Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2012 •číslo 3, 4

 

 
 

Zpravodaj číslo 3 - 4 2012

SLOVO STAROSTY

Ze zasedání zastupitelstva dne 27.2.2012

Po úvodním zahájení starostou došlo ke slibu nového člena zastupitelstva pana Zdeňka Fojta ml., který se rovněž stal členem finančního výboru. Nahradil pana Milana Žáčka, který změnil bydliště a jemuž za jeho činnost, byť krátkodobou, děkujeme. Následovalo v tomto období tradiční schválení výsledků inventur za rok 2011. Pan Šrámek vyslovil poděkování komisi i paní Išové za důsledné provedení inventur a agendy k ní náležející. Majetek obce se navyšuje a z hlediska fyzické kontroly je v pořádku.
Následovaly zprávy o činnosti státní správy v oblasti matriky a stavebního úřadu, kde nejdůležitější a zřejmě již širokou veřejností vzatou na vědomí informací bylo vyřizování občanských průkazů v Boskovicích. Zjevně se postupně vracíme k centralismu a odcizování služeb pro „každého občana“. Toto rozhodnutí nejvyšších státních představitelů nemá cenu komentovat, byť již nejen na poradách starostů sklidilo kritiku. Tím chci říct, že většina obyvatel Lysic a širokého okolí si nebude moci vyřizovat tyto záležitosti v Lysicích, ale bude nucena zajíždět do Boskovic. Pokud pomineme náklady na dopravu, dochází navíc k takové ztrátě času, že si budou občané odkázaní především na integrovanou dopravu muset vzít dovolenou na vyřízení i převzetí dokladu (nemluvě o tom, kdyby měli nějaký doklad v nepořádku).
Hospodaření městyse, rozpočtové opatření, zpráva o investicích a údržbě v roce 2011 s výhledem na rok 2012 bylo bez diskuse. Ve zprávě starosty o činnosti rady a běžném životě v Lysicích vyvolal větší zájem komentář k veřejným pracím z úřadu práce, což je ovšem bohatě komentováno v denním tisku. Byla schválena Vyhláška č. 1/2012 o platbě místního poplatku za odpad a je rozpracován návrh vyhlášky týkající se výherních hracích přístrojů a hazardu na území městyse. Bylo schváleno uvolnění finančních prostředků z fondu rezerv a oprav pro základní školu, byly podány informace o zadání změny č. 3 Územního plánu Jihomoravského kraje. V letošním roce však vzhledem k legislativě a obsáhlosti počátečních podkladů k zahájení akce nedojde.

Po bloku řešení prodeje a odkupu pozemků byly předány členům zastupitelstva k vyplnění dotazníky související s chodem městyse a povinnostmi zastupitele. V minulém roce certifikát získal na základě výsledků testů pouze starosta a nyní mohu konstatovat, že po správném zpracování dotazníků i ostatní členové zastupitelstva.
Diskuse také proběhla k potřebě zřízení obecní policie vyvolané Drnovicemi a Kunštátem. Došli jsme k názoru, že se z několika důvodů do této aktivity nezapojíme. Podal jsem informace z různých porad o financování obcí, legislativě a reformě veřejné správy, činnosti Svazu měst a obcí atd. Byla doporučena součinnost s MAS Boskovicko na dotační titul pro školy, hřbitovy a podpoře venkova ze strany MAS. Ostatní diskuse se týkaly běžného chodu obce.


Z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 2.4.2012

Zasedání bylo oproti původnímu termínu svoláno z důvodu vyhodnocení soutěží či nabídek na hlavní schválené akce pro letošní rok. Do soutěže na dokončení rekonstrukce ulice V Zahradách, která je stěžejní pro celý rok, se přihlásily v tomto pořadí firmy Wegenbouw,s.r.o., Brno, Swietelski,s.r.o., Brno, Tekostav, s.r.o., Lysice, Eurovia, a.s., Brno, Holcner-doprava, s.r.o., Štěchov, Kora – Vodostaving,s.r.o., Kunštát, M-Silnice a.s., Pardubice a Karel Porč,s.r.o., Lysice. Zastupitelé schválili vyhodnocení nabídek jmenovanou komisí a vítězem byla vyhlášena firma Wegenbouw, na druhém místě potvrzena firma Kora a na třetím místě Eurovia. Ostatní náležitosti a koordinace byla přenesena na stavební dozor. Diskusi vyvolal termín provedení akce. Pokud vše půjde podle plánů, mohla by celá akce být hotova do 30.června. Otázkou je, zda budou vyhotovena patřičná povolení ze strany dotčených zodpovídajících orgánů, bez nichž nejde akci zahájit.
Druhou akcí byla rekonstrukce střechy nad šatnami tělocvičny základní školy. Stávající rovná střecha, která je neustále opravována a stále do ní zatéká pokaždé v jiném místě, bude nahrazena dvouplášťovou vazníkovou. Předpoklad zahájení prací je květen a ukončení do konce prázdnin. Akce byla rovněž připomínkována, především kvůli zateplení a novým svodům. Zastupitelstvo schválilo v nabídkovém řízení na prvním místě firmu Tekostav, s.r.o. Lysice, na druhém místě firmu Bauten, s.r.o. Brno a na třetím místě firmu Holas CZ, s.r.o. Křetín.
Třetí důležitou akcí je oprava několika havárií na mateřské škole. Pokud dojde k opravám zjištěných závad (nízký tlak vody v druhém patře budovy), musí být provedeny co nejdříve. Započne se starou centrální vodovodní přípojkou. V této souvislosti se řešila i žádost paní ředitelky o jisté stavební úpravy sociálních zařízení včetně elektroinstalace, které by měly vést k navýšení kapacity školy o několik žáků.
Na těchto postupných opravách se budou stejně jako v minulém období z hlediska znalosti stávajícího stavu podílet p. Petr Opluštil a p. Stanislav Tejkal. Práce budou konzultovány se stavebním úřadem, stavební komisí a stavebním dozorem. Spolukontrolou jsou pověřeni také členové rady.
Dále proběhly pravidelné body jednání doplněné o hospodaření základní a mateřské školy v roce 2011 a také hospodaření v lesích, zkontrolované odborným lesním hospodářem. Bylo schváleno vykoupení pozemku pod vrtem v ulici Boskovické. Diskusi vyvolaly podmínky pro převod areálu HC Lysice ve prospěch městyse. Předpokládáme, že do konce prázdnin dojde k podpisu smlouvy ( po diskusi k připomínkám HC Lysice ze strany p. Chloupka).
V této souvislosti se nemohu nezmínit o tom, že je nutné si uvědomit, že v důsledku rostoucích vládních úspor a dalších vládních opatření dochází k omezování příjmu nejen obce, ale i organizací i úbytek sponzorských firem. V konečné podobě se týkají každého řadového občana. Organizace přicházejí na to, že nejsou schopny zvládnout náročnost chodu jednotlivých společenských areálů, ať v majetku či nájmu. Tím nechci říct, že městys na to má, ale přece jenom je zárukou, že nedojde k spekulativnímu prodeji v budoucnu. Tento majetek by měl vždy sloužit občanům Lysic či jeho provozovateli na nájemní smlouvu. Týká se to fotbalového hřiště a jiných sportovišť přes areál koupaliště, v loňském roce sokolovny, letos areálu kluziště a možná příští rok letního kina. Bude velmi těžké se postarat o chod a údržbu těchto prostor, natož jejich další rozvoj. Krize se blíží, i když si většina lidí myslí, že už nastala, a každý ve zmiňované oblasti čeká na zázraky od obce. Ale znovu opakuji, i obce mají stále těžší podmínky pro fungování a rozhodování!!!
V závěru jednání mimo běžné připomínky byl dořešen společný postoj zastupitelstva k iniciativě paní Lackové k dalším úpravám čekárny na Oulehle a podány informace k dotacím v oblasti památek a sportu.


***Čekárna na Oulehle ***

Po mnoha jednáních s paní Lackovou bych rád sdělil všem občanům, že pokud je sepisována petice, měla by mít všechny náležitosti a každý občan ji musí podepsat osobně. Současně by všichni měli být seznámeni s kompletními informacemi a ne jednostrannými. Je smutné zjištění, že lidé nevědí o ochranných pásmech vysokého napětí a dalších okolnostech, které mají vliv na rozhodování o umístění čekárny.
Zastupitelé měli možnost během 30 dnů se seznámit se všemi okolnostmi (písemně i místním šetřením) a podali společné prohlášení k celkovému stavu i dopisům paní Lackové. To bylo také každým zastupitelem osobně podepsáno. Při pročítání petice bylo u mnoha podpisů zřejmé, že členy domácnosti podepsala „jedna ruka“, a co bylo nejvážnějším pochybením (pro podpisovou akci), že se objevil i podpis člověka, který nám následně oznámil, že s obsahem petice nesouhlasí.
Plná odpověď členů zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce.


Ze života každého …i každého občana Lysic

Brzy začne období, kdy Češi začnou přirozeně vymírat. Již několik let se sice upozorňuje, že se meziročně snižuje počet obyvatel v ČR (snad jen s výjimkou občanů emigrantů či občanů romské národnosti).
Současně přibývá ve státě pojistných podvodů, krádeží a bohužel snahou státu je „vydřít“ z obyčejných občanů co nejvíce – vždyť na některé stát „nemá“ a „jiní to zaplatí“. A to nemluvíme o nezaměstnanosti, zadluženosti státu, kterou si naši nejvyšší státní představitelé snaží přehodit formou malicherných problémů na tzv. nižší úroveň, tj. Na obce a malá městečka či občany. Tyto poznatky jsou nejen z denního života, kdy člověk naslouchá lidem, co je trápí, ale i z porad a jednání zástupců obcí či z jiných jednání i celostátního tisku. S tím samozřejmě souvisí mnohaletá kritika nespravedlivého „rozdělování určení daní“ mezi malými a velkými městy, podvody a tunelování (opět ne na vesnicích a malých městech do 5000 obyvatel) či nemohoucnost i asi nezájem vymoct vše od těch, o kterých je řeč.
Dluhová krize nevzniká na obcích a městech a zřejmě ani u většiny občanů. A tak můžeme pokračovat samozřejmě se všeobecnou skepsí v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, služeb lidem (u již např. uvedených občanských průkazů, pasů apod.). V Praze se nekompetentní osoby snaží zrušit i stavební úřady v menších městech. Opět vše směřuje k centralizaci. Toto jsou další dílčí redukce, ale přece jen pro většinu obyvatel z hlediska běžného života důležité věci, neboť mají nebo budou mít časový a finanční dopad na všechny.Touto poznámkou pouze předesílám a reaguji na to, že problémy, které se filtrují přes obce, dopadají také na každého z nás. Tento článek je psán nejen pohledem a pocity většiny starostů, ale i člověka, který nahlíží do dění ve státě z jiného zorného úhlu, nejen pohledem běžného občana státu České republiky.


Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Na základě výzvy, která byla směrována starostům obcí celé republiky, si vás dovoluji stručně informovat o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku či spotřebitelského úvěru. Bezplatně rozhoduje mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka, tedy spotřebitele.
Mnoho spotřebitelů nemá dostatečné informace o svých právech. Proto hlavním posláním arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování těchto sporů.
Namátkové případné spory : spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtování platby, zneužití platební karty, spor držitele předplacené karty jízdného s provozovateli veřejné dopravy, řešení sporu u úvěrových smluv či výši poplatku za předčasné splacení úvěru.
Doufám, že někomu tato informace bude užitečná.

Kontakt:


Tombola na společenských akcích

Každý spolek či zájmové sdružení pořádá často tombolu. Ceny si samozřejmě zajišťují členové z vlastních zdrojů anebo častěji sponzorsky. Jde o oblíbené zpestření plesů či hodně navštěvovaných společenských akcí a je jeden z hlavních příjmů spolku.
Od 1.1.2012 je nastaven systém zdaňování loterií a podobných her, který přináší změnu ve správních poplatcích. Doporučuji všem organizacím a pořadatelům akcí seznámit se se Zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a Zákonem o loteriích č. 202/1990 Sb. (podstatnější jsou §2 písm. b, §6 odst.4, §3 odst. 6) i v návaznosti na další úpravy zákona.).

Vzhledem k tomu, že až budete tyto řádky číst, bude probíhat jarní období v plné záři (alespoň snad co se počasí týče), přeji všem hodně elánu a zdraví do dalších dnů.
Krásné jaro bez zbytečných starostí a invektiv!

Ing. Luděk Baláč, starosta


Concentus Moraviae

Předprodej na tuto významnou kulturní akci vážné hudby byl již zahájen. Čerstvý program 17. ročníku lze vyzvednout v písemné formě na státním zámku či úřadu městyse anebo na www.concentus-moraviae.cz.
V několika desítkách koncertů převážně na jižní Moravě zazní hudba z období od středověku po baroko. V dramaturgii (i v Lysicích známé) Barbary Marie Willi proběhne koncert v Lysicích 3. června 2012 na státním zámku.Ve hře na cembalo a kladívkový klavír zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha a jeho dvou synů. Zabezpečte si včas lístky, protože již nyní je o ně velký zájem.
Doprovodnou akci organizuje „Síť mateřských center“ v rámci kampaně „Táta dneska frčí“, kde bude vstupné dobrovolné. O tomto odpoledni pro rodiče a děti budete informováni. Akce proběhne v Lysicích 17. června 2012.


VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

15.2.2012 – rada č. 48

rada schválila podepsání dodatku s VAS Boskovice se zvýšením nájemného ve výši 515000,–Kč rada schválila umístění odkazu VAS na webové stránky městyse Lysice rada vzala na vědomí plán činnosti Klubu seniorů při městysi Lysice rada vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o provádění statistického šetření ve vytypovaných domácnostech v Lysicích v období únor až květen rada schválila firmě Mediclinic finanční příspěvek 16.000,–Kč na rekonstrukci podlahy v ordinaci firmy v budově zdravotního střediska v Lysicích rada schválila zařazení městyse do připravované žádosti o dotaci na projekt „digitalizace hřbitovů“ v rámci MAS plus Boskovicko rada schválila prodloužení nájmu pí. Verebové o další 3 měsíce rada schválila uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění přípojky NN na pozemku městyse k novostavbě rodinného domu pana Nováka v ulici Brněnská

22.2.2012 – rada č. 49

rada vzala na vědomí informace o připravené smlouvě mezi městysem Lysice a Moravskou ústřednou Brno o výpůjčce (majetkové vypořádání, část budovy MÚ stojí na pozemku městyse) a vzhledem k tomu, že nedošlo k vzájemné dohodě, zadala úkol starostovi, aby Moravská ústředna předložila svůj návrh smlouvy rada projednala návrh na odkoupení pozemků v lokalitě Horky do vlastnictví městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení a zařazení do rozpočtu městyse rada rozhodla zaslat výzvu majiteli zeminy dlouhodobě uložené v ulici V Zahradách k odstranění do konce března 2012 rada projednala program jednání zastupitelstva městyse rada odsouhlasila uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o. Brno na umístění rekonstrukce NTL plynovodu v ulici V Zahradách do pozemků městyse Lysice dle návrhu rada odsouhlasila pokácení cca 30 ks náletových dřevin na pozemku městyse v Zákostelí ve stráni u domu Hlubinkových rada převzala záštitu na akci“Arabela show“s finanční účastí městyse do výše 5.000,–Kč. Zábavné odpoledne s vystoupením známých umělců (Roman Skamene, Martin Tankwey, Kamil Emanuel Gott, Pavel Trávníček, Zdeněk Srstka, Jaroslav Sypal atd.) a imitátorů, bude doplněno autogramiádou a fotbálkem umělců a místních a uskuteční se v polovině letních prázdnin (asi 28.7. – bude upřesněno) rada vzala na vědomí žádost o přidělení bytu městyse Mgr.Vašinové rada vzala na vědomí nesouhlasné vyjádření p.Součka k odtoku děšťových vod po zrekonstruované komunikaci ulice V Zahradách. Po provedené kontrole provedení stavebních prací, které jsou realizovány dle projektu i norem, nepředpokládá, že by došlo k ohrožení jeho nemovitosti vodou, a rozhodla, že nebude provádět žádná další opatření rada schválila příspěvek na ples MC Jablíčko ve výši 1.000,–kč, ples ZEAS a.s. Lysice ve výši 1.000,– Kč a na akci Českého zahrádkářského svazu ve výši 500,– Kč

7.3.2012 – rada č. 50

rada projednala zprávu matrikářky o činnosti matriky a evidence obyvatel za rok 2011 rada projednala zprávu p.Tejkala, předsedy stavební komise, o údržbě a investicích v městysi za rok 2011 rada projednala další kroky ve změně územního plánu městyse č. 3 rada byla seznámena s dopisem pí. Lackové v otázce čekárny u autobusové zastávky na Oulehle a doporučila, aby se k dopisu vyjádřili členové zastupitelstva rada pověřila Ing.Hoška organizací nabídkového řízení na rekonstrukci odpadů a vody v budově Mateřské školy Lysice, výběrového řízení na další etapu rekonstrukce komunikace ulice V Zahradách a nabídkového řízení na vybudování střechy nad rovnými plochami u tělocvičny základní školy rada jmenovala komisi na otevírání obálek na akci rekonstrukce ulice V Zahradách ve složení Ing.Baláč, Ing.Polická a paní Išová rada jmenovala komisi na vyhodnocení nabídek na akci rekonstrukce ulice V Zahradách ve složení: Ing. Hošek, Ing. Polická, Ing. Baláč, Mgr. Kratochvil, p.Fojt, p.Šrámek a p.Čechman rada schválila vyřazení materiálu po proběhlých inventurách městyse dle předloženého výpisu rada přidělila byt č.2 v ulici Halasova paní Mgr. Černákové rada vzala na vědomí zprávu o provedené kontrole hracích automatů ve Sport baru na Horním náměstí a stanovila starostovi projednat s provozovatelkou herny otázku poplatků městysi rada schválila dle vyhlášky městyse o domovních odpadech prominutí poplatku sl.Jakšové z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí rada vzala na vědomí informace o přípravě koncertů v rámci festivalu Concentus Moraviae. Koncert v Lysicích proběhne 3. června rada vzala na vědomí žádost M.Krajíčkové o přidělení bytu městyse rada schválila MO rybářů příspěvek 1.000,– Kč na vyčištění nádrže na Horním náměstí

14.3.2012 – rada č. 51

rada schválila podpis smlouvy na odkup pozemků od pana Brodeckého v lokalitě Horky rada projednala nabídku p.Macků o prodeji jeho pozemku městysi za cenu 50,–Kč m2. Na pozemku je umístěn vrt, který slouží jako zdroj vody pro obecní vodovod. Rada doporučila odkoupení pozemku zastupitelstvu ke schválení rada uložila p.Vašíčkovi, správci lesů městyse, připravit zprávu o hospodaření v lesích městyse za rok 2011 rada vzala na vědomí žádost p.Sekaninové, nájemkyně bytu městyse, o výměnu bytu za větší rada schválila smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na elektrické vedení přes pozemek městyse p.č.7105

21.3.2012 – rada č.52

rada projednala návrh vyhlášky městyse na zákaz výherních hracích automatů v katastru městyse Lysice a doporučila zastupitelstvu ke schválení rada projednala zprávu o vyhodnocení soutěže na dokončení rekonstrukce ulice V Zahradách a doporučila výsledky soutěže schválit členy zastupitelstva rada vzala na vědomí oznámení p.Opluštila o ukončení nájmu bytu městyse v ulici Halasova rada vzala na vědomí žádost pí. Šikulové o přidělení bytu městyse rada vzala na vědomí oznámení členů divadelního souboru KLYH Lysice o konání divadelního představení v budově sokolovny rada vzala na vědomí návrh bytové komise na zveřejnění záměru pronájmu dvou volných bytů v domě městyse čp. 381 v ulici Zákostelí a rozhodla nabídku vyvěsit na úřední desku městyse vč. předpokládané ceny za pronájem

28.3.2012 – rada č. 53

rada projednala se zástupcem HC Lysice p.Chloupkem návrh darovací a převodní smlouvy areálu kluziště do majetku městyse a uložila JUDr. Němcové připravit smlouvu rada schválila podání žádosti o dotaci v rámci programu JMK „Zkvalitnění sportovního prostředí“ rada vzala na vědomí žádost pana Adámka o směnu svého pozemku, přes který vede komunikace městyse, za pozemek ve vlastnictví městyse rada vzala na vědomí žádost pí. Peroutové o odkoupení pozemku městyse u svého domu z důvodu dlouhodobého užívání pozemku rada schválila podání žádosti o dotaci na opravu kulturních památek v obci (kašna a sloup v parku na náměstí Osvobození) rada vzala na vědomí oznámení o ukončení pozemkových úprav v Lysicích, dále bude probíhat připomínkování dokumentů rada schválila změnu dodavatele internetových služeb pro městys Lysice a Základní školu Lysice


VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELTVA MĚSTYSE

ZML schválilo zprávu starosty dle předloženého materiálu ZML schválilo hospodaření městyse za období 1–2/2012 dle předloženého materiálu ZML schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého materiálu ZML vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v lesích městyse za rok 2011 ZML schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Lysice, okres Blansko, příspěvkové organizace za rok 2011 a dosažený zisk ve výši 4.971,43 Kč bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace ZML schválilo hospodářský výsledek Základní školy Edvarda Beneše Lysice za rok
2011 a dosažený zisk ve výši 10.797,10 Kč bude převeden do rezervního fondu
příspěvkové organizace

ZML schválilo odkup pozemku p.č. 6369 o výměře 2242 m2 v k.ú. Lysice
od pana Macků, Lysice za cenu 50,– Kč za m2 dle návrhu kupní smlouvy
- ZML schválilo vyhodnocení nabídek předložených do soutěže na „Stavební úpravy
komunikace a novou splaškovou kanalizaci ul. V Zahradách“. Vítězem soutěže
vyhlásilo firmu Wegenbouw, na druhém místě firmu Kora a na třetím místě firmu
Eurovia. Všechny firmy podaly nabídku pod 6 mil. Kč bez DPH. ZML uložilo
starostovi ve spolupráci s radou městyse Lysice a stavebním dozorem uzavřít
příslušnou smlouvu
- Při provádění rekonstrukce střechy nad šatnami tělocvičny ZŠ bude realizována
dvouplášťová střecha, nové svody a nové napojení na kanalizaci Termín zahájení 1.5.
a ukončení 30.8.2012 . Provoz školy nebude omezen. ZML schvaluje vyhodnocení
nabídek předložených na rekonstrukci střechy ZŠ. Na prvním místě potvrzuje firmu
TEKOSTAV, s.r.o. Lysice, na druhém místě firmu Bauten, s.r.o. Brno a na třetím
místě firmu Holas CZ, Křetín
- ZML vzalo na vědomí průběžné řešení akce rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ.
ZML pověřilo RML ve spolupráci se stavebním úřadem, stavební komisí a stavebním
dozorem dořešením všech podmínek pro následný průběh akce z důvodu chybějících
nutných úprav, které nebyly zaneseny do již zpracovaného projektu (stavební úpravy z
důvodu změny dispozice soc.zařízení, malý tlak vody v potrubí, rekonstrukce
elektroinstalace, odvětrávání atd…)
- ZML vzalo na vědomí návrh darovací smlouvy na převod areálu HC Lysice do
majetku městyse Lysice, který připravila JUDr. Němcová, a uložilo starostovi projednat
návrh s HC Lysice s možností zapracování dohody o užívání a předložit konečnou
verzi nejpozději do konce měsíce srpna 2012


Činnost SPOZ v roce 2011

Sbor pro občanské záležitosti má 8 členů. Předsedou je Mgr. Pavel Dvořáček, člen zastupitelstva městyse, jednatelkou matrikářka Eva Hošková, dalšími členy Kateřina Horňanská, Michaela Danácová, Marcela Polanská, Jarmila Růsková, Mgr. Olga Tejkalová a Ing. Jaromír Vaněk. Sbor každoročně zajišťuje desítky svatebních obřadů, obřady vítání občánků, návštěvy dětí v mateřské a základní škole a gratulace občanům při jejich významných životních jubileích. Mimo tyto aktivity se členky SPOZ pustily již před několika lety do dalších akcí pro děti i dospělé : jarní, podzimní či vánoční tvoření, zábavné odpoledne ke Dni dětí, pochod strašidel a Mikulášskou nadílku.
Loni bylo uvítáno v obřadní síni radnice 22 dětí. Na pěkném obřadu se podílely recitací také menší děti ze základní školy. Dárky pro miminka věnuje městys a drobným dárečkem přispívá Klub seniorů Lysice.
V červnu jsme se slavnostně rozloučili s 28 dětmi z lysické mateřské školy, které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Tato akce má již mnohaletou tradici a probíhá v obřadní síni úřadu městyse. Loni byla doplněna o slavnostní pasování dětí na prvňáčky. Tohoto úkolu se zhostil pan starosta. Za SPOZ byla přítomna pí. Hošková, za knihovnu městyse, kam děti z MŠ často chodí, se přišla s dětmi rozloučit pí. Severová. Všichni jsme jim popřáli pěkné prázdniny a ony nám na oplátku předvedly, co všechno se ve školce naučily. Od SPOZ pak dostaly na památku pěkné dárky pro pobavení o prázdninách.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 45 dětí. Všichni prvňáčci obdrželi od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování v hodnotě celkem 7.000,–Kč. Prvňáčky za sbor přivítali předseda a matrikářka a popřáli dětem hodně úspěchů ve škole.
Při významných životních výročích (70,80 a 90 roků) navštěvují zástupci SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech, kde jim poblahopřejí a předají dárkový balíček v hodnotě 500,–Kč. Loni jsme jich navštívili 29. Návštěvě v domácnosti vždy předchází písemné oznámení od SPOZ. Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60. a 65. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým výročím uzavření manželství. Zlatou svatbu loni oslavilo pět manželských párů, diamantová nebyla žádná. Osobní návštěvy manželů se uskutečňují hlavně v jejich domácnostech, ale pokud mají jubilanti zájem o slavnostní připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, členové SPOZ velmi rádi připraví obřad obnovení manželského slibu. Městys věnoval na zajištění blahopřání a dárků pro jubilanty loni přibližně 15 tisíc korun. Všechny akce, které SPOZ pořádá, jsou dobrovolnou činností. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání sdělit na radnici matrikářce.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu tráví poslední roky svého života v domovech důchodců, penzionech či u svých rodin mimo Lysice. Zasíláme během roku blahopřání k jejich narozeninám, vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Černé Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Boskovicích pět. V případě úmrtí našich spoluobčanů je rodině zasílána kondolence.
Loni v dubnu uspořádaly členky SPOZ pro dospělé i pro malé i větší děti Jarní tvoření, ze kterého si všichni odnášeli krásné velikonoční dekorace.
V červnu se konala již tradiční oslava Dne dětí v areálu letního kina. Děti soutěžily „jako o život“, neboť motivace byla veliká. Kupony získané v soutěžích totiž mohly vyměnit v připraveném obchůdku za hračky a sladkosti. Ke konci oslavy byl obchůdek se zbožím bezmála za 6 tisíc prázdný.
V neděli 30. října se v hojném počtu sešla v parku na náměstí Osvobození strašidla a strašidýlka, aby svým průvodem v ulicích všem připomněla, že nastala doba podzimní. V době „dušičkové“ či „halloweenové“ se dětem velice zalíbilo oslavovat svátek strašidel, příšerek, různých prapodivných zjevení a nadpřirozených bytostí a na akci se již dlouho dopředu těší. Po průvodu jsme loni uspořádali společný rej v prostoru parku před sokolovnou. O hudbu a ozvučení areálu se postaral jako každý rok pan Ladislav Horňanský, který SPOZ pomáhá i při dalších akcích. Pro děti bylo připraveno i občerstvení (čaj pro zahřátí i limonády). Děti dostávaly za pěkné tancování a dovádění za odměnu sladkosti a drobné dárečky. K pořádnému strašidelnému reji patří rachejtle a petardy. Podvečerní oblohu zaplavily pestrobarevné gejzíry ohňostroje, který technicky zabezpečil pan Pavel Adámek a jímž jsme zakončili vydařenou akci. Městys na akci věnoval 4000,–Kč.
Prosinec je měsíc plný zimních radovánek, oslav, dárečků, svátečních dnů a prázdnin. Členové SPOZ pro děti opět přichystali Mikulášskou nadílku v parku na náměstí. Uprostřed travnaté plochy plápolal oheň a kolem dokola poskakovali čerti a čertice. V mnoha menších dětech, které přišly se svými rodiči, byla opravdu jen malá dušička. Andělům tak nezbývalo než je všechny obejít, trošku je rozptýlit a také obdarovat drobnými sladkostmi. Závěrem čertovského dovádění se všechny děti dočkaly nadílky od Mikuláše. O světelné efekty, které vytvořily tu správnou pekelnou kulisu, se postaral pan Pavel Adámek a hudební kulisu a ozvučení prostor zajistil pan Ladislav Horňanský. Požární bezpečnost kolem otevřeného ohně si vzali na starost místní dobrovolní hasiči. Celá akce stála 5000,–Kč.
Začátkem prosince si pak všichni, kteří přišli na Vánoční tvoření, vlastnoručně vyrobili nádherné vánoční dekorace. Do jejich svátečně vyzdobených bytů tak přibyly závěsné zvonky na dveře z třpytivých dekoračních řetězů, svícínky a věnečky z větviček smrků, borovic a jedlí, ozdobné závěsné koule, papírový sněhuláci, hvězdy a další výrobky, které si účastníci tvoření ze spousty připraveného materiálu měli možnost zhotovit. Byly připravené předlohy, a tak i ti, kteří by si třeba sami nic vyrobit netroufli, vytvořili velmi pěkné věci. Tvořili malí a velcí, a že se všem dařilo a výrobky byly pěkné, se můžete podívat na vývěsce v chodbě radnice, kterou pravidelně SPOZ obměňuje. Městys na vánoční tvoření věnoval 4000,–Kč.
Členové SPOZ svoji práci vykonávají zdarma ve svém volném čase. Všechny nás tak velmi těší hojná účast dětí i dospělých na akcích. Především u těch, při kterých tvoříme, se setkáváme s nárůstem zájemců, za což jsme velice rádi. Osvědčilo se, že pokud je akce dobře připravená , je dostatek materiálu pro tvoření, výrobky nejsou technicky ani časově náročné a jsou připraveny jak pro dospělé, tak i pro malé i větší děti, přilákají i ty, kteří si dosud mysleli, že pro výrobu dekorací nejsou obdařeni talentem. Při některých větších akcích se ale bez pomocníků neobejdeme. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám během roku pomáhali. Snažíme se organizovat takové akce, které se vám líbí a na které se již dopředu těšíte. Doufáme, že ani v letošním roce vaše očekávání nezklameme a po roce si budeme opět moci říct, že naše práce nebyla zbytečná.
Fotodokumentaci z naší činnosti si průběžně během roku můžete prohlédnout na vývěsce SPOZ v budově radnice. V případě, že o některé fotografie máte zájem, můžete požádat matrikářku o zaslání fotek e-mailem.

Za SPOZ Eva Hošková


Hospodaření v lesích městyse

Městys Lysice vlastní celkem 276 ha lesní půdy. Hospodaření v lesích městyse probíhá v souladu s desetiletým plánem. Práci v lesích pod vedením Ing. Brejchy (Lesy ČR) obstarává pan Vašíček. V roce 2011 byla dle plánu prováděna výsadba nových porostů, prořezávky, výřez plevelných dřevin, postřiky proti plevelům, dále potřebné ožínání a nátěry proti okusu dřevin zvěří. Těžba dřeva byla soustředěná pouze na polomy a na porosty napadené kůrovcem. Příjmy činily: 548 246,– Kč Výdaje činily: 453 625,– Kč Hospodaření tedy skončilo ziskem 94 621,– Kč

Zdeněk Fojt, místostarosta


Zpráva z MŠ Lysice

Dne 5. dubna proběhl v mateřské škole zápis dětí pro příští školní rok 2012/2013. Do základní školy letos odejde 25 dětí, na uvolněná místa budou přijaty nové děti podle předem stanovených kritérií, která byla projednána se zřizovatelem. V souladu se školským zákonem budou do MŠ přednostně přijaty děti, které v následujícím školním roce zahájí docházku do ZŠ ( tzv. předškoláci). Dalším důležitým kritériem je trvalý pobyt v Lysicích a věk dítěte ( od nejstarších po nejmladší) . Nástup matky do zaměstnání je na doporučení ombudsmana pouze doplňkovým kritériem v případě, že v určité věkové skupině počet přihlášených dětí převyšuje volná místa. Z Listiny základních práv a svobod totiž vyplývá právo všech dětí na vzdělávání ( čímž je i vzdělávání dětí v MŠ). Nepřijetí dítěte pouze z důvodu mateřské dovolené jeho matky je proto pro dítě diskriminační. K zápisu se dostavilo 48 rodičů se svými dětmi. Z tohoto počtu bylo 27 dětí z naší obce, 1 dítě z Černovic, 5 dětí z Voděrad, 3 děti ze Lhoty u Lysic, 1 dítě z Újezdu u Černé Hory, 2 děti z Černé Hory, 3 děti z Lačnova, 2 děti z Kunic, 1 dítě z Kunčiny Vsi, 1 dítě z Rašova, 2 děti z Bedřichova. Z celkového počtu 47 dětí bylo 8 předškoláků, 17 dětí 4–5letých, 17 dětí 3–4letých, 6 dětí 2 – 3-letých. Vzhledem k pouze 25 volným místům budeme nuceni 23 dětí odmítnout. Mateřská škola se po zimním období připravuje na poslední dva měsíce školního roku. Připravujeme pro děti spoustu zábavy a radovánek. Koncem dubna oslavíme Den Země, v květnu nás čekají besídky ke Dni maminek, v červnu oslavy Dne dětí, školní výlet, pasování předškoláků na školáky spojené s nocováním předškoláků v MŠ, zahradní slavnost na rozloučenou se školním rokem a spousta dalších již tradičních akcí.
Během letních prázdnin připravujeme rozsáhlou rekonstrukci odpadů, rozvodů vody, rekonstrukci sociálních zařízení, která jsou v havarijním stavu. V současné době probíhají jednání o způsobu realizace celé této náročné akce a prázdninovém provozu mateřské školy.

Monika Sklářová, ředitelka školy


V. ročník regionální recitační soutěže „O lysické sluníčko“

Ve čtvrtek 1. března 2012 jsme ve škole pořádali už V. ročník regionální recitační soutěže O lysické sluníčko. Za pět let se u nás vystřídala pěkná řádka soutěžících z jiných základních škol v okolí a z akce se stala velmi hezká tradice, což bylo naším velkým přáním. Opět se tedy přivolávalo jaro a téměř jarní sluníčko radostně svítilo okny na soutěžící, kteří celé dopoledne svými výkony vzdávali hold poezii či próze.
Přestože probíhala chřipková epidemie, sešlo se 58 reprezentantů z 8 základních škol. Pravidelně se zúčastňují žáci z Kunštátu, Letovic, Lomnice, Boskovic, Rájce – Jestřebí a samozřejmě z Lysic, druhým rokem až z Adamova a letos i z Lipůvky. O jejich výkonech rozhodovala osmičlenná porota složená z pedagogů doprovázejících soutěžící. Během přestávek mezi jednotlivými kategoriemi probíhala pak v ředitelně někdy až bouřlivá diskuse. Rozhodování skutečně nebylo mnohdy jednoduché, na rozdíl od jiných disciplín nelze totiž výkony v přednesu změřit, a proto je hodnocení hodně subjektivní. Co se líbí jednomu, nemusí se proto líbit druhému.
O hlavní ceně rozhodovali sami soutěžící, kteří na základě vlastního rozhodnutí přidělovali svým favoritům malá sluníčka. V letošním roce nebyla volba zcela jednomyslná jako v předcházejících letech, nicméně počtem hlasů zvítězila Denisa Šikulová ze ZŠ Kunštát a získala originální keramické sluníčko z dílny P. Tejkala. Ostatně sluníčka si odváželi domů všichni soutěžící, vyrobili je pro ně členové keramického kroužku při naší ZŠ.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městysi Lysice, který celou akci financoval. Díky částce 3.500,– Kč jsme mohli nakoupit pro vítěze všech kategorií pěkné knižní odměny a zajistit soutěžícím i porotě malé občerstvení.
Věříme, že i v příštích letech bude tradice této soutěže, která se snaží pozvednout kulturu mluveného slova a ukázat krásu českého jazyka, pokračovat.

S. Kyánková, O. Tejkalová

 • Výsledková listina:

kategorie 1. třídy

1. Bednářová NatálieZŠ Lomnice
2. Sladký LukášZŠ Kunštát
3. Sehnal JanZŠ Lomnice

kategorie – 2. a 3. třídy

1. Skoumalová MichaelaZŠ Lipůvka
2. Sojková AnetaZŠ Kunštát
3. Michalčák RadimZŠ Lomnice

kategorie 4.- 5. třídy

1. Štefková EliškaZŠ Lomnice
2. Gretzová MarkétaZŠ E. Beneše Lysice
3. Musilová MichaelaZŠ Lomnice

4. kategorie 6. – 7. třídy

1. Vaščáková TerezaZŠ Lomnice
2. Pulec VítZŠ Kunštát
3. Šikulová DenisaZŠ Kunštát

kategorie 8. – 9. třídy

1. Nesnídal JakubZŠ E. Beneše Lysice
2. Vyskočilová AnežkaZŠ E. Beneše Lysice
3. Hanáková DorotaZŠ Lomnice

Rekonstrukce ordinace firmy MEDICLINIC v Lysicích

Rádi bychom informovali občany, že plánovaná rekonstrukce již byla úspěšně realizována a prakticky od začátku měsíce března je provoz ambulance již v nově adaptované podobě, která, jak pevně doufáme, přinesla výrazné zkvalitnění odborné zdravotní péče poskytované v tomto zdravotnickém zařízení. Cílem adaptace ambulance bylo především vytvořit prostředí, které vyhovuje nárokům na moderní zdravotnická zařízení tohoto typu a ve svém důsledku přinese užitek především našim klientům. Chtěli bychom se omluvit všem našim klientům za případné provozní potíže spojené s touto rekonstrukcí. Rádi bychom také ocenili vstřícný přístup pana starosty a zastupitelstva městyse Lysice při řešení provozních náležitostí spojených s touto realizací. Děkujeme všem zúčastněným stranám za pochopení a budeme se těšit na naše klienty v novém prostředí vaší ambulance.

Aleš Buchal, regionální ředitel MediClinic a.s.


ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179

tel.: 516 491 111 LSPP pro dospělé

 • všední den 17.00–22.00
 • víkendy a svátky 8.00–20.00

Služba ohledání zemřelých

pro celý okres Blansko:

 • všední den 18.00–06.00
 • víkendy a svátky nepřetržitě

LSPP pro děti

 • všední den 17.00–22.00
 • víkendy a svátky 8.00–20.00

zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích LSPP stomatologická

 • všední den
 • víkendy a svátky 8.00–13.00
21.4. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289
22.4. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
28.4. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
29.4. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
1.5. MUDr. Krampl Boskovice, Růžové náměstí 16 733 644 499
5.5. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 12 516 452 808
6.5. MUDr. Kubínová Boskovice, nemocnice 516 491 263
8.5. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460
12.5. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460
13.5. MUDr. Srpová Letovice, J.Haška 112 604 760 665
19.5. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
20.5. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
26.5. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 2 516 474 488
27.5. MUDr. Padalík Boskovice, nemocnice 516 491 263
2.6. MUDr. Paděrová Šebetov 117 516 465 452
3.6. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
9.6. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
10.6. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
16.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
17.6. MUDr. Žilka Benešov 19 16 467 313
23.6. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo nám. 18 516 474 018
24.6. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998
30.6. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

BLANSKO zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé

 • všední den 17.00–22.00
 • víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé

 • všední den 17.00–07.00
 • víkendy a svátky nepřetržitě

LSPP stomatologická

 • všední den 17.00–07.00
 • víkendy a svátky nepřetržitě

tel. 545 538 111

zabezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti

 • všední den 17.00–07.00
 • víkendy a svátky nepřetržitě

zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba

 • všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě

OMLUVA

Hospodářská a vzdělávací besídka v Lysicích se omlouvá panu Františku Kučerovi, Lysice, ul.Žerůtská, že nebylo omylem uvedeno jeho jméno v seznamu dárců pod vánočním stromem v částce Kč 1000,–Kč.

Emil Škrobánek, jednatel HVB


INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 18.4., 2.5.,

Nabídka městyse Lysice

Městys Lysice nabízí starším spoluobčanům – seniorům donášku obědů. Obědy jsou roznášeny v pracovní dny mimo víkendy a svátky. Jsou připravovány v kuchyni ZEAS a.s. Lysice. Jeden oběd stojí 48 Kč + 20 Kč za donášku/den. Obědy lze odebírat také jen ve vybrané pracovní dny. Dále nabízí donášku léků, nákupu nebo provedení úklidu v domácnosti. V případě zájmu kontaktujte pracovnici podatelny Úřadu městyse Lysice paní Alenu Kyrczovou, tel.: 516 472 476.

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu