Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2011 •číslo 5, 6, 7

 

 
 

Zpravodaj číslo 5, 6, 7 2011

Z jednání zastupitelstva

V pondělí 27. června proběhlo v pořadí 5. jednání zastupitelstva. Za nejdůležitější bod lze považovat schválení hospodaření městyse za rok 2010. Kontrolu velmi důsledně včetně hospodaření Mateřské školy a Základní školy v Lysicích prováděla oprávněná auditorská firma z Lanškrouna zastoupená ing. Karlem Novákem. Předmětem přezkoumání v souladu se zákony mimo jiné byla kontrola plnění příjmů a výdajů rozpočtu, všech finančních operací včetně položek na pokladně, dále nakládání a hospodaření s majetkem městyse včetně inventur, stav pohledávek a závazků či kontrola zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, získaných dotací atd. Je potěšitelné, že při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Formální nedostatky, např. v označení dokladů, doplnění podpisů apod., budou odstraněny v průběhu prázdnin. Ve zprávě starosty o činnosti rady zaujaly především informace k provozu koupaliště, lékařské ordinace Mediclinic a k řešení zastávky na Oulehle. Byla přednesena zpráva o stavu požární ochrany od pana Zdeňka Němce. Spolupráci mezi vedením městyse a hasiči lze označit za velmi dobrou. Zprávy kontrolního a finančního výboru pouze navazovaly a doplňovaly auditorskou zprávu. Totéž se týká stavu školských zařízení. O sportu a tělovýchově hovořil pan Čechman. Diskuzi vyvolal především chod tenisového oddílu a realizace hřiště pro malou kopanou na Oulehle ( hrazeno z větší části z dotací vyhlášených KÚ JMK). Samostatná pozornost byla věnována plánované letošní akci výměny oken na zdravotním středisku a v přízemí budovy u fotbalového hřiště. V nabídkovém řízení zvítězila firma Morávek Strážnice s cenou cca 400.000,– Kč. Akce bude provedena koncem srpna či v září. Následovalo projednávání prodeje pozemků, kde ve většině případů jde o „napravování“ historických hranic pozemků v souvislosti s prováděnou digitalizací hranic pozemků v Lysicích. Okrajově jsme se věnovali dotacím a fungování mikroregionu Kunštátsko-Lysicko.

4. července proběhlo mimořádné zasedání s jediným cílem, a to vyhodnotit nabídky jednotlivých firem přihlášených do soutěže na akci Rekonstrukce ul. V Zahradách. Přihlásilo se 6 uchazečů, z nichž komise vyhodnotila na prvním místě firmu IS Brno, s.r.o. Náhradníkem v případě neuzavření smlouvy je firma Reistav, s.r.o. Letovice. V současné době očekáváme zbývající nutná vyjádření od dotčených orgánů a upřesňuje se skutečné provedení díla.

Akce na vyvěšení moravské zemské vlajky

Od nepolitického a neziskového občanského sdružení Moravská národní obec jsme obdrželi sponzorský dar – žlutočervenou moravskou zemskou vlajku, která byla v den duchovních patronů Moravy – sv. Cyrila a Metoděje, který si připomínáme vždy v úterý 5. července, vyvěšena. Moravská vlajka zavlála letos již zhruba na 100 radnicích včetně sídla Jihomoravského kraje. Cílem akce je probuzení veřejného zájmu o tradice, folklór, dějiny i přírodu Moravy. Vlajka s moravskou orlicí byla v loňském roce požehnána na Velehradě arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. V tento svátek by každý rok měla být pro veřejnost zpřístupněna celá řada pamětihodností, muzeí, galerií či expozic na Moravě, a to buď zdarma nebo za zvýhodněné vstupné.

Z celostátního sněmu Svazu měst a obcí

V závěru května proběhl XII. sněm a přijal celou řadu dílčích usnesení vztahujících se k centralizaci veřejné správy, rozpočtovému určení daní, sociální reformě a dalším bodům týkajících se bezprostředního života obcí a měst. Bohužel se tohoto významného jednání přes veškeré přísliby nezúčastnily všechny pozvané osobnosti z vlády včetně premiéra, předsedkyně Poslanecké sněmovny i prezidenta republiky. Protože informace přichází již s časovým odstupem a poměrně hodně o nich informoval celostátní tisk, stojí snad za zmínku, že do desetičlenné celostátní kontrolní komise na další čtyři roky z řad starostů v České republice byl jmenován i starosta Lysic ing. Luděk Baláč. Bude se snažit připomínkovat dění ve státě ve vztahu nejen k dopadu na samosprávy obcí v republice.

Vzdělávání dospělých 2011 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. výběrové šetření, které navazuje na šetření v letech 2007–2008. Smyslem je zmapovat situaci v jednotlivých typech vzdělávání (stav je sledován v celoevropském kontextu). Účast pro domácnosti je dobrovolná. Šetření proběhne po celé ČR dle náhodného výběru pro osoby ve věku 18 – 69 let. Důležitým sdělením pro vás, občany, je prokazování se průkazem tazatele současně s příslušným pověřením od ČSÚ. Musí být zaručena anonymita získaných údajů. Případné dotazy zodpoví paní Martina Nováková, tel.č. 542 526 233.

V obecné rovině je možné, že podobných náhodných (tedy pro všechny domácnosti) šetření proběhne více z různých oblastí života. V každém případě apeluji znovu na obezřetnost při tom, koho do svého bytu pouštíte.

Veřejně prospěšná Podpora právní gramotnosti občanů (PPGO)

PPGO.cz je projekt, který má za cíl zvýšit obecné znalosti práva občanů, zajistit přístup k základním předpisům atd. při řešení krizových situací občanů. Důvodem je rostoucí zadluženost a neznalost zákona, která ovšem nikoho neomlouvá. Týká se i různých finančních produktů, které vedou k nesnázím občanů, ale také problémů domácího násilí, pojistných podvodů, pracovně-právních problémů atd. Jedná se tedy o nabídku prevence s využitím dostupných prostředků ke zvýšení právní gramotnosti. Stačí se přihlásit do programu na www.ppgo.cz a umístit vygenerovaný kód, který bude uveden na stránkách www.lysice.cz koncem srpna. Program je zdarma a neslouží k žádné propagaci výrobků aj. Na těchto stránkách se budou zobrazovat tematické odpovědi na nejčastější otázky.

Zastávka na Oulehle

Jak je většina občanů Lysic již informována, podala Dr. Lacková za občany Oulehly výzvu ke zbudování čekárny u zastávky autobusu. Již v dřívější době zastupitelstvo uvažovalo o jejím zbudování, nebylo však možné najít ideální a přirozené místo pro její realizaci. Po dohodě a vleklých jednáních došlo přes výhrady k umístění ke kompromisu. Firma Tekostav započala s realizací základů a provedla objednávku přístřešku. V den betonáže základů paní Lacková znovu připomínkovala otočení zastávky. Přes další neúspěšnou snahu se dohodnout jsme se rozhodli přístřešek přesto zbudovat, aby bylo vyhověno žádosti občanů i přes určité výhrady ke vzdálenosti umístění. Případné další dotazy občanů zodpovím rád osobně či členové rady městyse. Faktickou připomínkou je ovšem zdůraznění, že zastupitelé od počátku zbudování čekárny podporovali a že při případném konstruktivním jednání mohla být čekárna postavena již na jaře. Musíme doufat, že nebude poničená vandalizmem a bude plnit alespoň základní účel.

Ing. Luděk Baláč, starosta

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE 18.5.2011

 • rada schválila záměr zbudování předzahrádky před hotelem Lidový dům a za pronájem

  prostoru stanovila cenu 5000,–Kč/rok

 • rozhodla o přidělení bytu v bytovém domě č. 150 p. Kobíkové
 • rozhodla o trase 1. etapy rekonstrukce ulice V Zahradách od domu čp.43 (Němcovi) na

  Horním náměstí k domu čp. 517 (Janečkovi) v ulici V Zahradách bez odbočky ke Kačírkově

  zmole a od transformátoru k domu Knotkových. Starosta projedná s projektantem

 • projednala s p. Adámkem provozování restaurace na koupališti

1.6.2011

 • schválila návrh na odprodej pozemku p.č.2814/40 o výměře 441 m2 v obci a k.ú. Lysice a ¨

  byla vyžádána cenová nabídka od dvou zájemců

 • vzala na vědomí žádost ZEAS Lysice, a.s., se sídlem Družstevní 68, Lysice o odkoupení id.

  43/50 pozemku parc. č. st. 78/15 o výměře 126 m2, id. 86/100 pozemku parc. č. st. 417/2 o ¨

  výměře 9 m2 a pozemku parc. č. 5650 o výměře 13 m2 vše v obci a k.ú. Lysice, předběžně

  souhlasí s prodejem a navrhla cenu 150,– Kč/m2

 • projednala nabídky firem na výměnu oken v přízemí budovy kabin na fotbalovém hřišti

  Nabídku podaly firmy: A-OKNA Kuřim, ECRO Bzenec,s.r.o., Morávek Strážnice, Plastom

  s.r.o., B+V Okna Letovice. Na 1.místě je firma Morávek s nabídkou 398.000,– a na 2. místě

  firma A-OKNA Kuřim s nabídkou 407.000,– Kč. Předloženo zastupitelstvu k rozhodnutí

 • zamítla žádost p. Kafkové o vykácení stromů na parcele č.604/1, naznala, že vykácení není

  nutné

 • vzala na vědomí žádost manž. Tejkalových o koupi pozemku u domu o výměře 39 m2

  do osobního vlastnictví a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • vzala na vědomí předání sponzorského daru Lysicím od Moravské národní obce. Jedná se o

  vlajku Moravy v rámci akce „Za vyvěšování moravské zemské vlajky“

 • vzala na vědomí odstoupení paní Gretzové ze sboru pro občanské záležitosti
 • vzala na vědomí žádost občanů ulice Luční o opravu silničního žlabu k odvodu povrchové

  vody a předala k posouzení stavební komisi

 • vzala na vědomí informaci o průběhu celostátního sněmu Svazu měst a obcí a jmenování

  starosty za člena nezávislé Kontrolní komise pro SMO za Blanensko

 • schválila finanční dary starostovi, řediteli základní školy a ředitelce mateřské školy

8.6.2011

 • rada projednala zprávu o stavu základní školy a zprávu o stavu mateřské školy a doporučila

  předložit zastupitelstvu

 • projednala zprávu o stavu požární ochrany městyse a doporučila předložit zastupitelstvu
 • vzala na vědomí projednání trasy 1. etapy rekonstrukce ulice V Zahradách od domu

  Němcových na Horním náměstí k Janečkovým v ulici V Zahradách bez odbočky ke

  Kačírkově zmole a od transformátoru ke Knotkovým s projektantem Ing. Patočkou a

  stavebním dozorem Ing. Hoškem. K podání nabídky na realizaci bylo osloveno sedm firem.

  Pověřila Ing. Hoška k vypsání soutěže na výběr firmy.

 • provedla kontrolu vpustí na Oulehle
 • upřesnila umístění autobusové čekárny na Jáně a dokončení čekárny u základní školy
 • projednala oplocení letního kina
 • projednala program kulturního léta a poutě
 • projednala zprávu o sportu a tělovýchově v Lysicích
 • projednala žádost manželů Janíčkových o koupi pozemku u domu o výměře 44 m2

  a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • projednala žádost pana Chalabaly o výměnu bytu za menší
 • projednala žádost paní Ministrové k vyřešení problematického přístupu k jejímu pozemku.

  Prošetřením celé záležitosti pověřila starostu

15.6.2011

 • rada vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse a současně

  doporučila zastupitelstvu schválit hospodaření městyse za rok 2010

 • projednala s viníkem černou skládku stavební suti na pozemku za tělocvičnou základní

  školy a nařídila mu odstranění skládky do konce měsíce června

 • projednala program červnového jednání zastupitelstva

22.6.2011

 • rada projednala vyřešení situace , kdy občané ze Štěchovské ulice vytváří černou skládku

  pod silnicí nad dolní Badalkou. Starosta projednal s občany, skládka odstraněna . V místech

  skládky bude vysazena zeleň

 • projednala nabídku pevného připojení v bytových domech městyse pro provoz

  internetu TOPNET, telefonů a zabezpečovacích systémů a nabídku firmy TOPNET

  schválila

 • vzala na vědomí výsledek hospodaření mikroregionu Kunštátsko-Lysicko za rok 2010
 • stanovila komisi pro otvírání obálek soutěže na zakázku malého rozsahu I.etapa

  rekonstrukce ulice V Zahradách ve složení Ing. Zuzana Polická, Ing. Luděk Baláč,

  Ing. Radomír Hošek, Jindřich Šrámek, Jaroslav Čechman, Mgr. Radek Kratochvil

 • vzala na vědomí výpověď nájmu nemovitosti restaurace na koupališti k 30.6.2011
 • projednala žádost o odkup pozemku p.č. 846/1 v k.ú. Lysice cca 170 m2
 • projednala žádost pana Fadrného o byt
 • projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení zadání projektu na výstavbu lehkého

  krovu nad rovnými plochami v tělocvičně ZŠ Lysice

 • rozhodla o umístění silničního zrcadla před výjezdem z parkoviště u bufetu
 • projednala situace kolem časté výměny lékařů na jednom z obvodů praktických lékařů pro

  dospělé v Lysicích a požádala zástupce Mediclinic o vyjádření

13.7.2011

 • rada zadala starostovi úkol zajistit drobné opravy místních komunikací
 • projednala žádost o pronájem parcely č. 6994
 • schválila umístění pouzder na slunečníky před restaurací ART Lysice při provádění

  rekonstrukce chodníku

 • projednala žádost pana Parfuse o odprodej pozemku p.č. 6391
 • schválila pořádání diskotéky na koupališti dne 23.července

20.7.2011

 • rada schválila smlouvu mezi městysem a panem Doležalem na hostování lunaparku o pouti

  na rok 2012

 • projednala žádost o rozšíření pronájmu parcely č.6994 o 1851 m2
 • projednala žádost pana Parfuse o odprodej části pozemku p.č. 6394
 • projednala postup prací při rekonstrukci chodníků v ulici Komenského se zástupci

  stavební komise, stavebního úřadu, s panem Sedláčkem (zajišťuje osvětlení) a panem

  Porčem (zajišťuje stavení práce)

 • projednala se zástupci tenisového oddílu TJ Sokol činnost oddílu a systém fungování

  provozu tenisového kurtu

 • schválila podpis smluv na výměnu oken na zdravotním středisku a kabinách na

  Oulehle

 • schválila realizaci úprav elektrické přípojky a připojení restaurace (baru) včetně

  posílení hlavního jističe dle předložené nabídky od p. Sedláčka

 • schválila podpis smlouvy s JMP Net, s r.o. na smlouvu o smlouvě budoucí – nájemní a o

  spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení (oprava ulice V Zahradách)

 • uložila starostovi projednat s JUDr. Němcovou možnosti omezení rizik z přítomnosti volně

  pobíhajících psů na základě incidentů z posledních týdnů

VÝPISY Z JEDNÁNÍ ZASTUPIELSTVA MĚSTYSE

27.6.2011

– zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady dle předloženého materiálu.
- schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010

 • schválilo hospodaření městyse 1–5/2011
 • schválilo rozpočtové opatření č.2 dle předloženého materiálu
 • schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu
 • schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu
 • vzalo na vědomí zprávu o požární ochraně
 • vzalo na vědomí zprávu o stavu školských zařízení dle předloženého materiálu
 • schválilo hospodaření Mateřské školy Lysice, příspěvkové organizace, a schválilo

  přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 3.118,98 Kč do rezervního fondu ve výši

  3.000 ,– Kč a fondu odměn 118,98 Kč

 • schválilo hospodaření Základní školy Edvarda Beneše Lysice, příspěvkové organizace.

  Hospodaření skončilo vyrovnaně.

 • vzalo na vědomí zprávu o sportu a tělovýchově v Lysicích dle předloženého materiálu.
 • schválilo realizaci výměny oken a topení na zdravotním středisku a výměnu oken v

  přízemí budovy fotbalového hřiště dle nabídkového řízení. Výměnu bude provádět firma

  Morávek Zdeněk s cenou cca 400.000,– Kč

 • schválilo výsledek hospodaření mikroregionu Kunštátsko- Lysicko za rok 2010 dle

  předloženého materiálu

 • vzalo na vědomí zprávu o průběhu akce rekonstrukce ulice V zahradách – I. etapa
 • schválilo prodej pozemku p.č. 6126 o výměře 74 m2 v k. ú. Lysice za cenu 50,– Kč / m2

  paní Korbičkové, Brno

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6053 o výměře 39 m2 v k. ú. Lysice za cenu 50 ,– Kč / m2

  manželům Tejkalovým, Lysice

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6125 o výměře 60 m2 v k. ú. Lysice za cenu 50 ,– Kč / m2

  manželům Zezulovým, Lysice

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6146 o výměře 253 m2 v k. ú. Lysice za cenu 50 ,– Kč/ m2

  paní Štusákové, Lysice

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6130 o výměře 44 m2 v k. ú. Lysice za cenu 50 ,– Kč/ m2

  manželům Janíčkovým, Lysice

 • schválilo prodej pozemku p. č. 2814/40 o výměře 441 m2 v k. ú. Lysice za cenu 35.100 ,–

  manželům Šerlovským, Lysice. Z několika zájemců podali nejvyšší nabídku

 • schválilo prodej id 43/50 p.č. st. 417/2 o výměře 9 m2, id 43/50 p.č. st. 78/15 o výměře 126

  m2, p. č. 5650 o výměře 13 m2 , vše v k. ú. Lysice za cenu 200 ,– Kč/m2 firmě ZEAS Lysice

 • vzalo na vědomí stav žádostí lysických projektů v rámci MAS.

4.7.2011

Výběrové řízení na „Rekonstrukci místních komunikací, I. etapa ul. V Zahradách“

Zastupitelstvo schválilo vyhodnocení nabídek předložených do soutěže na zakázku Rekonstrukce místních komunikací, I. etapa ul. V Zahradách, Lysice v souladu s hodnocením komise. Vítězem soutěže vyhlašuje firmu IS Brno, s. r. o., na druhém místě potvrzuje firmu REISTAV, s. r. o., Letovice a na třetím místě firmu EUROVIA, a.s., Brno.

Letní kino Lysice – ohlédnutí za sezonou 2010

V loňském roce bylo promítáno 56 přestavení, která navštívilo 3948 diváků. Od 8 filmových distribučních společností bylo promítáno 7 českých, 2 francouzské, 1 španělský, 4 anglické a 35 amerických titulů. Nejúspěšnějším filmem roku 2010 v ČR byl film „Ženy v pokušení“. Průměrná návštěva na tomto filmu byla 73 diváků a vstupné 101,– Kč, následovaly hity „Avatar“ a „Kajínek“. Největší návštěvnost v našem kině byla rovněž na filmu „Ženy v pokušení“, který na třech představeních zhlédlo 852 diváků. Druhým nejúspěšnějším filmem v našem kině byla animovaná komedie „Shrek: Zvonec a konec“ (600 diváků) a třetí byl dětský film Jana Svěráka „Kuky se vrací“ (269 diváků). Pro zajímavost – nejméně diváků navštívilo tato představení: „Vrahouni“ (4 diváci), „Exmanželka za odměnu“ (7 diváků), „Dopisy pro Julii“ (7 diváků) a „To byl zítra flám“ (7 diváků). Dva tituly nebyly pro neúčast diváků promítány („Legie“ a „I love you Phillip Morris“). Kdyby se návštěvnost a tržby braly jen podle čísel, jsou Češi národem „kinomaniaků“. Návštěvnost i tržby rok od roku rostou, jenže co se na první pohled jeví jako dobrá zpráva, má i svou odvrácenou tvář. Velké zábavní komplexy doslova drtí malá kina. Podle Českého statistického úřadu zmizelo od r. 1989 takřka 1300 kin a nyní jich funguje zhruba 700, a to včetně obřích multiplexů. V letošním roce letní kino vstoupilo do 39. sezóny a s největší pravděpodobností to bude sezóna předposlední „analogová“. Předpokládá se, že do konce roku 2012 budou digitalizovány všechny sály multikin. Z toho vyplývá, že většina filmů již na klasických 35mm pásech nebude distribuována. Klasická kina, která nebudou mít k dispozici digitální technologii dle standardů DCI, nebudou schopna nové filmy promítat. Pořízení digitalizace dle standardu DCI (včetně 3D technologie) přijde asi na 4 miliony korun. Pro naši obec je tato investice za hranicí možností a na to, že by se našel nějaký soukromý investor, který by kino zdigitalizoval, nevěřím. Proto pravděpodobně jediná varianta, jak aspoň nějakým způsobem letní kino zachovat, mi připadá pořídit zařízení na projekci z  DVD či Blue-ray disců včetně 3D nástavby. Toto zařízení včetně rekonstrukce promítacího plátna, rekonstrukce zvuku na Dolby Digital 5.1 a dalších souvisejících investic by přišla na cca 800.000,– Kč. Má to však jeden háček. Tituly na DVD vycházejí asi 3 měsíce po oficiální české premiéře, a tak nevím, jestli bude pro návštěvníky únosné takto dlouho čekat. Z titulů, které budou letos promítány, by neuviděli např. Auta 2, Harry Potter 7.2, Transformers 3 nebo V peřině. Musím se opět zmínit o vandalech, kteří neustále ničí zařízení kina. Aby se ničení minimalizovalo, bylo s obcí dohodnuto, že se kino podél lipové aleje oplotí a během většiny školního roku bude trvale uzamčeno. Volný přístup by sem byl od začátku června do konce prázdnin. Mrzí mě to, že se podařilo chytit a usvědčit žáky ZŠ, kteří vloni část zařízení kina poničili, ale jelikož se jedná o „drobné škody“ do 5.000,– , nelze požadovat, aby to oni nebo především jejich rodiče zaplatili nebo opravili. Letos již byla provedena revize hasicích přístrojů, elektroinstalace a revize technického stavu promítací techniky. Byla rovněž opravena část poničené střechy na kolně. Dle finančních možností bude ještě proveden nátěr poničené fasády na kiosku a kolně. Za pomoc s provozem letního kina bych chtěl tak jako každoročně poděkovat především úřadu městyse, promítačům Františkovi Pavlů a Tomáši Fadrnému, pokladním Pavle Škrabalové, Jaroslavě Vitoulové a Renatě Chloupkové a své rodině, bez kterých by se to nedalo zvládnout.

Na závěr chci poděkovat všem divákům, kteří naše kino navštívili, 
i těm, kteří se teprve do kina chystají.

Ing. Miloslav Müller, vedoucí kina

Tenisový oddíl Sokola Lysice
 
 

Tenis se v Lysicích hraje od roku 1946, kdy po válečných létech  Sokol
 převzal do správy tehdejší hraběcí kurt. Zakladateli našeho oddílu byli lysičtí
 občané Šafář, Kopecký, Grünvald .Díky tomu, že byl tenisový kurt velmi dobře
 architektonicky řešen (drenáže a povrch odolávaly povětrnostním podmínkám) a kurtu
 velmi rychle vracel jeho schopnost hry,hrály se v Lysicích turnaje, kterých se
 zúčastňovali hráči pohybující se na předních místech tehdejšího
 československého tenisu.(mistr republiky Gridil, prvoligový hráč Kodbauer a
 další). Tenis se stával stále více populárním a jeho členská základna se až do roku 1948
 rozrůstala.Poté se tenis stal pro nastoupivši politické vládce 
 nepřijatelným a byl prohlášen za kapitalistický sport nehodící se pro
 socialistickou mládež. Mnozí z občanů Lysic si pamatují, kdy za nejmenovaného
 tajemníka se na antukový povrch kurtu navážela prosívka z lomu a z tenisového
 kurtu se stalo hřiště na házenou, která se mimochodem v Lysicích nikdy
 nehrála.Těžké tatry ,které prosívku na kurt navážely, poškodily povrch dvorce
 natolik,že jeho zpětné uvedení do provozu dalo spousty práce. Dodnes se projevují
 negativní následky – porušená drenáž, nestejná tvrdost povrchu. Tolik historie a
 nyní k dnešku.
 Opět je tu tenisový oddíl Sokol Lysice, ve kterém je registrováno 52 členů.
 Každý registrovaný člen si může ke hře přizvat jednoho člena neregistrovaného.
 Tato možnost rozšířila počet uživatelů kurtu na dvojnásobek, což při
 skutečnosti, že je v Lysicích k dispozici pouze jeden kurt ,činí nemalé
 potíže. Členská základna je velmi různorodá – od nejmladších až po seniory,což má
 za následek nerovnoměrné využití kurtu. V dopoledních hodinách je
 kurt volný(kromě prázdnin) a o odpolední hodiny -od 16 hod je velký
 zájem. Skutečnost,že má oddíl k dispozici pouze jeden hrací kurt, zapříčiňuje, že
 oddílová družstva se nemohou zúčastňovat okresních a krajských soutěží, ke
 kterým dle hracích řádů musí být k dispozici nejméně dva kurty (o šatnách a sociálním
 zařízení nemluvě). Tím chybí hráčům,hlavně těm mladým, motivace a velmi nutná
 konfrontace s okolními kluby. I přes tyto skutečnosti poskytuje oddíl možnost
 občanům, kteří tráví v Lysicích a jeho okolí dovolenou,aby po dohodě se správcem
 kurtu,jehož telefonní číslo je vyvěšeno na informační tabuli u vchodu na kurt ,si
 mohli zahrát. Jelikož si údržbu a správu kurtu provádí oddíl z vlastních nákladů,
 je tato hra za poplatek 100 Kč. Patříme v Lysicích k jednomu z oddílů ,který má
 nejvíce členů, a abychom mohli přijímat další (i když vstup do oddílu
 neomezujeme), je nutné postavit v Lysicích nejméně jeden tenisový kurt. Tenis je
 sport,o který mají mladí lidé zájem. Je na nás zda jej podchytíme. Sportu zdar a tenisu zvlášť.
 
 Za TO Sokol Lysice Rudolf Kučera


Oznámení společnosti MediClinic

Společnost MediClinic osvětluje situaci ohledně provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé v Lysicích. Během tohoto roku došlo k personálním změnám v ordinaci. Bohužel se nepodařilo situaci konečně vyřešit a musíme provoz ambulance provizorně řešit střídáním lékařů. Jsme si vědomi, že toto řešení není pro pacienty zcela komfortní, ale zvolili jsme je především z důvodu zachování objemu ordinační doby pro pacienty. Věříme, že během letních měsíců se nám podaří celou tuto nestandardní situaci vyřešit uzavřením pracovní smlouvy s jedním lékařem na plný pracovní úvazek tak, aby provoz ordinace i poskytované služby plně vyhovovaly občanům Lysic a okolí, tedy našim pacientům.

Ordinační hodiny jednotlivých lékařů a kontakty:

PoMUDr. Pavel Vašek7:00 – 13:00
ÚtMUDr. Pavel Vašek7:00 – 13:00
StMUDr. Jiří Riegl7:00 – 13:00
ČtMUDr. Ivona Prokopcová13:00 – 16:00
MUDr. Pavel Vašek7:00 – 13:00

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Komenského 429, Lysice, tel: 516 472 333, info@mediclinic.cz

Velmi si vážíme vaší přízně a děkujeme za veškerou podporu ze strany radnice.
MediClinic a.s.

Mateřské centrum Jablíčko

Máme za sebou již třetí narozeniny Mateřského centra Jablíčko. Postupně se nám rozšiřuje a obměňuje tým dobrovolníků, kteří se podílí na aktivitách Jablíčka. Protože některé maminky se vrací po mateřské dovolené zpátky do zaměstnání, rádi bychom mezi námi přivítali další aktivní maminky (popř. tatínky), kteří mají chuť se podílet na programu mateřského centra nebo si chtějí jen popovídat. Vítáme nápady, náměty, připomínky i pomocnou ruku. Sami máte možnost (za pomoci ostatních) zrealizovat jakoukoliv aktivitu vhodnou pro rodiny s dětmi, pro mladé i pro seniory.

Přínos mateřských center pro rodiny oceňuje ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám pomáhá spolufinancovat naše aktivity (jedná se především o energie a nájemné v tělocvičně). Finanční podpora z městyse Lysice na letošní rok je ani ne poloviční jako v minulém roce. Podařilo se nám však získat podporu z Místní akční skupiny MAS Boskovicko plus. Dále jsme požádali Jihomoravský kraj o finance na pořízení materiálního vybavení a na odměny pro lektory přednášek (výsledky budeme znát koncem srpna). Velký dík patří panu faráři Bedřichovi, díky němuž máme kde realizovat většinu svých aktivit. Za materiální i nemateriální pomoc vděčíme mnoha rodinám z Lysic a okolí.

Během prázdnin by se mělo vybavení mateřského centra rozšířit o keramickou pec a soubor sportovních pomůcek. V příštím roce se můžeme těšit na velký skákací hrad. Za financování děkujeme MAS Boskovicko plus.

Připravujeme:

neděle 28. srpna na farním dvoře v Lysicích – Loučení s prázdninami aneb Co se děje v ZOO. Každé dítě v masce zvířátka dostane dárek. Program akce: 14.00 žehnání aktovek v místním kostele, 15.00 dětské soutěže a hry, 17.00 opékání špekáčků. Po celou dobu bude k dispozici trampolína. pátek 15. září v MC – přednáška Co dostáváme od svých rodičů aneb genetika v praxi, přednáška o genetice neděle 18. září od 13.00 – cyklozávody Grand prix Lysice aneb velké závody na malých strojích. Soutěžní odpoledne v rámci Evropského týdne mobility. Závodit mohou děti na tříkolkách, odrážedlech nebo kolech. Ti nejlepší obdrží medaile. Určeno pro děti od 1 roku do 15 let. Občerstvení zajištěno. srpen Korálkování s Blankou Matuškovou ze Všehodílny srpen Keramika pro dospělé – dvě setkání září Scrapbook s Blankou Matuškovou ze Všehodílny – výroba fotoalba z dovolené. S sebou minimálně 10 fotografií. září – Kurz na PC pro začátečníky září/říjen Zimní burza oblečení říjen – prosinec Taneční pro dospělé říjen – kurz Respektovat a být respektován listopad – Vánoční dílnička, pečení perníčků prosinec – Živý Betlém

Pravidelné aktivity, které začnou od září 2011:

POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA – kroužek (typu miniškolky) pro děti od 3 do 5 let, které touží po kolektivu vrstevníků, ale nemají možnost navštěvovat mateřskou školu – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod. v MC Jablíčko, Lysice, cena 200,– Kč za měsíc, kapacita je omezená KERAMIKA PRO MRŇATA – první úterý v měsíci od 15.30 hod, ZŠ. Vede paní učitelka Olga Tejkalová ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – každou středu od 17 do 18.30 hod, vyučuje Mgr. Simona Kyánková KLUB NELLY – taneční kroužek pro děti předškolního věku, každou středu od 15.30 hod. Vede Nelly Karavasileva CVIČENÍ S DOROTKOU – každé pondělí od 9 do 11 hod. Pohybové aktivity s říkadly a básničkami pro děti od 1 do 4 let CVIČÍ CELÁ RODINA – každé úterý od 17 do 18 hod, velká tělocvična ZŠ

Více na www.mcjablicko.xf.cz. E-mail: mc.jablicko@seznam.cz.

Těšíme se na setkání s vámi na některé z připravovaných akcí. Za MC Jablíčko Markéta Horáková

Pasování na čtenáře Ve čtvrtek 16. června se v lysické knihovně uskutečnilo již 6. pasování žáků prvních tříd ZŠ na čtenáře. Čtenářské dovednosti prokázaly děti při pravidelných besedách v knihovně.Po složení slavnostního slibu byly děti pasovány, dostaly na upomínku pasovací glejt a na závěr zarecitovaly básničky, které se během školního roku naučily.

Loučení s mateřskou školou a pasování na školáky Dne 23. června se v obřadní síni radnice konalo slavnostní loučení dětí s mateřskou školou. Dvacet osm dětí z Mateřské školy v Lysicích půjde 1. září do základní školy. Paní učitelky ze školy Jitka Kotlánová a Yveta Miholová pro ně připravily slavnostní šerpy, pan starosta Luděk Baláč každého předškoláka pasoval mečem na školáka a paní Eva Hošková a Jitka Severová dětem předaly dárky za SPOZ. Děti pak v krátkém kulturním pásmu předvedly, co se v mateřské škole naučily.

Památky kolem nás –minulost a přítomnost

U silnice z Lysic k Černé Hoře v místě, kde na pravé straně silnice odbočuje úvozová polní cesta na Býkovice, stojí litinový kříž zvaný Mánkův. Okolním polím se říká U Mánkového kříže. Na podstavci je jedenkrát odstupňované podnoží a sokl s nápisem : „Nákladem Emanuele a Josefi Jašek z Lysic, 1873. Ozdobně vytvarovaný litinový kříž je bohatě zdobený, ve spodní části je vytvarovaná postava Panny Marie. Z křestního jména pana Emanuele Jaška – Emana, Emánka, vznikl mezi lidmi název kříže a okolních polí – U Mánkového kříže. Zřejmě kdysi místo bylo zváno U Emánkového kříže, první písmeno ústním podáním zaniklo.

Na zadní straně čtyřbokého litinového podstavce kříže bylo kdysi viděno obdélníkové víčko připevněné čtyřmi šrouby. V současné době v místě, kde bylo víčko, je otvor o průměru asi 10 cm a na jeho obvodě 4 otvory po šroubech. Neboť jak léta šla, pokračovala koroze,víčko i šrouby odpadly. Možná, že se někdo zajímal, co víčko skrývá a odmontoval je.

Vypráví se totiž, že v době stavění kříže rodinou pana Jaška, vedl pan Jašek spor s tehdejším starostou Lysic, panem Horáčkem, a sice veřejně na schůzi. Svůj nesplněný požadavek zapsal s výhrůžkou a písemnost vložil do podstavce kříže. Dlouho se nic nedělo, avšak jednoho dne v hostinci naznačil něco o písemnosti sousedovi. Když se něco u nás poví, zanedlouho se to dozví i osoba s tím spojená. Pan starosta přivedl zámečníka, ten vrtal otvory po obvodě budoucí díry a pak vnitřní část vyrazil kladivem. Po odebrání písemnosti zhotovil víčko a přišrouboval je.

Když po této silnici jedeme dále, přijedeme k autostrádě budované na začátku 2. světové války. Její trasa je zarostlá dřevinami. Silnice vede po zásypu do zářezu v terénu pro autostrádu. Práce na ní byla ukončena v roce 1942, neboť její projektant Dr. Ing. Fritz Todh dostal jiný státní úkol : atlantický val. Zradou přišel o život. S autostrádou souběžná státní silnice má být podle současného projektu převedena na tehdy budovanou autostrádu v místě, kde pod ní protéká Žerůtský potok. Je to silnice R 43 zakreslená na katastrální mapě Lysic vydané v roce 2008. Pro její vybudování podepisujeme petice na celém Blanensku.

Jedeme-li po silnici dále směrem k Černé Hoře, dostaneme se k místu, kde hraničí lysický katastr s bořitovským. Zde stojí kříž a vedle něj hraniční sád, v němž je vsazena mramorová tabulka s nápisem Okres Kunštát, na vedlejší stěně sádu má tabulka nápis Okres Blansko. Tak byly okresy děleny naposled v 1. republice. Tento hraniční sád ležel několik roků povalen v příkopu. V roce 1991 se dva bratranci domluvili, že sád postaví. Vykopali jámu a těžkým heverem do ní vtlačili sád. Pak jej ještě zapřením heveru postavili do svislé polohy. Hmota sádu je značná, nepodařilo se pootočit jej asi o 90 stupňů tak, aby tabulky směřovaly dle skutečnosti. Při práci byla pořízena fotodokumentace. V tom místě zvaném U hranic také stojí konzola, na které je tabule se schematickým vyznačením silnic mezi obcemi, jejichž pozemky obdělává ZEAS, a. s. Lysice. Přibližně tak rozsáhlé bylo panství pánů z Kunštátu a Lysic roku 1308, kdy poprvé bylo zapsáno jméno Lysic v písemnosti. Nedávno jsme slavili 700 roků od té události.

A léta jdou a jdou.......
Rudolf Kubíček

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE, tel. 516 472 235, fax 516 472 752, e-mail: lysice@brno.npu.cz, www.zameklysice.cz má v srpnu otevřeno denně mimo pondělí
vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Přístupné jsou všechny trasy. (základní vstupné na jednu trasu činí: plné 90,–- Kč, seniorské 70,–- Kč, pro děti 6–15, studenty a ZTP 60,–- Kč)

… a také trasa „C- zahrada“ včetně zahradnictví a oranžérie s výstavami ZÁMECKÁ ZAHRADA VE FOTOGRAFII Pavla Smékala . (výstava potrvá do 30.9.)
„SOCHY NA ZÁMKU“ současné sochařské umění a plastiky na horním parteru zámecké zahrady (do 28.8.2011) Vstupné na trasu „C“ je 70/60/50 Kč.

v ý s t a v n í s í n ě v  p ř e d z á m č í : LOUTKY NA ZÁMKU velká výstava historických loutek a loutkových divadel. Vstupné do velké výstavní síně: plné 50,–- seniorské 40,–-, pro děti, studenty a ZTP 30,–- Kč.

„Marie Ebner Eschenbach, žena, spisovatelka a dramatička“ doplněno výstavou „Zámecké divadlo v Lysicích“
Vstupné do malé výstavní síně: 30,–- , 20,–- a 10,–- Kč. Při zakoupení vstupenky do velké výstavní síně je prohlídka malé výstavní síně zdarma.

d o p r o v o d n é k u l t u r n í a k c e :

od 2.8 do 28.8. – „Útržky času“ – obrazy Libora Kocandy, vernisáž výstavy 5.8. v 17 hod.

Na výstavy v renesančním salonku vedle návštěvnické pokladny je vstup volný.

INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 24.10.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 31.8.
 • Ve dnech 15.8. – 26.8. bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřena.

 

ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: 516 491 111

 • LSPP pro dospělé: všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00
 • Služba ohledání zemřelých pro celý okres Blansko: všední den 18.00–06.00, víkendy a svátky nepřetržitě
 • LSPP pro děti: všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích

 • LSPP stomatologická: všední den ------------ , víkendy a svátky 8.00–13.00
13.8.MUDr. BočkováKunštát, nám.ČSČK 38516 462 203
14.8.MDDr. BedáňováBoskovice, Lidická 8516 456 109
20.8.MUDr. FenykLetovice, Tyršova 15516 474 310

21.8. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204 27.8. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998 28.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
3.9. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
4.9. MUDr. Kopáčková Letovice, A.Krejčího 1a 516 474 369 10.9. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380 11.9. MUDr. Kubínová Boskovice, nemocnice 516 491 263 17.9. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 18.9. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 24.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997 25.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210 28.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
1.10. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 2 516 474 488
2.10. MUDr. Padalík Boskovice, nemocnice 516 491 263
8.10. MUDr. Paděrová Šebetov 117 516 465 452
9.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 138 15.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 16.10. MUDr. Srpová Letovice, J.Haška 12 604 760 665 22.10. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227 23.10. MUDr. Žilka Benešov 19 516 467 313 28.10. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo nám. 18 516 474 018 29.10. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 30.10. MUDr. Bočková Kunštát, nám.ČSČK 38 516 462 203
5.11. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
6.11. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204 12.11. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998 13.11 MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109

BLANSKO

zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO

zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP stomatologická : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě
tel. 545 538 111

zabezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě

zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba : všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě

***ELEKTROWIN INFORMUJE ***

Každá koruna dobrá Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990. O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dos­tupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.

ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

Vážení a milí senioři a seniorky,

Jihomoravský kraj před vás předstupuje s úmyslem pomoci vám čelit nebezpečí trestné činnosti zaměřené na starší občany. Svět kolem nás se vyvíjí stále rychleji. Na pěstování blízkých vztahů mezi lidmi zbývá méně a méně času. Jako příslušníci starší generace jste mnozí žili v době, kdy nebylo nutné v nepřítomnosti zamykat dveře domů. Jízdní kolo jste po třech dnech našli tam, kde jste jej opřeli o zídku, a úcta ke stáří byla v lidech pěstována od dětství. Tyto časy jsou minulostí. Lidé se sice stále stejně dělí na dobré a špatné, ale ti špatní mají bohužel více možností páchat zlo. Rychlé životní tempo snižuje pozornost, kterou věnujeme svému okolí. Nová doba dává do rukou nové nástroje i těm, kteří je používají k páchání trestné činnosti. Přijměte proto prosím pomocnou ruku, kterou vám Jihomoravský kraj společně s Policií České republiky podává. Nespoléhejme na své návyky a ostražitost osvojené v dřívějších, klidnějších časech. Jihomoravský kraj v rámci svého projektu prevence kriminality Senioři sobě vyškolil několik desítek kurýrů prevence kriminality, kteří navštěvovali seniory ve svém okolí a radili jim, na co si mají dávat pozor. O rozdávané informační materiály byl mezi seniory veliký zájem. Proto jsme rozhodli materiály opětovně vydat a prostřednictvím radnic a zájmových seniorských organizací jej dále distribuovat. Pojďme se tedy společně poradit a naučit se, jak se nenechat okrást, podvést a přepadnout. Přeji vám, abyste nabyté vědomosti nemuseli nikdy použít, ale abyste byli současně připraveni na všechny životní situace. S pozdravem a přáním pevného zdraví

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Jak se chránit před okradením? Věnujte velkou pozornost své tašce, nikde ji neodkládejte, noste ji stále zapnutou a pokud ji nesete přes rameno, nenechávejte ji viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše. Peníze, doklady i klíče noste v tašce vždy odděleně. Peněženku uložte na dno nebo do spodní části tašky. Mají-li vaše tašky zip, používejte ho. Vyhýbejte se temným zákoutím bez lidi, ale také se vyhýbejte tlačenicím. Noste u sebe jen tolik peněz, kolik opravdu potřebujete. Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. Buďte ostražití u bankovních automatů. Nepište si identifikační čísla na lístek, nebo je noste vždy odděleně. Nenechávejte svá odložená zavazadla bez dozoru, při nakupováni neodkládejte tašky do nákupních vozíků.

Jak předcházet rizika přepadení? Při vstupováni do bytových domů se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Ani ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte, raději počkejte na prázdny výtah. Po chodníku choďte dále od vchodů domů, může zde byt schovaný útočník a vtáhnout vás dovnitř. Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi. Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je více lidi. Když vás někdo napadne, křičte. Nebraňte tašku za každou cenu, hlavní je uchránit život a zdraví. V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použit osobní alarm, který může útočníka vylekat a přimět ho k útěku. Ve vlaku si vybírejte kupé, kde již sedí další cestující. V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči.

Jak se vyhnout podvodu? Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Před otevřením dveří použijte kukátko na dveřích nebo z okna. Dveře otvírejte s použitím bezpečnostního řetízku, který udrží dveře jen pootevřené. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do bytu. Jméno na dveřích i na zvonku uvádějte v množném čísle (př. Novákovi), i když žijete osamoceně. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit průkaz, nebo si zavolejte na instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnuti, odmítejte všechny nabídky výhodných koupí a výher. Udržujte dobré vztahy se sousedy v bytovém domě nebo v sousedství vašeho domku. Napište si jejich telefonní čísla. Nenechte se přemluvit nikým, a to ani rodinným příslušníkem, k podpisu závažných dokumentů, např. k převedeni bytu, domu nebo poskytnuti peněžních půjček. Závažná rozhodnuti o vašem majetku konzultujte s právníkem. Většina institucí a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorům, nabízí bezplatnou právní poradnu.

Jak předcházet domácímu násilí, jak se bránit? Udržujte kontakt s přáteli, sousedy. Před převodem rodinného majetku se poraďte s právníkem. Trvejte na svém právu, že lékař, ošetřovatelky a pečovatelky musí vstupovat do bytu. Trvejte na dodržováni vašeho soukromí doma i v zařízení sociální péče. O svých záležitostech máte právo rozhodovat sami, máte právo na informace. V klidu si rozmyslete, co si počnete v případě napadení, vytvořte si bezpečnostní plán. Uschovejte si u osoby, které věříte: náhradní klíče, oblečeni, důležité dokumenty, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos. Zjistěte si, ve kterém pečovatelském centru se o vás postarají, v případě, že byste museli opustit domov. Odejděte v bezpečnou chvíli, např. když je násilník v práci. Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii (158). Pokud jste napadeni během voláni na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte. Když přijede policie, jděte s ni do jiného pokoje, abyste mohli mluvit nerušeně. Pokud jste zraněni, vyhledejte lékaře, oznamte mu, co se vám stalo a žádejte o zápis do zdravotní dokumentace. Po útoku ihned neuklízejte a důkazy (např. roztrhané oblečeni, chomáče vlasů atd.) uložte do igelitového sáčku a předejte je policii. Nestyďte se vyhledat pomoc odborníků

Jak zabezpečit dům, byt, chatu? Zabezpečte vstupní dveře bezpečnostním kováním, profilovou cylindrickou vložkou, vrchním přídavným zámkem, dveřní závorou, pojistkou dveřních závěsů, bezpečnostním štítem, popř. si nechejte nainstalovat bezpečnostní dveře. Mějte dobře osvětlené a přehledné prostory – chodby, sklepy, okolí domu apod. Zamykejte dveře pokaždé, když opouštíte byt, dům. l v noci, kdy jste doma, zamykejte vstupní dveře, dveře od bytu a balkónové dveře. Pokud opouštíte byt na delší čas, nezatahujte žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny, abyste neupozornili na to, že je byt na nějakou dobu opuštěný. Požádejte sousedy, příbuzné, aby vám vybírali poštovní schránku a kontrolovali byt. Do bytu je možné nainstalovat domácí videotelefon s elektromagne­tickým ovládáním vstupních dveří, popř. zabezpečovací systém. Pro případ, že byste byli vykradeni, pořiďte si předem fotodokumentaci cenných věci a jejich seznam s výrobními čísly.

Důležitá telefonní čísla : 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 158 – Policie České republiky 155 – Zdravotnická záchranná služba 150 – Hasičský záchranný sbor České republiky 112 – Senior linka – Život 90 112 – Senior linka – Zlatá linka seniorů 112 – Pomoc obětem domácího násilí – Bílý kruh bezpečí 112 – Pomoc obětem domácího násilí – Spondera

V případě, že budete volat na některé z těchto čísel, je nutné stručně sdělit, co se stalo a místo hlášené události. Umístěte si tato čísla k telefonu a v případě potřeby volejte pomoc.

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu