Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2012 •číslo 1, 2

 

 
 

Zpravodaj číslo 1 - 2 2012

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE

21.12. 2011 – rada č. 42

 • rada schválila podepsání smlouvy s Národním památkovým ústavem Brno o pořádání

  svatebních obřadů v prostorách zámku Lysice v roce 2012

 • rada schválila finanční odměnu p.Mazalovi za zhotovení nových webových stránek městyse
 • rada schválila nabídku na odkup pozemku v lokalitě Horky a zařadila do rozpočtu městyse
 • rada projednala žádost manželů Mackových o odkup pozemku městyse na Líchách

  a doporučila zastupitelstvu schválení žádosti

11. 1. 2012 – rada č. 43

 • rada odsouhlasila návrh termínů pro konání svatebních obřadů mimo oddávací místnost

  v budově radnice

 • rada projednala přípravné práce v souvislosti s konáním plesu městyse
 • rada projednala zprávu o činnosti knihovny městyse v loňském roce
 • rada odsouhlasila poskytnutí podkladů pro účely vytištění lesních map pro potřeby firmy

  Lesy ČR

 • rada uložila starostovi projednat na Úřadu práce Blansko možnost přijetí uchazečů o

  zaměstnání na práce ve prospěch městyse

 • rada vzala na vědomí oznámení o odstoupení p. Žáčka z funkce zastupitele městyse a člena

  finančního výboru. Dle zákona byl starostou vyzván k doplnění počtu členů zastupitelstva

  náhradník z kandidátní listiny KDU-ČSL p.Fojt Zd. ml.

 • rada schválila podepsání přílohy ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu s firmou

  SITA

 • rada schválila prominutí nájmu TJ Sokol při pořádání plesu v budově sokolovny
 • rada schválila finanční příspěvek do tomboly pro TJ Sokol Lysice
 • rada schválila finanční příspěvek do tomboly pro HVB Lysice +MC Jablíčko Lysice
 • rada projednala žádost pí.Navrátilové o odkup pozemku městyse u svého domu a doporučila

  zastupitelstvu ke schválení

 • rada vzala na vědomí odstoupení pí. Janečkové z komise pro projednávání přestupků a

  schválila členkou přestupkové komise pí. Kyrczovou

 • rada projednala stížnost občanů z náměstí Osvobození na hluk v nočních hodinách při

  pořádaní akcí na Lidovém domě v Lysicích. Starosta projednal s vedením LD

 • rada vzala na vědomí žádost pí. Pánkové o byt městyse

18.1.2012 – rada č. 44

 • rada uložila starostovi zajistit návrh vyhlášky na zákaz výherních hracích automatů

  v katastru městyse Lysice

 • rada vzala na vědomí souhlas Policie ČR s umístěním dopravní značky „zákaz odbočení

  vlevo“ na křižovatce silnice II/376 z Jána směrem ke hřbitovu a rozhodla o jejím osazení

 • rada schválila finanční příspěvek 1000,–Kč SDH Lysice na pořádání plesu
 • rada schválila finanční příspěvek 1000,–Kč divadelnímu souboru KLYH Lysice na

  pořádání plesu a současně mu prominula platbu nájemného a energií v sokolovně při

  pořádání plesu

 • rada schválila opravu kanalizace od kluziště z důvodu havárie – neprůchodnosti
 • rada vzala na vědomí žádost sl. Španělové o byt městyse
 • rada schválila zahájení opravy bytů na bytovém domě městyse čp. 381 v Zákostelí a na akci

  „výměna oken“ vyžádání cenové nabídky

25.1. 2012 – rada č. 45

 • rada projednala žádost o opravu chodníku u domu čp.49 (Neisserovi) a na doporučení

  stavební komise rozhodla v jarních měsících provést opravu snížením nájezdu k domu

 • rada vzala na vědomí žádost o opravu místní komunikace u domu čp.112 (Klimešovi). Po

  posouzení stavební komisí rozhodla zadat stavební firmě zpracování nákresu a rozpočtu na

  akci

 • rada vzala na vědomí žádosti o opravu chodníků v ulicích Štěchovská, Lesní a Luční a na

  doporučení stavební komise rozhodla provést lokální opravy v jarních měsících

 • rada schválila výměnu plynových kamen v bytě městyse v čp. 271 – p. Jašek, z důvodu

  nefunkčnosti

 • rada vzala na vědomí připomínky p.Součka na stavební práce při rekonstrukci komunikace

  v ulici V Zahradách – I.etapa. Bylo vyžádáno stanovisko firmy i dalších orgánů a posouzeno

  stavební komisí. Rozhodnutí : veškeré práce jsou provedeny v souladu s projektem

 • rada projednala žádost pí.Crhákové o odkup pozemku městyse v ulici Badalky pro výstavbu

  garáží. Stavební komise prodej nedoporučila, rada se s názorem stavební komise ztotožnila

  a zastupitelstvu nedoporučila schválení prodeje

 • rada projednala nabídku Hokejového klubu Lysice na vrácení pozemků na kluzišti a odkupu

  resp. daru nemovitostí s kluzištěm souvisejících do majetku městyse a započala s HC

  Lysice společná jednání

 • rada vzala na vědomí oznámení pí. Peroutové, že nemá zájem o odkoupení pozemku

  městyse, který užívá u svého domu

 • rada schválila finanční příspěvek 1000,–Kč MO svazu rybářů na pořádání plesu
 • rada vzala na vědomí výsledky kontroly z Finančního úřadu Brno na cenové výměry za

  pronájmy hrobových míst na hřbitově v Lysicích

1.2. 2012 – rada č. 46

 • rada schválila přidělení bytu městyse v čp. 150 p. Brodeckému
 • rada vzala na vědomí zprávu o provedené kontrole ze státního fondu rozvoje bydlení na

  výpočet nájmů, nájemní smlouvy atd. v obecních bytech, které byly vybudované za pomoci

  dotací od státu

 • rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení na

  pozemku městyse p.č. 178/1 v ulici Boskovická – přeložka části plynového potrubí

 • rada schválila na doporučení VAS a.s. Boskovice nákup čerpadla na vrt v ulici

  Boskovická

9.2.2012 – rada č. 47

 • rada rozhodla o žádosti o zjednosměrnění části ulice Badalky od domu čp.165 (Adámkovi)

  po dům čp. 208 (Navrátilovi). Byla uspořádána anketa mezi občany Badalek a na základě

  výsledku ankety (poměr hlasů cca 50% ano, 50% ne) rozhodla o ponechání dvousměrného

  provozu s tím, že kritické místo na křižovatce u domu Adámkových bude řešeno

  instalováním zrcadla

 • rada rozhodla o cenových nabídkách tří oslovených firem na akci „výměna oken na

  bytovém domě městyse čp. 381 v Zákostelí“ a vybrala firmu RI Okna Letovice

 • rada vzala na vědomí revizní zprávu na elektroinstalaci v bytovém domě městyse čp. 5

  v Zámecké ulici, rozhodla nechat zpracovat rozpočet na řešení doporučená revizním

  technikem a práce zadala p.Mikoškovi

 • rada projednala výsledky inventur majetku městyse za rok 2011
 • rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích městyse

  s p.Bělušou na umístění vtokového a výtokového potrubí pro malou vodní nádrž v lokalitě

  pod Hrázkou

 • rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravských krajem na

  umístění vodovodního řadu (přeložka obecního vodovodu ze soukromého pozemku na Jáně)

  do silnice

 • rada schválila žádost p. Henzla o pokácení vzrostlého listnatého stromu na jeho pozemku

  v ulici V Zahradách

 • rada rozhodla, že nebude vyhlašovat konkurz na místa ředitelů lysických školských zařízení

  v roce 2012, neboť neshledala důvody k případné výměně současných ředitelů MŠ a ZŠ

 • rada schválila žádost členů místního svazu chovatelů drobného zvířectva o dar do tomboly

  při pořádání místní výstavy drobného zvířectva

 • rada schválila zvýšení pracovního úvazku pracovnice ÚM pí.Tarabové na 0,75

EVIDENCE OBYVATEL – MATRIKA za rok 2011

EVIDENCE OBYVATEL – LYSICE

Počet obyvatel k 1.1.2011 = 1899

V roce 2011 se v Lysicích narodilo 28 dětí (19 chlapců a 9 děvčat). V Boskovicích se jich narodilo 16, v Brně 12. Zemřelo 17 našich spoluobčanů (9 mužů a 8 žen). V Boskovicích jich zemřelo 7, v Lysicích 3, v Letovicích 3, v Brně 2, ve Vilémovicích 1, v Moravské Třebové 1. Během roku se přihlásilo k pobytu 19 obyvatel a odhlásilo 34 obyvatel. Rozvedeno bylo 5 manželství lysických občanů. Bylo uzavřeno 12 manželství s lysickými občany. Sedm svateb proběhlo v Lysicích, po jednom svatebním obřadu v Boskovicích, Kunštátě, Svitávce, Rájci a v Brně.

Počet obyvatel v Lysicích k 31.12. 2011 = 1895

MATRIČNÍ AGENDA – Matriční obvod Lysice, do kterého spadá 14 obcí, má přibližně 5100 obyvatel. V loňském roce se v něm nenarodilo žádné dítě doma, tudíž jsem neřešila žádný případ narození. SŇATKY – Zapsala jsem celkem 71 sňatků. Šest z nich bylo uzavřeno s cizincem (3× Slovensko, 1× Polsko, 1× Austrálie, 1× Belgie). Církevních bylo 19, civilních 52. Sňatky na jiném vhodném místě mimo radnici se konaly o vybraných sobotách. Na zámku v Lysicích bylo uzavřeno 47 sňatků, jeden obřad byl uzavřen v Kunicích. Církevní svatby uzavřené před církví římskokatolickou se každoročně konají nejčastěji v kostele v Lysicích (uzavřeno zde bylo 8 svateb), méně pak v Drnovicích (uzavřeno zde bylo 5 svateb) a jen velmi zřídka v kostele v Bedřichově (uzavřeny 2 sňatky) nebo v Černovicích (tam loni nebyl uzavřen žádný sňatek). Zbývající 4 církevní sňatky byly uzavřeny na zámku v Lysicích před duchovním Církve československé husitské. U přípravy církevního obřadu je postup vyřizování žádostí obdobný jako u civilního, matrikářce odpadá jen vlastní provedení obřadu, které si zařizuje duchovní. O civilní sňatky na zámku v Lysicích každoročně nejvíce žádají snoubenci z Brna, Tišnovska a Kuřimska. Nejsou ale ojedinělé ani žádosti snoubenců z jiných velkých měst republiky. Loni jsme oddávali snoubence z Přerova, Třebíče, Příbrami, Břeclavi, Prahy nebo Hradce Králové. Z 52 uzavřených sňatků na zámku v loňském roce byly jen při čtyřech svatebních obřadech snoubenci z Lysic, další 4 z okolních obcí našeho matričního obvodu. Na radnici byly uzavřeny 4 svatby. Při 19 církevních obřadech byly 3 obřady uzavřeny se snoubenci z Lysic, při 8 svatbách se snoubenci z okolních obcích našeho matričního obvodu. Za civilní obřad mimo radnici platí snoubenci na matrice 1000,–Kč správní poplatek. Pokud je obřad na zámku, platí ještě poplatek zámku za pronájem prostor ve výši 6000,–Kč. Sňatky v obřadní síni radnice jsou bez poplatku a církevní svatební obřady si snoubenci finančně vyřizují s duchovním. Do knih manželství jsem loni zaznamenala 19 rozvodů manželství (z toho 3 uzavřené v kostele). Vydala jsem 19 osvědčení k uzavření církevního sňatku, bez kterého nemůže duchovní sňatek vykonat.

ÚMRTÍ A DALŠÍ AGENDY – V loňském roce jsem zapsala 18 případů úmrtí (Drnovice 6, Lysice 5, Černovice 2 a po jednom úmrtí Lhota u Lysic, Hodonín, Kozárov, Bedřichov a Voděrady). O vydání druhopisů rodných, oddacích a úmrtních listů požádalo 27 občanů. Bylo provedeno celkem 1111 ověření podpisů a listin. Možnost ověřování podpisů a fotokopií listin má kromě našeho úřadu také místní pošta. Vydala jsem 48 rozhodnutí o povolení sňatku mimo radnici, který se od roku 2008 povoluje ve správním řízení. Ve třech případech bylo na naší matrice občanům na základě jejich žádosti změněno příjmení. V šesti případech se ženy po rozvodu manželství uzavřeném v našem matričním obvodě vrátily ke svému předchozímu příjmení. Matrika má také v kompetenci vydávání rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Správní řízení o vydání takového rozhodnutí probíhá hlavně při uzavírání sňatků s cizinci, kdy žadateli (cizinci) chybí některé cizozemské doklady a kdy je pro něj obtížné takový doklad získat, popř. jeho země tento doklad nevydává. Takovou zemí jsou např. USA nebo Slovensko. Loni byla vydána 3 rozhodnutí o prominutí předložení dokladu. Každoročně eviduji několik žádostí o nahlížení do matričních knih, vyhledávám údaje o osobách zapsaných v matričních knihách na základě písemných žádostí občanů nebo úřadů a vydávám potvrzení o údajích ve sbírce listin a v matričních knihách. K dalším činnostem matriky (ne tak častým) patří vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku našeho občana v cizině a kompletace podkladů k zápisu matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně, která zapisuje matriční události, jež se staly našim občanům v cizině.Na matrice je také možné požádat i o užívání druhého křestního jména nebo o používání příjmení ženy po sňatku v mužském tvaru (tzn. bez koncovky -ová). Tato možnost není dána automaticky všem ženám a je zákonem dost striktně omezena. Loni o příjmení v mužském tvaru požádaly dvě ženy. K matriční agendě patří i sepisování a kompletace žádostí o vydání osvědčení o státním občanství, které pak následně vyhotoví Krajský úřad v Brně. Loni o tento doklad u mne požádali 102 občané. Se 7 nesezdanými páry jsem sepsala prohlášení o určení otcovství před narozením jejich dítěte a v jednom případě proběhlo přiznání otcovství k již narozenému dítěti.

OBČANSKÉ PRŮKAZY – V roce 2011 byly na naší matrice vyřízeny do 30. listopadu celkem 404 žádosti o občanský průkaz. Od 1. prosince lze o OP požádat pouze na příslušném úřadě s rozšířenou působností, tzn. pro Lysicko v Boskovicích, obce Býkovice a Dlouhá Lhota patří pod Blansko. Občanské průkazy se nyní pořizují s biometrickými údaji občana a fotografie žadatele se pořizuje přímo na úřadě, kde občan o OP žádá. Matriční úřady přijímají nadále ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu. Tyto skutečnosti s občanem sepíší do formuláře v agendě Czech Pointu a elektronicky jej předají příslušnému úřadu s rozšířenou působností. Občan na matrice dostane potvrzení o ohlášení ztráty nebo odcizení OP a do 14 dnů je povinen si zažádat o nový.

CZECH POINT –  Český podací informační terminál. V rámci této služby občanům bylo možné na našem úřadě získat v loňském roce na počkání nejen výpisy z rejstříku trestů, ale také výpisy z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí , výpisy z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku. Dále bylo možné v rámci Czech Pointu podat žádost o konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak nebo o zřízení datové schránky. O výpisy je zájem a občané si již zvykli na náš úřad pro ně chodit. O všechny služby Czech Pointu mohou občané žádat také na místní poště. Loni bylo na matrice vydáno z Czech Pointu 122 výpisů, na podatelně 32 a na stavebním úřadě 12 – celkem náš úřad vydal 166 výpisů.

Eva Hošková, matrikářka


Zpráva o činnosti Knihovny městyse Lysice za rok 2011

Výsledky v číslech:20112010
výpůjčky celkem11.18311.234
výpůjčky periodik1.4031.515
počet čtenářů267273
počet návštěvníků5.6485.397
přírůstky knih416468
úbytky knih23736
besedy4744
počet knihovních jednotek20.65720.264
počet odebíraných časopisů1718

Ve statistickém výkazu jsou sledovány následující údaje:

 • návštěvníci celkem = návštěvníci

knihovny – fyzické návštěvy 5.127, návštěvníci využívající internet v knihovně – 262, návštěvníci kulturních akcí – 2.502, návštěvníci vzdělávacích akcí – 85, návštěvníci on-line služeb – 521.
V loňském roce jsme uspořádali ve výstavní síni 9 výstav. V lednu jsme sezónu zahájili výstavou obrazů Miroslava Provazníka a Zdeňka Provazníka a plastik Michala France. V únoru se uskutečnila výstava obrazů Jany Kočvarové. V březnu u nás vystavovali keramiku Milan a Radmila Růžkovi. Velikonoční výstavu v měsíci dubnu jsme připravili ve spolupráci s klubem seniorů. V květnu u nás vystavoval akvarely Tomáš Baránek a obrazy doplnila keramika Aleny Španělové. Zátiší a krajiny Julia Gebriana si mohli návštěvníci prohlédnout během měsíce září. Obrazy tohoto malíře zdobí domácnosti nejen u nás, ale také v Rakousku, Německu, Maďarsku, na Slovensku, v USA a v Kanadě. V měsíci říjnu u nás vystavovaly Jana Počuchová korálky a bižuterii a fotografie Marcela Poláková. V listopadu se již tradičně konala vánoční výstava, na které si mohli návštěvníci zakoupit např. keramiku, kolekce šperků, perníčky, vánoční vazby, knihy, kalendáře, svíčky, medovinu a další pěkné věci. Poslední výstava roku se nesla pod názvem Zrcadlení něhy. Zde prezentovala své krásné šperky Zuzana Šrámková. Spolu s ní vystavovala Jana Trubáková fotografie doplněné autorskými verši. V měsíci březnu – Měsíci knihy – jsme pořádali pro malé děti „Dopoledne s pohádkovou babičkou“ Každé březnové úterní dopoledne četla pohádková babička (paní Sejbalová a paní Paděrová) dětem pohádku. Potom si děti kreslily obrázky na téma přečtené pohádky, tvořily si různé drobnosti z papíru. Smyslem této akce je přivést do knihovny maminky s dětmi a učit děti dobrému vztahu ke knihám. Další akcí v tomto měsíci byla beseda pro veřejnost nazvaná „Německá dálnice“. Tato beseda vzbudila mezi lysickou veřejností velký zájem, přišlo na ni přes 60 návštěvníků. V měsíci červnu se konalo Pasování prvňáčků na rytíře. Děti navštívily knihovnu několikrát během školního roku a mimo jiné předvedly také svoje čtenářské schopnosti. Pasováno bylo 36 dětí. Na závěr slavnostního dopoledne předvedly děti pásmo písniček a básniček. V Týdnu knihoven (první říjnový týden) nabízí knihovna různé výhody a akce pro veřejnost. V loňském roce jsme u nás přivítali spisovatelku pro děti a mládež paní Petru Braunovou. Se žáky 9. tříd si povídala o svých knihách, o práci spisovatele, o svých tvůrčích začátcích. Dětem se besedy líbily, měly spoustu dotazů ohledně jejích knih i její spisovatelské práce. Během Týdne knihoven přišly do knihovny také děti 1. – 5. tříd, pro které jsem si připravila besedy o knihách na zvolené téma. Děti se seznámily s novými knihami a autory knih pro mládež. Ve spolupráci s MC Jablíčko jsme v dětském oddělení pořádali pohádkové odpoledne „Pojďte s námi do pohádky“. Děti si zahrály pohádku O perníkové chaloupce, potom si zahrály různé hry a soutěže. Také pro seniory jsme v týdnu knihoven pořádali ve spolupráci s panem Evženem Kopeckým besedu na téma „Podzim na zahradě“. Beseda měla u seniorů velký ohlas. Počátkem měsíce prosince jsme v knihovně uspořádali ve spolupráci s MC Jablíčko akci pod názvem „Co všechno víme o pohádkách?“. Nejdříve jsme si přečetli pohádku, děti předvedly, jak znají pohádky a princezny, potom si zahrály pohádku Šípková Růženka, soutěžily ve hře na loupeživé rytíře. Poté následovalo zahájení výtvarné soutěže „Malování pro skákání“. Děti malovaly obrázek na téma hrady, zámky, rytíři, princezny. Autor nejlepšího výkresu získal možnost zapůjčení skákacího hradu na jeden týden zdarma. Velice dobrou a úzkou spolupráci máme s mateřskou školkou . Děti navštěvují knihovnu každý měsíc. Seznamují se s autory knih, ilustrátory, čteme si úryvky z jejich tvorby. Chystám pro ně různé kvízy, soutěže a hádanky, vytváříme dramatizace některých krátkých pohádek. Na jaře a na podzim navštívily naši knihovnu na besedy také děti z MŠ v Drnovicích.

Knihovna je otevřena:

 • PO pro děti a mládež 12 – 17 hodin
 • ÚT a ČT pro dospělé 13 – 17.30 hodin

e-mail: knihovna@obec.lysice.cz webové stránky: www.lysickaknihovna.cz Tel.: 516 472 166


VÝSTAVY V KNIHOVNĚ

19.2. – 4.3. ve výstavních prostorách knihovny

ZA HORIZONTEM VIDĚNÉHO
počítačová grafika – Dr. Danuše Sztablová
umělecká fotografie – Dr. Gabriela Habrom-Rokosz
Vernisáž se uskuteční v neděli 19.2. ve 14 hodin.

18.3. – 1.4. ve výstavních prostorách knihovny

KOLÁŽE
Petr Žižka

Každé březnové úterý DOPOLEDNE S POHÁDKOVOU BABIČKOU
10 – 11 hodin
Děti s rodiči či prarodiči mohou přijít do knihovny
poslechnout si četbu pohádek v podání pohádkové babičky.
Při poslechu si mohou vytvořit drobné výrobky z papíru
a jiných materiálů.

K návštěvě knihovny vás srdečně zve
Jitka Severová, vedoucí knihovny


Výsledek sbírky pod vánočním stromem

Výbor Hospodářské a vzdělávací besídky při MO KDU-ČSL a Rada městyse Lysic upřímně děkují všem dobrovolným dárcům, kteří se přičinili o příznivý výsledek sbírky pod vánočním stromem. Děkujeme také všem sponzorům této akce, ZEAS Lysice za přepravu stromu a všem, kteří se aktivně zúčastnili prací na této akci. V neposlední řadě rovněž dětem Základní školy v Lysicích a jejich vedoucím za program uvedený při slavnostním rozsvícení stromu.

Výsledek sbírky:

GATEMA Boskovice, ing.Fr. Vlk20.000,–Kč
ELITBAU Lysice, J. Křenovský2.000,–
TEKOSTAV, S. Tejkal1.000,–
FOJT – drogerie1.000,–
MUDr. Boh. VENEROVÁ – lékařka1.000,–
MUDr. Eva ŠRÁMKOVÁ – lékařka1.000,–
MUDr. Marcela KUČEROVÁ – zub.lékařka1.000,–
ELEKTROGAS – Boh.Hnilička500,–
RESTAURACE U LABUTĚ500,–
COTTO OD – prodejna500,–
SAMSON – nábytek a bytový textil500,–
Věra ONDROVÁ – zlatnictví500,–
Josef LIBIŠ – výrobna brambůrek a knedlíků500,–
František BRODECKÝ – umělecké kovářství500,–
Milan HORÁK – autoopravna400,–
Marcela POKRUTOVÁ – kosmetika400,–
Petr PRUDKÝ – pokrývačství400,–
HOMOLKOVI – restaurace300,–
TIRO – papír, hračky300,–
Zdenka TRÁVNÍČKOVÁ – textil200,–
KVĚTINKA FOJTOVI – květiny200,–
IRIS – květiny200,–
Antonín SMETANA – potraviny200,–
Pavel ŠKRABAL – hodinářství200,–
Jana ŠÁLOVSKÁ – potraviny200,–
ART RESTAURANT200,–
Jaroslav LIBIŠ200,–
Jan DOSTÁL – instalatérství200,–
Zdeněk DOKOUPIL – instalatérství200,–
Jaroslav ŠTĚPÁNEK – klempířství200,–
Ladislav NĚMEC – autodoprava200,–
Miroslav HOMOLKA – stolařství200,–
Hana NAVRÁTILOVÁ – kosmetika200,–
Milena LIBIŠOVÁ – keramika200,–
Věra MACKŮ – galanterie200,–

-------------------------------------

Celkem35.500,–
zastupitelé městyse2.300,–
spolek Živého růžence500,–
ostatní občané – pokladnička u stromu11.700,–

-------------------------------------

Úhrnem50.000,–Kč
Věcný dar COOP500,–
Věcný dar – Jan DRÁPELA300,–
Výnos Tříkrálové sbírky činil23.270,–Kč

Za HVB Lysice Emil Škrobánek


Chovatelé bilancovali

Začátek nového roku bývá bilancováním roku předcházejícího. Nejinak tomu je v našem zájmovém chovatelství. Velmi často hodnotíme naše výstavnictví, zda se vystavuje hodně či málo. Hodnotíme, jaká je kvalita vystavených zvířat, jaké je zastoupení jednotlivých plemen.
Jsme malá organizace. V současné době máme 18 členů, z toho 10 aktivních chovatelů – vystavovatelů. Naši aktivní chovatelé obesílají všechny výstavy na okrese Blansko, dále v okresech Svitavy, Brno-venkov, Žďár nad Sázavou, Hodonín a Přerov. Na všech těchto okresních výstavách jsme vybojovali čestné ceny a poháry.
Výstaviště v Lysé nad Labem již podruhé otevřelo své brány vrcholné chovatelské akci republikového formátu „Celostátní výstavě drobného zvířectva“. Celostátní výstava by měla být vždy ukázkou toho nejlepšího, co naši chovatelé chovají a co ukážou odborné i široké laické veřejnosti svou dovednost a píli ve svých chovech. Na této akci již podruhé reprezentovalo naši organizaci pět členů, a to František Odehnal, František Bránský, Miloslav Kelner, Lukáš Navrátil, Gerhard Wölfl. Na této výstavě obdržel pan Wölfl čestnou cenu za kolekci králíků Vss (velký světlý stříbřitý).
Pět chovatelů z naší organizace je členy klubů jednotlivých plemen. Jsou to : František Odehnal, František Bránský, Miloslav Kelner, Radim Holas a Lukáš Navrátil. Být členem klubu je lidově řečeno vyšší stupeň chovatelské dovednosti a plemenitby. Tito chovatelé jsou garanti – rozmnožovatelé jednotlivých plemen. Jednou ročně pořádají kluby své speciální výstavy. Cílem těchto výstav je ukázat veřejnosti, jak mají jednotlivá plemena vypadat podle vzorníku plemen králíků a udržet toto plemeno alespoň na úrovni standardu.
V měsíci listopadu loňského roku se konala klubová výstava králíků francouzských beranů v Kolíně. Zde vystavoval předseda naší organizace František Odehnal. Jeho kolekce byla oceněna nejlépe a obdržela čestnou cenu a pohár „Mistr klubu“. Tento pohár znamená nejvyšší poctu a ocenění, které lze na speciální klubové výstavě získat. V prosinci se pak konala klubová výstava králíků český albín taktéž v Kolíně. Naši organizaci reprezentoval Miloslav Kelner, který za svoji kolekci obdržel čestnou cenu. Z důvodu nemoci se této soutěže nemohl zúčastnit pan František Bránský.
Tradiční výstava klubu chovatelů činčil velkých se konala v areálu ZO ČSCH v Týništi nad Orlicí. Prosincová speciálka byla opět obohacena o soutěžní klání mezi kluby České a Slovenské republiky zvané „soutěž mezi národy“. Na výstavě bylo možno spatřit 400 ks králíků činčil velkých od 60 chovatelů z Čech a Slovenska. Byla to přehlídka toho nejlepšího, co momentálně mohly kluby nabídnout a současně ukázat, jak by měla činčila vypadat. Na této výstavě naši organizaci reprezentovali Radim Holas a Petr Kakáč. Radim Holas obdržel čestnou cenu za nejlepší samici, ohodnocenou 96 body. Dále pak čestnou cenu za čtyřčlennou kolekci – nejlepší kolekce s počtem bodů 380. Za nejlepší typizaci jednotlivce 0,1 (samice) dostal pohár.
Všechny výstavy jsou pro členy jednotlivých klubů nejen součástí slavnostního víkendu, ale i pohodově prožitými dny se svými přáteli – chovateli. Právě výstavy republikového formátu umocňují naše hobby a jsou výkladní skříní Českého svazu chovatelů. Zde se jako celek reprezentujeme před veřejností a sami si dokazujeme, co pro nás zájmová činnost znamená.
Členové naší základní organizace vystavovali na 22 výstavách s počtem 432 ks vystavených zvířat. Z výstav jsme si dovezli 41 pohárů a čestných cen. Do nového chovatelského roku vstupujeme s přáním pevného zdraví, rodinné pohody a dobrých odchovů. Pevně věříme, že se i letos budeme mít čím pochlubit.

Za ČSCH Radim Holas, hospodář ZO


Mateřské centrum Jablíčko

V roce 2011 se Lysické MC Jablíčko ještě více otevřelo občanům Lysic a okolí. Nabídlo opět celou řadu již zavedených akcí, jako je angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé, nově i pro pokročilé, keramika pro děti či pohybové aktivity. V MC a ve velké tělocvičně probíhalo Cvičení s Dorotkou, Hrátky s batolátky, Cvičí celá rodina, Jóga pro děti, Fotbalová přípravka a taneční klub Nely. MC uskutečnilo i celou řadu nových aktivit, které byly příznivě přijaty. Mateřské centrum nezapomíná ani na dospěláky. Proběhly výtvarné dílničky – Vosková batika, Decoupage, Keramika pro dospělé, Scrapbook, tradiční vánoční pečení perníčků a vánoční dílna. Těhotné maminky a ženy po porodu se dozvěděly jak důležitý je pohyb v přednášce Jak být fit před porodem a po něm, a jak důležitá je láska k dítěti v přednášce Něžná náruč rodičů. S dědičností a prenatální diagnostikou se rodiče seznámili v besedě s genetikem z Mendelova muzea genetiky v Brně, Tajemství genů odhaleno, aneb co dědíme po rodičích. Velmi úspěšné byly taneční pro dospělé. Mateřské centrum také spolupracuje i s nejstarší komunitou v Lysicích a to s místním klubem seniorů. Společně se podařilo uspořádat úspěšnou výstavu Svatby včera a dnes. MC a místní Hospodářskou a vzdělávací besídka každoročně pro děti pořádají karneval plný her a soutěží. Veřejností byla hojně navštívena divadelní představení Kocour v botách, Zlatovláska, O dvanácti měsíčkách a Vánoční příběh. Velmi tvůrčí byla setkání dětí v knihovně. Hravou a dramatickou formou se děti seznámily s dramatizací pohádek. Samy totiž při vyprávění pohádkové babičky hrály a prožívaly děj pohádky (Perníková chaloupka a Šípková Růženka). Environmentální výchovu mohli rodiče s dětmi poznat v Ekohrátkách a ve spolupráci se základní školou se MC podílelo na vytvoření interaktivní naučné stezky v okolí školy a zámku. Pro děti do osmi let věku MC připravilo týdenní příměstský tábor. Tábor s celotýdenní postupovou hrou Tábor byl inspirován animovaným seriálem Gumídci. Byl plný tvoření, her, soutěží a prožitkových aktivit. Každý den byl vyhlášen úkol a děti jej plnily. Po týdnu bylo všem líto, že tábor končí. Ale všichni se těší na nový, Šmoulovatý příměstský tábor (6.8. – 10.8. 2012). Mateřské centrum pořádá i velké akce regionálního charakteru. Na konci prázdnin mohly děti ještě prožít poslední pohodový a bezstarostný den na farní zahradě na akci Loučení s prázdninami, aneb ZOO v MC. Hledání duševní rovnováhy prožilo několik frekventantů na vlastí kůži v prožitkovém kurzu Relaxace a imaginace. Péči o zoubky se děti naučily v besedě s dentistkou nazvané Zdravý úsměv. Další organizačně asi nejnáročnější akce MC s městysem Lysice proběhla na podzim. Jednalo se o cyklozávody. Nejen, že děti měly radost ze soutěžení a z výher, ale soutěžili i tatínci a maminky v rychlostní jízdě s kočárky. Zajímavá a přitom velmi potřebná příprava předškoláků se uskutečnila s psycholožkou po deset večerů na podzim. Děti se zábavou a hravou formou připravovaly na první vstup do základní školy. Adventní čas prožily děti a rodiče opět v prostorách MC. Proběhlo vánočním tvoření a pečení perníčků, vánoční besídka s vystoupením Klubu Nely a malým tvořením. Advent byl završen živým Betlémem. Z vnějšího nádvoří zámku nás andělé dovedli světýlkovou cestou až k jeskyni s malým Ježíškem. Všichni si mohli domů odnést pravé betlémské světlo. Rok jsme zakončili tradičním fotbálkem pro tatínky a Silvestrem pro děti v MC. Jablíčko je již nedílnou součástí dění v Lysicích. Jsme vděční panu farářovi za to, že mateřské centrum může bezproblémově fungovat v prostorách fary. Taktéž je obdivuhodná a moc milá v podstatě charitativní práce rodičů. Jsme otevřeni pro všechny věkové skupiny, pro všechny komunity v Lysicích. Těšíme se, že v roce 2012 nás opět s dětmi navštívíte a přijdete se pobavit, poučit a odpočinout do MC Jablíčko. Nabídku aktivit najdete na webových stránkách www.mcjablicko.xf.cz.
Za MC Markéta Horáková


Program festivalu Concentus Moraviae 2012 je připraven!

V letošním roce zazní na festivalu Concentus Moraviae více než tři desítky koncertů hudby z období od středověku po baroko v podání špičkových českých a zahraničních hudebníků zabývajících se autentickou interpretací staré hudby. Festival bude vážně i hravě představovat nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě a hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který by uvedl duši posluchače do harmonie. Podlehněte hudebnímu kouzlu čísel v dramaturgii Barbary Marie Willi mezi 2. a 30. červnem 2012 a vypravte se za nevšedními zážitky do půvabných historických prostor dvaceti festivalových měst jižní Moravy a Vysočiny. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. března 2012. Čerstvý program 17. ročníku festivalu Concentus Moraviae je k vidění na www.concentus-moraviae.cz


ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: 516 491 111 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 Služba ohledání zemřelých pro celý okres Blansko : všední den 18.00–06.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP pro děti : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích LSPP stomatologická : všední den ------------ , víkendy a svátky 8.00–13.00

18.2. MUDr. Kubínová Boskovice, nemocnice 516 491 263 19.2. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 25.2. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 26.2. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
3.3. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
4.3. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 10.3. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 11.3. MUDr. Padalík Boskovice, nemocnice 516 491 263 17.3. MUDr. Paděrová Šebetov 117 516 465 452 18.3. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804 24.3. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 25.3. MUDr. Srpová Letovice, J.Haška 12 604 760 665 31.3. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
1.4. MUDr. Žilka Benešov 19 516 467 313
7.4. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo nám. 18 516 474 018
8.4. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998
9.4. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203 14.4. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 15.4. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550 21.4. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 22.4. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 28.4. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 29.4. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369

BLANSKO zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP stomatologická : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě
tel. 545 538 111 z­abezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba : všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě


INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 29.2. , 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 29.2., 21.3., 4.4.
 • UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

  V Lysicích na křižovatce státní silnice II/376 z Jána směrem na silnici v ulici Boskovická ke
  hřbitovu byla instalována nová dopravní značka ZÁKAZ ODBOČENÍ VLEVO. Nová
  značka by měla napomoci bezpečnějšímu provozu na tomto křížení silnic.


Nabídka městyse Lysice

Městys Lysice nabízí starším spoluobčanů – seniorům donášku obědů. Obědy jsou roznášeny v pracovní dny mimo víkendy a svátky. Jsou připravovány v kuchyni ZEAS a.s. Lysice. Jeden oběd stojí 46 Kč + 20 Kč za donášku/den. Obědy lze odebírat také jen ve vybrané pracovní dny. Dále nabízí donášku léků, nákupu nebo provedení úklidu v domácnosti. V případě zájmu kontaktujte pracovnici podatelny Úřadu městyse Lysice paní Alenu Kyrczovou, tel.: 516 472 476.


***Poděkování ***

HVB spolu s jednotou Orla a MC Jablíčko v Lysicích děkují všem sponzorům za dary do tomboly při dětském maškarním karnevale, který se konal v neděli 15. ledna v sokolovně. Poděkování patří také všem maminkám, které pro své děti připravily působivé masky a přičinily se tak o velký úspěch této akce.


ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

Základní organizace Lysice pořádá

5. prodejní MATĚJSKOU VÝSTAVU KRÁLÍKŮ

 • areál farního dvora
 • sobota 25.2.2012 od 13 do 18 hodin
 • neděle 26.2.2012 od 8 do 15 hodin
 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu