výstavy o historickém lesnictví nejen lysického panství v předzámčí

Více o nás najdete na www.zameklysice.cz

Státní zámek Lysice, Zámecká 1 , 679 71 Lysice, tel.516472235, lysice@brno.npu.cz


FOTBALOVÁ POUŤ

V lysicích se chystá fotbalová pouť. Fotbalisté Ladislav Vízek, Jiří Novotný, Vladimír Šmicer, Jan Berger, František Straka, Daniel Zítka, herci Jakub Kohák, Leoš Noha a další se představí v sobotu 29. června 2013 na fotbalovém hřišti v Lysicích, kde se v exhibičním utkání střetnou se „starými“ pány z Lysic. Sestava All Stars teamu (www.vyber-hvezd.cz) bude upřesněna v průběhu května. Součástí akce, která odstartuje ve 13 hodin, bude i fotbalové utkání týmu žen Boskovice – Kunštát, ukázka aerobiku v podání Fit klubu Blansko a vystoupení semifinalistky letošního ročníku soutěže ČeskoSlovenská Superstar Kristýny Šebíkové. Připraveny budou soutěže pro děti, výtvarná dílna, skákací hrad aj. Nebude chybět občerstvení. Vstupenky pro jednotlivce v ceně 50,–Kč, děti 20,–Kč a rodinné (2 dospělí + 1 až 2 děti do 10 let) v ceně 100,–Kč si mohou už dnes zájemci objednat na e-mailu: smerda30@seznam.cz nebo na tel.č. 737 177 367. Akce se koná pod záštitou Městyse Lysice.

Pavel Šmerda


Mateřské centrum Jablíčko

V pátek 22. 2. 2013 uspořádalo Mateřské centrum Jablíčko v Lysicích podruhé maškarní ples pro dospělé, tentokrát pod názvem Olympiáda v Lysicích. Při volbě letošního tématu se organizátoři inspirovali loňskou velkou sportovní událostí, kterou byla olympiáda v Londýně. A ve stejný den jako se konala ,,Olympiáda v Lysicích“, si Česká republika připomněla další pěknou sportovní událost – 15. výročí zlatého úspěchu našich hokejistů v Naganu. Jaký byl ten letošní, sportovně laděný ples? Myslím, že vydařený stejně jako loňský.

Za velký úspěch organizátoři považují, že téměř všichni návštěvníci plesu si připravili nápadité masky a kostýmy. Objevily se tu jak sportovně inspirované masky – např. hokejisté, fotbalisté, volejbalisté, motokrosaři, tenisté, olympijští rozhodčí nebo horolezci, tak i další velmi zdařilé kostýmy – např. Teletubbies, ovečky Shaun, slámáci, Maková panenka a motýl Emanuel, antické bohyně či Úžasňákovi. Vyjmenovat všechny ani nelze.

Organizátoři opět připravili pro návštěvníky plesu dvě recesní vystoupení. Nejprve se publiku představil mužský oddíl akvabel synchronizovaného plavání v nové olympijské disciplíně ,,krasoplavbě“, potom nastoupily ženy se svojí olympijskou disciplínou – latinskou zumbou. Obě představení byla velmi vydařená a publikum je ocenilo obrovským aplausem. Dobrou náladu zajistila a k poslechu i tanci hrála hudební skupina Kredit. Kdo je zvědavý na letošní akci a chtěl by vidět alespoň fotografie, může navštívit stránky http://mcjablickolysice.rajce.idnes.cz/.

Všem organizátorům, účinkujícím a pomocníkům při letošních přípravách náleží velký dík. Právě jejich dobrovolná pomoc při organizaci zajistila úspěšný průběh plesu. Stejně tak patří poděkování všem sponzorům, kteří přispěli do plesové tomboly. Maškarní ples byl zakončením letošní bohaté plesové sezony v Lysicích. Všichni příznivci se můžou těšit na další, v pořadí už třetí maškarní ples, který se uskuteční opět za rok. MC Jablíčko srdečně zve na pravidelný program a další akce:

• CVIČENÍ S DOROTKOU – každé pondělí od 9 do 11 hodin pohybové aktivity s říkadly a básničkami pro děti od 2 do 4 let. Předcvičuje Dana Fritzová. • HUDEBNÍ KROUŽEK – každé pondělí od 15.30 h, vede Martin Pokorný. • ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ – každé pondělí od 17 do 19 hodin, vede Martin Pokorný. • CVIČENÍ SE SIMONOU – každé pondělí od 19 do 20 h, vede Simona Kyánková. • HERNA – každé úterý od 15 do 17 hodin. Vede: Andrea Huzlíková. • ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – každé úterý od 17 do 18.30 hod, pod vedením Mgr. Simony Kyánkové. Tempo a způsob výuky jsou přizpůsobeny potřebám skupiny. • CVIČÍ CELÁ RODINA – každé úterý od 17 do 18 hodin, velká tělocvična ZŠ. Předcvičuje Katka Parfusová. • KLUB NELLY – taneční kroužek pro děti předškolního věku každou středu od 15.30 hodin. Vede Nelly Karavasileva. • POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 h • JÓGA PRO DĚTI – každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin pro děti od 5 do 7 let. Vede Marie Kazdová. • HRÁTKY S BATOLÁTKY – každou středu od 9 do 11 hodin, pro děti od 1 do 2 let. Vede Zuzka Studýnková. • KERAMIKA PRO MRŇATA – první úterý v měsíci od 15.30 hod v budově ZŠ. Vede paní učitelka Olga Tejkalová.

Beseda ŠKOLNÍ ZRALOST – čtvrtek 18. 4. v 17 hod, MC. Lektorka: Mgr. Hana Pelčáková Kubecová Dílnička: DRÁTOVÁNÍ – středa 1. 5. v 15 hod, MC. Tvořivé odpoledne s korálky a měděnými drátky pro dámy a šikovné slečny. Příměstské tábory – SKAUTSKÝ 15. – 19. 7., POHÁDKOVÝ 29. 7. – 2. 8., DOBRODRUŽSTVÍ S PŘÍBĚHEM (tábor s angličtinou) – 5. – 9. 8. Hlásit se můžete již nyní.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Těšíme se na setkání s vámi.

Za MC Jablíčko Irena Hradecká, www.mcjablicko.xf.cz


LETNÍ TÁBOR HABŘÍ

Pro zpestření prázdnin dětí z Černé Hory a širokého okolí i v letošním roce pořádá Spolek táborníků Černá Hora od neděle 30.06.2013 do soboty 13.07.2013 let­ní tábor.

Základna osady se nachází v severovýchodní části Vysočiny, u obce Habří, zhruba uprostřed mezi obcemi Dolní Rožínka a Křižanov. Tábor na břehu říčky Bobrůvky je obklopen lesy. Říčku využíváme k dovádění a koupání. Les je zase výborným místem pro pořádání nejrůznějších her.

Jedná se o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s dřevěnými podsadami. Pro případ nepříznivého počasí máme k dispozici zastřešenou stavbu, která slouží jako jídelna i společenská místnost, a indiánské teepee, kam se vejdou všichni účastníci tábora. U prostorného táborového ohniště se často soutěží a zpívá. Stravování 5× denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, 2.večeře-dle potřeby) zajišťuje personál kuchyně, který je zárukou přípravy takových jídel, že naši strávníci zvyklí na školní jídelny, jsou mile překvapeni. Pitný režim je zajištěn po celý den. Odborný zdravotní dohled je zajištěn po celou dobu tábora.

S ohledem na svůj věk se účastníci formou služebních oddílů podílí na zajištění chodu tábora (příprava snídaně, mytí nádobí, příprava dřeva na topení, úklid společných prostor, kontrola dodržování táborového řádu, příprava táboráku, noční hlídky atd.). Děti se budou formou her a soutěží učit rozdělat oheň ve volné přírodě, vařit v kotlíku, najít si vhodné místo pro přenocování v přírodě a nejvýznamnější událostí bude přespání mimo tábor bez ohledu na počasí. Jsou připraveny sportovní soutěže, míčové hry, lezecká ministěna a další hry.

Chod tábora je jako každoročně zajištěn kolektivem zkušených i mladých vedoucích a instruktorů z Černé Hory, kteří tuto činnost vykonávají zcela dobrovolně bez jakéhokoliv honoráře.

Přihlášky do tábora, včetně všech formulářů a pokynů si mohou děti vyzvednout od 1. 5. 2013 v Základní škole Černá Hora a Lysice a na schůzkách mladých hasičů v Černé Hoře, Lysicích a Žernovníku, nebo u vedoucí tábora Petry Švancarové, Černá Hora, Zahradní 154, tel.: 606735160, e-mail: petrasvancarova@centum.cz. Cena tábora je 2800,–Kč. Zájemci si mohou prohlédnout vlastní internetové stránky tábora www.zahybka.org a facebook na stránce LT Habří, kde naleznou fotky z minulých táborů a aktuální informace.


INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7.
 • Další úřední dny JUDr. Němcové na ÚM Lysice budou : ST 24.4., 15.5., 29.5.
 • Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse www.lysice.cz na titulní straně vpravo v rubrice „hlášení rozhlasu“.
 • Vstupenky na koncerty festivalu Concentus Moraviae konané v Lysicích 9.6.2013 a 26.6.2013 zakoupíte v pokladně Státního zámku Lysice.

Knihovna městyse Lysic

pořádá do 28.4.

PRODEJNÍ VÝSTAVU ŠPERKŮ

paní Počuchové

doplněnou obrázky dětí mateřské školy

Výstava je otevřena:

 • NE, PO, ÚT, ČT : 14 – 17 hodin
 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu