Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2011 •číslo 11, 12

 

 
 

Zpravodaj číslo 11, 12 - 2011

Ze zasedání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva, které se konalo 30. listopadu, proběhlo v poměrně vášnivé atmosféře. Příčinou byl především chystaný rozpočet pro rok 2012. Takový stav je v tomto ročním období v malých obměnách stejný. Samozřejmě, že každý z nás je zapojen do určitých zájmových skupin, kroužků a dalších činností. V tomto duchu z větší části probíhala diskuse. Za přípravu rozpočtu odpovídá vždy starosta, správce – místostarosta a účetní ve společné spolupráci při tvorbě všech podkladů pro jednotlivé položky, ať ze znalosti či předpokladu všech dostupných informací. Jde o činnost velmi vnímanou mnoha obyvateli městyse i zastupiteli Lysic.
V rámci šetření, které má dopad na hospodaření nejen obyvatel České republiky (EU), a v rámci stoupající celosvětové krize byl první návrh rozpočtu sestaven tak, aby nedošlo k zadlužování obce. Téměř každý rok dochází k bouřlivé diskusi, a to i v široké veřejnosti. S plnou odpovědností mohu říci, že pokud budeme nuceni vzít si půjčku na II. etapu rekonstrukce ulice V Zahradách, bude vše důsledně projednáno, zváženo a dotvořeno.
Za schválený rozpočet odpovídá zastupitelstvo. Je tedy zbytečné předbíhat nejrůznějším dohadům, nepodloženým domněnkám či snad jakési ukřivděnosti u některých spolků,že řeší u někoho příspěvky jiným způsobem než u toho „svého“. Je zcela jisté, že rozpočet je stejně jako vždy projednáván důsledně.
V roli starosty, který je angažován přímo či nepřímo ve všech diskusních bodech, jsem si vědom i jako zastupitel, že mimo správu rozpočtu, hospodaření s majetkem, propagaci a reprezentaci obce musím v zastupitelstvu řešit dlouhodobý rozvoj obce a být jakýmsi „manažerem“ při všech činnostech. Část těchto úkolů si na svá bedra musí vzít ovšem všichni zastupitelé.
V této souvislosti mám pro všechny občany i potěšitelné zprávy. Nebude se zvyšovat poplatek za odpad (tj. zůstává na částce 500,– Kč za osobu/rok). Firmy mají smlouvu samostatnou. I v této a dalších oblastech je nutno zdůraznit, že vycházíme ze současných zákonů, které můžeme upřesnit vyhláškou. V důsledku schválení Dodatku č.1, bude od poplatku osvobozena osoba žijící v trvale v zahraničí, studující v zahraničí a osoba ve výkonu trestu, poté, co danou skutečnost prokáže. Platnost Dodatku č. 1 bude od 1.1.2012. Ve zprávě starosty snad nejpodstatnější informace zazněla ve vztahu k průběhu akce „ul. V Zahradách“. Komentář byl přidán i k akcím za poslední dva měsíce. Byly vyhlášeny inventury a inventarizační komise, příspěvek do sociálního fondu a prodej pozemků, které řeší opět napravování hranic pozemků v rámci pozemkových úprav. O ostatní diskusi se zmíním samostatně. Závěrem proběhlo schválení plánu činnosti zastupitelů pro rok 2012 a řešila se opětovně možnost prodeje bytového domu pod školou. Přes všechna pro a proti se zastupitelé rozhodli většinou hlasů přiklonit se k variantě byty opravit a neprodávat, a to mimochodem i k možné a také avizované domněnce občanů, že by mohlo dojít ke spekulativnímu prodeji.
V každém případě přeji všem občanům to stejné jako u vánočního stromu, který i pro mnoho hostů či obyvatel okolí znamená možná nejen symbol Vánoc. Hodně zdraví, protože bez něj to nejde. Hodně lásky, protože dodává sílu i naději. Splnění malého přání, které nosíte v sobě. Jistě mi dáte za pravdu, že se stoupajícím věkem u většiny lidí, především v této nelehké době, nejde jen o hmotné statky, ale především o maličkosti, které vám udělají radost.
Jako starosta si podruhé dovolím popřát, aby se všem v Lysicích bydlelo dobře. Abyste měli zabezpečený základní chod obce, možnosti společenského vyžití a další, u nás ve srovnání s jinými obcemi, nadstandardní služby.

Krásné Vánoce plné klidu a pohody. Ing. Luděk Baláč, starosta.

Vodné a stočné v roce 2012

Stejně jako poplatek za odvoz komunálního odpadu je v závěru každého roku řešena zastupiteli výše vodného a stočného. V době, kdy jste médii ve velké míře informováni o zdražování vody tekoucí z domácích kohoutků nejen v republice, ale i na Blanensku, musíme tuto záležitost řešit každým rokem i my.
Není jednoduché v době zdražování téměř všeho odolávat veškerým tlakům na nezdražování vodného a stočného, a to i přes řadu oprávněných argumentů. Všude je avizováno navyšování7 – 9%. Ve vztahu k všeobecnému zdražování proběhla diskuse v této oblasti. Přestože nebylo definitivně rozhodnuto, byla diskuse ve třech návrzích ze strany VAS Boskovice: 1.možnost – nezdražovat (požadavek Lysic) 2.možnost – minimální zvýšení asi o 4,5% ( cca 3,– Kč/m3) 3.možnost – navýšení ceny o 8,9% ( cca 4,– Kč/m3) Všechny uvedené ceny jsou však bez DPH, která byla 10% a od nového roku bude 14%.

Zastupitelé se přiklonili prozatím mírnou většinou k variantě 1 – tedy nezdražovat. Druhá varianta je prozatím s otazníkem a třetí možnost nebyla schválena nikým. V této souvislosti padly názory z řad zastupitelů na řešení a prozkoumání nárůstu ceny, kterými se budeme zřejmě v brzkém období zaobírat. Osobně jsem zastáncem varianty 1 – tedy prozatím nezdražovat.
Ing. Luděk Baláč, starosta

Výherní hrací automaty v Lysicích

Posledním bodem, který v zajímavé diskusi nebyl zmíněn, je vyjádření k hracím přístrojům v Lysicích. Prvním impulsem byla žádost o povolení určitého počtu automatů ve Sport baru, na Horním náměstí 6, vedle radnice. Tento požadavek byl vznesen v souladu se zákonem od majitelů Sport baru proto, že městys může povolit provoz hracích automatů do 100 m od veřejné budovy (zákon č. 202/1990 Sb., § 17 (11). Zastupitelé našli stejně jako i ve velkých městech poměrně jednotný názor, že tuto formu hazardu nebude podporovat. O dalším průběhu budete informováni. Situace v Lysicích však směřuje k zákazu všech výherních automatů a zařízení v podobném režimu.

Ing. Luděk Baláč, starosta

Informace ke změnám zákonů

Jednou ze zásadních změn je vydávání elektronických občanských průkazů. Od 1.12.2011 je možné vyřídit občanský průkaz jen na Městském úřadě v Boskovicích. Dále dochází od 1.1.2012 ke změně Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterým se ruší vyhláška MPSV ČR 182/91 Sb. Dávky a průkazy bude poskytovat Úřad práce ČR. Na základě tohoto zákona budou poskytovány následující dávky:

 • příspěvek na mobilitu, který nahrazuje v současnosti poskytovaný příspěvek na provoz

  motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu,

 • příspěvek na zvláštní pomůcku.

Změna termínu výměny dosavadních řidičských průkazů – aktualizace zákona č. 361/2001 Sb. o silničním provozu řeší 3. etapu – do konce roku 2013. ŘP vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12. 2012, ŘP vydané od 1.1.2003 do 30. 4. 2004 pak do 31.12.2013.

V souvislosti s novelou č. 133/2011 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a dalších je možné, že i vás by informace mohla zaujmout. Dochází ke změně ve vybavení autolékárničky (vyhláška 182/2011 Sb.) Změna se týká průkazů se zdravotním postižením. Nutno zdůraznit, že současné průkazy mimořádných výhod před účinností nového zákona zůstávají v platnosti do doby platnosti průkazu, nejdéle však do 31.12.2015. Ke změně dochází i u parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Veškeré informace u osob, kterých se změna týká, je vhodné ověřit přímo v zákoně, eventuelně na internetu ( webové stránky ministerstva vnitra). Případné informace jsem ochoten podat i osobně. Dále dochází ke změnám zákonů č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích a č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti. Tyto změny se týkají každého řidiče, a proto opět doporučuji se s těmito změnami seznámit. Vzhledem k poměrně velkému obsahu změn nelze informace plně publikovat. Rozhodně vás ovšem zaujmou (značky, bodový systém, technický stav vozidla, měření rychlosti atd.).

Vážení spoluobčané, doufám, že v době zdražování, nabývání povinností a změn, které nám naši vládní představitelé v určitých cyklech připravují, jsem ve vás nevzbudil chmury. Jde o věci, které nelze z pohledu občana ovlivnit. Naopak, z hlediska městyse, které můžeme nějak ovlivnit, věřím, že přinášíme zprávy pozitivní.

Ještě jednou krásné Vánoce. Ing. Luděk Baláč, starosta

Lampionový průvod

25. října měl proběhnout slavnostní akt kladení věnce k pomníku na nám. Osvobození. Každý rok doprovází atmosféru tohoto příjemného večera žáci naší školy a samozřejmě lampiónový průvod. Akce byla naplánovaná do posledního detailu. Kvůli nepříznivému počasí jsme však byli nuceni průvod zrušit, protože na satelitních snímcích nezávislých zdrojů byl přepokládán trvalý déšť až do nočních hodin. Odpoledne se však déšť stočil směrem k severu Moravy. Doufám, že příští rok nás tyto starosti minou. Žáci mateřské i základní školy byli o této situaci informování ještě dopoledne.

Setkání se seniory

Tato akce byla tradičně hojně navštívená, a to jsme obdrželi celou řadu omluvenek, byť akce nebyla povinná. Neformální diskuse i příjemně prožitý večer, o čemž svědčí pozdní odchody většiny účastníků, zcela jistě splnily svůj účel.

Ing. Luděk Baláč, starosta

Ordinance Mediclinic, a.s.

Na základě velkého množství připomínek od občanů i zaměstnanců firmy ZEAS a.s. Lysice, kteří jsou registrováni v ordinaci praktického lékaře Mediclinic a.s. v Lysicích, bylo svoláno jednání k chodu ordinace se zástupcem firmy Mediclinic a.s., panem Buchalem, regionálním ředitelem firmy, dále s ředitelem firmy ZEAS a.s. Lysice panem Šafářem a starostou městyse.
Mohu vás ubezpečit, že veškeré připomínky vnímáme a snažíme se je vyřešit. Ze strany firmy Mediclinic a.s. došlo k příslibu dalších společných jednání souvisejících s poskytovanými službami ordinace. Rovněž dojde k další rekonstrukci vnitřního vybavení ordinace za účelem zlepšení kvality péče v těchto prostorách. O dalších jednáních budete informováni.

Ing.Luděk Baláč, starosta

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

25.10.2011 – rada č.35

 • rada uložila stavební komisi posoudit možnost problematické údržby komunikace v ulici

  Sadová

 • rada projednala nabídku na odkup pozemku v lokalitě Horky pro potřeby městyse k další

  výstavbě

 • rada projednala žádost paní Marie Schinkeové o odkoupení pozemku městyse p.č. 7175 u

  domu o výměře 18 m2 a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • rada rozhodla o přijetí dvou nových zaměstnanců městyse Lysice mezi pracovníky údržby.

  Od 1. listopadu uzavřela smlouvu na dobu jednoho roku na plný úvazek s panem Vojtěchem

  Kaňou a panem Jaroslavem Čechmanem

 • rada schválila odměnu řediteli ZŠ
 • rada podpořila podání projektu „Rozvíjení znalostí pro život“ zpracovaný Ing. Bc. Markétou

  Horákovou z MC Jablíčko

 • rada schválila podepsání „Prohlášení vlastníka komunikací pro potřeby SFŽP ČR“ pro pana

  Porče se závazkem údržby místních komunikací po dobu 5 let a upřesnila finanční

  podmínky smlouvy

 • rada schválila vyúčtování vodného a stočného za 1.- 3. čtvrtletí letošního roku

2.11.2011 – rada č.36

 • rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků mezi městysem a ÚKZÚZ

  Lysice za 2500 Kč/rok a ha, celkem 14876 Kč/rok

 • rada schválila podepsání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č.

  344/1, 3498 (p. Henzl – ulice Lesní)

 • rada nepovolila pokácení smrku u sokolovny, které doporučil radě ve svém dopise pan

  Šafránek

 • rada schválila přeřazení majetku z účtu 022 na účet 028 dle předloženého seznamu

9.11.2011 – rada č. 37

 • rada rozhodla o odstranění vývěsek na mostě u autobusových zastávek
 • rada rozhodla dle návrhu stavební komise řešit v jarních měsících špatný stav komunikace

  v ulici Sadová dosypáním recyklátu do výtluků a zastříknutí asfaltem

 • rada schválila vybudování přípojek kanalizace a vodovodu k pozemku pana Henzla p. č.

  255/2 v ulici V Zahradách na vlastní náklady žadatele v termínu po ukončení akce městyse a

  v souladu se stavebním zákonem

 • rada schválila podepsání smlouvy s firmou Ekolamp na rok 2012

16.11.2011 – rada č. 38

 • rada vzala na vědomí souhlas PČR se zřízením zákazu odbočení vlevo ze silnice II/376

  z Jánu na ulici Boskovickou

 • rada schválila příspěvek do tomboly ZO ČZS ve výši do 1000 Kč

23.11.2011 – rada č.39

 • rada schválila plán inventur a předložila zastupitelstvu návrh členů inventarizačních ko­misí
 • rada schválila směrnici č. 17 a 18 o evidenci, účtování a odepisování majetku městyse
 • rada schválila příspěvek pro Oblastní charitu Blansko ve výši 3.800 Kč pro rok 2012
 • rada neschválila žádost stavebního bytového družstva RADOST o pomoc při řešení

  náhradního ubytování nájemkyně jejich bytu na Oulehle z důvodu dlouhodobého neplacení

  nájmu

 • rada schválila žádost o půjčku 90.000Kč na předfinancování schváleného projektu z MAS

  Boskovicko

7.12.2011 – rada č. 40

 • rada uložila starostovi zajistit návrh vyhlášky na zákaz výherních hracích automatů

  v katastru městyse Lysice v souvislosti s žádostí o rozšíření počtu automatů ve Sportbaru na

  Horním náměstí o dalších 6 ks

 • rada uložila starostovi upozornit majitele Lidového domu na problémy spojené s rušením

  nočního klidu a škodami po obci při pořádání akcí

 • rada schválila vyřazení položek z majetku městyse dle předloženého materiálu
 • rada uložila panu R. Kratochvilovi pořídit pro potřeby městyse dataprojektor s krátkou

  projekční vzdáleností

 • rada vzala na vědomí dopis p. Buchala – regionálního ředitele firmy MEDICLINIC o situaci

  na našem zdravotním středisku

 • rada schválila podmínky pronájmu sokolovny pro akce ve výši 1000,– Kč za den + energie
 • rada schválila program jednání zastupitelstva městyse 19. prosince 2011

14.12.20121 – rada č.41

 • rada schválila finanční dary pro občany Lysic dle návrhu za práci ve prospěch městyse
 • rada schválila výměnu radiátorů v obecním bytě Zámecká 5
 • rada vzala na vědomí žádost paní Ministrové o odkup pozemku městyse o výměře 97 m2

  z důvodu vytvoření příjezdové cesty ke svému pozemku a doporučila zastupitelstvu ke

  schválení

 • rada vzala na vědomí připomínky na provedené práce při rekonstrukci ulice V Zahradách –

  I. etapa, týkající se špatného osazení obrubníků a tyto předala k posouzení prováděcí firmě

 • rada vzala na vědomí žádost paní ing. Karlíčkové o ukončení činnosti v bytové komisi
 • rada projednala žádost  manželů Mackových o koupi části pozemku městyse a doporučila

  zastupitelstvu ke schválení

 • rada vzala na vědomí žádost paní Crhákové o odkup části pozemku městyse na výstavbu 4

  garáží a předala stavební komisi k posouzení

 • rada vzala na vědomí žádost divadelního souboru KLYH o finanční příspěvek na činnost.

  Rozhodne až po doplnění žádosti o další informace

 • rada vzala na vědomí žádost Rybářského spolku MS rybářů Lysice o finanční příspěvek na

  činnost a doporučila zařadit do rozpočtu městyse

 • rada schválila návrh práce rady na rok 2012

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

30.11.2011

 • zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi
 • zastupitelstvo schválilo hospodaření městyse
 • zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5 dle předloženého materiálu
 • zastupitelstvo schválilo dodatek k vyhlášce č.1/2010 o odpadech, spočívající v prominutí

  poplatku osobám žijícím nebo studujícím v zahraničí a osobám ve výkonu trestu, cena za

  odpad ve výši 500,–Kč na osobu zůstává nezměněna

 • zastupitelstvo schválilo návrh inventarizační komise a termíny inventur městyse dle

  předloženého materiálu

 • zastupitelstvo schválilo příspěvek do sociálního fondu zaměstnanců městyse ve výši 135

  tis. Kč

 • zastupitelstvo zamítlo žádost provozovatelů Sportbaru na Horním náměstí o rozšíření

  výherních hracích automatů o šest kusů a uložilo radě zpracovat vyhlášku o zákazu

  provozování VHP v Lysicích

 • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 7175 o výměře 18 m2 v k.ú. Lysice

  paní Marii Schinkeové, za cenu 50,– Kč /m2

 • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6227 o výměře 76 m2 v k.ú. Lysice

  paní Jitce Barošové z Brna za cenu 50,– Kč / m2

 • zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 6131 o výměře 17 m2 v k.ú. Lysice

  manželům Suzovým z Brna za cenu 50,– Kč / m2

 • zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky členů zastupitelstva k návrhu rozpočtu městyse

  na rok 2012 a uložilo radě zapracovat je do rozpočtu

 • zastupitelstvo projednalo situaci kolem obecního bytového domu čp.381 (pod školou) a

  přiklonilo se k variantě bytovku neprodávat, ale opravit

 • zastupitelstvo schválilo plán práce zastupitelstva na rok 2012

Plesová sezóna v Lysicích

7. ledna 2012myslivecký plesLidový dům
14. ledna 2012sokolský plesSokolovna
20. ledna 2012obecní plesLidový dům
28. ledna 2012hasičský plesLidový dům
4. února 2012divadelní plesLidový dům
18. února 2012rybářský plesLidový dům
24. února 2012maškarní ples pro dospěléLidový dům
Večer dobré pohodyzatím neupřesněno 

Zpráva MS rybářů Lysice

K dnešnímu dni má MS rybářů Lysice evidováno 78 členů, z toho 15 dětí. Od roku 2010 pracuje na ZŠ Lysice dětský rybářský kroužek pod vedením p.M.Danáce. V loňském roce tento kroužek navštěvovalo 14 dětí. V letošním roce je přihlášeno do kroužku 12 dětí. Děti se učí nejen poznávat taje rybářského lovu, ale i přírodu a účastní se i jednotlivých rybářských závodů. I naše organizace pořádá v oboře na rybníku ,,Molák“ dětské rybářské závody. Letos se těchto závodů zúčastnilo 44 dětí. Dále se naše organizace podílí na čištění hasické nádrže ,,Poučák“, posléze s posezením u rybářských a uzenářských specialit. Mezi další činnosti MS patří pořádání plesu a udržování Lysického potoka. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám při jednotlivých akcí pomáhají, zvláště městysi Lysice.

Předseda MS Petr Dolníček

INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 21.12., 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 29.2.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 11.1., 25.1., 15.2.
 • Místní poplatek za svoz domovního odpadu v roce 2012 bude 500,– Kč za osobu, která

  má v obci trvalý pobyt. Osvobozeny jsou osoby trvale žijící v zahraničí, studující

  v zahraničí a osoby ve výkonu trestu , které danou skutečnost řádně prokáží.

  Poplatek je splatný jednorázově do konce září nebo ve dvou splátkách, a to polovina do

  konce února a zbytek do konce září 2012.

 • Místní poplatek za psa zůstává stejný (150,– Kč) a je splatný do konce dubna 2012.
 • Občanské průkazy od 1.1.2012 vyřizuje Městský úřad Boskovice, nám.9.května 2.
 • Poslední půjčovní den v letošním roce bude v knihovně v Lysicích v úterý 20. prosince.
 • Poslední úřední den v letošním roce bude na Úřadě městyse Lysice ve středu 21.

  prosince.

Senioři nezalehli k zimnímu spánku

Takový podzim jako letos se už dlouho nekonal. I to počasí jakoby bránilo zimnímu spánku a spíš povzbuzovalo k aktivitě. Domy i zahrádky už jsou na zimu připraveny, a tak lysickým seniorům zbývá čas i na společné podzimní akce. Nejdříve jsme se podívali do Strážnice v době vinobraní, projeli se lodí po Baťově kanále, prošli se skanzenem jižní Moravy i zámeckými zahradami a zámkem. A to se raději nezmiňuji o ochutnávání pravého jihomoravského burčáku.
Krajská Rada seniorů nás pak pozvala na představení opery Nabucco v brněnském Janáčkově divadle, uspořádané výhradně pro seniory Jihomoravského kraje jako dodatečný dárek ke Dni seniorů. Nadšené oči účastníků po skončení představení potvrzovaly, že nádherná Verdiho hudba i skvělé pěvecké výkony si snadno naleznou cestu k lidským srdcím a že zde neplatí tak často slýchané „na vážnou hudbu já nejsem“.
Třetím příjemným zážitkem  pak bylo setkání Rady městyse Lysice se svými seniory dne 11.11.2011. Pro očekávanou velkou účast, která se potvrdila v počtu více než stovky nás seniorů, se shromáždění konalo v obnoveném Lidovém domě. Pány při vstupu příjemně zahřála malá slivovička, dámy pak vešly do sálu s darovanou kytičkou. Stoly v sále zdobily vynikající svatební koláčky z dílny lysických seniorek i výborné víno z tajných sklepů radnice. Starosta ing. Baláč pak po přivítání informoval o práci radnice pro občany i obec, místostarosta Mgr.Kratochvíl  pak hovořil o dění kolem školy, což zajímá i nás, i když nás ve školních lavicích vystřídala naše vnoučata. Předsedkyně Klubu seniorů našeho městyse paní Fialová pak informovala o činnosti klubu, který se díky společným aktivitám početně stále rozrůstá. Shromáždění pak pozdravil a oslovil též oblíbený lysický farář P. Bedřich.
Samozřejmě nezůstalo jen u mluveného slova. Po dobré večeři předstoupila se svým programem amatérská brněnská stepařská skupina, vystupující pod názvem Ťukači (1.místo v ČR). Nadšený potlesk, který ji vyprovázel po vtipném a profesionálním vystoupení svědčil o tom, že opravdu umějí přinést dobrou náladu nejen nám, ale že určitě uspějí i na celostátních a mezinárodních soutěžích. Rada městyse se spolu s dalšími dárci včetně seniorek postarala též o rozsáhlou tombolu, ve které se podařilo vyhrát každému. Na taneční parket oblíbenými skladbami i k zazpívání známých písniček nás pozvalo muzikantské duo, se kterým si v závěru zazpíval „Jasnou zprávu“ i pan starosta.
Takže naše jasná zpráva je, že když se spojí aktivita seniorů se vstřícným přístupem vedení obce, mají lidé pocit spokojenosti, který v dnešní nelehké době velmi potřebujeme. S úsměvem a v dobré pohodě pak jde všechno líp. Třeba připravovaná předvánoční seniorská výroba vánočních ozdob artyčokovou metodou či společné tvoření košíků z pediku. A pak už jen takové „maličkosti“ jako je pečení vánoček a vánočního cukroví s následným pevným krokem do nového roku 2012.                                        Josef Hedl

Schodky vývoje

Po třicetileté válce, ve které poklesl počet obyvatel v Evropě v průměru o 30%, mužů až o 50%, měly Lysice v roce 1674 už 99 domů, ale obydlených jen 45 proto, že přes zimu roku 1622 zalehlo v Lysicích španělské vojsko. Většina obyvatel nenávratně uprchla do lesů. Roku 1652 byly Lysice povýšeny na městečko v držení Ferdinanda z Náchoda, který postavil radnici. Císařovna v roce 1770 nařídila očíslování domů. Číslo 1 dostal zámek, tehdy nejvyšší číslo 157 má radnice dosud. Číslo 82 dostal obecní domek – pastouška. Byla určena pro zoufalce, dnešním označením bezdomovce. Za pastouškou je pod svahem dlouhé sklepení – lednice. Do ní byly naváženy kry lámané z ledu na pivovarském rybníku a podle potřeby je odtud odváželi hospodští a řezníci k chlazení potravin. Tehdy nebyly mrazničky, v současnosti nejsou kry.
Boskovickou ulicí, dosud starousedlíky zvanou Pastoušky, v poslední dnech II. světové války se hrnula vozidla všeho druhu ustupující německé armády na západ. Proto se sousedé z obavy před vojáky zabydleli v lednici. Po výkřiku „Ivan“ se vojáci rozprchli. Na vozidlech vezli válečnou kořist nepředstavitelného množství: štočky látek, sudy vína..... V jednom opuštěném autě jsem si coby devítiletý kluk prohlížel soupravu školního kružítka, avšak přicházející voják jiné armády měl ráznější ruku. Zúčastnil jsem se svážení odstavených vozů vojenskými koňmi do panského dvora. Tam se shluk lidí o kořist zcela postaral. Jen opuštěný tank u hřbitova zůstal.
V roce 1946 po volbách vítězná sociální demokracie za vedení R. Vaňka, předsedy MNV (jeho stolařství zhotovilo všechny dveře se zárubněmi v budově základní školy) a Fr. Mojžíše (jeho firma Framo zhotovila všechna okna na základní škole) dokázala získat finance na postavení nové školy dle projektu brněnského architekta B.Fuchse. Staviteli byli p.Lev a p. Jeřábek. V projektu byla i tělocvična, mateřská škola, druhá bytovka pod školou, kryté schodiště od ní ke škole. Zrealizována byla jen stavba budovy školy, ostatní budovy zůstaly v důsledku zlomu ve vývoji státu jen jako makety. V roce 1947 byla provedena parcelace v celém katastru, protože rozestavěná autostráda pokryla 26 ha polí rolníků a uvolnily se pozemky opuštěných panských polí. Po zpracování plánů s přímými polními cestami byly do rohů pozemků vsazeny žulové sády, to však nebylo zaknihováno.
Tento stav měl jen krátké trvání. Následovala jiná éra. Byly k nám z NSR vypouštěny balony nesoucí letáčky. Na Čihadlech jsem jeden našel 6.3.1955. Nesl zásobník letáčků Svobodné Evropy č.24 tisknutých na cigaretovém papíře s textem Deset bodů československé lidové opozice. Všechny letáčky byly rozdány. V 10. bodě bylo žádáno psát tzv. desítky. Jednu desítku vápnem napsanou lze zřít ještě dnes.

Rudolf Kubíček

Nabídka městyse Lysice

Městys Lysice nabízí starším spoluobčanů – seniorům donášku obědů. Obědy jsou roznášeny v pracovní dny, mimo víkendy a svátky. Jsou připravovány v kuchyni ZEAS a.s. Lysice. Jeden oběd stojí 46 Kč + 20 Kč za donášku/den.

Dále nabízí donášku léků, nákupu nebo provedení úklidu v domácnosti. V případě zájmu kontaktujte pracovnici podatelny Úřadu městyse Lysice paní Alenu Kyrczovou, tel.: 516 472 476.

Mateřské centrum Jablíčko

Blíží se konec roku a ještě dříve, než začneme bilancovat, co se nám povedlo více a co méně, už se připravujeme na další rok. Souhrnnou zprávu o naší činnosti si můžete přečíst ve výroční zprávě, kterou pravidelně vydáváme. Krátký souhrn naší činnosti zveřejníme v následujícím zpravodaji.
Do roku 2012 budeme vstupovat s obavami, co bude s Jablíčkem v tomto roce. Velmi náš těší, že si k nám našlo cestu mnoho obyvatel Lysic a většina obyvatel už ví, kdo jsme. Rok 2012 pro nás bude těžký hlavně proto, že ministerstvo práce a sociálních věcí, které dosud podporovalo většinu mateřských center, změnilo zacílení finančních prostředků pouze k ohroženým dětem a rodinám. Na preventivní programy pro fungující rodiny by podle slov MPSV měly nově přispívat pouze obce a kraje. Bohužel rozpočtové určení daní se nezměnilo, a tak s napětím očekáváme, jak moc nás budou moci v této zlomové situaci podporovat klíčové instituce.
Přesto doufáme, že se počet našich aktivit v roce 2012 nesníží. Chceme zachovat kroužky pro děti i dospělé a už teď vymýšlíme nové jednorázové akce. Aktuální nabídku naleznete na webových stránkách.
Zveme vás na nejbližší akce:

6. 1. 2012Tříkrálová sbírka
15. 1. 2012Dětský karneval
24. 2. 2012Maškarní ples pro dospělé

Nově bude otevřena volná herna v MC, a to vždy v úterý od 15 hod do 17 hod. Půjde o neformální setkávání dětí a maminek na mateřské dovolené. Začínáme 3. 1. 2012. Hledáme další aktivní lidi na pomoc při akcích mateřského centra. Aktuálně hledáme cvičitelku pro kroužek Hrátky s batolátky určený dětem od jednoho do dvou let.
Za širokou nabídku aktivit pro celé rodiny vděčíme mnoha lidem, kteří se podílí na chodu mateřského centra. Za to jim děkujeme.
Všem přejeme příjemné prožití svátků vánočních a pohodový celý rok 2012.

Za realizační tým Ing. Bc. Markéta Horáková

Kontakt: Lysické MC Jablíčko, o.s., Halasova 102, Lysice www.mcjablicko.xf.cz, mc.jablicko@seznam.cz, tel. 775 417 210, 724 954 734

ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: 516 491 111 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 Služba ohledání zemřelých pro celý okres Blansko : všední den 18.00–06.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP pro děti : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích LSPP stomatologická : všední den ------------ , víkendy a svátky 8.00–13.00

24.12. MUDr. Paděrová Šebetov 117 516 465 452 25.12. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 138 26.12. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 31.12. MUDr. Srpová Letovice, J.Haška 12 604 760 665
1. 1. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227

BLANSKO

zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO

zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP stomatologická : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě
tel. 545 538 111 z­abezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba : všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu