Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2013 •číslo 1, 2

 

 
 

Zpravodaj číslo 1 - 2 2013

SLOVO STAROSTY

Z jednání zastupitelstva

V závěru roku vždy probíhá jedno z nejdůležitějších jednání, a to především ve vztahu ke schvalování rozpočtu. Po bouřlivě předjednávané verzi v měsíci listopadu došlo pouze ke kosmetickým změnám. Rozpočet byl tradičně schválen jako vyrovnaný a prozatím je jeho výše asi 24,5 mil. korun, a to včetně splácení půjček a profinancování přislíbených dotací. Další úpravy budou řešeny v průběhu roku v návaznosti na finanční plnění rozpočtu městyse. Mezi hlavní investiční priority jsou zařazeny chodníky části ulice Brněnská, kolem ZEAS a rodinných domů Macků ke hřbitovu a oprava vrchní části komunikace ulice Sadová, dále oprava střechy bytového domu na náměstí Osvobození č.p. 150. Ve zprávě starosty mimo shrnutí činnosti zaujala event. možnost výměny elektrických svítidel po obci. Nezávisle na této situaci došlo k řešení poruchy na Oulehle, kde se vyhledávání závady ukázalo složitější, a tedy i časově náročnější, než se očekávalo. U ostatních bodů, které jsou na programu každého jednání , snad ještě stojí za zmínku projednávání chodu letního kina, ke kterému se vrátíme v nejbližším období.


Kvalita vody v Lysicích

Vážení spoluobčané, v minulých letech jste byli několikrát informování o kvalitě vody v Lysicích. Neustále se jedná o stav dusičnanů ve vodě distribuované veřejným vodovodem. Přestože asi před deseti léty se stav dusičnanů pohyboval kolem 80 mg/l a v současné době stále klesá, byl jsem vyzván k opětovnému informování o ustanovení KHS JMK. Mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnanů se určuje na období do 31.12.2014 a je stanoven na 60 mg/l. Je zde možnost rizika dusičnanů pro kojence a děti do 3 let věku. Doporučuje se omezit spotřebu pitné vody z vodovodu při koncentraci 52 – 56 mg/l pro děti do 2 let, při koncentraci 57 – 60 mg/l pro děti do 3 let. Provozovatel VAS, a.s. Boskovice minimálně 6× do roka provádí odběr vzorků. Pro zajímavost

 • v roce 2012 byly zjištěny hodnoty u odebraných vzorků v rozmezí 32,4 – 56,2 mg/l, průměr byl tedy 51,5 mg/l. Proto je v plánu nápravných opatření napojení nového vrtu na stávající vodovodní síť. Tím se docílí dalšího ředění vody. Vzhledem k finanční náročnosti a možnostem městyse se po dohodě zúčastněných orgánů předpokládá, že akce bude zařazena do rozpočtu roku 2014.

Tříkrálová sbírka

V rámci Tříkrálové sbírky vybrali koledníci na okrese Blansko částku 1.500.824,– Kč, z toho v Lysicích 32.335,– Kč. Z těchto darů budou podpořeny tyto projekty:

 • podpora krizové pomoci osobám v tísni
 • pomoc lidem v hmotné nouzi
 • senioři a zdravotně postižení
 • nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti

Oblastní charita Blansko srdečně děkuje všem dárcům.


Hudební festival CONCENTUS MORAVIAE v roce 2013

Letošní ročník proběhne na téma „Italské slunce“. Výčet jmen italských skladatelů, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou hudbu, by byl velmi dlouhý. Již od středověku, ale především v době baroka dosáhl vliv Itálie v Evropě svého vrcholu. Předpokládá se, že i proto bude pro posluchače vážné hudby letošní ročník opět velice zajímavý. V Lysicích proběhnou dne 9. června 2013 dokonce dva koncerty – v 17.30 a 19.30 hodin na státním zámku a potom ve středu 26. června 2013 v 19.30 hodin opět na státním zámku. Bližší informace obdržíte v následujících měsících. I jménem pořadatelů vás již dopředu společně zveme na tyto akce.
Ing. Luděk Baláč, starosta


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

28.11.2012 – rada č. 78

 • rada projednala podněty a připomínky vznesené na setkání seniorů,
 • schválila žádost p. Jokla na rozšíření provozovny o prodej a konzumaci nápojů,
 • schválila žádost pí. Zárubové o zbudování mostku přes potok ke svému pozemku v ulici Zámecká,
 • vzala na vědomí návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ulice V Zahradách a rozhodla předložit zastupitelstvu,
 • schválila žádost pí. Přibylové o rozšíření vjezdu ke své nemovitosti,
 • schválila vyřazení PC sestavy a tiskáren dle předloženého materiálu z majetku městyse,
 • vzala na vědomí žádost pí. Dlapové z Brna o přidělení bytu městyse,
 • schválila prodejní cenu kalendáře Lysice 2013 ve výši 100,–Kč za kus.

5.12.2012 – rada č. 79

 • rada vzala na vědomí žádost majitele pozemku v lokalitě Horky o povolení stavby dvou srubů a na základě doporučení stavební komise nevznesla námitky ke stavbě. Neschválila ale výstavbu domovních čističek a trvá na napojení do kanalizace městyse,
 • schválila program jednání prosincového zastupitelstva městyse,
 • projednala návrh rozpočtu městyse na rok 2013,
 • schválila opravu havarijního stavu topení v bytovém domě městyse čp. 150,
 • vzala na vědomí žádost o příspěvek z rozpočtu městyse pro MC Jablíčko na rok 2013 a rozhodla o částečném zařazení do návrhu rozpočtu.

12.12.2012 – rada č. 80

 • rada vyhlásila nové výběrové řízení na pronájem restaurace v objektu městyse na Oulehle,
 • projednala s nájemcem letního kina p.Müllerem provoz kina v roce 2013,
 • schválila divadelnímu souboru KLYH pronájem sokolovny za účelem konání divadelního plesu 1.2.2013,
 • vzala na vědomí zápis o předání areálu kluziště HC Lysice do majetku městyse,
 • schválila příspěvek na akci „Vyhlášení sportovce okresu“ ve výši do 1000,– Kč,
 • schválila příspěvek na dopravu pro seniory na zájezd do Borotína ve výši 1000,– Kč,
 • schválila odměnu ředitelce mateřské školy dle předloženého návrhu

12.1.2013 – rada č. 81

 • rada schválila záměr pronájmu budovy (garáže) v areálu kluziště,
 • projednala přípravy na ples městyse,
 • odsouhlasila odkup pozemku od manželů Němcových do majetku městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
 • stanovila složení povodňové komise: Ing. Baláč, Z. Mazal, Z. Němec,
 • odsouhlasila výměnu topidla v jednom zbytů v bytovém domě městyse v ulici Štěchovská z důvodu nefunkčnosti,
 • schválila prominutí poplatku za odvoz domovního odpadu na rok 2013 rodině pí.Danillové, která žije v zahraničí,
 • schválila příspěvky organizacím pořádajícím v roce 2013 plesy ve výši 1000,–Kč na každý ples.

23.1.2013 – rada č. 82

 • rada nedoporučila ke schválení zastupitelstvu žádost o odkoupení části pozemku (zahrady) u

  bytového domu městyse v ulici Štěchovská ke stavbě rodinného domu,

 • vyhodnotila tři nabídky na pronájem restaurace na Oulehle a vybrala jako nájemce pana P.Himmela s nabídkou 6.500,–Kč měsíčně,
 • vzala na vědomí informace o koncertech v rámci festivalu Concentus Moraviae, které se budou konat v Lysicích 9.6 a 26.6.,
 • vzala na vědomí zprávu o stavu BOZP a požární ochrany na radnici (bez závad),
 • vzala na vědomí žádost o projednání akce „Vlajka pro Tibet“ a nedoporučila zapojení do akce,
 • vzala na vědomí žádost Krajského úřadu JMK Brno o součinnost při prevenci nelegálního provozování hracích automatů,
 • vzala na vědomí žádost pí. Čuříkové o byt městyse,
 • vzala na vědomí žádost o pronájem garáže na kluzišti od ZPK sdružení podnikatelů Lysice. Ve věci bude rozhodnuto po uplynutí lhůty pro vyvěšení záměru na úřední desce,
 • pověřila zastupitele Pavla Adámka zastupováním městyse na valné hromadě Honebního společenstva Lysice ve věci pronájmu pozemků městyse společenstvu,
 • projednala informaci o nadměrném vytápění společných prostor v bytovém domě městyse v čp. 662 a rozhodla o osazení termostatů na chodbách, které budou hlídat normované teploty,
 • přidělila byt v čp. 663 panu Pokornému z Brna,
 • schválila zadání projektu pro úpravu učeben F,CH,Př a dílen v základní škole firmou Školab jako podklad pro podání žádosti o dotaci.

30.1.2013 – rada č. 83

 • rada projednala zprávu o činnosti místní knihovny,
 • schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie“,
 • schválila výměnu kuchyňské linky v jednom z bytů v domě městyse čp. 150,
 • schválila převod nájmu bytu městyse z p.Pochylého na sl.Šteffkovou,
 • vzala na vědomí schválení mírnějšího hygienického limitu z krajské hygienické stanice na vodu v Lysicích do konce roku 2014,
 • uložila starostovi zadat zpracování projektu na rekonstrukci radnice,
 • schválila poskytnutí příspěvku na vyčištění okapových žlabů na budově „Beraníku“. Práci zajistí členové SDH Lysice.

6.2.2013 – rada č. 84

 • rada vzala na vědomí stažení žádosti o pronájem restaurace na Oulehle od pana Himmela a jako nového nájemce stanovuje V.Mazuru,
 • vzala na vědomí žádost o demolici RD čp. 69 v ulici Družstevní a jako majitel sousedního pozemku nemá námitky,
 • projednala žádost o prodloužení veřejného osvětlení na Badalkách k Porčovým a uložila starostovi zjistit možnosti,
 • projednala žádost o svoz TKO od těžko dostupných nemovitostí menšími vozy firmy Sita a uložila starostovi zjistit možnosti,
 • projednala žádost o řešení svodu povrchových vod z cest z Badalky v části „Líchy“ a uložila stavební komisi navrhnout řešení,
 • neschválila příspěvek na požární stanici Kunštát,
 • schválila dodatek k mandátní smlouvě o podmínkách výkonu funkce lesního hospodáře do roku 2014,
 • schválila zadání zpracování žádosti o dotaci ZŠ firmou Gatema Boskovice.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

17.12.2012 – zastupitelstvo č. 18

 • zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého

  materiálu

 • schválilo ukončení akce rekonstrukce ulice V Zahradách a schválilo všechny dodatky vztahující se ke smlouvě o dílo na tuto akci,
 • schválilo hospodaření městyse Lysice za období 1–10/2012 dle předloženého materiálu,
 • schválilo rozpočtové opatření č. 6/2012 a rozpočtový výhled městyse dle předloženého materiálu,
 • schválilo rozpočet městyse na rok 2013,
 • schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu,
 • schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu,
 • schválilo příspěvek do sociálního fondu dle návrhu,
 • vzalo na vědomí návrhy zastupitelů k chodu letního kina pro rok 2013 a o dalším chodu kina rozhodne na svém zasedání v únoru,
 • schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místních poplatcích dle předloženého materiálu,
 • schválilo směnu pozemků městyse a manželů Dostálových (p.č.879/5 v k.ú. Lysice) s tím, že si každá strana zajistí geometrické zaměření na vlastní náklady,
 • schválilo prodej pozemků městyse pod garážemi v Lysicích na Oulehle p.č. 853, 854, 855, 856 a 857 za cenu 100,–Kč/m2 (každý pozemek je o výměře 22 m2 ) manželům Němcovým, Centnerovým,Bo­rovičkovým, Hlavičkovým a Matoušovým,
 • schválilo prodej části pozemku p.č. 182/1 v k.ú. Lysice dle geometrického plánu č. 1157–1739/2012 nově jako p.č. st. 987 o výměře 31 m2 v obci a k.ú. Lysice firmě E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gernstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 1.000,– Kč/m2 ,
 • vzalo na vědomí zprávu o přípravě smlouvy s okolními obcemi na využívání sběrného dvora a pověřilo radu městyse uzavřením případných smluv s obcemi.

EVIDENCE OBYVATEL – MATRIKA za rok 2012

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE

Počet obyvatel k 1.1.2012 = 1895

V roce 2012 se v Lysicích narodilo pouze 16 dětí (6 chlapců a 10 děvčat). V Boskovicích se jich narodilo 12, v Brně 4. V předchozích pěti letech byly počty narozených dětí : 28, 28, 22, 20, 28. Zemřelo 12 našich spoluobčanů (7 mužů a 5 žen). V Boskovicích zemřeli 3, v Blansku 3, v Lysicích 3, v Letovicích 2, v Brně 1. Během roku se přihlásilo k pobytu 45 obyvatel a odhlásilo 47 obyvatel. Rozvedena byla 3 manželství lysických občanů. Bylo uzavřeno 16 manželství s lysickými občany. Deset svateb se konalo v Lysicích, po jedné v Brně, v Kunštátě, v Boskovicích, ve Velké Bíteši, ve Vysokém Mýtě a ve Strážku na Žďársku.

Počet obyvatel v Lysicích k 31.12. 2012 = 1897

MATRIČNÍ AGENDA – Matriční obvod Lysic, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5100 obyvatel. V loňském roce se v něm narodilo jedno dítě doma, a to v obci Tasovice.

SŇATKY – Zapsala jsem celkem 63 sňatků. Tři z nich byly uzavřeny s cizincem (2× Slovensko, 1× Finsko). Církevních bylo 20, civilních 43. Civilní sňatky se konaly na zámku v Lysicích (36), na radnici (6) a v Krhově (1). Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou byly v kostele v Lysicích (9), v Drnovicích (3),v Bedřichově (1) a v Černovicích (1). Šest církevních sňatků bylo uzavřeno na zámku v Lysicích před duchovním církve československé husitské. U přípravy církevního obřadu je postup vyřizování žádostí obdobný jako u civilního, matrikářce odpadá jen vlastní provedení obřadu, které si zařizuje duchovní. Ze 42 uzavřených sňatků na zámku v loňském roce byly 2 obřady se snoubenci z Lysic. Na radnici bylo uzavřeno 6 svateb, 3 s lysickými občany. Při 20 církevních obřadech bylo 6 obřadů uzavřeno se snoubenci z Lysic. Za civilní obřad mimo radnici platí snoubenci na matrice 1000,–Kč správní poplatek. Pokud je obřad na zámku, platí ještě poplatek zámku za pronájem prostor ve výši 6000,–Kč. Sňatky v obřadní síni radnice jsou bez poplatku a církevní svatební obřady si snoubenci finančně vyřizují s duchovním. Do knih manželství jsem loni zaznamenala 15 rozvodů manželství. Vydala jsem 22 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat.

ÚMRTÍ A DALŠÍ AGENDY – V loňském roce jsem zapsala 11 případů úmrtí (Lysice 3, Kozárov 2, Voděrady 2, po jednom úmrtí Bedřichov, Černovice , Drnovice a Tasovice). O vydání opisů rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 16 občanů. Bylo provedeno celkem 696 ověření podpisů a listin. Možnost ověřování podpisů a fotokopií listin má kromě našeho úřadu také místní pošta. Ve správním řízení jsem vydala 38 rozhodnutí o povolení sňatku mimo radnici. V pěti případech se ženy po rozvodu manželství uzavřeném v našem matričním obvodě vrátily ke svému předchozímu příjmení. Ve dvou případech matrika přijala žádost o zapsání příjmení ženy po sňatku v mužském tvaru. Matrika má také v kompetenci vydávání rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Správní řízení o vydání takového rozhodnutí probíhá hlavně při uzavírání sňatků s cizinci, kdy žadateli (cizinci) chybí některé cizozemské doklady a kdy je pro něj obtížné takový doklad získat, popř. jeho země tento doklad nevydává. Loni byla vydána 3 rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Byly zkompletovány 3 žádosti zápisu matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně, která zapisuje matriční události, jež se staly našim občanům v cizině.Každoročně eviduji žádosti o nahlížení do matričních knih, vyhledávám údaje o osobách zapsaných v matričních knihách na základě písemných žádostí občanů nebo úřadů a vydávám potvrzení o údajích ve sbírce listin a v matričních knihách. K dalším činnostem matriky patří vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku našeho občana v cizině a vydávání rozhodnutí o změně příjmení. Na matrice je také možné požádat i o užívání druhého křestního jména. O vydání osvědčení o státním občanství, které pak následně vyhotoví Krajský úřad v Brně, loni požádalo 17 občanů. S 15 nesezdanými páry jsem sepsala prohlášení o určení otcovství před narozením jejich dítěte.

CZECH POINT – Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům bylo možné na našem úřadě získat v loňském roce na počkání výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí , výpisy z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak nebo o zřízení datové schránky. O všechny služby Czech Pointu mohou občané žádat také na místní poště. Loni náš úřad vydal 114 výpisů.

Eva Hošková, matrikářka


Knihovna městyse Lysic v roce 2012

V loňském roce dosáhla knihovna těchto výsledků :půjčili jsme celkem 10.631 knih a časopisů, počet čtenářů činil 233, počet návštěvníků knihovny dosáhl počtu 4.842, bylo zapsáno 475 nových knih, odepsáno 611 knih, uspořádali jsme 40 besed. Knihovna odebírá 17 titulů časopisů. Internet využili v knihovně 304 návštěvníci. On-line služeb využilo 479 uživatelů.
V loňském roce jsme uspořádali ve výstavní síni 7 výstav. V lednu jsme sezonu zahájili výstavou obrazů Šárky Ducháčkové. V únoru se uskutečnila výstava fotografií „Za horizontem viděného“. V březnu u nás vystavoval Petr Žižka své koláže. V dubnu mohli návštěvníci zhlédnout výstavu keramiky Naděždy Gajdové. V září u nás vystavoval své obrazy Drahoslav Macek pod názvem „Jižní Morava“. V měsíci říjnu mohla veřejnost navštívit výstavu obrazů Luboše Plachého – Automobily. V listopadu se již tradičně konala Vánoční výstava, na které si mohli návštěvníci zakoupit např. keramiku, kolekce šperků, perníčky, vánoční vazby, svíčky, knihy, medovinu a další pěkné věci. Poslední výstava roku se konala ve spolupráci s Klubem seniorů a nazvali jsme ji symbolicky „Zvony, zvonky, zvonečky“.
Počátkem roku se zapojili žáci zdejší základní školy do regionálního čtenářského projektu Putování H+Z – Výpravy za snem. Na ukončení projektu jeli žáci literárního kroužku ZŠ v Lysicích a děti 5. tříd ZŠ v Černé Hoře do Zlína za panem Ing. Miroslavem Zikmundem. V únoru jsme besedovali s dětmi 1. tříd v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.. Děti předvedly své čtenářské dovednosti a vyprávěli jsme si o knihách. Následoval březen – Měsíc knihy. Pro malé děti jsme připravili každé úterní dopoledne čtení pohádek a tvoření drobných předmětů. Pro žáky 1. tříd to byla beseda s redaktorkou nakladatelství Edika paní Evou Mrázkovou. Přiblížila dětem zajímavou formou, jak vzniká kniha, co všechno tomu předchází. V měsíci dubnu jsme již po deváté pořádali pro děti Noc s Andersenem pod názvem „Čarodějnická noc“. V měsíci červnu se konalo v zahradě Státního zámku v Lysicích pasování prvňáčků na čtenáře. Pasováno bylo 42 dětí. Děti dostaly na památku knihu a pasovací glejt. V týdnu knihoven (první říjnový týden) nabízí knihovna různé výhody a akce pro veřejnost. Velký ohlas měla beseda s ilustrátorem a autorem knih pro děti – Adolfem Dudkem. Beseda se konala ve zdejší mateřské školce. Na besedu přijely také děti z mateřské školy z Býkovic. Po celý týden přicházely do knihovny děti 1. – 5. tříd na besedy o knihách. Seznámily se s nově vydanými knihami a autory knih pro mládež. Každé říjnové pondělní odpoledne proběhlo v knihovně pohádkové odpoledne pro maminky s malými dětmi – čtení pohádek a tvoření. V listopadu se uskutečnila pro veřejnost beseda na cestovatelské téma – Bosna. O této výpravě vyprávěla velice zajímavě Renata Chloupková se svými kamarády. V loňském roce probíhal osmý ročník projektu Kde končí svět. Úkolem dětí bylo napsat a ilustrovat knihu o všech měsících v roce pro děti v Malé Himaláji. Do tohoto projektu se zapojili žáci 8. a 9. tříd, kteří nakreslili velice zdařilé obrázky na toto téma. Vyhodnocení soutěže regionálních klubek proběhlo v květnu v Městské knihovně v Jihlavě, kterého se zúčastnila Alexandra Hubáčková. Vítězka této soutěže – Denisa Svobodová jela 1. června na celostátní vyhodnocení do Prahy. Zde byla pasována na rytířku. Velice dobrou a úzkou spolupráci máme s mateřskou školou. Děti navštěvují knihovnu každý měsíc. Zde se seznamují s autory knih, ilustrátory, čteme si ukázky z jejich tvorby. Jsou pro ně připraveny kvízy, soutěže, hádanky a hry. Vytváříme dramatizace některých krátkých pohádek. Děti se tak zajímavou a hravou formou seznamují s knihami. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ hledáme maminky, babičky, tatínky i dědečky, kteří by v měsíci březnu a říjnu četli menším dětem v knihovně pohádky a příběhy. Jednalo by se o každé úterý (popř. dle domluvy jiný den) od 16 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovny nebo na tel.č. 516472166.

Přijďte navštívít naši knihovnu.

Otevřeno máme: Pondělí 12 – 17.00 hodin pro mládež Úterý 13 – 17.30 hodin pro dospělé Čtvrtek 13 – 17.30 hodin pro dospělé

Telefonní kontakt: 516 472 166, e-mail: knihovna@mestys.lysice.cz webbové stránky: www.lysickaknihovna.cz

Jitka Severová, vedoucí knihovny


POZVÁNKA NA VÝSTAVY DO KNIHOVNY

17. 3. – 31. 3. KOUZLO BAREV – TVOŘIVOST Z VOSKU Romana Nečasová

14. 4. – 28. 4. ŠPERKY A KRESBY DĚTÍ MŠ pí. Počuchová


KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU

každý únorový čtvrtek od 17 hodin (7.2., 14.2., 21.2., 28.2.) S sebou si přineste staré noviny, tužkové lepidlo, nůžky a nůž.

Úterý 12.3. v 17.30 v od­dělení pro dospělé BESEDA S EVŽENEM KOPECKÝM – JARO NA ZAHRADĚ


Charitní pečovatelská služba Blansko informuje

Vážení občané Lysic, mnozí z vás se staráte o své rodiče či příbuzné, kteří ze zdravotních důvodů, či vysokého věku již nejsou soběstační. Oblastní charita Blansko vám nabízí svoje služby, které již někteří vaši spoluobčané využívají.
Charitní pečovatelská služba je placená sociální služba, registrovaná podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, který formou vyhlášky stanovuje maximální výši úhrad této služby. Z konkrétních úkonů se skládá mozaika praktické pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. O daného člověka se starají pečovatelky v jeho domácnosti a pomáhají s tím, co momentálně není schopen zvládat vlastními silami. Například je možné pomoci s hygienou, při oblékání, při prostorové orientaci nebo při podávání stravy. Samozřejmostí je, že služba zajišťuje pomoc s běžným i velkým úklidem, s praním a žehlením a také při donášce nákupů či při zajištění různých pochůzek na úřady, k lékaři a podobně.
Součástí služby je základní i odborné sociální poradenství, které nejen pomůže řešit momentální životní situace, ale jehož prostřednictvím můžeme zapůjčit kompenzační pomůcky (polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, sedátka do vany, toaletní křesla, antidekubitní matrace apod.)
Provozní doba Charitní pečovatelské služby Blansko je v pracovní dny v čase od 7.00 do 15.30 hodin. Ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích je možno využít Odlehčovací službu, která nabízí podobné činnosti. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím telefonu na čísle 516 410 825.

Bc. Anna Kalová, vedoucí Charitní pečovatelské služby Blansko


PRODEJNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ

Kdo: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ – ZO LYSICE

Co: PRODEJNÍ MATĚJSKÁ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ

Kde: AREÁL FARNÍHO DVORA V LYSICÍCH

Od kdy do kdy:

 • SOBOTA 23.2.2013 od 8 do 18 hodin
 • NEDĚLE 24.2.2013 od 8 do 12 hodin

TOMBOLA A OBČERSTVENI ZAJIŠTĚNO . VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

VÝSLEDEK SBÍRKY POD VÁNOČNÍM STROMEM

Hospodářská a vzdělávací besídka při MO KDU-ČSL a Rada městyse Lysic upřímně děkují všem dobrovolným dárcům, kteří se přičinili o příznivý výsledek sbírky pod vánočním stromem. Zejména děkují všem těm, kteří se aktivně zapojili do práce při jeho postavení, osvětlení a ozdobení. A také dětem Základní školy v Lysicích a jejich vedoucím za program uvedený při slavnostním rozsvícení stromu.

Výsledek sbírky:

Ing. VLK František – Gatema Boskovice20.000,–
TEJKAL Stanislav – Tekostav1.000,–
KUČERA František1.000,–
FOJT Zdeněk – drogerie1.000,–

MĚCHÁČEK Libor – stavební práce 1.000,– MUDr. VENEROVÁ Bohumila, praktická lékařka 1.000,– MUDr. ŠRÁMKOVÁ Eva, praktická lékařka 1.000,– Ing. KŘENOVSKÝ Jiří, zemní práce 1.000,– MUDr. KUČEROVÁ Marcela, zubní lékařka 600,– MACKŮ Věra, textilní galanterie 500,– ONDROVÁ Věra, zlatnictví 500,– BRODECKÝ František, umělecké kovářství 500,– LIBIŠ Josef, výrobna brambůrek a knedlíků 500,– HNILIČKA – Elektrogas 500,– HOSTINEC U LABUTĚ 500,– COTTO prodejna 500,– BĚLUŠA-HOLCNER – Clean 500,– ADÁMEK Alois – Samson 500,– HOMOLKOVI – restaurace 400,– HORÁK Milan – autoopravna 400,– POKRUTOVÁ Marcela – kosmetika 400,– TIRO – papírnictví 300,– TRAVNÍČKOVÁ Zdenka – textil 300,– SMETANA Antonín – potraviny 300,– IRIS – květiny 200,– ŠKRABAL Pavel – hodinářství 200,– ŠÁLOVSKÁ Jana, prodejna 200,– LIBIŠ Jaroslav 200,– ŠTĚPÁNEK Jaroslav – klempířství 200,– NĚMEC Ladislav – autodoprava 200,– HOMOLKA Miroslav – stolařství 200,– NAVRÁTILOVÁ Hana – kosmetika 200,– LIBIŠOVÁ Milena – keramika 200,– DOKOUPIL Zdeněk – topení, plyn 200,– DOSTÁL Jan – instalatérství 100,– FOJTOVI – květinářství 100,–

Celkem Kč 36.400,– zastupitelé městyse 2.300,– spolek Živého růžence 500,– MO Červeného kříže 300,– ostatní občané (pokladnička u stromu) 10.863,–
------------------ Úhrnem Kč 50.363,– Věcný dar JEDNOTA Lysice 500,– Tříkrálová sbírka 32.335,–


DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

V neděli 3. února 2013 v 15 hodin v prostorách sokolovny pořádala Hospodářská a vzdělávací besídka a Jednota Orel ve spolupráci s Mateřským centrem Jablíčko v Lysicích tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL s podtitulem „DOBA SNĚHOVÁ“. Plakáty vyzývaly dospělé hosty, aby přišli v bílém oblečení pro dokreslení zimní nálady.
Karneval navštívilo více než 140 dětí v maskách, samozřejmě v doprovodu rodičů a prarodičů, a tak slavnostně vyzdobená sokolovna opět praskala ve švech. Mnoho dospělých bylo v alespoň částečně bílém oblečení, proto „srdíčko nám radostí poskočilo, že i díky nim v sále nasněžilo“. O správnou karnevalovou atmosféru se starali muzikanti Milan Žáček a Jan Všianský, kteří živě zahráli dětem k tanci a dospělým k poslechu, a také moderátoři karnevalu pan Emil Škrobánek a hlavně paní Kateřina Parfusová.
Pro děti byl připraven bohatý program, kterým je provedly některé maminky stylově převlečené za „sněhové vločky“ a také Jaromír Fiala a Martin Pokorný v převlečení za „sněhuláky“, kteří hudebně doprovodili hry a soutěže. Všechny děti, které soutěžily, byly odměněny malými dárečky. Kdo měl chuť, mohl navštívit „bar u sněhové královny“, kde byly připraveny kornouty se sněhovými pusinkami a jiné dobroty. Zlatým hřebem karnevalového odpoledne byla tombola, do které se nám podařilo zajistit 220 výher.
Náš upřímný dík patří nejen maminkám, které dětem připravily masky s takovou fantazií, až oči přecházely, ale i všem sponzorům naší tomboly.
Nálada v sále byla výborná, a tak si po skoro třech hodinách zábavy děti domů odnášely nejen výhry z tomboly, ale i spousty balonků, dobrou náladu a úsměv na tváři. Ani jsme se nedivili, že se některým domů ani nechtělo.

Za HVB a Jednotu Orel Jaroslav Macků Za MC Jablíčko Markéta Horáková


Ochotnické divadlo – z lysické historie

V době národního obrození působil v Lysicích Čtenářsko pěvecký spolek Podhorák. Z iniciativy národovce, civilního inženýra Kajetána Vašíčka ze Žerůtek, zámeckého architekta, se ze 14ti členů a 5ti členek Podhoráka ustavilo v r. 1870 ochotnické divadlo. Po neúspěšném jednání s výborem Podhoráka o postavení stánku Thálie uzavřeli ochotníci v r. 1890 s majiteli hostince U Labutě manželi Fialovými protokol o nájmu místností k provozování divadelních her. Odebírali časopis Moravská orlice.
První představení byla hrána doslova na prknech položených na sudech. Z prvního představení, jímž byl „Lakomec“, z příjmu 12 zl. a 50 kr. dali 1 zl. na podporu chudých, později také přispěli na zakoupení praporu místnímu vojenskému spolku „Ludvík“. Čím se na jevišti svítilo, když el. proud byl do Lysic přiveden až v r. 1910 z elektrárny, kterou postavil p. Pařízek u svého mlýna na Perné? V jednotlivých domech bylo možné instalovat jen 1 žárovku. Z té doby je pamatováno pořekadlo" Pařízkova elektrika, ta nesvítí, jenom bliká.
V r. 1919 se tehdejší ochotnické divadlo začlenilo do TJ Sokol, následně byla hrána několikrát „Legionářova žena“ k výročí založení ČSR. Provozování divadelních her bylo přerušeno v r. 1930 požárem hostince U Labutě. V tom roce již TJ Sokol dokončil stavbu sokolovny. V ní se hrálo až 8 různých děl v roce. Do začátku války bylo sehráno 180 představení s tématy výchovnými a vlasteneckými. Plakáty jsou archivovány, na sokolovně je nespočet kulis „Pepa Máca“, převážně vlastnoručně zhotovených kulis, rekvizit, spousta divadelních krojů.
Jiné ochotnické divadlo působilo na lysickém zámku. Několikrát hráli v brněnském německém Mahenově divadle. Jeho činnost skončila požárem traktu zámku v r. 1902 , kdy shořel sál a jeviště. Po postavení Lidového domu v r. 1926 (v majetku Reiffbanky) tam cvičil Orel a hrál také divadelní představení. Jeho činnost skončila vypuknutím II. svět války a nastal zlom. Německá správa ČaM zakázala hrát divadelní hry 10. 12. 1939. Majetek ČOS byl zabaven po jejím zrušení 13.4.1941, místnosti sokolovny zapečetěny. V sále byla nadále hrána filmová představení /dvojjazyčná/, k tomu měla nadále licenci instituce Invalidé společně s TJ Sokol. Místní skupina Národního souručenství měla umožněno v květnu 1941 hrát 3 x hru Frajárečka.
Před koncem války německé vojsko zřídilo v oboře opravnu vojenských vozidel. Pro svůj delší pobyt zřídilo v sále sokolovny pec na chleba. Po útěku německých vojsk bylo nutno odstranit pec a také našlapané chlebové těsto. Parkety byly vyměněny dodatečně. Při pobytu vojsk ruských a rumunských byla odháčkována polovina opony a ta zmizela. Byly na ní vyšity iniciály BS a lyra. A začalo se znova. Připomenu jen dvacet po sobě jdoucích večerů dobré pohody v režii Jana Škrobánka, pro které sepsal divadelní hry často na téma děl V+W. Divadelní odbor Sokola KLYH /klub lysických herců/ se v r. 2011 stal samostatnou institucí. V tom roce byla sokolovna převedena do majetku městyse Lysice. Pro rok 2013 v režii pí učitelky Tejkalové je nacvičována jí upravená hra „Pan kaplan a jeho třída.“

Rudolf Kubíček


SPOZ v Lysicích

pořádá za finanční podpory městyse Lysic

J A R N Í T V O Ř E N Í

v pátek 22. března 2013 od 17.30 hodin
ve velké zasedací místnosti Úřadu městyse Lysic

Společné tvoření jednoduchých i náročnějších velikonočních a jarních dekorací je určeno pro všechny věkové kategorie. Ke všem dekoracím budou připraveny vzory.

Veškerý materiál pro výrobu dekorací je zdarma.


INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.
 • Další úřední dny JUDr. Němcové na ÚM Lysice budou : ST 27.2., 13.3., 27.3., 24.4.
 • Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse www.lysice.cz na titulní straně vpravo v rubrice „hlášení rozhlasu“.
 • Info občanům, kteří platí místní poplatek za svoz domovního odpadu a poplatek ze psa bankovním převodem: došlo ke změně variabilního symbolu k identifikaci platby. Variabilní symbol poplatníka vám bude sdělen na emailové adrese pokladna@mestys.lysice.cz nebo na tel. č. : 516 472 476.

Jak lze využít nefunkční zářivky?

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 – 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Obyvatelé LYSIC mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Zámecká nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu