Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2011 •číslo 8, 9, 10

 

 
 

Zpravodaj číslo 8, 9, 10 - 2011

Ze zasedání zastupitelstva

Ve středu 5. října 2011 jednalo Zastupitelstvo městyse Lysic. Většina zpráv proběhla v tradičním systému stanoveném zákonem či zaběhlém programu dřívějších jednání. Ve zprávě starosty byli zastupitelé seznámeni s životem v obci od minulého jednání. Nutno podotknout, že téměř všichni zastupitelé chodí v podstatě průběžně konzultovat činnost či připomínky a dotazy se mnou nebo radními, což přináší velké usnadnění řešení běžných i vážnějších problémů v Lysicích. Jde například o chybně vypočítanou výhřevnost topidel v bytech na Halasově ulici. Nicméně po přepočtu odborným pracovníkem dojde k výměně asi 10 kusů topidel. Bohužel chyby v projektu již nelze reklamovat. Tímto chci poděkovat obyvatelům těchto krizových bytů za trpělivost. Hospodaření městyse i úpravy formou rozpočtových opatření proběhly v souladu se zákonem a pravidly hospodaření městyse. V této souvislosti si nemohu odpustit následující poznámku. Hospodaření drtivé většiny obcí, městysů a měst je realizováno vesměs v kladných či zdůvodnitelných částkách, zastupitelé odpovídají za svá rozhodnutí. K těm patříme i my. Při rozhodování našich vrcholných představitelů o veřejných financích však hrají úlohu politické dohody i další zájmy a ne zájmy občanů. Nemohu a ani nechci skrývat averzi k tunelování státu či rozpočtu. Naprosto chápu nespokojenost občanů Lysic, Boskovicka a dalších regionů, kterým naslouchám nejen při celé řadě oficiálních jednání nadřízených orgánů v Praze, ale i v běžném životě, např. v obchodech, restauracích či při diskusích na kulturních, sportovních a jiných akcích. Velmi důležitým bodem tohoto jednání bylo schválení projektové dokumentace, která se týká přehrážek v Káčirkově zmole. Po již předešlých diskuzích, samozřejmě i se zvoleným sborem zástupců a vážených občanů z řad obyvatel městyse, bylo schváleno 6 přehrážek , které by měly být zbudovány kaskádovitě v této oblasti. Akce je pojata jako protizáplavová a měla by být hrazena ze státního rozpočtu. Zprávy kontrolního a finančního výboru přednesené panem Pavlem Adámkem a ing. Františkem Vlkem pouze doplnily průběžné kontroly na našem úřadu během roku. V hodnocení nájemních smluv se hovořilo o minimálních dluzích a plnění smluv vůči městysi až na oblast nájemních bytů, kde se po delší době objevují opět problémy s některými nájemníky. U těch, co nejeví snahu k doplacení dlužných částek, dojde stejně jako dřív k výpovědi či ukončení smlouvy a v krajním případě k soudnímu vymáhání. Byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro hasiče s 30% spolupodílem městyse, dále smlouva s krajským úřadem JMK na zajištění financování systému integrovaného dopravního systému, která je téměř stejná jako v loňském roce. Následovalo schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu prorodinné politiky na úrovni obcí a schválení podpory na iniciativu základní školy Edvarda Beneše k zachování školního psychologa ve stavu učitelského sboru. Závěrečný blok byl tradičně věnován prodeji pozemků.V diskusi byly řešeny připomínky z běžného denního života v obci. Příležitost byla dána ing. Hoškovi a p. Knotkovi, kteří přednesli svůj požadavek na spolufinancování sítě kolem domu pana Knotka. Tato nabídka bude dále řešena. S přáním hezkého prožití podzimu a co nejlepšího počasí do dalších dnů
Ing. Luděk Baláč, starosta

CONCENTUS MORAVIAE

Lysice měly tu čest připravit letos 4. října úvodní pracovní schůzku k příštímu ročníku Mezinárodního festivalu Concentus Moraviae. Organizačně převzala zodpovědnost paní kastelánka Martina Medková Rudolfová v areálu zámku. Již při zahájení jsem zdůraznil aktivity festivalu a především jeho vnímání širokou veřejností. V podstatě drtivá většina koncertů byla nejen u nás vyprodána. Koncerty mají mimořádnou úroveň z pohledu profesionálního i běžného. Je potěšitelné, že i lidé, kteří se běžně neúčastní koncertů vážné hudby, jsou překvapeni rozsahem a pohledem na hudbu, kterou by třeba běžně nevyhledávali. Oba koncerty v Lysicích měly rovněž skvělou úroveň, o čemž svědčí letošní návštěva čestných hostů, např. velvyslance Polska. Příští ročník proběhne 2. – 30.6.2012 na téma „Kouzlo čísel“. Ve středověké filosofii patřila hudba mezi matematické disciplíny a její ušlechtilost se vysvětlovala tím, že odráží Bohem dané zákonitosti jako vědy aritmetiky a geometrie. Tato věta mimo jiné zněla od paní Marie Willie, dramaturgyně příštího ročníku. Již dnes lze předpokládat, že příští ročník přinese celou řadu koncertů, popisujících rozsah hudby v nevšedním stylu či porovnání. Jsem velmi potěšen, že i hosté se cítí v Lysicích velmi dobře. Čestní hosté ze zemí celé Evropy i z okolí hodnotí pobyt v Lysicích, byť krátký, kladně. O příštím ročníku bude určitě ještě hodně zmiňováno, neboť symbolika čísla 3 a dalších čísel bude jistě v souvislosti s hudbou v roce 2012 řešena. Pro mne je letošní dramaturgyně zárukou prvotřídní jakosti celého příštího ročníku. Přijďte se přesvědčit !
Ing. Luděk Baláč, starosta

VANDALISMUS....... nejen v Lysicích

Po delší době se na vás opět obracím se žádostí o spolupráci při hledání viníků poškozování obecního majetku. Tato situace se začíná znovu objevovat po konání zábav na koupališti, v Lidovém domě apod. Pořadatelé sice zajišťují celkem vzorně klid a pořádek během akce samotné, ale po jejím ukončení si řada účastníků při návratu domů ukazuje své možnosti a sílu při ničení laviček, značek, zastávek v obci apod., ale i při ničení soukromého majetku, především květináčů. S tím souvisí i porušování nočního klidu. Už jsem si zvykl, že každým rokem musím na základě telefonických upozornění řešit tyto situace osobně v ranních hodinách. Po mé osobní intervenci sice většinou dojde k uklidnění, ale zřejmě bude lepší ihned informovat Policii ČR. Opakovaně tvrdím, že není možné neustále tolerovat poškozování obecního majetku, a to i v jiných případech, jako např. nedávné škody na tenisových kurtech, kde si čas krátili někteří zjevně velmi mladí lidé, kteří si neuvědomují celkovou způsobenou škodu. Je vám to opravdu jedno??? Stále věřím, že ne, ale chápu, že je těžké najít osobní odvahu řešit situaci okamžitě, třeba jen zvednutím telefonu a zavoláním Policie ČR, event. alespoň někoho identifikovat. Pokud se viník nenajde, všichni společně tyto škody nakonec celé či částečně zaplatíme, a to na úkor např. obyčejného chodníku.

Ing. Luděk Baláč, starosta

POSEZENÍ SE SENIORY

Až na loňskou výluku, kdy tento jistě oblíbený večer zajišťoval Klub seniorů organizačně sám, se vracíme k osvědčenému modelu akce. Posezení a přátelská debata o dění v obci se však bude poprvé konat v hotelu Lidový dům. Akce proběhne v pátek 11.11.2011. Záštitu převzalo zastupitelstvo městyse, organizačně mi budou nápomocni členové rady. Jsme přesvědčeni, že na tuto mimořádnou akci přijdete opět v hojném počtu. Snad při zábavně pojatém večeru budete mít v neformální diskuzi možnost podiskutovat se členy Zastupitelstva městyse Lysic. Cílem této akce je opět nejen objasnit problémy, ale i zodpovědět dotazy, na které nemáte možnost běžně získat odpověď. Tímto opět dávám příležitost se neformálně pobavit nejen o pracovních problémech, či něčem, co trápí každého z vás, ale i společensky. Předpokládám velkou účast, prosím tedy o dochvilnost. Program večera:

 1. Dění v obci – co bylo a bude (jen vážně – starosta)
 2. Specifické oblasti života týkající se každého z nás (školství, sport, výstavba, kultura atd.) – (členové rady a starosta – jen vážně)
 3. Průběžně hudba k poslechu či tanci (snad jen nevážně)
 4. Celý večer diskuze a odpovědi na dotazy (vážně i nevážně)
 5. Vystoupení stepařů z Brna
 6. Tombola
 7. Odchod domů (dle nálady třeba do půlnoci – už jen nevážně)

Posezení je naplánováno od 17.00 do 23.00 hodin. Hudba a občerstvení zajištěno. Doufám, že strávíte příjemný večer, který vám něco také přinese. Za všechny radní se těší
Ing. Luděk Baláč, starosta

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

V úterý 25. října 2011 proběhl slavnostní akt kladení věnce k pomníku na náměstí Osvobození. Záštitu měl samozřejmě tradičně městys. Každým rokem nejvíc oceňuji účast vás spoluobčanů s dětmi, kdy atmosféra tohoto aktu má navodit nejen příjemný večer, ale připomenout tento státní svátek a posílit pocit hrdosti k historii našeho národa. Doprovodný program připravili i letos žáci základní školy pod taktovkou pana učitele Paděry.

Ing. Luděk Baláč, starosta

PODZIMNÍ ČI VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Většinou je autorem takových článků pan farář, přesto si dovolím trochu nadnést jinou náladu. Život v každé obci se skládá ze spousty různých střípků, které je nutno skládat. Každý ze svého pohledu a starostí a má je každý. Mám pocit, že starosti přibývají s věkem, což je mimo jiné známkou životních zkušeností a dalších faktorů vedoucích k větší odpovědnosti. Neměli bychom si dělat problémy z malicherností, které v běžném životě souvisí s celou řadou vlastností, jimž se zřejmě nikdo nevyhne. Chyby máme každý a každý je omylný. Dále třeba ješitnost, závist, osobní zájmy povýšené nad zájem obecní apod. Je důležité si však uvědomit, že tito lidé byli, jsou a také asi i budou z různých důvodů stejně nešťastní. Ať je člověk věřící či nevěřící, každý dělá chyby. Jde o to, v jakém měřítku. Pokud však někdo ubližuje pomluvami či jinou činností nesouvisející s těžkým soužitím, či někdo někoho poškozuje – to je nepřípustné. Bohužel tento jev vzniká pouze z neznalosti věcí či prostě úmyslem někomu ublížit. Smutné je, že se s ním všichni nějakou formou setkáváme stále a není proti tomuto obrana. Pak také paradoxně dochází k tomu, že stokrát opakovaná lež se stává v podvědomí pravdou. Proto jsem byl vždy příznivcem přímého jednání, ale je mi jasné, že právě ten první krok je nejtěžší. Neúprosně se blíží doba Vánoc. Všichni víme, že je to nejen doba bilancování, ale také doba, kdy jsou všichni více než kdy jindy k sobě vstřícnější a přející. Přeji všem, aby se dokázali oprostit už teď od osobních averzí a osobní záště, a pokud k této situaci dojde, pak z druhé strany vyhodnotit reálně stav bez emocí a zamyslet se… Přeji všem hezké počasí, příjemné lidi kolem sebe a samozřejmě splnění alespoň některých přání, a to nejen v blížícím se období Vánoc.

Ing. Luděk Baláč, starosta

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

17.8.2011

 • rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti pana Slezáka z Černé Hory o směnu pozemku p.č. 6101

  o výměře 2.130 m2 v k.ú. Lysice za část pozemku p. č. 409/2 v k.ú. Lysice o stejné výměře, který je ve

  vlastnictví městyse. Jde o přístup na střelnici pod Štěchovem

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 846/1 o výměře 202 m2 vlastníkům bytů

  v domě čp. 497 na Oulehle

 • rada projednala připravenost MŠ a ZŠ na nový školní rok
 • rada zamítla promíjení poplatků za odvoz TKO občanům, kteří se dlouhodobě nezdržují v Lysicích. Dle

  stávající legislativy je každý občan s trvalým pobytem v Lysicích povinen poplatek uhradit

 • rada schválila žádost o umístění směrovek k salónu SISSI
 • rada schválila výměnu podlahové krytiny v bytě pana Hložka.
 • rada schválila smlouvu o dílo s Urbanistickým střediskem Brno na vypracování změny územního plánu č. 3

  a současně schválila dohodu o úhradě nákladů z této akce vyplývajících firmou ZEAS. Městys Lysice

  nebude hradit žádné náklady v souvislosti s touto změnou územního plánu

 • rada vzala na vědomí žádost pana Petra Opluštila z Lysic o přidělení bytu
 • rada schválila žádost Krajské veterinární správy o povolení konání svodu psů
 • rada vzala na vědomí žádost pana Tesárka o byt
 • rada vzala na vědomí výpověď nájmu bytu od pana Tomana
 • rada schválila mandátní smlouvu s Ing. Hoškem na akci Rekonstrukce místních komunikací

7.9.2011

 • rada rozhodla zpracovat návrh vyhlášky o odpadech na rok 2012
 • rada stanovila termín setkání seniorů na 11.11.2011 na Lidovém domě
 • rada vzala na vědomí opravné rozhodnutí MZ ČR k pozemkovým úpravám, týkajících se pozemku U

  Studýnky v Boskovické ulici

 • rada vzala na vědomí oznámení termínu o zahájení loterijní činnosti ve Sportbaru na Horním náměstí č. 6
 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení žádost pana Blažka z Lysic o odkup pozemku 6147 o výměře

  59 m2

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení žádost pana Valy z Lysic odkup pozemku 6359 o výměře 28 m2
 • rada odsouhlasila umístěním přípojky NN na pozemcích městyse pro pana Nohela na Perné
 • rada schválila vyřazení nepotřebného majetku v MŠ Lysice dle předloženého soupisu
 • rada schválila vyřazení nepotřebného majetku městyse materiál dle předloženého návrhu
 • rada vzala na vědomí žádosti pana Sekeného z Lysic, pana Konstanze z Býkovic a pana Šmerdy z Lysic o

  přidělení obecního bytu

 • rada schválila doplnění členů SPOZ o Mgr. Olgu Tejkalovou a paní Jarmilu Růskovou
 • rada schválila uzavření nájemní smlouvy na byt s panem P. Opluštilem z Lysic
 • rada schválila vybudování přípojek vody, plynu a kanalizace ve schváleném úseku realizace díla

  „Rekonstrukce ulice V zahradách“ s tím, že městys bude hradit vše po hranici svých pozemků. Majitelé

  pozemků, kteří budou požadovat vybudování čehokoli na svém pozemku, budou náklady s tím spojené

  hradit provádějící firmě samostatně.

14.9.2011

 • rada vzala na vědomí žádost p. Máčkové – nájemkyně obecního bytu v ulici Halasova o řešení problému

  s nedostatečným vytápěním bytů v tomto domě. Po projednání se stavební komisí rada rozhodla zajistit firmu

  na doplnění a výměnu topidel

 • rada stanovila podmínky pro vypsání nového výběrového řízení na nájem restaurace na koupališti
 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení žádost o prodej pozemku p.č. 6360 o výměře 137 m2 od manželů

  Adámkových z Lysic

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení žádost o prodej pozemku p.č. 6134 o výměře 52 m2 a p.č. 6145

  o výměře 32 m2 manželů Horákových z Lysic

 • rada schvaluje částky za pronájem velké tělocvičny ZŠ ve výši 600 Kč/měsíc, malé tělocvičny ZŠ 400

  Kč/měsíc a pronájem pro školní rok 2011/2012

 • rada schválila realizaci projektu veřejného osvětlení v ulici V Zahradách dle projektové dokumentace bez

  osvětlovacího bodu C104

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o přidělení dotace z JmK pro SDH Lysice
 • rada uložila starostovi řešit odstranění nástěnek na mostě u zastávek z důvodu nepěkného vzhledu a

  z důvodu opravy zábradlí

21.9.2011

 • rada projednala výběr firmy na rekonstrukci topení na zdravotním středisku. Z předložených návrhů od p.

  Hamerského, Svitávka s cenou 692636 Kč včetně DPH, PAOP – p. Opletala, Voděrady s cenou 672956 Kč

  včetně DPH a p. P. Opluštila, Lysice s cenou 638781 Kč včetně DPH vybrala nabídku pana Opluštila.

  Koordinací prací pověřila pana Fojta

 • rada vzala na vědomí žádost pana Mazourka z Lysic a slečny Tomanové o přidělení bytu
 • rada schválila pronájem parkovišť u MŠ a koupaliště dle předložené žádosti od České televize pro potřeby

  natáčení v areálu zámku ve výši 2000 Kč za dny 14. až 17.10.2011

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku na Badalce manželům Suzovým z Brna
 • rada zamítla žádost manželů Suzových o pronájem parkovacího místa před jejich domem na Badalce.

  Městys nemá vyhrazená parkovací místa, a proto nepronajímá pozemky za tímto účelem

 • rada doporučila zastupitelstvu ke schválení žádost o odkoupení pozemků od paní Barošové z Brna, která

  vlastní nemovitost v Záoboří. Jedná se o pozemek č. 6227 o výměře 76 m2

 • rada projednala připomínky paní Idesové z Brna k odvozu odpadu od její nemovitosti v ulici Pod Hvozdcem

  a k dopravní situaci v ulici.

12.10.2011

 • rada projednala postup prací při rekonstrukci ulice V Zahradách. Kanalizace je ukončena šachtou na hraně

  ochranného pásma VN – hlavní řad plynu a vody bude ukončen u vjezdu do domu pana Knotka, případné

  pokračování sítí vody a plynu si bude ke svému pozemku hradit Ing.Hošek sám

 • rada projednala žádost paní Schinkeové z Lysic o odkoupení pozemku p.č. 7175 o výměře 18 m2
 • rada vzala na vědomí usnesení soudu v Uherském Hradišti – smír mezi městysem Lysice a paní

  Hamšíkovou k zaplacení dlužné částky za pronájem obecního bytu v pravidelných měsíčních splátkách

  počínaje lednem 2012

 • rada schválila školní vzdělávací program
 • rada vzala na vědomí žádost pana Dokonala z Lysic o obecní byt
 • rada zamítla žádost ZUŠ Letovice o dotaci na 2. mezinárodní festival orchestrů
 • rada vzala na vědomí protokol o provedené kontrole matriky dne 11.10.2011. Kon­trola proběhla bez

  závad

 • rada schválila slečně Slezákové z Lysic smlouvu o nájmu obytné místnosti v bytovém domě ve Štěchovské

  ulici na dobu určitou

19.11.2011

 • rada zamítla žádost obce Žerůtky o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy při zapisování

  údajů do registru RÚIAN

 • rada rozhodla ve věci stanovení ceny za odvoz odpadu v roce 2012, až o maximální výši poplatku rozhodne

  vláda ČR

 • rada vyhodnotila nabídky na pronájem restaurace na koupališti:

  pí. A. Šerá nedoložila živnostenský list – nabídka vyřazena

  p. T. Adámek doložil vše – cena 81 000 Kč – umístil se na 2. místě

  p. P. Kučera doložil vše – cena 164 000 Kč – umístil se na 1. místě

  a rozhodla připravit nájemní smlouvu s panem Kučerou

 • rada projednala přípravy lampiónového průvodu ke státnímu svátku 28.10.
 • rada schválila žádost paní Kumštové z Lysic o převedení nájemní smlouvy na obecní byt na syna
 • rada rozhodla na základě žádosti pana Koláře z Lysic zajistit ukotvení branek na nově zbudovaném hřišti

  na Oulehle

 • rada rozhodla na základě žádosti paní Dokonalové z Lysic o provedení deratizace v ulici Štěchovská

  z důvodu velkého výskytu potkanů v okolí obecní kanalizace

 • rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Telefonica na již hotové akci obnova

  sítě Lysice, ul. V Zahradách

 • rada pověřila bytovou komisi prováděním kontrol v bytech městyse, týkající se řádného udržování bytů
 • rada schválila podpis nájemní smlouvy s firmou Lesy ČR na pronájem pozemku kolem vodojemu v oboře
 • rada uložila starostovi zjistit podmínky pro zajištění zjednosměrnění úseku ulice Badalky od č.p. 165 k č.p.

  208

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 5.10.2011

 • zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v obci
 • zastupitelstvo schválilo hospodaření městyse za období 1–8/2011
 • zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu městyse, týkající se výdajů při výsadbě okrasných třešní popř. javorů v ulici Komenského
 • zastupitelstvo schválilo změnu Plánu společných zařízení. jedná se o protierozní opatření v Káčírkové zmole. Bude navrženo 6 přehrážek, které zachytí 2099m3 vody
 • zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru a uložilo radě řešit nedostatky zjištěné kontrolním výborem
 • zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru
 • zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hodnocení provozu koupaliště
 • zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hodnocení nájemních smluv na majetek městyse
 • zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro SDH Lysice
 • zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 • zastupitelstvo podpořilo žádost základní školy k podpoře zachování školního psychologa
 • zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu prorodinné politiky na úrovni obcí
  • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6360 o výměře 137 m2 v k.ú. Lysice manželům

   Adámkovým z Lysic, za cenu 50,– Kč/m2

 • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6134 o výměře 52 m2 v k.ú. Lysice manželům

  Horákovým z Lysic za cenu 50,– Kč/m2

  • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6145 o výměře 32 m2 v k.ú. Lysice manželům

   Horákovým z Lysic za cenu 50,– Kč/m2.

  • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6147 o výměře 59 m2 v k.ú. Lysice panu Blažkovi z Lysic

   za cenu 50,– Kč/m2

  • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6359 o výměře 28 m2 v k.ú. Lysice panu Valovi z Lysic za

   cenu 50,– Kč/m2

 • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 846/1 (nově 846/174) o výměře 202 m2 v k.ú. Lysice

  Společenství vlastníků jednotek pro dům Oulehla č.p. 497, Lysice, za cenu 100,– Kč/ m2

Vyhodnocení provozu koupaliště za letní sezónu 2011

V letní sezoně v roce 2011 provoz koupaliště v Lysicích zajišťoval opět městys Lysice, restaurace a letní bar byl pronajatý nájemci Mgr. Tomáši Adámkovi. Před sezonou byly provedeny pouze drobné opravy ve strojovně, byla zakoupena nová sada testerů na sledování nezávadnosti bazénové vody, vybavení plavčíků bylo doplněno o skládací nosítka zapůjčená ze základní školy a byly zakoupeny dva stavitelné krční límce. Zaměstnanci obce pročistili náletové dřeviny a brigádníci provedli drobné natěračské práce a úklid areálu. Provoz koupaliště byl oficiálně zahájen v sobotu 25.6., ale počasí nedovolilo areál v posledních červnových dnech otevřít. Provoz koupaliště byl ukončen 31.8.2011. Otevřeno bylo podle počasí, v deštivých dnech nebo při teplotě pouze do 220C bylo zavřeno. Koupaliště navštívilo celkem 6.381 návštěvníků, což je o 2.149 návštěvníků méně než v předešlé sezoně. Z toho 2/3 navštívilo koupaliště v druhé polovině srpna. Propad návštěvnosti byl způsoben chladným a deštivým počasím během července a první poloviny srpna. Provoz koupaliště byl zajištěn brigádnicky a to 1 osoba ve strojovně, 3 plavčíci a 4 prodejci vstupenek. Na vstupném bylo vybráno 177.200,– Kč, což je ve srovnání s rokem 2010 jen o 7.546,– Kč méně díky mírnému zvýšením ceny vstupného. Z pronájmu restaurace včetně venkovního baru bylo do konce září 2011 vybráno nájemné ve výši 106.500,– Kč. Náklady na provoz koupaliště činily: mzdy včetně odvodů na soc. a zdrav. pojištění, nákup materiálu včetně chemických prostředků na úpravu vody, rozbory vody a revize celkem 173.450,– Kč, spotřeba pitné vody 4.608,– Kč, školení plavčíků 4.261,– Kč a odhadované náklady na spotřebu elektřiny 86.000,– vč. DPH. V areálu koupaliště také nájemce restaurace pořádal několik zábav a dne 31.7.2011 bylo sobotní odpoledne věnované oslavě 50. výročí otevření koupaliště. Příprava areálu pro sezonu roku 2012 bude vyžadovat natření dna bazénu, abychom zabránili nadměrnému výskytu řas. K zatraktivnění areálu určitě přispěje i vybudování hřiště.

Ing. Libuše Mazalová

INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 26.10., 9.11., 23.11.
 • Firma E.ON, s.r.o. upozorňuje na ořez, případně i odstranění dřevin ohrožujících bezpečný provoz

  distribuční soustavy. V souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění

  pozdějších předpisů, žádá o seznámení občanů s faktem, že provozovatel distribuční soustavy má

  právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s provozováním zařízení distribuční

  soustavy především k ořezu stromů ohrožujících provoz. Pokud vlastníci neodstraní či neprovedou ořez,

  bude toto provádět společnost E.ON. s.r.o. Ochranným pásmem se rozumí od 1 kV do 35 kV – vzdálenost

  7 m a u napětí do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče. Další informace jsou zveřejněny na úřední

  desce. Případné bližší informace na tel čísle 840 111 333.

 • Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude firmou E.ON přerušena dodávka

  elektrické energie v pátek 4. listopadu 2011 od 7.00 do 17.00 hodin v Lysicích v ulicích :

  Zákostelí, Záooboří, Halasova – budova fary, Boskovická – RD čp. 83, 84, 85, 86, Oulehla,

  Pod Hvozdcem – RD čp. 451, 452, 480, 498.

 • V Lysicích na zámku ve dnech 15. – 16. října 2011 proběhlo natáčení České televize. Točila se část

  pohádky O pokladech, která by se měla vysílat na Vánoce 2013. Režíruje ji Vít Karas. Servis ve spolupráci

  pražské ČT poskytla brněnská ČT.

Pozvánka do knihovny

Ve dnech 16. – 30. října probíhá ve výstavních prostorách knihovny výstava pod názvem“Bižuterie a korálky Jany Počuchové a Fotografie Marcely Polákové“. Vystavené exponáty paní Počuchové jsou prodejné. Otevřeno bude : NE, PO, ÚT, ČT 14 – 17 hodin.

Zveme vás na tradiční Vánoční výstavu, která se uskuteční ve dnech 24. – 26. listopadu 2011. I v letošním roce pro vás chystáme nové, neokoukané věci, které můžete zakoupit svým blízkým pod stromeček. Otevřeno bude: ČT, PÁ – 9 – 17 hodin,SO – 9 – 12 hodin.

V neděli 4. prosince chystáme výstavu, na které si můžete prohlédnout „ Korálky“ paní Zuzky Šrámkové a fotografie a verše paní Jany Trubákové pod názvem „Zrcadlení něhy“. Výstava bude probíhat ve dnech 4. – 18. prosince a bude zahájena vernisáží v neděli 4.12. ve 14 hodin. Otevřeno bude: NE, PO, ÚT, ČT 14 – 17 hodin.

Týden knihoven 2011

V týdnu od 3. do 7. října probíhala v knihovnách celostátní akce „Týden knihoven 2011“. Také naše knihovna se do tohoto projektu pravidelně zapojuje. Cílem akce je přivést do knihoven co nejvíce občanů všech věkových kategorií, což se nám podařilo. Ve spolupráci s Mateřským centrem Jablíčko jsme pro rodiče a děti připravili hranou pohádku „Perníková chaloupka“. Režie se ujala paní Horáková. Do dramatizace pohádky se zapojily všechny přítomné děti. Při hraní pohádky se dobře bavili děti i jejich rodiče. Za uspořádání akce patří poděkování paní Horákové a panu Mgr. Fialovi. V úterý k nám do knihovny zavítala spisovatelka Petra Braunová, která tu besedovala se žáky 9. tříd. Děti se dověděly zajímavé poznatky ze zákulisí psaní a vydávání knih. Paní Braunová je seznámila se svojí tvorbou knih pro mládež a z některých četla ukázky. Dětem se besedy líbily a některé z nich si knihy této autorky z naší knihovny již půjčily. Ve čtvrtek jsme se sešli se seniory na besedě s panem Evženem Kopeckým. Téma bylo velice aktuální – Podzim na zahradě. Pan Kopecký čelil palbě otázek a svými odpověďmi snad uspokojil všechny zúčastněné. Po celý týden probíhaly v knihovně besedy pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ. Témata besed byla zajímavá: 1. třídy – pohádky, 2. třídy – příběhy o zvířatech, 3. třídy – příběhy o dětech, 4. třídy – poezie, 5. třídy – knihy pro děvčata a chlapce. Děti všech uvedených tříd se aktivně zapojily do besed. Jsem ráda, že některé knihy použité při besedách si přišly děti vypůjčit. V tomto týdnu se do knihovny přihlásilo 10 nových čtenářů. Návštěvníci knihovny využili možnosti vrácení knih bez placení sankčních poplatků, na burze jsme prodali také několik z vyřazených knih. Jsme rádi, že se Týden knihoven vydařil a že do knihovny našli cestu noví čtenáři.

Jitka Severová, vedoucí knihovny

Nabídka prodeje knih

Knihovna městyse Lysice nabízí všem zájemcům možnost zakoupení nových knih pro děti z nakladatelství THOVT. Knihy jsou pěkně ilustrované, s velkými písmeny, vhodné pro začínající čtenáře. Pro starší děti nabízíme knihy dobrodružné, detektivní, humorné. Tyto knihy můžete u nás zakoupit za příznivé ceny v půjčovní době knihovny. Případné dotazy směřujte na číslo: 516 472 166 nebo pište na e-mail: knihovna@obec.lysice.cz

Jablíčko nabízí aktivity pro všechny generace

Začal další školní rok a Mateřské centrum Jablíčko do něj vstoupilo plné elánu. Týdně organizujeme asi deset pravidelných aktivit pro děti a dospělé. K tomu pořádáme jednorázové akce pro děti i dospělé. Celkový počet setkání v letošním roce již převýšil tři sta. Od založení se velmi rozšířil okruh aktivit, které již dávno nejsou pouze pro maminky s dětmi, ale jsou určeny všem obyvatelům Lysic a okolí. Občas se nám stává, že se nás budoucí návštěvníci ptají: „Můžeme k vám přijít, když nemáme s sebou malé dítě?„ Odpovědí na tyto otázky by byla změna názvu naší organizace. K tomuto kroku jsme se zatím neodhodlali, protože to s sebou nese jistá rizika. Proto chceme všem vzkázat, že u nás jsou dveře otevřené všem i bez dětí. Nabízené aktivity pro dospělé (i nerodiče): • Angličtina – pro začátečníky, mírně pokročilé (již začalo) i pokročilé (zahajujeme nyní) • Relaxace a imaginace – pod vedením psycholožky (říjen) • Taneční večery – „taneční“ pod vedením profesionálního tanečníka (od 27.10.) • Výuka práce na počítači – v učebně ZŠ (listopad) Kroužky pro děti – Masáže kojenců, Hrátky s batolátky, Cvičení s Dorotkou, Pohádková školička, Cvičení v tělocvičně, Taneční klub Nelly, Fotbalová přípravka, Jóga pro děti a Keramika.

Jednorázové akce: 3. listopadu v 16.00, v MC – Co o nás naše kresba prozrazuje – kreslení a povídání s psycholožkou. Vhodné pro malé děti i dospělé. 13. listopadu od 16.00, v sále Lidového domu – O dvanácti měsíčkách. Velmi úspěšné představení pro děti plné písniček. 26. listopadu od 14.00, v MC – Předvánoční výtvarná dílna – zdobení perníčků, výroba adventních věnců, vánočních dekorací a drobných dárků

Nabídka aktivit není konečná, neustále vítáme další náměty a připravujeme nové akce. Sledujte naše webové stránky a plakátky.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se podílí na realizaci aktivit v mateřském centru. Je velmi potěšující, že se okruh dobrovolníků neustále rozšiřuje. Nebereme to však jako samozřejmost, každé pomoci si velmi vážíme. Děkujeme!

Za realizační tým Ing. Bc. Markéta Horáková Kontakt Lysické MC Jablíčko, o.s., Halasova 102, Lysice www.mcjablicko.xf.cz, mc.jablicko@seznam.cz, tel. 775 417 210, 724 954 734

XI. všesokolský slet

Po skončení 2. světové války i Tělocvičná jednota Sokol Lysice nacvičovala prostná pro vystoupení na XI. všesokolském sletu pořádaném okolo 6. července 1948. Tím je tradičně připomínáno upálení – zavraždění profesora Univerzity Karlovy Mistra Jana Husa. Za účelem zveřejnění a získání financí na cvičení vydala TJ Sokol Lysice v roce 1947 Památník, ve kterém zveřejňuje několik protokolů z jednání svých dávných výborů. K nim Vladimír Novotný píše: První sokolská jednota, Ladislav Burian píše: Stavba sokolovny, pan Chalupka a pan Talacko napsali: Činnost cvičitelského sboru, Josef Sedlák píše: Dramatický odbor a starosta Jindřich Kachlík píše: Vzpomínky na dobu nesvobody.
V brožuře jsou uvedeny reklamy tehdejších lysických řemeslníků a obchodníků: František Holcner-moderní kadeřnictví, Gustav Sotorník-módní závod, František Kubíček-obchodní dům, Ludvík Holcner-tkalcovna, Oldřich Dvořák-obchod kuchyňským nádobím, R.Vaněk-nábytek, Vladimír Novotný-obchod střelivem, Adolf Macků-uzenářství, Jan Ševčík-krejčovství, Josef Macků-zámečnictví, Karel Šnaidr-drogerie, Stanislav Štěrba-řeznictví, Jaroslav Navrátil-pekařství, František Dostál a Antonín Hnilička-obchod ovocem, Ladislav Burian-sedlářství, František Janík-hospodářské stroje, Cukrárna u Sejbalů, František Ondřík-cementové zboží, Vinci Kovaříková-dámské krejčovství, Rudolf Talacko-obuvnický mistr, František Chalupka-krejčí, Ludvík Macků-nábytek, Dominik Matal-tesařský mistr, Rudolf Kubíček-elektrické stroje, stavitel Ladislav Lev – Radlas (stavěl ZŠ), Jindřich Kachlík-stavební kancelář, Textilie u Chloupků, Ovocnářské družstvo v Lysicích, Jan Patloka-nátěry a Hospodářská záložna v Lysicích.
TJ připravila pro každého cvičence jako upomínku na Strahov knížky: pro žactvo od R. Těsnohlídka „Zlaté dni“, pro dorost od Krejčího „Prezident Dr. Edvard Beneš sokolstvu“, pro muže a ženy od dr.M.Klingera „Když jsem vedl nácvik naposled“. Po zlomu ve vývoji státu způsobeném únorovým pučem bylo zakázáno knížky cvičencům předat.Při gratulaci panu učiteli Topinkovi jsme od něho dostali kufr plný knížek. V každé je napsáno jméno cvičence a razítko: V upomínku na XI. všesokolský slet v Praze 1948 našim cvičícím věnuje Sokol Lysice. Dále jsou v knihách podpisy Fr.Topinky, jednatele Sokola, Vlad.Novotného, pokladníka, J.Kachlíka, starosty a náčelníků Jar.Poláka a H.Macků. Knížky jsem roznosil, aniž bych čekal na sametovou revoluci. Vyvolalo to radost, nadšení a vzpomínky. Po sametové revoluci nás cvičilo na XII. sletu v roce 2000 12, osm žen a čtyři muži, na XIII. sletu v roce 2006 nás bylo 6, tři ženy a tří muži. Dál nic?

Rudolf Kubíček

Oznámení akciové společnosti MediClinic

Do ambulance Mediclinic – ordinace praktického lékaře pro dospělé v Lysicích nastoupil v září MUDr. Jiří Fabík. Věříme, že tímto krokem se nám podařilo vyřešit nepříjemnou situaci spojenou se zástupy v ordinaci a veškerá léčba a návštěvy pacientů v ordinaci budou probíhat k všeobecné spokojenosti. Na základě průzkumu byl upraven rozsah ordinačních hodin tak, aby vyhovoval pacientům z Lysic, Drnovic a okolí. V nejbližší době proběhne kompletní rekonstrukce této ordinace, aby byl zajištěn zvýšený standard a maximální komfort.

Ordinační hodiny praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jiřího Fabíka, Lysice, Komenského 429, tel. 516 472 333, info@mediclinic.cz

PO7.00 – 13.00
ÚT12.00 – 18.00
ST7.00 – 13.00
ČT7.00 – 13.00
7.00 – 13.00

MediClinic a.s.

ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: 516 491 111

LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 Služba ohledání zemřelých pro celý okres Blansko : všední den 18.00–06.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP pro děti : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích LSPP stomatologická : všední den ------------ , víkendy a svátky 8.00–13.00

5.11.MUDr. FenykLetovice, Tyršova 15516 474 310
6.11.MUDr. GrénarováBoskovice, Vodní 95 (Minerva)516 494 204
12.11.MUDr. ChatrnáBoskovice, Lidická 8516 453 998
13.11MUDr. ChatrnýBoskovice, Lidická 8516 456 109
17.11.MUDr. JaklováBoskovice, Smetanova 24516 454 046
19.11.MUDr. KopáčkováLetovice, A.Krejčího 1a516 474 369
20.11MUDr. KramlBoskovice, Vodní 95 (Minerva)516 494 380
26.11.MUDr. KubínováBoskovice, nemocnice516 491 263
27.11.MUDr. Kučerová M.Lysice, Komenského 429516 472 460
3.12.MDDr. Kučerová P.Lysice, Komenského 429516 472 460
4.12.MUDr. KutlíkováBoskovice, Lidická 8516 453 997
10.12.MUDr. LoskotSvitávka, Hybešova 197516 471 210
11.12.MUDr. LukešBoskovice, Smetanova 24516 454 046
17.12.MUDr. MikuláškováLetovice, Mánesova 2516 474 488
18.12.MUDr. PadalíkBoskovice, nemocnice516 491 263
24.12.MUDr. PaděrováŠebetov 117516 465 452
25.12.MUDr. PernicováBoskovice, Vodní 95 (Minerva)516 494 138
26.12.MUDr. SládekVelké Opatovice, nám. Míru 492516 477 319
31.12.MUDr. SrpováLetovice, J.Haška 12604 760 665

BLANSKO

zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé: všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO

zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé: všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP stomatologická: všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě
tel. 545 538 111

zabezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti: všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě

zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba : všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu