Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2012 •číslo 7, 8, 9

 

 
 

Zpravodaj číslo 7-8-9 2012

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.14 – 20.6.2012

 • zastupitelstvo schválilo hospodaření za 1–5/2012,
 • schválilo závěrečný účet hospodaření městyse za rok 2011.
 • Hospodaření bylo uzavřeno se ziskem 5.341.700,–Kč,
 • schválilo zprávu finančního výboru,
 • schválilo zprávu kontrolního výboru a vzalo na vědomí podněty ze zprávy (opravy místních komunikací, kontroly hracích automatů v Lysicích, informace o dlužnících v obecních bytech),
 • vzalo na vědomí zprávu o chodu sběrného dvora v Zámecké ulici,
 • vzalo na vědomí zprávu o provozu letního kina,
 • uložilo úkol starostovi dořešit přesné znění vyhlášky o zákazu hracích automatů v Lysicích,
 • vzalo na vědomí zprávu České školní inspekce v mateřské škole,
 • vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na letní sezonu,
 • vzalo na vědomí zprávu o stavu požární techniky v obci,
 • schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup výzbroje a výstroje hasičům ve výši 80.000,–Kč,
 • schválilo výsledek hospodaření dobrovolného svazku obcí Kunštátsko-Lysicko za rok 2011.

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY

13.6.2012 – rada č. 60

 • rada projednala konečnou verzi vyhlášky o zákazu výherních hracích automatů v katastru městyse Lysice a doporučila zastupitelstvu ke schválení,
 • projednala provoz sběrného dvora,
 • vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Boskovice o povolení výstavby přehrážek v Káčirkově zmole,
 • projedna osobně s panem Kučerou za účasti SÚ, SK, zástupců VAS a RML jeho připomínky k investicím městyse,
 • vzala na vědomí schválení dotace pro SDH Lysice ve výši 80.000,–Kč,
 • vzala na vědomí žádost pana Brokla z Černovic, pana Bednaříka z Lysic a paní Grimové z Bořitova o pronájem bytu městyse,
 • schválila přidělení bytu městyse v ulici Halasova V. Španělové.

25.6.2012 – rada č. 61

vybrala z nabídek na opravy komunikací v Lysicích pana Porče a uložila starostovi zajistit od něj detailní rozpracování nabídky, vzala na vědomí žádost paní dr. Kučerové o přestavbu zubní ordinace. Po posouzení žádosti stavební komisí, SÚ a členy zastupitelstva, bude řešena varianta „c“ – po upřesnění časových i finančních podmínek, projednala připravenost koupaliště na sezonu, uložila starostovi kontaktovat 2–3 bankovní ústavy k půjčce na dokončení rekonstrukce ulice V Zahradách, uložila starostovi zabezpečit nejnutnější opravu obecních silnic a oslovit SÚS k opravě komunikací, uložila p. Fojtovi projednat spolupráci spádových obcí k chodu sběrného dvora projednala s firmou WEGENBAU, stavebním úřadem a stavebním dozorem  II. etapu rekosntrukce ulice V Zahradách vzala na vědomí rozhodnutí KÚ JMK o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení v Lysicích – zubní laboratoř, schválila poskytnutí digitálních dat plánu lesního hospodářství pro MěÚ Boskovice, schválila pronájem letního kina dne 14.7.2012 soukromé firmě za 500 Kč, vzala na vědomí další stížnost pana Součka na komunikaci v sousedství jeho pozemku, schválila umístění informační cedule paní Ondrové – zlatnictví, vzala na vědomí vyúčtování VAS Boskovice za rok na 2011.

4.7.2012 – rada č. 62

schválila volný vstup na koupaliště pro zaměstnance úřadu městyse, schválila uvolnění prostředků do výše 70 000 Kč z fondu reprodukce majetku ZŠ na výměnu dvou kotlů dle předložené nabídky pana Hasoně, schválila přidělení bytu v ulici Halasova panu Broklovi,

18.7.2012 – rada č. 63

rada projednala za přítomnosti starosty z Drnovic možnost zbudování cylkostezky Drnovice – Lysice dle jeho návrhu. Výstavbu podpořila a uložila starostovi projednat možnosti výkupu pozemků od pana Holcnera a pana Odehnala k realizaci cyklostezky, schválila podepsání mandátní smlouvy s Ing. Hoškem na realizaci 2. etapy rekonstrukce ulice V Zahradách, schválila dohodu mezi obcí Kozárov a městysem Lysice na vyvážení fekálií do lysické ČOV, schválila pojistnou smlouvu na sokolovnu, vzala na vědomí žádost M. Markové z Boskovic a P. Pařízka z Bedřichova o přidělení bytu městyse, vzala na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi přes MAS Boskovicko plus, vzala na vědomí oznámení o použití biocidů v lysické oboře, vyhodnotila situaci ohledně umístění atrakcí při lysické pouti a doporučila zastupitelstvu rozhodnout o zrušení umístění atrakcí u koupaliště vzhledem k opakujícím se škodám způsobeným provozovateli atrakcí a omezení provozu koupaliště a státního zámku.

25.7.2012 – rada č. 64

rada projednala havárii na kanalizaci na „horní“ Badalce směrem do Písečnice u Tejkalových a uložila úkol starostovi zadat opravu na Badalce firmě Porč, projednala využití sběrného dvora v Zámecké ulici a rozhodla zřídit dle zákona o odpadech malou kompostárnu do 150 tun, rozhodla o uzavření smluv s okolními obcemi k ukládání odpadu v areálu sběrného dvora v Lysicích, pro volby do krajských zastupitelstev stanovila jeden okrsek se sídlem v budově radnice, sedmičlennou okrskovou volební komisi a jmenovala zapisovatelkou OVK paní Evu Hoškovou, vzala na vědomí kontrolu brigádníků na koupališti pracovníky Jihomoravsjkého krajského úřadu Brno, vzala na vědomí žádost pí. Zouharové o přidělení bytu městyse, v rámci rekonstrukce ulice V Zahradách schválila výměnu přípojek vody na hranici soukromých pozemků a napojení na nový hlavní řad, schválila nákup příčného prahu a značek pro ulici Pod Hvozdcem při nájezdu ze silnice Lysice- Kunštát, odsouhlasila  nákup nádob na tetrapaky 240 l – 2× ( MŠ, COOP) a 1× velký kontejner, odsouhlasila nákup profilů na žlab do ulice Luční od Sedlákových ke Škrobánkovým.

8.8.2012 – rada č. 65

rada schválila na základě dohody s SDH Lysice částku 1000,– Kč na ceny do soutěže „O pohár rady městyse“ a proplacení pohárů do soutěže, zhodnotila připravenost MŠ a ZŠ na nový školní rok, vzala na vědomí opětovný nesouhlas s odpovědí starosty na dopis pana Součka ohledně nízkých obrubníků kolem jeho zahrádky u místní komunikace v ulici V Zahradách a obavy z vniknutí vody při velkých deštích na jeho pozemek a rozhodla svolat schůzku s panem Součkem, stavebním úřadem a stavebním dozorem, vyhodnotila zprávu VAS o vodném a stočném za 2. čtvrtletí, schválila pořádání diskotéky na koupališti 18.8., vzala na vědomí zprávu o kontrole dětského hřiště na Oulehle, projednala program jednání zastupitelstva.

15.8.2012 – rada č. 66

projednala se zástupci oddílu kopané TJ Sokol Lysice způsob užívání části kabin jako klubovny oddílu kopané z důvodu stížnosti pí Müllerové, nájemkyně restaurace na kabinách, na nerovné podmínky v podnikání v hostinské činnosti, od Ing.Hoška vyslechla informace o stavu akce na zastřešení rovných ploch u tělocvičny, rekonstrukce sociálního zařízení MŠ a akce rekonstrukce ulice V Zahradách, na kterých vykonává stavební dozor. Na zastřešených plochách nad šatnami tělocvičny ZŠ je třeba z bezpečnostních důvodů vybudovat hromosvod a upravit elektroinstalaci, v MŠ je třeba doplnit paravany a věšáky, v ulici V Zahradách dobudovat přípojky k č. p. 407 vzhledem k vynucené investici, kdy nevyšla přípojka výškově napojením na hlavní vedení kanalizace. Vícenáklady na přípojku budou ve výši cca 30 000 Kč. Rada všechna doplnění akcí schválila, vzala na vědomí žádost pana Orlického, Lysice o odkoupení pozemků městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení, vzala na vědomí žádost Ing. JiříhoVaňka, Brno o odkoupení pozemku městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení, schválila výměnu bojleru v bytě městyse č. 6, Zámecká ulice vzhledem k havárii a stáří, vzala na vědomí žádost pana Staňka, Boskovice o přidělení bytu městyse.

22.8.2012 – rada č. 67

projednala se starostou Drnovic nové informace k dobudování cyklostezky Lysice – Drnovice. Majitelé dotčených pozemků, kterými by cykostezka měla procházet, dali souhlas s prodejem části těchto pozemků. V případě úspěšnosti projektu Drnovic bude akce provedena v roce 2013, projednala s panem Součkem, vedoucí SÚ a stavebním dozorem Ing.Hoškem stížnost pana Součka a potvrdila správnost postupu stavebních prací v ulici V Zahradách kolem jeho nemovitosti, vzala na vědomí informaci starosty SDH Lysice o poděkování jednotce SDH od vedení Jihomoravského krajeJMK a od MV za součinnost při likvidaci požárů, schválila zvýšení nájmu v bytových domech městyse – starší byty – o 1,– Kč/m2 od 1.1.2012, schválila úpravu domovního řádu v bytových domech městyse, uložila starostovi vyžádání 3 nabídek na rekonstrukci Mariánského sloupu v Lysicích, projednala návrh na zvýšení školného v Mateřské škole Lysice a doporučila zastupitelstvu ke schválení částku 250,–Kč/měsíc,
projednala stížnosti občanů na hluk po obci do ranních hodin při diskotéce na koupališti dne 18.8.2012 a uložila starostovi sjednat nápravu s nájemcem restaurace koupaliště panem Kučerou.

5.9.2012 – rada č. 68

projednala nabídky tří bankovních ústavů k půjčce na rekonstrukci ulice V Zahradách (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB), vyhodnotila provedení nejnutnějších oprav místních komunikací. Část prací provedena, zbývá ulice Sadová, prostor u domu pana Smutného a ul. Pod Hvozdcem, projednala s HC Lysice a právníkem smlouvu o převodu areálu kluziště do majetku městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení, vyhodnotila nájemní smluvy na majetek městyse, zamítla žádost p.Štěpánka o pronájem místa na parkování auta. Městys neumožňuje placená vyhrazená stání aut.

12.9.2012 – rada č. 69

rada schválila pronájem sokolovny pro MC Lysické jablíčko v termínu 24. až 27. září 2012 za 100,– Kč s podmínkou úklidu prostor po akci, schválila pořízení 1000 ks kalendářů Lysic pro rok 2013 od fotografa pana Horáka dle předložené nabídky, vzala na vědomí souhlasné vyjádření Ministerstva vnitra ČR k vyhlášce na zákaz výherních hracích automatů v Lysicích, projednala možnost využití stromu (stříbrného smrku) u nemovitosti Lopatářových na vánoční strom a uložila starostovi projednat na firmě E.ON možnost odpojení přípojek pro zajištění přístupu jeřábem .

19.09.2012 – rada č. 70 rada schválila opravu parepetů na budově ZŠ a práce zadala klempíři panu Štěpánkovi v ceně do 200 Kč za 1 bm, odsouhlasila vyřazení drobného majetku městyse: tiskárny HP LaserJet 1522n a mobilního
telefonu LG GD 510 dle předložených podkladů, schválila výměnu obrubníků u místní komunikace pane Miroslavem Fojtem na jeho vlastní náklady dle předložené žádosti, schválila podpis smlouvy o dílo s fotografem panem Horákem na 1000 ks kalendářů, schválila zadání prací na ošetření lípy u zámku dle nabídky pana Mikuly, schválila podpis smlouvy se závazkem na údržbu nově vybudovaných přehrážek v Káčirkově zmole, schválila možnost využití části provozních prostředků městyse v rozpočtu základní školy do výše 100.000 Kč do mzdových prostředků ZŠ E. Beneše Lysice.

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 15 z 29.8.2012

zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Mgr.Burýška, ředitele ZŠ, o připravenosti školy na nový školní rok, vzalo na vědomí zprávu pí.Moniky Sklářové, ředitelky MŠ, o připravenosti školy na nový školní rok a schválilo zvýšení školného v MŠ na 250,–Kč/měsíc, schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi a pověřilo starostu úpravou smlouvy s rodinou Doležalovou, která provozuje o pouti v Lysicích atrakce tak, aby v příštím roce byly pouťové atrakce umístěny pouze v prostoru u nákupního střediska, schválilo hospodaření městyse za období 1–7/2012, schválilo zprávu kotrolního výboru, schválilo vyhlášku č.2/2012 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce. Zákaz se v příštím roce nebude ale ještě vztahovat na již povolené VHA, o jejichž provozování bylo požádáno před schválením této vyhlášky, schválilo zprávu finančního výboru, v rámci zabezpečení úvěru pro dokončení rekonstrukce ulice V Zahradách uložilo starostovi oslovit další bankovní domy a vyžádat si jejich nabídky, protože ke schválení úvěru byla zastupitelstvu předložena pouze nabídka České spořitelny, vzalo na vědomí zprávu VAS Boskovice, schválilo darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Lysice a HC Lysice na převod areálu kluziště, schválilo prodej části pozemku městyse p.č. 6394 o výměře 1.344m2 panu P.Parfusovi za cenu 50,–Kč/m2, schválilo odpis pohledávky D.Hamšíkové ve výši 32 tisíc korun.

VÝPIS MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 16 z 10.9.2012

zastupitelstvo schválilo podepsání žádosti o úvěr pro městys Lysice ve výši 4 miliony Kč od České spořitelny, a.s. s pevnou sazbou na tři roky dle nabídky na dokončení rekonstrukce ulice V Zahradách, schválilo prodej pozemku p.č.846/166 o výměře 255m2 panu J.Vaňkovi z Brna za cenu 250,–Kč/m2, schválilo prodej pozemku p.č.354/4 o výměře 65m2 a p.č.7174 o výměře 16m2 panu M.Orlickému z Lysic za cenu 50,–Kč/m2, schválilo podání žádosti o dotaci na zřízení kompostárny do 150 tun ve sběrném dvoře v Lysicích, schválilo zvýšení příspěvku na školní družinu na 100,–Kč za měsíc za žáka od ledna 2013.


SLOVO STAROSTY

Ze 14. jednání zastupitelstva městyse

Dne 20. června 2012 se ve zprávě starosty mimo celou řadu dalších bodů hovořilo o změně pronájmu nebytových prostor paní MUDr. Venerové, která požádala o změnu soukromé osoby na společnost s ručením omezeným. Po časově delších konzultacích došlo na konci měsíce srpna k prozatímní dohodě.

Pro všechny pacienty zůstává situace ošetření od lékaře stejná jako doposud. Rovněž proběhla diskuse k nové zubní ordinaci slečny MDDr. Petry Kučerové, kde prozatím nedošlo u žádného z návrhů vzniku nové ordinace k oboustranné dohodě. Velkou diskusi rozpoutal také záměr půjčky ve výši 4 milionů Kč pro městys. Přestože byla od počátku roku snaha tuto půjčku neprovádět a půjčka byla již v závěru loňského roku brána jako krajní řešení, došlo k přehodnocení možností městyse vzhledem ke stále menšímu přerozdělování financí od státu a také k investicím v mateřské školce i k investicím do tělocvičny základní školy. Seznámil jsem zastupitele se svými dvěma žádostmi o dotaci v rámci oprav Mariánského sloupu a kašny na náměstí Osvobození. V prvním případě byla žádost úspěšná a bude nám po dokončení zpětně proplacena dotace ve výši 200 tisíc Kč. Půjde o sochařskou řemeslnou práci a další opravy včetně oprav schodnicových stupňů, váz a práce na železných prvcích. Opakovanou žádost o dotaci na kašnu se pokusím podat příští rok.

V každém případě jde o další postupný krok k opravě kulturního dědictví v obci a okolí (oprava páteřních cest hřbitova včetně odvodnění a letos oprava téměř zborcené hřbitovní zdi, která se provádí v těchto dnech), oprava křížků, náměstí u kostela a další.

Velká pozornost byla věnována, stejně jako každý rok v tomto období, schvalování závěrečného účtu hospodaření městyse za rok 2011 včetně školy a školky, jejichž jsme zřizovatelem. Je velmi potěšitelné, že i letos přezkoumání hospodaření bylo bez nedostatků.

Je pravdou, že i vloni bylo na obci mnoho kontrol z mnoha dotčených nadřízených orgánů. V ostatních příspěvcích jsme se věnovali opravám silnic a chodníků, opravám vyvolaným v rámci škod přírodních i vandalismem, chodem sběrného dvora ve vztahu využití pro okolní obce, eventuálně rozšířením o kompostárnu či dalších souvisejících otázkách. Pozornost opětovně vyvolala vyhláška k vymezení výherních hracích přístrojů, která byla znovu odložena, dále zpráva České školní inspekce ke kontrole mateřské školy. Připravenost koupaliště na letošní sezónu přednesla paní Mazalová. Vzali jsme v potaz návrh pana Kučery ohledně provozu restauračních zařízení, což bude v konečném důsledku vyhodnoceno zřejmě v říjnu.

Diskusi vyvolaly organizační připomínky k nadcházející pouti, zazněla informace k projektům přes MAS Boskovicko Plus. Zde jsme uspěli za Lysice ve třech ze čtyř projektů v rámci žádostí o dotaci.

V závěru jednání ještě jednou byla dána příležitost paní Lackové k připomínce ohledně čekárny na Oulehle. Kvůli zastavování autobusů jsem oslovil společnost Kordis, která sdělila, že řidiče jezdící na linkách přes tuto zastávku seznámí s požadavkem městyse. Rovněž byla schválena smlouva s JMP Net, s.r.o. k dokončení I. etapy ulice V Zahradách.

Z 15. jednání zastupitelstva městyse

Na jednání dne 29. srpna 2012 vyvolaly zájem zprávy pana ředitele Burýška a paní ředitelky Sklářové o připravenosti škol na nový školní rok, především ve vztahu k počtu žáků, příspěvku státu na jiné žáky z okolí, výsledky kontrol škol od jiných organizací a průběhu oprav a prací na objektech škol. Vrátili jsme se k průběhu pouti, kde po vášnivé debatě bylo navrženo upravit smlouvu s majiteli atrakcí tak, aby byly odstraněny atrakce u koupaliště. Důvodem je nemožnost parkování pro státní zámek i příchozí návštěvníky na koupaliště, stížnosti na hluk i škody během pouti.

Všichni byli seznámeni s průběhem chystaných voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a s informací o kvalitě pitné vody v Lysicích od VAS, a.s. Boskovice. Voda je sice rok od roku stále lepší (nemluvíme tedy pouze o stále omílané hranici dusičnanů v souladu s požadavky EU), ale stále je již těsně nad hranicí požadovaného limitu. Stav se bude nadále monitorovat a průběžně řešit. Mimo ostatní body stojí za zmínku ještě projednávání převodu areálu HC, který je odsouhlasen a závisí pouze na doladění některých detailů.

Závěrem jednání dostaly prostor tradiční připomínky zastupitelů ke zlepšení života v Lysicích. Za zmínku snad stojí debata o škodách nejen na tělocvičně, ale i další krádeže a dále prvotní návrh úpravy Horního náměstí, které předložil pan Patočka z firmy Abras Blansko. Tento návrh přinesl hned na úvod rozporuplné názory. Než bude předložen k širšímu komentáři občanům, bude řešen znovu v zastupitelstvu.

Z 16. jednání zastupitelstva městyse

Jednání po dohodě na minulém zasedání bylo svoláno z důvodu již zmiňované půjčky u některého z bankovních ústavů. Půjčka byla po diskusi odsouhlasena do výše 4 mil. Kč od České spořitelny,a.s. s pevnou úrokovou sazbou a je zaměřena pouze na ulici V Zahradách. Dále byly odsouhlaseny prodeje pozemků ing. Vaňkovi a panu Orlickému, možnost podání žádosti o dotaci na kompostárnu v areálu lomu či sběrného dvora. Doplněným bodem navrženým panem místostarostou Kratochvilem bylo schválení zvýšení příspěvku na školní družinu. Důvodem bylo zvýšení nákladů na neinvestiční náklady na žáka. Toto navýšení bylo zcela nutné, protože u těchto nákladů přes každoroční inflaci nedošlo k navýšení více jak 10 let ! Rodiče budou informováni cestou školního Zpravodaje. Změna bude od nového kalendářního roku.


RUŠENÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A MATRIK

V souvislosti s četnými dotazy sděluji občanům, že koncepce dokončení reformy veřejné správy byla mnohokrát kritizována. I já jsem se připojil za Lysice opakovaně k námitce o negativních vlivech pro občany, a to přes Svaz měst a obcí, kde jsem členem nezávislého kontrolního výboru zvoleným starosty celé České republiky. V současné době po více jak roce připomínkování a řešení tohoto problému v celé republice a na mnoha úrovních doufám, že dle posledních informací by pro Lysice a tudíž i spádové obce neměla nastat žádná změna. Budou o tom ale rozhodovat zvolení poslanci ČR v PS.

V opačném případě by totiž došlo k dalšímu omezování působnosti tolik v minulých letech proklamovaného přibližování služeb občanům. Zcela jednoznačně by došlo k rozvrácení fungujícího systému, neboť by se služby přesunuly pouze z jednoho místa na druhé a nic by se neušetřilo. Byl by to zpětný krok vedoucí ke kdysi kritizované cen­tralizaci. V konečném důsledku by se ublížilo právě občanům, neboť by se každému (např. při vyřizování i komunikaci se stavebním úřadem) prodražilo cestování související s velkou ztrátou času.


LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V neděli 28. října 2012 si společně připomeneme státní svátek, při jehož příležitosti proběhne kladení věnce k pomníku na náměstí Osvobození. Tato tradiční akce musela být vloni z důvodu nepřízně počasí zrušena. Doufám, že letos bude „nebe nad námi milostivější“ a opět bude panovat příjemná atmosféra. I v letošním roce budou samozřejmě městysem zajištěny lampiony pro děti. Sraz účastníků bude v 17.45 hodin u budovy úřadu na Horním náměstí. Dechová hudba pod vedením pana Sehnala zahraje k poslechu i do kroku při společném průvodu. Doprovodný program připraví žáci a učitelé naší základní školy.


KALENDÁŘ 2013

Vážení spoluobčané, v loňském roce zastupitelstvo městyse rozhodlo o vydání závěsného kalendáře. Ve spolupráci s profesionálním fotografem panem Horákem a panem Jaroslavem Fialou od začátku roku konzultuji jeho podobu. Máme snahu vytvořit co nejvěrnější srovnání historického pohledu na Lysice (podklady – staré pohlednice a foto) s dnešní podobou za stejného úhlu. Kalendář bude roznesen do domácností v prosinci.

Věříme, že většinu z vás tento předvánoční dárek potěší.


POSEZENÍ SE SENIORY

I v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat pro naše starší občany posezení a přátelskou diskusi o dění v Lysicích. Akce se bude konat ve spolupráci s Klubem seniorů v listopadu,

zřejmě 23. listopadu 2012 v 17.00 hodin. Záštitu převzalo stejně jako v minulých letech zastupitelstvo městyse. Občerstvení bude rovněž zajištěno. Vám, kteří jste se ještě akce nezúčastnili, připomínám, že budete mít možnost podiskutovat se členy rady i zastupitelstva, na což naváže forma volné zábavy. Společenský večer bude tradičně doprovázet živá hudba. Předpokládaný program :

 • průvodní slovo večera – starosta
 • život v Lysicích ve specifických oblastech – členové rady
 • hudba nejen k poslechu
 • průběžná diskuze s menší tombolou
 • zakončení večera dle nálady účastníků asi ve 23 hodin.

Doufám, že i letos prožijete příjemný a užitečný večer.


VANDALIZMUS

Po delší době se v Lysicích začínají množit škody na majetku městyse, ale i drobně u občanů Lysic. V minulých letech jsem se o těchto problémech několikrát zmiňoval. Opět vyzývám vás všechny, abyste tomuto problému věnovali zvýšenou pozornost.

Většinu hlášených škod řeším s Policií ČR – rozbité a popsané vývěsky, poničené značky, ukradené okapy atd. Poškození je v takovém rozsahu, že je takřka nemožné, aby si těchto „uličníků“ nikdo nevšiml. Je pravdou, že pachatelům se na rozdíl od minulých let daří škody prokazovat. Znovu opakuji, že v konečném důsledku za tyto škody platíme z obecního rozpočtu – tedy každý z nás. Doufám, že nepořádek a ničení majetku není většině lidí lhostejný. Žádám vás tedy touto cestou o všímavost a především bez jakýchkoliv obav o nahlášení konkrétních viníků. I touto cestou se podaří tento nešvar odstranit.


OPRAVA SLOUPU SE SOCHOU MADONY

Výrazný zájem veřejnosti vzbudila počátkem měsíce oprava Mariánského sloupu na náměstí Osvobození. Tento restaurátorský zásah byl již několik měsíců konzultován a vzhledem k finančně náročné opravě bylo požádáno o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky pro rok 2012 cestou obce s rozšířenou působností (Boskovice). Schválený příspěvek po dokončení akce bude činit 200.000,– Kč. Akce spadá pod ministerstvo kultury. Zbývající část dle skutečných nákladů bude městys hradit z vlastních prostředků. Předpokládané dokončení akce je v říjnu 2012. Oprava se týká nejen sochy, ale i korintského sloupu, podstavce, schodnicových stupňů a zábradlí. Věřím, že tato dominanta náměstí přiláká pozornost nejen turistů, ale nás všech.

S přáním pěkného „babího léta“, klidu a pohody všem
Ing. Luděk Baláč, starosta


Vyhodnocení provozu koupaliště za letní sezonu 2012

Provoz koupaliště byl oficiálně zahájen v pátek 29.6. a ukončen v neděli 2.9.. Vstupné zůstalo na úrovni roku 2011. Příznivci letního počasí mohli být docela spokojeni, protože teplé počasí jsme letos měli v obou prázdninových měsících, což se projevilo i na návštěvnosti koupaliště. Lysické koupaliště navštívilo celkem 8.259 platících návštěvníků. Hojně využívané byly také hodiny kondičního plavání, které bylo možno navštívit 2× týdně zdarma. Na vstupném bylo vybráno 236.160,– Kč. Návštěvníci ocenili nově vybudované beach volejbalové hřiště, které je možné využít nejen v době provozu koupaliště, ale po domluvě do konce měsíce října. Před zahájením sezony se podařilo opravit nátěr stěn bazénu a v prvních dnech provozu, na základě reakcí návštěvníků, jsme vstupní schody do bazénu opatřili protiskluzným povrchem, abychom eliminovali nebezpečí úrazů. Nový nájemce baru pan Kučera rozšířil nabídku občerstvení, což se kladně projevilo i v hodnocení návštěvníků. Provoz koupaliště byl zajištěn brigádnicky, a to 1 osoba ve strojovně, 4 plavčíci a 3 prodejci vstupenek.

Ing. Libuše Mazalová


Provoz beach volejbalového hřiště

V měsících září a říjnu je možné po domluvě na telefonních číslech 724 266 911 – Bc. Šárka Mazalová nebo 777 922 720 – Ing. Libuše Mazalová zahrát si plážový volejbal. Pronájem hřiště stojí 60,– Kč/hod. V případě zájmu vám zapůjčíme míč.


MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO

Nový školní rok začal a na vás čekají v Jablíčku nové kroužky a akce pro rodiny s dětmi. Přijďte se podívat:

 • Cvičení s Dorotkou – pondělí od 1. 10. od 9.00 do 11.00 v MC. Jednoduché cvičení s básničkami a písničkami přizpůsobenými věku dětí. Vhodné pro děti od 2 do 4 let. Vede Dana Fritzová. Vstup 30 Kč za rodinu. Permanentka na pololetí 250 Kč.
 • Hudební kroužek – pondělí od 1. 10. od 15.30 do 16.30 v MC. Zpívání oblíbených dětských písniček, zkoušení různých hudebních nástrojů. Tvorba vlastního zpěvníčku. Vhodné pro děti od 3 do 10 let, vítáme děti, které již hrají na hudební nástroj. Vede Martin Pokorný. Cena 250 Kč za pololetí.
 • AJ pro pokročilé – pondělí od 24. 9. od 17.00 do 18.45 v MC. Kurz je určen těm, kdo se v tomto jazyce bez větších problémů domluví v běžných situacích a zvládají komunikaci s rodilým mluvčím. NOVINKA – Pravidelně se bude účastnit rodilý mluvčí současně s lektorem Martinem Pokorným. Cena 1.600 Kč za pololetí.
 • NOVINKA – Cvičení se Simonou – pondělí od 24. 9. od 19.00 do 20.00 v MC. Bolí vás záda, potřebujete zpevnit bříško, protáhnout svaly nebo si jen tak zacvičit? Pak vám bude vyhovovat směs cviků z kalanetiky, pilates i strečinku vhodných pro každý věk. Vede Simona Kyánková. Příspěvek 30 Kč (permanentka na pololetí 350 Kč).
 • Keramika pro mrňata – první úterý v měsíci od 2. 10. od 15.30 do 16.30 v ZŠ. Tvoření z keramické hlíny a glazování. Pokaždé je připraven nový nápad na výrobu originální keramiky. Určeno pro děti od 2 do 7 let v doprovodu rodičů. Vede Olga Tejkalová. Cena 30 Kč za vstup.
 • Volná hernička – úterý od 2. 10. od 15.00 do 17.00 v MC. Určeno pro děti v doprovodu rodičů. Vede: Andrea Huzlíková. Příspěvek za rodinu 20 Kč (permanentka na pololetí 200 Kč).
 • Cvičí celá rodina – úterý od 2. 10. od 17.00 do 18.00 ve velké tělocvičně ZŠ. Cvičení rodičů s dětmi na nářadí ve velké tělocvičně. Vhodné pro děti od 2 do 6 let. Vede Katka Parfusová. Vstup 30 Kč za rodinu. Permanentka na pololetí 250 Kč.
 • AJ pro mírně pokročilé – úterý od 25. 9. od 17.00 do 18.30 v MC. Výuka anglického jazyka. Gramatika zaměřená na slovesné časy přítomný, minulý a budoucí, rozvoj slovní zásoby, zvyšování komunikační úrovně potřebné k domluvě v běžných situacích, čtení a překlady textů, psaní jednoduchých esejů. Vede: Simona Kyánková. Cena 1.600 Kč za pololetí.
 • Hrátky s batolátky – středa od 3. 10. od 9.00 do 11.00 v MC. Jednoduché cvičení s básničkami a písničkami přizpůsobenými věku dětí. Vhodné pro děti od 1 roku do 2 let. Vede Zuzana Koláčková. Vstup 30 Kč za rodinu. Permanentka na pololetí 250 Kč.
 • Klub Nelly pokročilí – středa od 15.30 do 16.15 od 12. 9. Taneční průprava pro holky a kluky pod vedením zkušené lektorky. Protažení celého těla, tanečky na moderní hudbu, nacvičení sestavy pro veřejné vystoupení. Vhodné pro děti od 6 do 9 let. Cena 800 Kč za pololetí. Vede Nelly Karavasileva.
 • Pohádková školička – čtvrtek od 6. 9. od 8.30 do 11.30 v MC. Vhodné pro děti od 2 do 5 let. V kroužku malujeme, hrajeme si, zpíváme, tvoříme, cvičíme a také se učíme, jak vycházet s ostatními kamarády. Děti jsou v kroužku bez rodičů. Vede Jitka Fojtová. Cena za měsíc 300 Kč za dítě.
 • Zábavná jóga pro děti – čtvrtek od 4. 10. od 15.30 do 16.30 v MC. Jógové cvičení pro děti od 4 do 8 let pro radost dětí i cvičitelky. Rozcvička, pohádka, jógové pozice, téma k zamyšlení, výtvarná činnost a motivační hra. Vede Marie Kazdová. Příspěvek za dítě za pololetí 250 Kč.

Dále připravujeme:

Kurz efektivního rodičovství – vždy v sobotu od 9.00 do 13.00 (6. 10. 2012, 20. 10. 2012, 3. 11. 2012, 17. 11. 2012, 12. 1. 2013)

Děti jsou naše zrcadlo – seminář s psycholožkou Mgr. Hanou Kubecovou

Co všechno máme zadarmo – představení jednotlivých institucí, které realizují služby pro občany

Taneční pro dospělé – sál v Lidovém domě

Dílny pro tvořivé – pro dospělé: pletení z pedigu, keramika, korálky

Výtvarná odpoledne pro celé rodiny

Vánoční prodejní výstava – prodej výrobků maminek a dětí v knihovně – výtěžek bude použitý na provoz mateřského centra

Živý Betlém – putování s betlémským světlem od zámku na farní zahradu s betlémem

Dětský Silvestr – pro rodiny s dětmi. Pohádka, tvoření, hry a zpívání.

Tříkrálová sbírka – sbírka ve prospěch Charity

Maškarní ples pro dospělé – 22. 2. 2013, tombola, zlevněné vstupné pro masky, vystoupení, moderátor, Lidový dům, hraje Kredit.

Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme za každý dar či pomoc.

Za MC Jablíčko Markéta Horáková a Marcela Šromová


Kadeřnické služby

Veronika Juránková

dámské , pánské a dětské

Tel: 607 207 762

Pracovní doba:

 • pondělí – pátek
 • sobota a neděle dle objednávek

To vše v pohodlí vašeho domova

www.kaderniceverca.cz


18.11.2012 v 18 h. v sokolovně v Lysicích

Hledám milence, zn. Spěchá!

Situační komedie. Hrají: Petr Jablonský, Jindra Kriegel, Veronika Nová, Miroslav Šimůnek – znáte ze hry Dívčí válka plus Míša Kuklová a Václav Upír Krejčí.

Rezervace vstupenek/místenek na tel.:774409360

Předprodej vstupenek/místenek  bude zahájen 22.října v drogerii u pana Fojta.


Další úspěch mysliveckého kroužku Lysice-Drnovice

Jako každoročně se i letos o prázdninách konalo národní finále soutěže Zlatá srnčí tofej, tento rok již po 42. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích: A(děti od 3.třídy do 5. třídy) a B(děti od 6. do 9.třídy). Soutěž proběhla na 14ti denním soustředění v rekreačním středisku Havlišův mlýn u Želetavy. Hned druhý den po příjezdu psaly děti znalostní test. Potom následoval týden učení a přípravy na soutěž. Děti chodily do přírody s vedoucími a absolvovaly různé přednášky na téma myslivost, kynologie, sokolnictví, ochrana přírody atd. Po týdenní přípravě následovala stezka. Zde děti asi na 120ti stanovištích poznávaly různé exponáty jako např. paroží, lebky, peří, kožešiny, pobytové stopy zvěře, části zbraní, střelivo, sokolnické a lovecké pomůcky, rostliny a lovecké psy atd. Náš myslivecký kroužek se jako obvykle neztratil: v kategorii A obhájil Jakub Pavelka z Lysic zlatý pohár z minulého ročníku. Také další děti získaly velmi dobré umístění. Na 7. místě se umístil Martin Sedláček z Lysic a Míša Homolková z Bořitova obsadila 10. místo. Současně proběhly i závody ve střelbě, ve kterých zvítězil Vojtěch Růsek z Lysic. V kategorii A soutěžilo 52 dětí z celé ČR. V kategorii B se na 5. místě umístila Kateřina Janečková z Kozárova, David Kumprecht z Kuřimi-Podlesí obsadil 7. místo a na 14. místě se umístil Jiří Křenovský z Lysic. Celkem v kategorii B soutěžilo 77 dětí.

Děti z našeho kroužku pravidelně obsazují v národním finále Zlaté srnčí trofeje přední místa. Od roku 2001 získaly 19 pohárů, z toho 4 zlaté, 9 stříbrných a 6 bronzových. První náš pohár získala v roce 2001 Renata Chloupková z Lysic ( stříbrný ), která později v kategorii B získala i první zlatý pohár. Dalšími našimi úspěšnými soutěžícími v posledních 10ti letech byli: Naďa Novotná z Drnovic ( zlatý, bronzový ), Míša Hlavoňová z Lysic ( 2 stříbrné a bronzový ), Andrea Zábojová z Drnovic ( stříbrný, bronzový ). Nejúspěšnějším soutěžícím našeho kroužku v současné době je Jakub Pavelka z Lysic ( 2 zlaté a 1 bronzový pohár ). Úspěšnými byli v minulosti i členové našeho kroužku Aneta Krajíčková z Lysic, Markéta Friedrichová a Pavel Kubín z Lysic, Míša Ryzí ze Štěchova, Eliška Řehůřková z Drnovic, Kateřina Janečková z Kozárova, David Kumprecht z Kuřimi – Podlesí.

Myslivecký kroužek Lysice-Drnovice pracuje při ZŠ Edvarda Beneše Lysice více než 40 let. V současné době má asi 60 členů. Vedoucími kroužku jsou Arnošt Šmétka a Naďa Novotná. Prozatím největšího úspěchu na národním finále Zlaté srnčí trofeje se nám podařilo dosáhnout v roce 2011. Naši soutěžící přivezli čtyři poháry ze šesti možných. V mladší kategorii všechny tři. Zlatý pohár Jakub Pavelka z Lysic, stříbrný Andrea Zábojová z Drnovic a bronzový pohár Michaela Ryzí ze Štěchova. Ve starší kategorii obsadila Michaela Hlavoňová třetí místo a dovršila tak náš loňský úspěch.

Velké poděkování patří zejména Arnoštovi Šmétkovi a ostatním vedoucím kroužku.

ZA MYSLIVECKÝ KROUŽEK: MÍŠA RYZÍ, JIŘÍ KŘENOVSKÝ, LUKÁŠ PAVELKA, MÍŠA HOMOLKOVÁ, JAKUB PAVELKA, ANDREA ZÁBOJOVÁ.


Upozornění vlastníkům pozemků

Společnost E.on upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, že na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni do konce roku ořezat nebo odstranit veškerý porost ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo je 7 m, u vysokého napětí 12 m. U vedení nízkého napětí je zakázáno přibližovat se k vedení a pracovat s nástroji ve vzdálenosti 1 m, u vedení vysokého napětí 2m od vedení, u velmi vysokého napětí 3 m od vedení. V lesních průsecích je nutné udržovat volný pruh o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Pokud vlastník nebo uživatel pozemku větve a jiný porost z nebezpečné vzdálenosti od vedení neodstraní do konce letošního roku, zaměstnanci společnosti E.on ČR s.r.o. vstoupí na jeho pozemek a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti, klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.on. Bližší informace společnost E.on poskytne na tel.č. 840 111 333.


INFORMACE PRO OBČANY

Termíny svozu domovního odpadu: ST 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 3.10, 24.10.


ELEKTROWIN INFORMUJE

Kde a jak se mohou obyvatelé Lysic zbavit vysloužilých elektrospotřebičů? Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni! Vyřazené spotřebiče z vašich domácností můžete zdarma odevzdávat :

ve sběrném dvoře v Lysicích v ulici Zámecká vždy ve středu od 14.30 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.

Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie. Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. Staré plasty, nové výrobky. O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel – lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.

Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN. PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři. Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci?

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu