Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2012 •číslo 10, 11, 12

 

 
 

Zpravodaj číslo 10-11-12 2012

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

26.9.2012 – rada č.71

 • rada projednala možnost využití stromu u nemovitosti Lopatářových na vánoční strom,
 • odsouhlasila výměnu topných těles v obecním bytě pí. Černákové na Halasově ulici,
 • schválila smlouvu s Národním památkovým ústavem Brno o podmínkách konání civilních svateb

  na zámku v Lysicích v příštím roce,

 • zadala výměnu vchodových dveří u bytového domu čp.150,
 • vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Kaderkové ze Zbraslavce,
 • vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Navrátilové z Lysic,
 • vzala na vědomí výsledky kontroly matriční agendy, která proběhla bez závad.

3.10.2012 – rada č. 72

 • rada projednala návrh smlouvy s okolními obcemi na ukládání odpadu ve sběrném dvoře

  v Lysicích a doporučila zastupitelstvu ke schválení,

 • projednala zprávu mysliveckého sdružení Lysice – Štěchov o poškozování zařízení myslivců při

  údržbě obecního lesa a uložila starostovi úkol věc projednat se správcem lesa p.Vašíčkem a

  sjednat nápravu,

 • vzala na vědomí informaci o nutnosti vydání nové vyhlášky městyse o odpadech,
 • projednala požadavek na opravu komunikace k bytovce pod školou a opravu zadala firmě

  TEKOSTAV,

 • projednala připomínku občanů ze Zámecké ulice na volný pohyb slepic a koně paní Wernerové a

  pověřila starostu projednat situaci s majitelkou a sjednat nápravu

10.10.2012 – rada č. 73

 • rada vzala na vědomí žádost od MO Českého svazu chovatelů a Hospodářské a vzdělávací

  besídky na přidělení finančních prostředků na rok 2013 a požadavky zapracovala do rozpočtu

  městyse,

 • vzala na vědomí oznámení o ukončení nájemní smlouvy v restauraci na Oulehle od paní

  Müllerové,

 • vzala na vědomí oznámení manželů Burianových o ukončení nájemní smlouvy na byt městyse na

  Oulehle,

 • projednala průběh stavebních prací v ulici V Zahradách,
 • vzala na vědomí oznámení sl. Sekaninové o ukončení nájemní smlouvy na byt městyse v ulici v

  Zákostelí a rozhodla o přidělení tohoto bytu p. Pochylému,

  • projednala žádost ČSAD Tišnov a k udělení licence nemá námitek,
  • vzala na vědomí žádost sl. Polákové z Lysic o byt,
  • projednala stav STA na Oulehle 549 a opravu zadala Jiřímu Nedomovi s cenou do 5.000,– Kč,
 • projednala přípravu jednání zastupitelstva městyse a stanovila termíny jednání na 7.11.2012 a

  19.12.2012,

 • rozhodla o svolání rady městyse 17.10.2012 u areálu HC Lysice k upřesnění smlouvy o převodu

  areálu HC Lysice do majetku městyse,

 • doporučila zastupitelstvu zvýšit místní poplatek ze psů

17.10.2012 – rada č. 74

 • na základě schůzky zástupců HC Lysice a vedení městyse byla podepsána smlouva o převodu

  areálu HC Lysice do majetku městyse,

 • projednala zprávy o vyhodnocení provozu koupaliště a letního kina,
 • projednala návrh firmy SITA ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu,
 • vzala na vědomí žádost pí Špačkové, z Lysic o přidělení bytu městyse,
 • odsouhlasila finančí dorovnání úrazu pí. Kafkové na komunikaci městyse,
 • vzala na vědomí plán kalkulace vodného a stočného na rok 2013 a uložila starostovi návrh

  projednat s VAS a.s. Boskovice a předložit zastupitelstvu ke schválení,

24.10.2012 – rada č. 75

 • rada rozhodla o vypsání nového výběrového řízení na pronájem restaurace na Oulehle
 • projednala žádost o prodej pozemků pod garážemi na Oulehle podanou majiteli garáží

  (Matoušovi, Hlavičkovi, Borovičkovi, Centnerovi, Němcovi) a doporučila zastupitelstvu ke

  schválení,

 • souhlasila s udělením licence na provoz autobusové linky Kunice – Lysice,
 • vzala na vědomí žádost o dotace SDH Lysice pro rok 2013 a doporučila zapracovat do rozpočtu

  městyse,

 • vzala na vědomí žádost ZŠ Lysice o uvolnění prostředků na rekonstrukcí atrií u tělocvičny ZŠ a

  opravy omítek a doporučila zastupitelstvu ke schválení,

 • rada projednala žádost MO ČSCH o možnost využívání areálu letního kina pro pořádání výstav a

  rozhodla vyžádat si posouzení členům zastupitelstva.

31.10.2012 – rada č. 76

 • rada projednala přípravu setkání se seniory 23. listopadu 2012 od 17 hodin v Lidovém domě,
 • schválila přidělení bytu na Oulehle u hřiště P. Vašínové,
 • vzala na vědomí žádost o příspěvek z rozpočtu městyse pro rok 2013 pro pana Hanáka na Fight

  club Lysice a doporučila řešit při přípravě rozpočtu,

 • vzala na vědomí podnět pana Dvořáčka na získání pozemku pod komunikací mezi bytovkami na

  Oulehle č.p. 522 a 497 směrem ke garážím do majetku městyse a uložila starostovi prověřit

  možnosti získání pozemku do majetku městyse,

 • vzala na vědomí návrh plánu inventur a jmenování inventarizačních komisí a doporučila

  zastupitelstvu ke schválení,

 • vzala na vědomí žádost TJ Sokol Lysice o finanční výpůjčku na realizaci akce na opravu altánu

  na tenisovém kurtu a doporučila zařadit do požadavků na rozpočet.

7.11.2012 – jednání zastupitelstva městyse č. 17

 • zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého

  materiálu,

 • schválilo hospodaření městyse Lysice za období 1–9/2012 dle předloženého materiálu,
 • schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předloženého materiálu,
 • scvhálilo poplatek za svoz domovního odpadu pro rok 2013 ve výši 520,– Kč/osobu/rok,
 • schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu,
 • schválilo plán inventur a jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventur k  31.12.2012 dle předloženého materiálu,
 • vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2012 dle předloženého materiálu,
 • vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu letního kina za sezonu 2012 dle předloženého

  materiálu a pověřiloRML jednáním s Ing. Müllerem o budoucím provozu kina,

 • schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu,
 • vzalo na vědomí žádost E.ON o odkoupení pozemku pod trafostanicí a předběžně prodej odsouhlasilo. V jednání bude pokračováno po dodání geometrického plánu a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce,
 • schválilo výkup pozemku parc. č. 5660 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m2 v obci a

  k.ú. Lysice od manželů Borkových, Lysice za cenu 50,– Kč/m2 ,

 • neschválilo prodej pozemku parc. č. 344/1 – trvalý travní porost o výměře 314 m2 v obci a

   k.ú. Lysice manželům Henzlovým, Lysice,

 • schválilo cenu vodného a stočného od 01.01.2013 ve výši 47,– Kč/m3 bez DPH, tj. zvýšení vodného o 2,00 Kč/m3 bez DPH,
 • pověřilo starostu projednáním výjimky na MZ ČR na povolení zvýšeného obsahu dusičnanů

  v pitné vodě,

 • schválilo zvýšení poplatku za psa od 01.01.2013, a to 200,– Kč za prvního psa a 250,– Kč za

  každého dalšího psa, zlevněný poplatek 130,– Kč za prvního psa a 180,– Kč za každého dalšího

  psa,

 • vzalo na vědomí informace o připravovaném rozpočtu na rok 2013. Mezi hlavní investiční

  priority jsou zařazeny chodníky od ZEAS kolem Macků ke hřbitovu, část ulice Brněnské,

  oprava vrchní části komunikace ul. Sadová a střecha na bytovém domu č.p. 150,

 • schválilo uvolnění částky do 350.000,– Kč z investičního fondu Základní školy Edvarda Beneše

  Lysice na provedení stavebních úprav atrií na nové šatny, osazení dřevěných zárubní, provedení

  nových omítek a elektroinstalace v zázemí tělocvičny základní školy.

14.11.2012 – rada č. 77

 • rada schválila zařadit do rozpočtu 2013 částku 8500 Kč pro Charitu Blansko za péči o naše

  občany,

 • vzala na vědomí harmonogram úkolů městyse k prezidentským volbám 2013,
 • stanovila 7 členů do volební komise, 1 okrsek se sídlem Horní náměstí 157 a zapisovatelku paní

  Hoškovou,

 • schválila výměnu kuchyňské linky v bytě městyse v čp.150 – p.Chalabala,
 • rada neschválila umístění banneru panu J. Kšicovi v lokalitách, které požadoval a uložila úkol

  starostovi projednat s ním další možnosti,

 • vzala na vědomí žádost manželů Dostálových, Lysice o směnu pozemků s městysem a o odkup

  části pozemku 879/1 a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

VÁNOČNÍ POZDRAV

Vážení, po roce opět nastává čas, kdy se téměř všichni setkávají s rodinami, příbuznými či kamarády nebo alespoň s někým blízkým. Blíží se Vánoce, čas klidu, pro některé čas štěstí, pro jiné čas radosti, vzpomínek či očekávání. Vánoce a Nový rok je obdobím, kdy si většina lidí uvědomí více než kdy jindy sílu lásky, úcty, přátelství, potřebnosti druhého a spoustu dalších pocitů. Je zvláštní, že toto období nikoho nenechává chladným, magicky dokáže alespoň na chvíli zastavit čas, nebo třeba věnovat vzpomínku těm, kteří nejsou mezi námi.
Protože se blíží konec roku, je také čas bilancování. Jsem rád, že i tento rok se podařilo udržet pevnou stabilitu městyse, že se podařilo vybudovat něco nového a v rámci možností řešit požadavky vás – většiny občanů. Věřte, že v úkolech předávaných od státu včetně administrativy není situace jednoduchá. Proto musím při této příležitosti poděkovat většině z vás za činnost i spolupráci při údržbě či při činnostech ve prospěch Lysic.
Milí spoluobčané, všem přeji krásné, pohodové a plné lásky svátky strávené především s těmi, se kterými chcete být. Přeji všem optimistickou náladu a co nejvíce úsměvů. Dětem a mládeži pak samozřejmě alespoň jeden dáreček, který si přejí najít pod stromečkem. V každém případě s příchodem Nového roku vám upřímně a z celého srdce ještě jednou přeji hodně zdraví, lásky, spokojenosti i štěstí. Ať je nový rok lepší než letošní, ať je rokem plným radostných chvil a splněných snů. Rokem bez pomluv, závisti a dalších neštěstí.

Ing. Luděk Baláč, starosta SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

7. listopadu proběhlo předposlední jednání Zastupitelstva městyse Lysic v tomto roce. Toto jednání tradičně doprovází velká diskuse především ke stavu místních poplatků. Všichni si uvědomujeme stále tíživější finanční situaci občanů a většiny rodin ve státě, a tedy i u nás v Lysicích. Byl projednáván poplatek za svoz domovního odpadu, za psa i cena vodného a stočného. O těchto poplatcích bude samostatný článek. V dalších poplatcích, ať jde o pozemky, nájmy z hrobového místa atd. nedochází k žádné změně.
Zpráva kontrolního i finančního výboru a také hospodaření městyse či vyhlášení inventur a stanovení inventarizačních komisí proběhlo bez velké diskuse. Naopak poměrně bouřlivou diskusi vyvolalo hodnocení provozu letního kina, a to především ve vztahu s dlouhodobě avizovaným přechodem na digitalizaci promítaných filmů. Nyní dochází k situaci, které jsme se obávali a tušili jsme, že k ní dojde. Zastupitelé se shodli na tom, že je důležité v rámci možností areál zachovat. Byly navrženy tři varianty: malá digitalizace kolem 300 tisíc Kč, velká digitalizace kolem 3 mil. Kč anebo na jeden rok kino uzavřít a počkat na vývoj v příštím roce. V potaz je nutno vzít také počet návštěvníků, který se pohybuje kolem 3250 diváků za rok, i náklady za údržbu areálu. S případnou digitalizací souvisí ovšem další náklady v podobě úpravy promítací kabinky, plátna, výměn reproduktorů atd. Jsme v nelehké situaci a i v okolních městech a obcích je sledován trend ubývajících diváků. Můžeme polemizovat, zda je příčinou „nová počítačová doba“ související se stahováním filmů, finanční možnosti či něco jiného. Že však jde o celonárodní trend je zjevné (mimo multikomplexy). K tomuto tématu se znovu vrátím při dalších jednáních. Pokud by byly podány návrhy na využití areálu z řad občanů, budeme rádi. Menší komentář proběhl k vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2012. Paní inženýrka Mazalová podala podrobný komentář, kde je podstatnou informací vyrovnanost nákladů a výnosů k údržbě koupaliště. Žádosti o odprodej pozemků není třeba řešit, a tak za zmínku stojí žádost Základní školy v Lysicích o uvolnění prostředků z investičního fondu ZŠ ve výši 350 tisíc Kč na provedení nových šaten a oprav v prostorách vedle tělocvičny.
Tradičně zůstalo v závěru jednání řešení rozpočtu v širším hledisku. Tvorba rozpočtu byla okomentována ze dvou hledisek. Zda se držet podkladů ministerstva financí z letošního léta a doufat, že bude rozpočet navýšen, či se držet doporučení Kú JMK a vycházet z rozpočtu v letošním roce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s tvorbou rozpočtu, kde jsou zohledněny podklady na běžný chod městyse, splácení půjček a požadavky jednotlivých zájmových složek. Snaha byla vyjít všem požadavkům vstříc. Jinými slovy nikomu se neškrtalo, spíše navyšovalo. Přihlédnuto bylo také k oslavám 140 let vzniku SDH Lysice a k výročí 80 let působnosti chovatelů v Lysicích. Rozpočet v podstatě ze svého pohledu okomentovali všichni zastupitelé, ale podstatné je to, že akce neprovedené v letošním roce, tj.chodník od COOPu, ZEAS, kolem Macků ke hřbitovu, chodník části ul. Brněnská, oprava vrchní části ul. Sadová a střecha na bytovém domě č.p. 150, jsou znovu zařazeny mezi investiční priority městyse. O dalších vznesených požadavcích budeme ještě diskutovat dle finančních možností městyse. Věřte, že požadavků je poměrně hodně.
V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že městys je možná jedinou zárukou, že vrácené sportoviště či další budovy od jednotlivých spolků ( sokolovna, kluziště, fotbalové hřiště, koupaliště) se budou minimálně udržovat a uchovávat pro další generace našich potomků. O dalších jednáních budete informováni.

Poplatek za odpad

Na každé radnici se vždy v závěru roku řeší stav různých poplatků. Poplatek za svoz komunálního odpadu se v Lysicích od roku 2010 nezvyšoval. Po rovněž velké diskusi, kde bylo projednáváno několik variant poplatku, je podstatné, že zastupitelé jednomyslně našli přijatelné řešení pro všechny. Jedná se o navýšení poplatku na osobu a rok o 20 ,– Kč. Z toho plyne, že celkový poplatek bude činit 520,– Kč na osobu a rok. Pokud se podíváme do širokého okolí, zvyšuje se poplatek v souladu se zákonem o mnoho desítek či stovek korun. Přepokládáme vliv DPH i budoucí prudké navýšení cen za skládkovné v pro nás přístupné lokalitě. Rozhodli jsme jednomyslně i proto, že by mohlo být šokem prudké zdražení v dalších letech, a proto, že došlo k možnosti úprav v souladu se zákonem. Termíny pro placení poplatku jsou do 28.2., event. ve dvou splátkách do 28.2. a do 30.9. kalendářního roku. I přes tato opatření budeme i tak z rozpočtu městyse stále doplácet na odpad v Lysicích.

Poplatek za psa

V návaznosti na každým rokem zvyšující se počet stížností na psí exkrementy na veřejných prostranstvích se sice několik let zpětně diskutovalo o poplatku za psa vzhledem ke zvyšujícím se nákladům při úklidu po těchto miláčcích. Počet psů výrazně roste. Bohužel musím dodat, že mimo jiné u občanů, kteří nemají v Lysicích trvalý pobyt. Přestože i k tomuto bodu proběhla žhavá diskuse, bez jakékoliv kritiky dojde k navýšení poplatku za psa od 1.1.2013 na 200 Kč za psa a 250 Kč za každého dalšího psa, pro seniory bude poplatek snížený, a to 130 Kč za psa a 180 Kč za každého dalšího psa. Navýšený poplatek bude sloužit k nákupu košů či vysavače na psí exkrementy. V této oblasti jsme se snažili již 10 let (vyhláška č. 4/20003) nezvyšovat poplatek. Na rozdíl od jiných měst a obcí (mimo obce do 500 obyvatel) jsme 10 let drželi výrazně podprůměrnou hranici poplatku. Ostatní městečka jsou řádově o několik set korun výše. Upřímně řečeno, tak jak bylo řečeno při diskusi zastupitelů, vše je o lidech a o snaze uklízet po psech atd. Z mých zkušeností je paradoxní, že lidé, kteří mají rodinný dům a chodí se psem, jsou většinou při úklidu nejvzornější. S tím ale také souvisí připomínka ke zvyšujícímu se počtu koček ( Oulehla a obecní domy). Bez uvádění jmen se budeme ještě snažit řešit s nájemci bytů domácí zvířectvo „po dobrém“.Pokud jsou uzavřeny smlouvy staršího data, nebráníme chovu, ale za podmínky, že např. kočka nebo pes budou společně v bytě a bude o ně pečováno. S tím souvisí domácí záchod, nehlučnost zvířete atd. V konečném důsledku by lidé neměli být obtěžováni sousedy, což je mimo jiné v domovních řádech.

Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2013

Před koncem roku jedná městys s provozovatelem vodovodu a kanalizace o ceně vodného a stočného pro rok následující. Tento bod jsme tedy řešili i letos. Po velmi zajímavé a vášnivé diskusi padlo několik návrhů a byly také rozebrány návrhy VAS, a.s. Bylo rozhodnuto, že cena vodného se zvýší o 2,– Kč bez DPH a cena stočného zůstane na cenové úrovni letošního roku. Není jednoduché v době zdražování téměř všeho odolávat tlakům souvisejícím s investicemi do této oblasti. Nutno podotknout, že v Lysicích se rekordně od roku 2009 držela cena na stejné úrovni, tj. vodné 22,80 Kč/m3 a stočné 22,20 Kč/m3 bez DPH, což je téměř celostátní výjimka. Svou úlohu sehrává i další změna DPH od 1.1.2013. Po hojné diskusi jsme se společně dohodli na mírném zvýšení, které by rodinné rozpočty nemělo prakticky ovlivnit. Pro doplnění – zvýšení ceny při průměrné spotřebě 30 m3 (na osobu a rok) činí kolem 60 Kč na člena domácnosti za rok, tj. 5 Kč za měsíc. Tuto situaci ještě podpořily požadavky KHS, kde budeme sice pouze k mírně překračujícímu limitu dusičnanů ve vodě žádat ministerstvo o další výjimku k provozování vodovodu. Jedná se o požadavky EU na limit dusičnanů .V této souvislosti byl nedávno proveden zkušební vrt ve „Žlebech“. Tato akce bude investičně představovat minimální částku 2 mil. Kč. a bude navržena do rozpočtu roku 2014, pokud nestihneme akci realizovat v roce 2013.

Kalendář – Lysice v proměnách času

V prosinci se do vašich domácností dostane kalendář na rok 2013. Přestože se po mnoha pracovních schůzkách, které jsem měl s panem Jaromírem Fialou starším a profesionálním fotografem panem Horákem, podařilo sehnat mnoho historických fotografií, které jsme chtěli ukázat v současnosti pokud možno ze stejného pohledu jako v minulosti, museli jsme s politováním konstatovat, že většina fotografií je ve špatně tisknutelné kvalitě. Přesto se podařilo do tisku dát alespoň některá srovnání historických pohlednic i fotografií doplněných o náhledy Lysic ze všech stran. Víme, že velké množství rodin si kalendáře uschovává. Doufáme tedy, že i ten nový udělá všem k letošním Vánocům alespoň malou radost. Již nyní se projednává návrh publikace, která by měla navazovat na další periodika v minulosti, přibližně po 10 letech.

Ing. Luděk Baláč, starosta

Obecně závazná vyhláška městyse Lysice

 • č. 3 /2012 ze dne 7.11.2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo městyse Lysice se na svém zasedání dne 7.11.2012 usnesením č.5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Městys Lysice zavádí touto obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 2. Řízení o poplatku vykonává Úřad městyse  Lysice (dále jen správce poplatku).

Čl. 2 Poplatník

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost 1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. 2.Poplatník dle čl. 2, písm. b, této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. 3.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 4.Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5.Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Čl. 4

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 520 ,– Kč a je tvořena:

 1. z částky 250,– Kč za kalendářní rok a
 2. z částky 270,– Kč za kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 1.305.236,– Kč a byly rozúčtovány takto: velkoobjemový kontejner 372.871,– Kč, sběrný vůz 932.365,– Kč. Celkový počet poplatníků 1893. 1.305.236 : 1893 = 690,– Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 270,– Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určená nebo slouží k individuální rekreaci,bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Čl. 5

Splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

2. Poplatek pro poplatníka podle ČL. 2 písm. b) je splatný jednorázově nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku. 3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2 je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Čl. 6

Vrácení poplatku 1.Zanikne-li po zaplacení poplatku během kalendářního roku poplatková povinnost, správce poplatku na žádost poplatníka vrátí přeplatek na poplatku, je-li vyšší než 100,– Kč. Čl. 7

Osvobození a úlevy 1.Nárok na úlevu na poplatku má poplatník podle Čl. 2 písm. a), k jehož nemovitosti je znemožněn příjezd sběrového vozu ve výši 30,– Kč v Lysicích, v lokalitě Hrázka, Perná a Záoboří ve výši 100,– Kč.

2. Od poplatku je osvobozen poplatník podle Čl. 2 písm. a), který trvale žije v zahraničí nebo se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody (vězení) a tuto skutečnost vždy řádně doloží, a to písemně do 30 dnů ode dne vzniku rozhodné skutečnosti. Čl. 8

Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří úřad městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může úřad zvýšit až na trojnásobek.

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří úřad městyse poplatek jednomu z nich. Čl. 10

Zrušující ustanovení

1. Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sbě­ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 27.02.2012. Čl. 11

Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dne 1.7.2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V zákoně dochází k rozšíření okruhu poplatníků, kteří jsou povinni za svoz komunálních odpadů platit, ke změně odpovědnosti za zaplacení poplatku, tzn. že za zaplacení poplatku za nezletilého odpovídá jeho zákonný zástupce. Zastupitelstvo městyse na základě tohoto zákona vydalo novou obecně závaznou vyhlášku, která tyto změny upravuje. Vyhláška je zveřejněna na úřední desce, na elektronické úřední desce na webových stránkách městyse a ve zpravodaji.
Alena Kyrczová, správa daní a poplatků

SPOZ v Lysicích

pořádá za finanční podpory městyse Lysice a sponzora

V Á N O Č N Í T V O Ř E N Í

v pátek 30. listopadu 2012 od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti Úřadu městyse Lysice

Společné tvoření jednoduchých i náročnějších vánočních a zimních dekorací je určeno pro všechny věkové kategorie. Ke všem dekoracím budou připraveny vzory.

Veškerý materiál pro výrobu dekorací je zdarma.

Informace o novele stavebního zákona

Dne 22.10.2012 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony. Uvedenou změnou zákona dochází ke změnám ve výčtu staveb – nově „záměrů“, které nevyžadují umístění ani povolení. Tyto záměry jsou uvedeny v § 79 odst. 2 stavebního zákona. Dále se mění postupy při umístění záměrů, které vyžadují územní rozhodnutí. Novela stavebního zákona u územního řízení zavádí opět doručování písemností účastníkům řízení jednotlivě a řízení je neveřejné. U územních řízení v obcích, kde není územní plán nebo záměr byl posuzován ve zjišťovacím řízení, zůstává územní řízení veřejné a mohou se k záměru vyjádřit jak účastníci řízení, tak i veřejnost. Za podmínek stanovených zákonem lze záměr projednat rovněž ve zjednodušeném územním řízení, územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem případně veřejnoprávní smlouvou. Tyto postupy jsou popsány v zákoně a všechny mají jeden společný rys, a to souhlasy všech účastníků řízení musí být vyznačeny na situačním výkrese. Rozdílné jsou správní lhůty při těchto postupech. Pro umístění stavby v územním řízení musí stavebník předložit mimo předepsané doklady i projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou (autorizovanou) osobou (§ 86 stavebního zákona). Pro umístění stavby, kterou lze umístit na základě územního souhlasu, stavebník doloží rovněž předepsané doklady a jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy (§ 96 stavebního zákona). Projektovou dokumentaci pro stavby, které jsou uvedeny v § 104 odst. 1 pod písm. a) – e), tj. stavby, pro které je vyžadováno ohlášení, např. stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, podzemní stavby do 300 m² zastavěné plochy a 3 m hloubky, stavby do 50 m² celkové zastavěné plochy a 5 m výšky a pro stavby pro reklamu, musí projektovou dokumentaci zpracovat oprávněná osoba (autorizovaná), pro zbývající stavby v § 104 postačí kvalifikovaná osoba. Rozsah projektové dokumentace pro jednotlivé druhy staveb je dán zákonem. Pro stavby, které podléhají stavebnímu povolení, zpracovává projektovou dokumentaci vždy oprávněná osoba. Některé záměry lze i nadále provést na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, některé vyžadují ohlášení nebo stavební povolení. Pro připomenutí skutečností vyžadovaných současným stavebním zákonem, které zůstávají v platnosti, uvádím, že u převážné většiny staveb platí zásada, že stavbu, pro kterou bylo vydáno stavební povolení musí provést stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaná osoba). Stavby (mimo stavby pro bydlení a stavbu, která je kulturní památkou), jejichž provedení vyžadovalo ohlášení nebo pouze územní rozhodnutí nebo územní souhlas, může stavebník provádět sám pro sebe svépomocí, pokud si zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. U staveb pro bydlení a jejich změn je stavebník při provádění stavby svépomocí povinen si zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaná osoba). O provádění stavby stavební podnikatel má povinnost vést stavební deník, stavebník při provádění stavby svépomocí musí vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Novelou stavebního zákona se mění i dalších 13 zákonů. Nejcitelnější změna pro stavebníky bude novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tato změna upravuje jednak stávající výši správních poplatků na úseku umísťování, povolování i kolaudací staveb, jednak zavádí poplatky za vydání rozhodnutí, souhlasu nebo opatření, které se dosud nevybíraly. Podle nové právní úpravy se správní poplatky vybírají za téměř všechny úkony prováděné stavebním úřadem a jednotlivé položky se budou sčítat. Správní poplatek bude vybírán při podání žádosti. Pro informaci přikládám kompletní sazebník správních poplatků, které budou naším stavebním úřadem od 1.1.2013 vybírány.

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci Kč 1 000

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a  každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech a) nebo b) Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000 2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000

b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5 000 6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000

Poznámky 1.Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 2.Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 3.Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 4.Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 5.Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 6.Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 7.Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18. 8.Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby. 9.Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci Kč 5 000

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 10 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a  každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000 2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000 3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000 4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500 5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000 6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500 7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000 8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000 9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000 10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000 11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500 12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500 13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500 14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb Kč 5 000 15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500 16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč 10 000 17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč 10 000

Osvobození Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky 1.Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 2.Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 3.Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku . 4.Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 5.Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17. 6.Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500 b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1 000 c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2 000

Osvobození Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky.

Předmětem poplatku není 1.Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60. 2.Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3.Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 4.Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Na závěr bych chtěla všechny stavebníky upozornit, že při přípravě jakéhokoliv stavebního záměru, terénní úpravy nebo změny využití území, i při přípravě projektové dokumentace je nejlépe tento záměr na stavebním úřadě zkonzultovat, aby se předešlo případným problémům v budoucnu. Dotazy lze vznést i elektronickou poštou na e-mail stavebni@mestys.lysice,cz nebo vedouci.su@mestys.lysice.cz.

Ing. Zuzana Polická, vedoucí stavebního úřadu

INFORMACE PRO OBČANY

Termíny svozu domovního odpadu : ST 5.12., 19.12., 2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2. Poslední úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice v letošním roce bude v pondělí 3.12. V příštím roce bude přítomna: ve středu 16.1., 6.2., 27.2. Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse www.lysice.cz na titulní straně vpravo v rubrice „hlášení rozhlasu“. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele restaurace v budově čp. 549 u hřiště na Oulehle. Bohoslužby Církve československé husitské budou v neděli 2.prosince ve 13.30 hod. a ve středu 26. prosince v 9 hod. v malé zasedací místnosti Úřadu městyse Lysice. Na Úřadě městyse Lysice bude poslední úřední den v letošním roce ve středu 19. prosince, v knihovně v Lysicích bude poslední půjčovní den ve čtvrtek 20. prosince. Z důvodu obnovy katastrálního operátu v roce 2012 mají občané povinnost do 31.1.2013 podat daňové přiznání daně z nemovitostí na Finančním úřadě v Boskovicích. Daňové přiznání lze podat až po 1.1.2013 z důvodu změny formulářů k přiznání daně.

Rybáři Lysice

Místní rybáři Lysice v letošním roce uspořádali již tradiční rybářský ples. Dále pořádali ve spolupráci s městysem Lysice a lysickými hasiči velikonoční výlov, včetně vyčištění hasičské nádrže na Horním náměstí. Na Den dětí se uskutečnily dětské rybářské závody, konané v oboře na rybníku ,,Molák“. Tyto závody jsou velice oblíbeny u dětí, o čemž svědčí velká účast 44 závodníků. V letošním školním roce pracuje opět rybářský kroužek, do kterého se přihlásilo 14 dětí, z  toho je 6 nových. Případní další zájemci naleznou podrobnosti o kroužku na stránkách rybari.lysice@webnode.cz. V roce 2012 se dětský rybářský kroužek začal věnovat sportovnímu rybolovu. Členové se zúčastnili celorepublikové soutěže „ZLATÁ UDICE“, kde jako naprostí nováčkové postoupili až do svazového kola. Zde si nevedli vůbec špatně, o čem svědčí dílčí úspěch Sofinky Danácové, která skončila v disciplíně lov ryb udicí na krásném 3. místě. Pokud se budou děti v příštím roce této soutěže účastnit tak výsledky budou určitě ještě lepší. V roce 2013 plánují rybáři uspořádat opět všechny zmiňované akce, na které vás srdečně zvou. Poděkování patří všem, kdo se těchto akcí zúčastnili a pomohli ať už aktivně či pasivně k jejich zdárnému průběhu.
Petr Dolníček, předseda

Kadeřnické služby

Veronika Hniličková Dámské Pánské Dětské Tel : 607 207 762 P­racovní doba: PO až PÁ 9 – 20 hodin S0 a NE dle objednávek Nabízím : Kreativní střihy, barvení , melírování a odbarvování Trvalou ondulaci Foukanou Společenské účesy Přidělávání syntetických barevných pramenů technikou micro-ring Pracuji se značkou Matrix a Young Více na : Www.kadernice­verca.cz

Pozvánka na výstavu

Klub seniorů Lysice ve spolupráci s Knihovnou městyse Lysice pořádá ve dnech 3. – 9. prosince vánoční výstavu
„Zvony, zvonky, zvonečky“ Na výstavě můžete zhlédnout praktické ukázky tvorby zvonečků. Úterý – háčkování a zdobení perníčků Čtvrtek – artyčoková technika, notování Otevřeno bude: Po – Ne: 14 – 17 hodin.

###Ukradené Vánoce### Předvánoční čas je zase po roce tady a já kolem sebe slýchám stížnosti a zoufalé povzdechy. Pro mnoho lidí totiž období, které je na začátku orámováno prvními koledami v obchodech a končí až posilvestrovským úklidem, vyvolává úzkost a starosti. Pokud člověk přijme to, že Vánoce jsou tu kvůli vyleštěným oknům, horám jídla v lednici a drahým dárkům, nemůže to snad ani jiný průběh mít. Zvlášť když se jeden kvůli té celé sváteční hojnosti i zadluží. I když se reklamy a mnozí obchodníci tváří, že Vánoce jsou tu snad jen pro konzum samotný, není tomu tak. Proto se vás chci raději zeptat: „Jak se vede? Jak se daří? Máte se? “ A my odpovídáme podle míry spokojenosti či srdnatosti, s níž se potýkáme se svými starostmi. Tyhle základní zdvořilostní otázky se zpravidla týkají jen povrchu věcí a nečeká se, že se začneme upřímně zpovídat. Ovšem, zeptal se vás vůbec někdy někdo, jak si skutečně vedete? Jak žijete – u sebe uvnitř…?
Rostete? Pracujete na sobě? Hledáte? Co nacházíte? Jste bezradní? Podobá se váš život cestě, na níž pořád něco objevujete a žasnete, anebo je přešlapováním na místě? Máte vůbec chvíle, kdy se takhle zamyslíte? Nebo se jich bojíte a vyhýbáte se jim? A pokud si na ně uděláte čas, k čemu dojdete? Máte v sobě pokoj? – Tedy stav, kdy zneklidněně netěkáte, nehoníte se za měnícími se cíli, kdy se netrápíte chvíli pro to, chvíli pro ono, kdy vás život nebolí…
Člověk nepotřebuje mít všechno, co se mu nabízí, aby měl pokoj v srdci … ten není výsledkem uspokojení našich potřeb, ale ovocem našeho vztahu s Bohem. Máme-li pokoj v Bohu, může nám ledaco jiného chybět, a přece se můžeme ze života radovat. (Vědci dokonce tvrdí, že základní nastavení člověka je prý schopnost vydržet v nouzi.) Dnes se zdánlivě vše točí kolem člověka, je to ovšem jen iluze, která slouží jiným cílům. Lidé mnoha generací před námi věděli, že podstata jejich života záleží v Bohu. Dokázali žít ve velmi skromných podmínkách, a přece být šťastni. Co je to tedy s námi?
Člověk dneška prý potřebuje seberealizaci. Křesťan ví, že realizuje (uskutečňuje) Krista: má před očima Jeho (jak ji poznává zejména z Bible), řídí se jeho příkladem, rozmlouvá s ním v modlitbě – o sobě, o své rodině, o tom, čím žije, touží po jeho blízkosti (ve společenství církve, ve svátostech), rozhoduje se podle něj. „Jsme živi, avšak již ne my, žije v nás Kristus“ – vyznáváme po přijímání v závěru bohoslužeb a odcházíme ke svým všedním záležitostem, v nichž se to pak projevuje. Více či méně, podle toho, kolik místa v sobě Kristu opravdu dáváme.
Podívej se do sebe – adventní a vánoční doba k tomu vybízí. Máme ještě ochotu se nějak změnit? Otevřít nitro tomu, kdo nás stvořil, kdo na nás myslí s láskou? Protože u Něj je pokoj, radost, štěstí – všechno to, co složitě hledáme a pracně dobýváme, za co náramně platíme, a přece toho tím způsobem nemůžeme dosáhnout… Jak tedy žijete – u sebe uvnitř?
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše z Nazareta, který jako Boží Syn přinesl lidstvu lásku a milost. A tak by to měl být čas radosti, klidu a míru pro vás i vaše okolí. I když třeba neslavíte adventní a předvánoční čas s vírou, vezměte si z jeho původního smyslu alespoň část. Najděte si čas na sebe, blízké a přátelé, nebuďte stále ve spěchu. Na chvíli se zastavte a reflektujte svůj život, nebo si jen užijte ticho a klid. Buďte více s ostatními lidmi, mluvte s nimi a naslouchejte jim. Místo otázky: „Co chceš pod stromeček?“, se radši ptejte: „Jak se máš?“. Uvidíte, že pak to bude období, na které se budete celý rok těšit. Nenechte si Vánoce ukrást.
To vám přeje Martin Kopecký, farář

S A L O N I V A

Lysice, Badalky 12 nabízí nové služby:

solárium lepení umělých řas prodej zeštíhlujícího a modelujícího prádla pro vaši postavu

Dále nabízí: bezbolestnou liposukci ultrazvukem a RV vyhlazování vrásek lymfodrenážní kalhoty masáže čokoládové a thermo zábaly

Tel.: 728 989 645

ANABIT – Správa sítí, servis a prodej počítačů
* Správa firemních sítí (outsourcing IT)
* Návrh a realizace počítačových sítí
* Servis počítačů, telefonů a tiskáren
* Odstranění virů, zálohování a zabezpečení dat
* Prodej výpočetní techniky a spotřebního materiálu
* Poradenství v oblasti IT, hardwarový a softwarový audit
* Školení k produktům Microsoft Office a AutoCAD
* Vzdálená podpora
Více na stránkách www.anabit.net
Kontakt: Ing. Dušan Janováč tel.: 733 691 719, Brněnská 63, 679 21 Černá Hora,
email: janovac@anabit.cz

### ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU###

Hospodářská a vzdělávací besídka spolu s Jednotou Orla v Lysicích postaví v sobotu 1. prosince
na náměstí Osvobození vánoční strom spojený se sbírkou na humanitární účely.
Slavnostní rozsvícení se bude konat v neděli 2. prosince v 16 hodin pod záštitou Rady městyse
Lysic. V programu vystoupí smíšený pěvecký sbor místní základní školy.

Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel./ FAX : 516 472 210, e-mail: matrika@ obec.lysice.cz. Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky ve formátu jpg. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Anonymy nezveřejňujeme! Číslo 10–11–12/2012 vychází v Lysicích v listopadu 2012. Vydává městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Ing. Luděk Baláč, starosta.Tisk, sazba a grafická úprava OFSET-PRINT Drnovice, Tel./FAX: 516 472 498. Ce­na: zdarma

PF 2013

Krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a hodně lásky od svých nejbližších přejí všem spoluobčanům

členové Zastupitelstva městyse Lysic pracovníci úřadu městyse pracovníci knihovny městyse

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu