Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2012 •číslo 5, 6

 

 
 

Zpravodaj číslo 5 - 6 2012

SLOVO STAROSTY

Z 13. jednání zastupitelstva městyse

Dne 9. května 2012 proběhlo jednání, jehož podstatou bylo doporučení požadovaných projektů v rámci MAS Boskovicko PLUS. Žádosti podala TJ Sokol s podporou městyse na opravu havarijního stavu altánu na tenisovém kurtu, dále ZŠ Lysice na výstavbu multifunkčního hřiště výlučně pro potřeby základní školy. Také jsme schvalovali žádost o dotaci v rámci MAS na opravu hřbitovní zdi. Mimo to samozřejmě městys podpořil další akce v okolí. Ve zprávě starosty zaujala informace k přehrážkám v Káčírkově zmole, což bude řešeno zřejmě v příštím roce. Byla schválena památka místního významu a prodej pozemku paní Peroutové. Rovněž byla podpořena žádost Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko k Programu rozvoje venkova na pořízení vybavení do vybraných tříd základních škol. V diskusi zaujal výstup paní Lackové k dlouhotrvajícímu problému – čekárna na Jáně.

Přeji příjemné prožití nejen dětmi očekávaných pouťových dnů, ale také celých prázdnin.

Nejen příjemnou dovolenou přeje

Ing. Luděk Baláč, starosta


Přehrážky v Káčírkově zmole

V roce 2013 s největší pravděpodobností proběhne v uvedené lokalitě výstavba pěti přehrážek se svodovým příkopem, řešící protipovodňové opatření. Jedná se o místa, kde nejčastěji dochází k vodní erozi a pravděpodobnosti povodňových škod. Touto situací se obec zabývala již v minulých letech. Nyní se naskýtá možnost několik let projednávanou úpravu vyřešit ze strany státu, stát také bude hradit náklady. Městys se nezávisle jmenovanou komisí na veřejném zasedání vyjádřil ke všem návrhům v rámci pozemkových úprav. Akci doporučil mimo jiné orgány i MěÚ Boskovice.

Ing. Luděk Baláč, starosta


VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

18.4.2012 – rada č. 54

rada vzala na vědomí zprávu komise o vyhodnocení nabídek na akci rekonstrukce ulice V Zahradách a doporučila vítěznou firmu Wegenbouw Brno, Tuřany ke schválení zastupitelstvu, rada se dohodla na přípravě darovací a převodní smlouvy areálu kluziště z majetku HC Lysice do majetku městyse Lysice, rada schválila podání žádosti o dotaci v rámci programu JM kraje „Zkvalitnění sportovního prostředí“, rada vzala na vědomí žádost pana Kučery o poskytnutí informací o investicích městyse a rozhodla odpovědět až po vyjádření stavební komise, rada schválila podání žádosti o dotaci na opravu kulturních památek ( kašna na náměstí Osvobození a Mariánský sloup na náměstí Osvobození), rada vzala na vědomí informace o plánovaných opravách STL plynovodní přípojky v ulici Brněnská u sokolovny, kterou provedla na vlastní náklady firma RWE – JMP a.s. v květnu, rada schválila žádost pana Smutného o dokončení komunikace k jeho rodinnému domu v ulici Potoky, rada vzala na vědomí dopis pana Součka k rekonstrukci komunikace V Zahradách kolem jeho domu – nízko položené obrubníky a s tím spojené riziko vniknutí vody při velkých deštích na jeho pozemek a předala k posouzení stavebnímu dozoru akce a stavební komisi, rada vzala na vědomí stížnost paní Kramárové na chování jednoho z obyvatel bytového domu čp. 150 spočívající v porušování dobrých sousedských mravů a rozhodla, že pokud nedojde ze strany narušovatele k nápravě, rada zváží, zda mu bude nájemní smlouva prodloužena, rada uložila starostovi zajistit nabídky na opravy komunikací v Lysicích od nejméně dvou firem

2.5.2012 – rada č. 55

rada projednala s provozovatelem letního kina panem Milošem Müllerem provoz za uplynulá léta a přípravy na letošní sezonu. Dle průběhu letošní sezony v návaznosti na veškeré náklady proběhne o prázdninách jednání o dalším fungování letního kina, rada vzala na vědomí informace o průběhu deratizace v základní škole, rada schválila smlouvu o dílo s firmou Wegenbouw, s r.o. na provedení stavebních úprav komunikace a nové splaškové kanalizace v ulici V Zahradách, rada schválila umístění směrových informačních ukazatelů pro květiný salon Sissi dle žádosti, rada vzala na vědomí vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za I. čtvrtletí roku 2012, rada schválila pronájem pozemků v k.ú. Lysice dle žádosti pro potřeby firmy ZEAS Lysice a.s., rada vzala na vědomí žádost TJ Sokol – tenisového oddílu o podporu projektu v rámci MAS Boskovicko Plus – oprava altánu na tenisovém kurtu a uložila starostovi projednat s vedením tenisového oddílu podmínky zafinancování projektu městysem a následné vrácení částky ze zaslané dotace, rada vzala na vědomí program festivalu Concentus Moraviae a požadavky festivalu, rada souhlasí s umístěním letní zahrádky u cukrárny v ulici Komenského, rada schválila přidělení bytu městyse v domě čp.381 v Zákostelí panu Sedláčkovi ze Štěchova a paní Sekaninové z Lysic, rada doporučila zastupitelstvu schválit předfinancování výstavby multifunkčního hřiště, rada vzala na vědomí informaci Pozemkového úřadu k dokumentaci stavby protipovodňových přehrážek v Káčírkově zmole, rada pověřila pan Fojta zajištěním rozpočtu na opravu hřbitovní zdi v rámci dotace MAS, rada schválila záměr pronájmu volejbalového hřiště v areálu koupaliště mimo sezónu a mimo provozní hodiny za cenu 60,–Kč/hod. Půjčování míče 20,–Kč. Pověřila Ing. Mazalovou zpracováním návrhu provozního řádu, rada vzala na vědomí žádost pana J.Dokonala o byt městyse

9.5.2012 – rada č. 56

rada schválila dle předložené žádosti pronájem plochy hřiště vedle základní školy o výměře 575 m2 za cenu 100,–Kč za rok Základní škole Lysice

23.5.2012 – rada č. 57

rada odpověděla na dopis pana Součka týkající se odtoku děšťové vody po komunikaci v ulici V Zahradách – dle vyjádření stavebního dozoru, stavební komise i vedoucí stavebního úřadu při rekonstrukci nedošlo k žádnému pochybení, rada projednala dopis pana Kučery, v němž nesouhlasí s odpovědí na dotazy týkající se investic v Lysicích, a rozhodla znovu řešit dotazy ve spolupráci se stavební komisí, rada odsouhlasila pronájem plochy 6m2 u cukrárny v ulici Komenského paní Bartošové s ročním nájmem 500,–Kč, rada odsouhlasila umístění stavby skladu firmy Elasteflex Lysice v ochranném pásmu lesního pozemku, který je ve vlastnictví městyse, rada schválila smlouvu o dílo na zastřešení rovných ploch u tělocvičny ZŠ, rada schválila přijetí dotace na prorodinnou politiku obce od JMK ve výši 30.000,–Kč, rada vzala na vědomí dopis paní Markové o vykácení náletových dřevin na hřišti u sokolovny v těsné blízkosti jejího pozemku a uložila pracovníkům údržby obce likvidaci těchto dřevin, rada převzala záštitu nad divadelním představením Dívčí válka, které organizuje paní Zd. Křenovská na 14. červenec 2012, rada vzala na vědomí žádost paní dr.Kučerové o přestavbu zubní ordinace a zadala úkol stavební komisi a stavebnímu úřadu posoudit možnosti realizace, rada schválila bezplatný pronájem sokolovny na divadelní představení Základní školy Lysice, rada vzala na vědomí schválení dotace na rekonstrukci Mariánského sloupu v parku na náměstí Osvobození od Městského úřadu Boskovice ve výši 200.000,–Kč, rada vzala na vědomí neschválení dotace na restaurování kašny v parku na náměstí Osvobození, rada vzala na vědomí rozpis akcí na koupališti v letní sezoně, rada vzala na vědomí žádost o přidělení bytu městyse panu P. Pačinkovi a panu P. Pochylému, rada schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu městyse v ulici Halasova s paní I.Markovou, rada schválila podpis mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora s Ing. Hoškem na přestřešení objektu u tělocvičny ZŠ Lysice, rada vzala na vědomí další dopis pana Kučery týkající se investic městyse a další dopis paní Lackové týkající se umístění čekárny u autobusové zastávky na Jáně, rada vzala na vědomí dopis pana Šafránka o možnosti pokácení ořechů u jeho nemovitosti

30.5.2012 – rada č. 58

rada vyhověla žádosti Klimešových o opravu komunikace před jejich domem v ulici Halasova a po vzájemné dohodě rozhodla, že městys poskytne materiál v částce 17.000,–Kč a Klimešovi si opravy provedou sami, rada vzala na vědomí žádost pana Navrátila o pronájem pozemku o výměře 498 m2 a schválila cenu za pronájem 200,– Kč za rok, rada projednala vyhlášky městyse, rada vzala na vědomí zprávu České školní inpekce o kontrole v Mateřské škole Lysice, rada vzala na vědomí žádost o přidělení bytu městyse panu Honsnejmanovi z Býkovic a panu Zelenému z Lysic, rada schválila s panem Doležalem na další dva roky smlouvu o provozování pouťových atrakcí v Lysicích

6.6.2012 – rada č. 59

rada projednala se sourozenci pana Zd.Slezáka další postup při zajištění vyhořelé nemovitosti čp.81 v ulici Boskovická, aby nedošlo ke škodám na majetku sousedů, k úrazu osob a k vniknutí cizích osob do nemovitosti, rada projednala program jednání zastupitelstva městyse, rada schválila vyřazení jedné tiskárny k PC z důvodu nefunkčnosti z majetku městyse a rozhodla o její likvidaci ve sběrném dvoře, rada povolila výkopové práce na pozemku městyse v ulici Zákostelí u domu pana Zřídkaveselého k zajištění přípojky Telecomu k jeho domu, rada schválila výstavbu žákovského arboreta na pozemcích městyse v prostorách před základní školou za předpokladu získání dotací na tuto akci


Z činnosti lysické knihovny

 • Noc v knihovně 2012

Letošní Noc s Andersenem proběhla v naší knihovně v pátek 20. dubna a nesla se pod názvem Čarodějnická noc. Děti přišly náležitě oblečeny a namaskovány. Nejprve jsme se společně vydali na hřiště u mateřské školky, kde jsme pro děti připravili různé soutěže. K večeři si děti i doprovod opekly párky a za zpěvu písniček z pohádek jsme se vrátili do knihovny. Teprve zde vypukla ta pravá čarodějnická nálada. Všichni jsme se proměnili v pohádkové bytosti – čarodějnice a začalo soutěžení: uhodni pohádku (podle tří indicií), skládání puzzlů, kreslení, čtení z pohádkových knih, tvoření pohádkové bytosti z vařečky. Končilo se tanečkem všech přítomných čarodějnic a čarodějů. Potom se děti uložily do svých pelíšků a při čtení pohádek postupně usínaly. Ráno po snídani jsme dětem rozdali odměny podle získaných bodů z předešlého večera. Na památku na tuto neobyčejnou noc dostaly děti pamětní list. Za úžasnou spolupráci a pomoc patří poděkování paní Jitce Kotlánové a paní Evě Hoškové. Noc se nám všem moc líbila a už se těšíme na Noc s Andersenem 2013.

 • Kde končí svět

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět vstoupil do osmého ročníku. Pro tento rok bylo určeno téma Český rok. Na regionální klubko Jižní Morava připadl losem měsíc S r p e n. Děti měly přiblížit indickým dětem v Malé Himaláji literárním textem a výtvarným projevem život uprostřed Evropy: zvyky, svátky, jak to vypadá v české škole, kde a s kým bydlím, jak slavím narozeniny, o čem sním, jaké chováme doma zvíře, co rádi jíme, čteme, posloucháme, jak v různých měsících trávíme pracovní a volný čas? Do tohoto projektu se se svými žáky zapojil učitel místní ZŠ pan Pavel Tejkal. Děti na zvolené téma namalovaly výkresy. Čtyři nejlepší byly v knihovně odměněny drobnou věcnou odměnou.Na třetím místě se umístili Dominik Slavík a Jáchym Vyskočil, na druhém Alexandra Hubáčková a na prvním Denisa Svobodová. Vyhodnocení soutěže regionálního klubka proběhlo 2. května v Městské knihovně v Jihlavě. Na tuto akci jela Alexandra Hubáčková. S sebou jsme vezly vítězné výtvarné práce, které jsme předaly vedoucí našeho klubka. Vítězné práce všech dětí, které se do projektu zapojily, jsou vystavené v Městské knihovně v Praze. V Jihlavě jsme si prohlédli katakomby, městskou knihovnu a poté jsme navštívili zoologickou zahradu. Počasí nám přálo, a tak nám odměnou byly i pěkné zážitky. Na vyhodnocení přijely děti s knihovnicemi z Vyškova, Rájce-Jestřebí, Břeclavi , Brna a Lysic. Na vítězku této soutěže Denisu Svobodovou čekala 1. června cesta do Prahy. Zde v Zrcadlové kapli Klementina byla pasována na“ Rytířku řádu krásného slova“. Spolu s ní bylo pasováno dalších 10 dětí téměř ze všech koutů naší republiky. Na tuto akci jsme jeli s dětmi a knihovnicemi z Rájce-Jestřebí. Společně s dětmi byli pasováni spisovatel Miloš Kratochvíl a herečka Bára Hrzánová. Pasovaní dospěláci si svého „rytířství“ a toho, že jsme si s dětmi zvolili právě je, opravdu velmi považují. Přála bych vám vidět jejich dojetí a slzy a slyšet jejich krásné projevy. Slavnostní atmosféru varhan střídala nádherná a emotivní vystoupení souboru Nivnička z Nivnice, při kterém už plakal skoro každý dospělák. Aplaus byl takový, že to vypadalo, že soubor diváci vůbec nepustí z podia. Bylo to prostě nádherné a báječné! Následná autogramiáda byla úžasná, společné fotografování snad všem zajistí dokumentaci a vzpomínku na krásný zážitek. Po ukončení pasování jsme s dětmi navštívili strašidelný dům, muzeum voskových figurín a prohlédli si historické centrum Prahy. Počasí bylo milosrdné, kromě občasné přeháňky vysvitlo i sluníčko, aby nás zahřálo a povzbudilo. Domů jsme se vrátili v podvečerních hodinách plni krásných dojmů. Byl to opravdu vydařený a krásný Mezinárodní den dětí a čtení.

Jitka Severová, vedoucí knihovny


Co nového v letním kině

Po roce jsem tu opět, abych vás seznámil s výsledky provozu letního kina v roce 2011 a současně s tím, co se bude dít v letošní jubilejní čtyřicáté sezóně. Díky stále opakovanému termínu digitalizace to však bude s nejvyšší pravděpodobností sezona poslední. Nejprve se ohlédněme zpět za výsledky loňského roku, kdy bylo promítáno 52 přestavení, které navštívilo 3276 diváků. Od 6 filmových distribučních společností bylo promítáno 10 českých, 1 francouzský, 1 anglický a 31 amerických titulů.

Nejvyšší návštěvy bylo dosaženo na animovaném snímku „Šmoulové“, který zhlédlo 346 diváků. Celostátní průměr byl na tomto titulu 48 diváků a průměrné vstupné 112,–Kč. Druhým nejvíce navštíveným filmem byla česká komedie „Muži v naději“ (322 diváků), třetí byla pohádka „Čertova nevěsta“ (278 diváků na dvou přestaveních), čtvrté bylo drama „Lidice“ (238 diváků) a pátým nejvíce navštíveným filmem byla animovaná „Kung Fu Panda 2“ (197 diváků na dvou přestaveních). Nejméně diváků navštívilo v našem kině tato představení: „Barbar Conan“ (9 diváků), Opravdová kuráž (10 diváků), Varieté (10 diváků), Odcházení (14 diváků) a Občanský průkaz (14 diváků). Tři představení se kvůli dešti a následné neúčasti diváků neuskutečnila. Loňský rok byl za posledních deset let hned po roce 2005 druhým nejdeštivějším.

Návštěvnost tuzemských kin loni meziročně klesla o pětinu a byla nejnižší za posledních šest let. Zatímco v roce 2010 zavítalo do kinosálů 13,537 milionu diváků, loni jich bylo pouze 10,79 milionu. Kinům v loňském roce zároveň klesly i tržby, a to z rekordních 1,497 miliardy korun v roce 2010 na 1,209 miliardy korun. Bylo to především z důvodu, že v distribuci nebylo tolik filmových trháků jako o rok dříve. Divácky nejúspěšnějším filmem roku 2011 byl český snímek Muži v naději, na který do kin přišlo 852 199 lidí a jehož celkové tržby činily 94,3 milionu korun. Hodnota průměrné ceny vstupenky do kina se loni zvýšila ze 110,61 koruny v roce 2010 na 112,13 koruny.

To bylo několik čísel úvodem a nyní bych vás chtěl seznámit s tím, jak to vypadá s budoucností našeho letního kina a nedigitalizovaných kin vůbec. Letošním rokem totiž končí éra 35milimetrového filmového pásu, nově se filmy budou distribuovat takřka výlučně na digitálních nosičích. A pokud kina nepořídí digitální promítací technologii v řádu milionů korun, nebudou mít z čeho sestavit program. V současné době je v Česku asi 320 kin, která jsou plně digitalizovaná. První letní kino, které bylo nedávno digitalizováno, je v Černé v Pošumaví. Nedigitalizovaných kin je u nás okolo 200. Z počtu 160 premiér plánovaných na rok 2012 bude na 35milimetrovém filmovém pásu už jen pouhých 29, z plánovaných 33 filmových novinek české produkce jich do kin na 35mm pásu půjde jen 16, tedy necelá polovina.
Z toho bohužel vyplývá, že se kino bude muset digitalizovat ve formátu DCI (D-Cinema), anebo se bude muset uzavřít. Varianta, že by se kino digitalizovalo ve formátu E-Cinema), tzn. že by se promítalo z DVD či Blue-ray disců, se mi při současné nabídce distributorů, kdy film uvolňují do kin na těchto nosičích až 4–6 měsíců po oficiální premiéře, nejeví jako smysluplná. Cena za pořízení toto zařízení je sice mnohem příznivější – cca 300.000,– Kč, ale nedovedu si představit, že by lidé chodili neustále na takto „staré filmy“. S pořízením tohoto zařízení souvisí rekonstrukce promítací plochy, protože ta musí být co nejhladší a mít co nejvyšší odrazivost.

Jak jsem již uvedl úvodem, bude letošní sezona jubilejní čtyřicátá. V rámci tohoto výročí bude v sobotu 23.6. uveden film Saxána a lexikon kouzel, na který bude dobrovolné vstupné. Před představením budou vystaveny fotografie z historie kina.

V loňském roce byl areál kina oplocen a po sezoně uzamčen. Musím říci, že to bylo ku prospěchu věci, škody jsou za letošní zimu minimální. Během letních měsíců bude areál kina plně otevřen a po skončení sezony opět uzamčen.

Letos již byla provedena revize hascích přístrojů a revize technického stavu promítací techniky a bylo opraveno nouzové osvětlení. Dle finančních možností bude ještě proveden nátěr poničené fasády na kiosku.

Za pomoc s provozem letního kina bych chtěl tak jako každoročně poděkovat především úřadu městyse, promítačům Františkovi Pavlů a Tomáši Fadrnému, pokladním Pavle Škrabalové, Jaroslavě Vitoulové a Renatě Chloupkové a své rodině, bez kterých by se to nedalo zvládnout. Na závěr chci poděkovat všem divákům, kteří naše kino v minulém roce navštívili , a předem poděkovat divákům, kteří do kina přijdou letos. Ve vývěsní skříňce kina u pošty je již k vidění návrh programu téměř na celou sezonu. Na vaši návštěvu v kině se těší

Ing. Miloslav Müller, vedoucí kina


Program letního kina Lysice

ČERVEN

Den Dat. Čas Film Pá 15.6. 21:30 Kocour v botách (český dabing) Pá 22.6. 21:30 Alois Nebel (film ČR) So 23.6. 21:30 Saxána a lexikon kouzel (film ČR – dobrovolné vstupné) Pá 29.6. 21:30 Modrý tygr (film ČR) So 30.6. 21:30 Modrý tygr (film ČR)

ČERVENEC

Den Dat. Čas Film St 4.7. 21:30 Signál (film ČR) Út 10.7. 21:15 Probudím se včera (film ČR) St 11.7. 21:15 Probudím se včera (film ČR) Čt 12.7. 21:15 Lorax (český dabing) Pá 13.7. 21:15 Lorax (český dabing) Út 17.7. 21:15 Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka (film ČR) St 18.7. 21:15 Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka (film ČR) Čt 19.7. 21:15 Diktátor Pá 20.7. 21:15 Čtyři slunce (film ČR) Út 24.7. 21:00 Prci, prci, prcičky: Školní sraz St 25.7. 21:00 Prci, prci, prcičky: Školní sraz Čt 26.7. 21:00 Líbáš jako ďábel (film ČR) Pá 27.7. 21:00 Líbáš jako ďábel (film ČR) Út 31.7. 21:00 Alvin a Chipmunkové 3 (český dabing)

SRPEN

Čt 2.8. 21:00 Bitevní loď Pá 3.8. 21:00 Železná lady Út 7.8. 20:45 Tady hlídám já (film ČR) St 8.8. 20:45 Tady hlídám já (film ČR) Čt 9.8. 20:45 Muži v černém 3 (český dabing) Pá 10.8. 20:45 Máme papeže Út 14.8. 20:45 Sněhurka a lovec (český dabing) Čt 16.8. 20:45 Madagaskar 3 (český dabing) Pá 17.8. 20:45 Madagaskar 3 (český dabing) Po 20.8. 20:30 Vrtěti ženou St 22.8. 20:30 Polski film (film ČR) Čt 23.8. 20:30 Polski film (film ČR) Pá 24.8. 20:30 Líbáš jako ďábel (film ČR) Út 28.8. 20:30 Doba ledová 4 – Země v pohybu (český dabing) St 29.8. 20:30 Doba ledová 4 – Země v pohybu (český dabing) Pá 31.8. 20:30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka (film ČR)


Arabela show

V Lysicích se chystá Arabela show. Herci Pavel Trávníček, Zdeněk Srstka, Roman Skamene a Jaroslav Sypal, zpěváci Kamil Emanuel Gott, Michal Hudček, Martin Tankwey a další osobností se představí v sobotu 28. července v Lysicích na Arabela show 2012.

Součástí akce, která odstartuje v 15 hodin, bude fotbalové utkání týmu osobností proti Lysicím, poté následuje kulturní program, ve kterém se postupně divákům představí všichni známí protagonisté. Budou zpívat, imitovat, zkrátka bavit všechny přítomné. Pro návštěvníky jsou připraveny také soutěže o ceny. Ženy budou kopat pokutové kopy na Pavla Trávníčka, děti na Romana Skamene. Vstupenky pro jednotlivce v ceně 70 Kč a rodinné (2 dospělí + 1 – 2 děti) v ceně 150 Kč si mohou už dnes zájemci objednávat na e-mailu: smerda30@seznam.cz nebo na telefonním čísle 737 177 367. Akce se koná pod záštitou městyse Lysice.


Lazebník benátský

Dávný držitel lysického panství Leopold Dietrichstein byl v roce 1730 vyslán v záležitosti císařství do Itálie. Ubytoval se v Benátkách. Pro udržování tehdy nošených bílých paruk si natrvalo najal lazebnického tovaryše Jana Piatiho. Po pozdějším návratu na tehdejší lysický zámek si s sebou přivezl i lazebníka-kadeřníka. Za dlouholetou službu mu vyjednal udělení nejnižšího šlechtického titulu rytíř a daroval mu Drnovice. Založen byl tím rytířský rod Piati z Drnovic. Piati roku 1745 koupil na dluh celé lysické panství, které zdědil jeho hrabivý syn Emanuel Paiti. Náklady na jeho stavební záměry a splácení dluhů přenesl na poddané. Tento návyk vládnoucích trvá dodnes. Nechal znovu postavit radnici, byla přestavěna škola, na Perné byl vyhlouben rybník a v roce 1768 začala stavba druhé poloviny kostela. Byla přistavěna rotunda s kopulí, obě sakristie a mezi nimi panské oratoře, nesoucí znaky rodu Piati.

Lysickým nevolníkům zrušil výsady dané Pernštejny: volný prodej soli, prodej vína a čtyři roční jarmaky. Nutil je k zakoupení svých domů a odebral obecní lesy a pole. Odmítající byli trestáni holí i vězením. Proti nenasytnému Piatimu se Lysičtí postavili na odpor, stížnost poslali k císaři. Jeho úředníci je nevyslyšeli. Poddaní přestali robotovat. Piati na ně pozval vojáky z Brna, ti odvedli třináct buřičů k hrdelnímu soudu. Na začátku r. 1783 na znova vzbouřené Lysické opět pozvané vojsko tři občany zastřelilo a šest odvedlo do vězení na Špilberk, pak do Vídně. Při vycházení z kostela vidíme nad portálem dveří přizděnu římsu se znakem rytířů Piati. Šlechtický erb nezískali, nejsou ani zaznamenáni v XI. dílném Slovníku naučném vydávaným od r. 1860 Dr. L. Riegrem. Úmrtím Emanuele Piatiho skončilo jejich držení lysického panství. Jejich dědičku, snachu Annu Emanuelu Piati si vzal za manželku hrabě František Dubský z Třebomyslic. Syn Emanuel Dubský, následný držitel panství, se vyjadřoval kladně k českým obrozeneckým snahám, vedeným jeho stavitelem Ing. Kajetánem Vašíčkem ze Žerůtek a jeho synem. Syn Emanuela Quido Dubský, moravský zemský hejtman, následný držitel panství, po zprávě o bankrotu syna Albrechta prohlásil jej za nesvéprávného a zastřelil se. Albrecht Dubský si koupil též vůz se svým monogramem na chladiči AD. Formálně jej hasičům na stříkačku Austro-Daimler prodala jeho matka Alžběta, roz. Kinská. Stříkačka pečlivě hasičským mužstvem udržovaná v soutěži stříkaček-veteránů v Kolíně v r. 2010 získala první cenu, kterou mu předal hejtman Dr. Rath.

Podle pověsti měl rod Dubských lysické panství do doby, než uschne staletý dvanácti-vrškový smrk v Oboře. Po odjezdu Dubských se smrk svalil, i když měl kmen stažený železnou obručí. V erbu Dubských jsou rohy a dlaně. Námět erbu vznikl tím, že když král Vladislav II. lovil na Šumavě a propadl se do slatiny, vladyka Zbina Dubský s doprovodem plazíce se a držíce se navzájem rukama jej vytáhli.

Při rozsáhlé opravě kostela v r. 1979 byla při výměně pískovcové dlažby za mramorovou nalezena hrobka pod oltářem. Byly do ní vysekány dva větrací otvory. Zřejmě v ní leží potomci Piati. Tři na jejich pokyn zastřelení lysičtí občané jistě ne.

Rudolf Kubíček


Kadeřnické služby, Veronika Juránková

 • dámské
 • pánské
 • dětské

Tel: 607 207 762

Pracovní doba:

 • pondělí – pátek
 • sobota a neděle dle objednávek

  To vše v pohodlí vašeho domova

  www.kaderniceverca.cz


VĚRA ONDROVÁ – ZLATNICTVÍ LYSICE

oznamuje, že od července 2012 bude prodejna přestěhována do vestibulu nákupního střediska COOP v Lysicích, Komenského 580

OPRAVY HODIN OPRAVY STARÝCH NÁSTĚNNÝCH A STAROŽITNÝCH HODIN, ELEKTRICKÝCH HODIN A BUDÍKŮ

M. Zachoval, Jabloňany Mobil: 604 985 420


STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE, tel. 516 472 235, fax 516 472 752, e-mail: lysice@brno.npu.cz, www.zameklysice.cz má v červnu otevřeno denně (mimo pondělí): ve všední dny od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 17.00 hodin. Otevřené jsou všechny prohlídkové trasy. Základní vstupné na jednu trasu je plné 90,–-, seniorské 70,–-, pro děti 6–15, studenty a ZTP 60,–- Kč.

15. 6. – KELTSKÉ PÍSNĚ, SPIRITUÁLY A IRSKÉ BALADY Účinkují: BETY COOPER, NINA KLESTILOVÁ a KAREL TVARDEK Vnitřní nádvoří, začátek v 17.00 hodin, vstupné 50,–- Kč. (V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém salonu SZ).

17.6. – “ TÁTA DNESKA FRČÍ “ Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi – od 15.00 hodin v zámecké zahradě. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí : hotel Lidový dům.

29.6. – tradiční zámecká veselice

 • od 21..00 hodin na velkém nádvoří. K tanci a poslechu hraje KREDIT. Vstupné 90,–- Kč.

23. 6. až 30. 8. – SOCHY NA ZÁMKU Mezinárodní výtvarná výstava na horním parteru zámecké zahrady jako součást návštěvy zámecké zahrady. Vernisáž 23. 6. v l7.00 hodin.

30. 6. a 1.7. – “ZÁMECKÉ FEÉRIE”

 • kostýmované prohlídky – každou celou hodinu, vstupné 100/80/70
 • od 9.00 do 17.00 hodin JARMARK NA VNITŘNÍM NÁDVOŘÍ – vstup volný

30.6. – noční kostýmované prohlídky “TAJEMSTVÍ DAROVANÉHO KLENOTU” Začátky ve 20, 21 a 22 hodin, rezervace nutná na tel. 516 472 235, vstupné 150/90/80 Kč.

1. 7. – 13.00 až 14.30 – Rytířské HRY, od 15.00 hodin rytířský turnaj – vstupné jednotné 60,–- Kč.

Noční kostýmované prohlídky zámku “TAJEMSTVÍ DAROVANÉHO KLENOTU”
pokračují 21. 7., 4.8. a 18.8. Začátky ve 20, 21 a 22 hodin, rezervace nutná na tel. 516 472 235, vstupné 150/90/80 Kč.

7.7., 14.7. a 11.8. – Noční procházky zámeckým parkem Začátky ve 20 a 21 hodin, rezervace nutná, vstupné 150/90/80 Kč.

VÝSTAVA OBRAZŮ MAGDALENY ŘÍČNÉ (červenec) – v renesančním salonku vedle návšt. pokladny, vernisáž 30.6. v 17.00 hod, vstup volný

Historická kartografie (srpen) – výstava v renesančním salonku vedle návšt.pokladny,vstup vol­ný.

výstavní síně v předzámčí: MARIE EBNER ESCHENBACH, žena, spisovatelka a dramatička (výstava věnovaná významné osobnosti lysického zámku) a expozice ZÁMECKÉ DIVADLO V LYSICÍCH. Vstupné do malé výstavní síně je 30,–-, 20,–- a 10,–- Kč.

1.9. – HRADOZÁMECKÁ NOC večerní kombinované prohlídky zámku – ve 20 a ve 22 hodin – (rezervace nutná na tel. 516 472 235, vstupné 100/80/70 Kč),
a noční procházkou zámeckým parkem – v 19 a ve 21 hodin – (rezervace nutná na tel. 516472235, vstupné 100/80/70 Kč). 2. 9. – ROZMANITOSTI JIŘIN květinová aranžmá z jiřin v zámeckých prostorách a pěstitelská přehlídka odrůd jiřin v sala terreně.

9. 9. – DEN S MARIÍ EBNER ESCHENBACH

 • v 10 a v 15 hodin kombinovaná prohlídka s odborným výkladem,Vstupné 100/80/70 Kč.

VÝSTAVA SNÍMKŮ KVĚTINOVÝCH ARANŽMÁ VERONIKY SKÁLOVÉ (září + říjen v otevírací době SZ, renesanční salonek vedle návšt. pokladny, vstup volný)


Provozní řád volejbalového hřiště na koupališti v Lysicích

Provozovatel : městys Lysice

Hřiště může navštívit každý občan a užívat ke schváleným sportovním aktivitám (volejbal, nohejbal a ostatní míčové hry). Rezervaci nutné domluvit se správcem. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození zákazníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Neručí za ztrátu osobních věcí z areálu hřiště. Při porušení provozního řádu hřiště může správce zákazníka z hřiště vykázat. V celém areálu se musí dbát na čistotu a šetřit zařízení hřiště. Poškození areálu je nutné ihned hlásit správci. Úmyslné poškození hřiště je zákazník povinen odstranit na vlastní náklady. Do prostoru hřiště je zakázané nosit skleněné předměty (lahve, sklenice…) Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zakázáno do areálu hřiště vodit psy a jiná zvířata. Hřiště je v provozu od 1.5. do 31.10. V době mimo provoz koupaliště je zakázáno vstupovat do bazénů a do prostoru kolem bazénů. Do pískoviště se nesmí vstupovat ve znečištěné obuvi a je zakázáno vynášení písku z prostoru hřiště. Po skončení hry je zákazník povinen urovnat hřiště, uzamkout areál a klíče odevzdat správci. Provozní řád vstoupil v platnost 1.6.2012. Celé znění provozního řádu je vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce městyse.


INFORMACE PRO OBČANY

Termíny svozu domovního odpadu : ST 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8. Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 20.6., v červenci nebude a další pak ve středu 20.8. Ve dnech 2.7. – 13.7., 13.8. – 24.8. 2012 bude knihovna v Lysicích z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Během letních prázdnin bude půjčovní doba v oddělení pro děti v pondělí od 12 do 16 hodin.


S festivalem Concentus Moraviae hrajeme do not vašim financím

Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae již od roku 1996. S uspokojením a radostí přispívá k tomu, že obyvatelé Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina mohou navštěvovat festivalové koncerty na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také dramaturgie festivalu je vždy vysoce nadprůměrná a každý rok překvapí něčím novým. „I my pro vás máme něco nového“, vzkazuje příznivcům festivalu zemská ředitelka Modré pyramidy Dagmar Bártová: Modrá pyramida se velice rychle mění a už je mnohem víc než „jen“ stavební spořitelnou. Rozšířili jsme nabídku produktů, služby i týmy našich odborníků a poskytujeme komplexní finanční poradenství. A dalo by se říci, že naše finanční poradenství je přímo v souznění s dramaturgií letošího ročníku festivalu, která je zaměřena na „kouzlo čísel“. Když jsme se vydali cestou finančního poradenství, kladli jsme si otázku, co je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám vyšlo, že jsou to lidé! Je určitě důležité, podle jakých not hrajete. Ale ještě důležitější je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje.

Vy ty správné interprety máte?

Ano, my je v týmu skutečně máme a jsme dobře sehraný orchestr. Na důkaz toho přicházíme s nabídkou pro návštěvníky festivalu. Na všech koncertech obdrží soutěžní kupon, po jehož vyplnění získají dárek, ale hlavně poukázku na finanční poradenství a následné zpracování finančního plánu. Tato poukázka má hodnotu dva tisíce korun. Každý tak bude mít možnost posoudit jak kvalitu našich „not“, tak našich „interpretů“ – finančních poradců. Je to jedinečná příležitost, jak kouzla čísel využít i pro splnění svých plánů a snů.

Jak se přesvědčí ten, kdo nenavštíví festivalové koncerty?

Velice jednoduše – klientská centra máme po celé republice a jsou teď nově přeznačená a pěkně viditelná. Chceme pomáhat každému klientovi najít cestu k tomu, aby uměl dobře s penězi hospodařit a stal se finančně nezávislým. Ukazujeme mu i možná rizika, se kterými se může potkat. Díky individuálnímu finančnímu plánu, který pro klienta připravíme, si může vše dobře naplánovat – zajistit si například finance na bydlení, na studia svých dětí nebo do penze a přitom minimalizovat hrozby, které na nás mohou v průběhu života číhat.

kontakt na klientské centrum Boskovice: kpt. Jaroše 8, tel. 734 758 332, e-mail jakub.stojanovsky@mpss.cz www.modrapyramida.cz

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu