Pomocná nabídka


Městys Lysice - Oficiální web městyse


Orientační nabídka


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rok 2011 •číslo 3 – 4

 

 
 

Zpravodaj číslo 3, 4 2011

VÝPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE 16.2.2011

 • rada projednala další informace ohledně zbudování kryté autobusové zastávky na Oulehle.

  Tuto není možné umístit v dané lokalitě směrem k Drnovicím či ZŠ, a proto bylo navrženo

  umístění pod označníkem zastávky autobusů ve směru do Lysic. Rada uložila Ing. Polické

  vyžádat vyjádření k umístění zastávky od orgánů, které jsou kompetentní k rozhodování o

  umístění zastávky

 • s nájemníky budovy zdravotního střediska projednala varianty nájmů platných od 1.4.2011.

  Vyslechla požadavky nájemníků na výměnu kotlů plynového topení, opravu oken a soc.

  zařízení. Uložila panu Fojtovi zajistit nabídku na rekonstrukci celého topení a samostatně

  výměnu kotlů a opravy soc. zařízení. Uložila panu Kratochvilovi zajistit nabídku na výměnu

  oken na ZS

 • projednala seznam pozemků městyse užívaných občany bez právního podkladu a uložila

  paní Išové oslovit nájemce s nabídkou prodeje s cenou 50 Kč/m2

 • vzala na vědomí žádost paní M.Třískové z Brna o odkoupení pozemku městyse na základě

  výzvy od městyse

 • schválila dary do 1000,– Kč na vyhodnocení nejlepšího fotbalisty okresu Blansko a na ples

  ZEASu a na dětský karneval pořádaný HVB a MC Lysice

 • schválila rozeslání výzev k účasti na akci „Kříže – zachování němých svědků minulosti pro

  budoucnost“ dle předloženého materiálu

 • pověřila starostu zajistit chybějící dopravní značky (chybí značka hlavní silnice u

  Hlaváčových, u vjezdu na Badalky a u odbočky z Boskovické ulice u Vaňkových) a novou

  značku STOP s dodatkovou cedulkou na Pernou (od Reichlů)

 • nedoporučila zastupitelstvu schválení prodeje parc. č. 2899/3 vzhledem k určení v územním

  plánu jako bytová výstavba

 • schválila dar místostarostům p. Fojtovi a p. Kratochvilovi dle předloženého materiálu

23.2.2011

 • projednala údržbu a plán doplnění veřejného osvětlení
 • doporučila ke schválení zastupitelstvu žádost pana V.Odcházela z Brna o souhlas městyse s

  prodejem pozemků a.s. ZEAS s tím, že městys nebude uplatňovat předkupní právo

  vyplývající z podílového spoluvlastnictví uvedených pozemků

 • nedoporučila ke schválení zastupitelstvu žádost p. Vacha o změnu územního plánu
 • vzala na vědomí záměr a.s. ZEAS Lysice na vybudování nové posklizňové linky dle

  předloženého návrhu a proti tomuto záměru nevyslovila žádné námitky

2.3.2011

 • projednala s panem Ing.Müllerem připravenost letního kina na letošní sezonu.

  Byla zhodnocena situace ve vztahu našeho kina k chystané digitalizaci. Pro městys

  v letošním roce není vyžadován žádný zásah. Rada schválila vybudování oplocení dle

  předloženého návrhu

 • neschválila příspěvek na vydání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK za léta

  2006 – 2010

 • ustanovila komisi na otevírání obálek na akci Kříže – zachování němých svědků minulosti

  ve složení: Ing. Polická, Ing. Baláč a p. Išová

 • ustanovila komisi na vyhodnocení akce Kříže – zachování němých svědků minulosti ve

  složení: Ing. Polická, Ing. Baláč, p. Kratochvil, p. Fojt a p. Čechman

 • schválila ukončení nájemní smlouvy s panem Daňkem k 1. dubnu 2011 na základě neplnění

  povinností nájemcem a současně rozhodla vyvěsit na úřední desku nabídku pronájmu

  restaurace na kabinách na Oulehle. Nový nájemce bude stanoven od 1. května 2011

 • zabývala se vraky aut, které občané parkují na veřejných parkovištích po obci a uložila úkol

  pí. Kyrczové vyzvat majitele k jejich odklizení

 • schválila podpis smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městysem a TJ Sokol Lysice o

  využívání sokolovny po převodu sokolovny do majetku městyse a zápisu do katastru

  nemovitostí. Současně pověřila starostu podpisem darovací smlouvy odsouhlasené ZML i

  výborem TJ Sokol Lysice

9.3.2011

 • schválila pronájem pozemku u starého fotbalového hřiště pod Štěchovem Mysliveckému

  sdružení Lysice – Štěchov za cenu 200 Kč za rok a současně schválila návrh na jeho prodej

  pro stavbu Centra mladých myslivců a ochránců přírody

 • projednala zprávu o provozu Eko – dvora
 • byla seznámena s informacemi o termínech koncertů v rámci Mezinárodního hudebního

  festivalu Concentus Moraviae

 • projednala zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2010
 • schválila podání žádosti o dotaci na úpravy na koupališti (zbudování hřiště a tarasu ) a

  zpracováním žádosti pověřila Ing. Polickou ve spolupráci s p. starostou

 • schválila rozšíření osvětlení v ulici Lesní dle cenové nabídky od Energetiky Boskovice

16.3.2011

 • vzala na vědomí žádost pana Slezáka z Černé Hory o směnu pozemku z důvodu přístupu na

  střelnici pod Štěchovem a doporučila zastupitelstvu ke schválení. Bude vyčleněna střední

  část pozemku (majetek městyse) a vyměněna za pozemek, který je majetkem pana Slezáka

 • vzala na vědomí žádost Ivony Mröwczynské o byt městyse
 • vzala na vědomí žádost A. Šeré o výměnu bytu městyse
 • vzala na vědomí nabídku DEA Energetická agentura Brno na zpracování energetického

  auditu na případné zateplení budovy radnice a sokolovny a doporučila ke schválení

  zastupitelstvu

 • vzala na vědomí žádosti manželů Medunových a Růžičkových o odkoupení pozemků

  městyse p.č.6129 a p.č.6999 na základě výzvy od městyse a doporučila zastupitelstvu ke

  schválení

 • schválila umístění dvou směrových tabulí na cukrárnu Slunce
 • neschválila žádost nájemníka bytu v bytovém domě čp.662 o změnu splátkového kalendáře

  na dluhy za nájem bytu městyse a trvá na dodržení původní dohody

23.3.2011

 • vzala na vědomí žádost manž. V. a J. Šerlovských z Lysic o odkoupení pozemku p.č.

  2814/40 v Lysicích a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • v souvislosti s ukončením pozemkových úprav rada projednala soupis pozemků městyse

  pronajatých a.s. ZEAS Lysice, aby bylo možné připravit nové smlouvy o pronájmu

 • projednala hospodaření v lesích městyse za rok 2010
 • projednala hospodaření vodovodu za rok 2010
 • projednala stav placení nájmů v bytech městyse
 • schválila rekonstrukci tří elektrorozvaděčů veřejného osvětlení dle předložené nabídky firmy

  ELEKTROSPOL

 • vzala na vědomí informaci krajského úřadu o fungování lékařské služby první pomoci pro

  Boskovice, Blansko a Brno

 • vzala na vědomí zprávu o rozborech vody z 8. 3. dle materiálu. Odběry z budovy ZŠ a

  z budovy ČOV jsou v normě

 • vzala na vědomí žádost paní Jiřiny Vyšehradové z Blanska o přidělení bytu
 • navrhla zastupitelstvu ke schválení rekonstrukci topení a výměnu oken v budově

  zdravotního střediska

30.3.2011

 • projednala zprávu komise pro přestupky, kterou předložila JUDr. Němcová
 • vzala na vědomí žádost paní E. Korbičkové z Brna o odkup pozemku městyse p.č. 6126 v

  Lysicích na základě výzvy městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • vzala na vědomí žádost paní G. Štusákové z Lysic o odkup pozemku městyse p.č.6146

  v Lysicích na základě výzvy městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • schválila pronájem bytu městyse v domě čp. 662 v ulici Halasova panu Flekovi ze Šošůvky
 • odsouhlasila žádost bývalé nájemnice bytu v bytovém domě v ulici Halasova o placení

  dlužných nájmů za byt formou splátkového kalendáře

 • vzala na vědomí informace o podmínkách přijímání dětí do Mateřské školy Lysice
 • projednala žádost vedení Mateřské školy Lysice o údržbu stromů v zahradě školy
 • vzala na vědomí žádost paní G. Fojtové o výměnu bytu městyse
 • vzala na vědomí žádost paní J.Ondrové z Nedvědice o byt městyse
 • vzala na vědomí stížnost pana J.Šafránka na porušování vlastnických práv a starosta na tuto

  stížnost panu Šafránkovi písemně odpověděl

 • vzala na vědomí oznámení paní B. Müllerové o ukončení práce ve sboru pro občanské

  záležitosti z důvodu změny bydliště

6.4.2011

 • proběhlo jednání rady a ředitele ZEAS Lysice a.s. ohledně upřesnění nájemních smluv na

  cca 52 ha půdy, které obhospodařovala akciová společnost ZEAS před dokončením

  pozemkových úprav. Dále byla řešena problematika prodeje pozemků městyse

  v areálu ZEAS. Ředitel ZEAS informoval radu o definitivní podobě projektu skladovacích

  sil na obilí v areálu ZEAS

 • vzala na vědomí žádost ZEAS Lysice, a.s. o odkoupení id. 43/50 pozemku parc. č. st.

  78/15 o výměře 126 m2, id. 86/100 pozemku parc. č. st. 417/2 o výměře 9 m2 a pozemku

  parc. č. 5650 o výměře 13 m2 (vše v obci a k.ú. Lysice) a doporučila zastupitelstvu ke

  schválení

20.4.2011

 • schválila žádost o pronájem pozemku městyse pro umístění předzahrádky u restaurace ART

  a pověřila starostu projednáním podmínek

 • neschválila žádost o pronájem pozemku městyse na umístění předzahrádky u cukrárny

  Slunce v prostoru mezi potokem a provozovnou, ale souhlasila s umístěním mezi silnicí a

  provozovnou

 • rozhodla o vítězi soutěže na pronájem restaurace na kabinách na Oulehle. Smlouva o

  pronájmu bude uzavřena s paní Vladimírou Müllerovou

 • vzala na vědomí žádost manželů P. a K. Zezulových z Lysic o odkup pozemku městyse

  p.č.6125 v Lysicích na základě výzvy městyse a doporučila zastupitelstvu ke schválení

 • vzala na vědomí žádost o byt od pana A.Peška z Bořitova a paní V.Suchánkové z Lysic
 • vzala na vědomí žádost o výměnu bytu městyse za větší od I. Fadrné

4.5.2011

 • odsouhlasila žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lysice na pronájem části pozemku

  parc. č. 846/1 v k.ú. Lysice o výměře cca 1.250 m2 na dobu neurčitou za účelem vybudování

  hřiště na malou kopanou

 • nedoporučila zastupitelstvu ke schválení žádost manželů Mikulových o koupi části p.č.

  3272/1 v k.ú. Lysice do dořešení záměru městyse s celým pozemkem

 • vzala na vědomí žádost paní Petříkové a pana Křeliny o vykácení stromů na p.č. 604/35

  nad garážemi, neboť ohrožují bezpečnost a mohou v případě vyvrácení poškodit

  nemovitosti, provedla šetření na místě a určila stromy k pokácení

 • odsouhlasila pronájem zemědělských pozemků obhospodařovaných ZEAS Lysice, a.s.
 • rada při kontrolním výjezdu po městysi :
  • zkontrolovala stav předané restaurace na kabinách na Oulehle a rozhodla o vyžádání

   nabídky na výměnu oken

  • zkontrolovala v základní škole stav kabinetu TV v souvislosti se zatékáním dešťové

   vody a uložila stavební komisi navrhnout řešení

  • kontrolovala situaci, kdy občané Štěchovské ulice vytváří černou skládku pod silnicí nad

   dolní Badalkou, a uložila starostovi projednat situaci s obyvateli ulice Štěchovské

  • pověřila pracovníky městyse provést průzkum na louce pana ing. F.Tejkala, zda není

   v ose toku vody roura, která by se dala využít na odvodnění, jinak starosta vyžádá

   nabídku na odkanalizování prostor louky

   • rada pověřila starostu zjištěním majitele pozemku za tělocvičnou, kde je vysypána

   stavební suť

 • schválila nabídku na osvětlení při rekonstrukci chodníků u NS dle předloženého materiálu

  ve výši 108.945 Kč

 • schválila smlouvu o přípravě a pořádání koncertů v rámci cyklu Concentus Moraviae

  na další 4 roky

 • schválila pořádání veřejných zábav dle žádosti pana T.Adámka na koupališti s omezením

  konce do 2 hodin

 • neschválila žádost pana T.Adámka na snížení nájmů na koupališti
 • vzala na vědomí vyhodnocení vodného a stočného za 1. čtvrtletí roku 2011
 • schválila předfinancování dotace na oplocení budovaného hřiště na malou kopanou u

  kabin na Oulehle pro TJ Sokol Lysice v případě, že TJ získá dotaci

VÝPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE – 13.4.2011

 • zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání

  zastupitelstva dle předloženého materiálu

 • vzalo na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2010
 • vyslechlo ředitele a.s. ZEAS Lysice ing. Šafáře, který členům zastupitelstva zdůvodnil

  žádost a.s. ZEAS o změnu územního plánu městyse z důvodu plánovaných staveb se

  zemědělským zaměřením na pozemcích a.s.ZEAS, které se nachází vedle areálu průmyslové

  zóny. Dále poskytl informace o plánované výstavbě posklizňové linky v areálu ZEAS a o

  stávajícím betonovém silu. Posklizňovou linku ZEAS plánuje jako plechovou halu s denním

  8 hodinovým provozem (v době žní max. do 18 hodin), zpracovaná hluková studie

  umožňuje i noční provoz. Stávající betonové silo slouží stále k uskladňování obilí, o

  údržbě či zlepšení vzhledu z důvodu finanční náročnosti ZEAS v dohledné době neuvažuje.

  V Býkovicích bude a.s. ZEAS budovat bioplynovou stanici , v Lysicích pouze případně

  rozšíří drůbežárnu

 • schválilo záměr změny územního plánu a.s.ZEAS Lysice pro případné využití

  pozemků na výstavbu zemědělských staveb a nevzneslo žádné námitky k výstavbě

  posklizňové linky v areálu firmy ZEAS dle předloženého materiálu. Veškeré náklady

  spojené se změnou územního plánu ponese a.s. ZEAS Lysice

 • vzalo na vědomí informace pana starosty ohledně koncertů v rámci XVI.

  ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13 moravských měst Concentus Moravia.

  V Lysicích se uskuteční dva koncerty : v pátek 3. června v 19.30 na nádvoří zámku (v

  případě špatného počasí od 20 hodin v sokolovně) Iva Bittová (zpěv, housle) a skupina

  Čikori (Vladimír Václavek – akustická kytara, Oskar Török – trubka, Jaromír Honzák –

  kontrabas, Miloš Dvořáček – bicí, perkuse) a v pátek 17.června ve velkém salonu zámku

  v 19.30 zazní skladby pro housle a klavír (Jan Mráček – housle, Ondřej Lébr – housle a

  Lukáš Klánský – klavír)

 • schválilo hospodaření v lesích městyse za rok 2010. Byla prováděna výsadba

  nových porostů v počtu 5350 kusů sazenic smrků, prořezávky a výřez plevelných dřevin,

  demontáž starých oplocenek. Byly provedeny postřiky proti buřině na ploše 0,7 ha a dále

  první a druhé ožínání starších výsadeb na celkové ploše 12 ha. V září loňského roku byly

  provedeny nátěry proti okusu stromků zvěří na ploše 5,5 ha. Těžba byla prováděna pouze

  při výskytu kůrovce. Větší těžební práce probíhaly koncem loňského roku v lokalitě

  Hvozdec, kde byly dotěženy zbytky starých porostů ve zmlazeném listnatém lese, aby

  nedocházelo k jeho poškození v případě napadení stromů kůrovcem. Celkem bylo vytěženo

  217m3 dřeva. Příjmy z hospodaření v lesích činily v loňském roce 248.142,–Kč a výdaje

  386.475,–Kč

 • schválilo zprávu o hospodaření VAS a.s. Boskovice při správě lysického vodovodu za rok

  2010 dle předložené zprávy

 • vzalo na vědomí informaci na zpracování energetického auditu na budovu radnice
 • schválilo zprávu kontrolního výboru dle předloženého materiálu
 • vzalo na vědomí zprávu o přestupcích za rok 2010 dle předloženéh materiálu. Loni bylo

  projednáno 11 přestupků, z nichž 7 se týkalo občanů Lysic

 • vzalo na vědomí zprávu bytové komise dle předloženého materiálu
 • schválilo zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu
 • vzalo na vědomí záměr rekonstrukce topení a výměny oken na zdravotním středisku a

  pověřilo radu zadáním projektu na výměnu starých oken na bytových domech městyse

 • vzalo na vědomí zprávu o provozu letního kina za rok 2010
 • vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2011 dle předloženého

  materiálu a informaci o dobrých hygienických podmínkách. Lysické koupaliště letos slaví

  50 let od otevření. Koupaliště bylo občanům slavnostně předáno 2. července 1961

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6999 – zahrada o výměře 54 m2 v obci a k.ú. Lysice

  manželům Janovi a Mgr. Evě Růžičkovým z Drnovic za cenu 50,– Kč / m2

 • schválilo prodej pozemku p.č. 6129 – zahrada o výměře 65 m2 v obci a k.ú. Lysice

  manželům Aloisovi a Hedvice Medunovým z Lysic, za cenu 50 ,– Kč / m2

 • schválilo prodej pozemku p.č. 7182 – ostatní plocha o výměře 327 m2v obci a k.ú. Lysice

  Mysliveckému sdružení Lysice – Štěchov, se sídlem Lysice za cenu 10 ,– Kč / m2

 • revokovalo své usnesení z usnesení ze zasedání ZM č. 3 konaného dne 7. 2. 2011, bod č. 8

  a schválilo prodej pozemku p.č. 6045 – zahrada o výměře 366 m2 v obci a k.ú. Lysice panu

  Ing. Michalu Navrátilovi z Brna a panu Tomáši Navrátilovi z Brna za cenu 50,– Kč / m2

 • neschválilo žádost o změnu ÚP na pozemek 471/4 v Lysicích panu Vachovi
 • odsouhlasilo u­zavření kupní smlouvy mezi paní Markétou Třískovou z Brna a společností

  ZEAS Lysice, a.s., týkající se pozemků p.č. 6350, 6738, 6758 a 6881 a pozemku ve

  zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 5138 v obci

  a k.ú. Lysice a prohlásilo, že nebude uplatňovat předkupní právo vyplývající z podílového

  spoluvlastnictví výše uvedených pozemků.

 • odsouhlasilo u­zavření kupní smlouvy mezi panem Ing. Vojtěchem Odcházelem z Brna a

  společností ZEAS Lysice, a.s., týkající se pozemků p.č. st. 417/2 a st. 733/2 v obci a k.ú.

  Lysice a prohlásilo, že nebude uplatňovat předkupní právo vyplývající z podílového

  spoluvlastnictví uvedených pozemků.

 • neodsouhlasilo pro­dej pozemku městyse p. č. 2899/3 v Lysicích panu M.Karlíčkovi
 • schválilo doplnění kontrolního výboru o člena pana ing. Jaromíra Vaňka a doplnění

  finančního výboru o členku paní Moniku Sklářovou.

 • schválilo rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého materiálu
 • schválilo dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a odsouhlasilo schvalování darů do 40.000,–

  dodatečně, nad 40.000,– předem

 • schválilo dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ a odsouhlasilo schvalování darů do 40.000,–

  dodatečně, nad 40.000,– předem

Činnost stavebního úřadu k 31.12.2010

Stavební úřad vydal k 31.12.2010 tato rozhodnutí a opatření :

stavební povolení: ohlášení : rodinné domy – 2 rodinné domy – 9 ostatní stavby – 18 ostatní stavby – 24

kolaudační rozhodnutí: rodinné domy – 11 ostatní stavby – 21 kolaudační souhlas : souhlas s užíváním stavby : rodinné domy – 2 rodinné domy – 10 ostatní stavby – 19 ostatní stavby – 13

změna užívání stavby – 1 územní rozhodnutí – 26 územní souhlas – 43 územně plánovací informace – 1 veřejnoprávní smlouva – 2

výzva – 3 usnesení – 24 ostatní rozhodnutí – 17 souhlas s reálným dělením, odsouhlasení GP – 35 souhlas s odstraněním stavby – 4 souhlas podle § 15 – 20

V Lysicích bylo vydáno : územní rozhodnutí – 4 územní souhlas – 10 stavební povolení – 2 ohlášení – 9 kolaudační rozhodnutí – 14, z toho 2 rodinné domy kolaudační souhlas – 5, z toho 1 rodinný dům

Na stavební úřad došlo 521 podání.

Stavební úřad provedl 169 místních šetření a kontrolních prohlídek. Na správních poplatcích bylo vybráno 78 200,– Kč.

Ing. Zuzana Polická vedoucí SÚ Lysice

Jak pracoval SPOZ v roce 2010?

Sbor pro občanské záležitosti, který Lysicích pracuje nepřetržitě od roku 1957, má 7 členů. Po loňských podzimních komunálních volbách má nového předsedu. Stal se jím Mgr. Pavel Dvořáček, člen zastupitelstva městyse. Sbor každoročně zajišťuje desítky svatebních obřadů, obřady vítání občánků, návštěvy dětí v mateřské a základní škole, gratulace občanům při jejich významných životních jubileích a v rámci Klubu pro rodiče a děti při SPOZ další akce pro děti a jejich rodinné příslušníky.
Loni bylo uvítáno v obřadní síni radnice 27 dětí. Na pěkném obřadu se podílely recitací také menší děti ze základní školy. Dárky pro miminka věnuje městys a drobným dárečkem přispívá Klub seniorů Lysice. Dárečky, které od městyse každé uvítané dítě dostává, mají hodnotu cca 400,–Kč.
V červnu jsme se slavnostně rozloučili s 23 dětmi z lysické mateřské školy, které po prázdninách nastoupily do I. třídy. Tato akce má již mnohaletou tradici a loni proběhla netradičně v zahradě mateřské školy i s rodiči předškoláků. Při zábavném podvečeru nechybělo soutěžení ani táborák s opečenými vuřty. Děti dostaly od SPOZ pěkné dárky pro pobavení o prázdninách.
V září jsme ve dvou 1. třídách místní základní školy přivítali 40 dětí. Všichni prvňáčci obdrželi od SPOZ řadu školních pomůcek a potřeb pro vyučování v hodnotě celkem 7.500,–Kč. Prvňáčky za sbor přivítali předseda a matrikářka a popřáli dětem hodně úspěchů ve škole.
Při významných životních výročích (70,80 a 90 roků) navštěvují zástupci SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech, kde jim poblahopřejí a předají dárkový balíček v hodnotě 500,–Kč. Loni jsme jich navštívili 19. Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60. a 65. narozeninám a všem občanům starším 70 let. Dále jsou zasílána blahopřání SPOZ ke kulatým výročím uzavření manželství. Zlatou svatbu loni oslavilo pět manželských párů, diamantovou jeden. Osobní návštěvy manželů se uskutečňují hlavně v jejich domácnostech, ale pokud mají jubilanti zájem o slavnostní připomenutí svého výročí v obřadní síni radnice, členové SPOZ velmi rádi připraví obřad obnovení manželského slibu. Loni jsme tak jednomu manželskému páru s velkou radostí vyhověli. Městys věnoval loni na zajištění blahopřání a dárků pro jubilanty přibližně 10 tisíc korun. Všechny akce, které SPOZ pořádá, jsou dobrovolnou činností. Pokud tedy někdo z jubilantů nemá zájem o návštěvu členů SPOZ, stačí svoje přání sdělit na radnici matrikářce.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu tráví své poslední roky života v domovech důchodců, penzionech či u svých rodin mimo Lysice. Během roku zasílám blahopřání k jejich narozeninám, vánoční blahopřání a pravidelně Lysický zpravodaj. V Černé Hoře v současné době nemáme nikoho z našich bývalých spoluobčanů, v Boskovicích tři, v Blansku jednoho. V případě úmrtí našich spoluobčanů je rodině zasílána kondolence.
V rámci Klubu pro rodiče a děti při SPOZ, členky klubu loni uspořádaly pro malé i větší děti i jejich rodinné příslušníky začátkem dubna akci Jarní tvoření, ze kterého si všichni odnášeli krásné velikonoční dekorace.
V červnu se konala již tradiční oslava Dne dětí v areálu letního kina. Děti soutěžily a za své dovednosti si odnášely plno pěkných odměn z připraveného „obchůdku“. Loni byla oslava zpestřena vystoupením kouzelníka a dětského baviče a doplněna ještě po skončení dalším vystoupením, které zajišťovalo místní mateřské centrum. Děti tak na své oslavě zhlédly ještě pohádku o čmeláčcích. Oslava svátku dětí byla loni bohatá, protože finanční prostředky na zajištění všech akcí městys věnoval z odměny, kterou získal v soutěži Obec přátelská rodině. Stejně tak putovaly peníze z této soutěže po celý rok na další akce pro dětí i dospělé, a to nejen sboru, ale i dalším společenským a zájmovým organizacím v Lysicích.
V červenci uspořádal klub ve spolupráci s místním ochotnickým divadelním souborem na nádvoří zámku Ples princů a princezen.
Poslední den v říjnu se opět v hojném počtu sešla v parku na náměstí Osvobození strašidla a strašidýlka, aby svým průvodem v ulicích všem připomněla, že nastala doba podzimní, doba „dušičková“ či doba „halloweenová“. Svátek strašidel, příšerek, různých prapodivných zjevení a nadpřirozených bytostí děti oslavily v sále Lidového domu v Lysicích při společném reji.
Prosinec patří bezesporu k měsícům, které mají děti nejraději. Je to měsíc plný zimních radovánek, oslav, dárečků, svátečních dnů a prázdnin. Mikulášská nadílka byla loni zachumelená tak, jak má být. V parku na náměstí uprostřed bílé nadílky plápolal oheň, kolem dokola poskakovali čerti a čertice, děti obcházeli andělé a obdarovávali je drobnými sladkostmi. Na závěr čertovského dovádění se všechny dočkaly nadílky od Mikuláše. O světelné efekty se postaral pan Pavel Adámek a hudební kulisu dotvořil pan Ladislav Horňanský. Požární bezpečnost kolem otevřeného ohně si vzali na starosti místní dobrovolní hasiči. 
 Před Vánocemi si pak všichni, kteří přišli na akci Vánoční tvoření, vlastnoručně vyrobili nádherné vánoční dekorace. Do jejich svátečně vyzdobených bytů tak přibyly pestrobarevné řetězy, svícínky a věnečky z větviček, dekorace z jablíček a mnoho dalších výrobků.
Členové SPOZ svoji práci vykonávají zdarma ve svém volném čase, a tak všechny velmi těší hojná účast dětí i dospělých na našich akcích. Při některých větších akcích se ale bez pomocníků neobejdeme. Rádi bychom touto cestou poděkovali členům místního divadelního souboru, místním dobrovolným hasičům, všem drobným sponzorům a dalším, kteří pravidelně každý rok pomáhají akce připravit. Snažíme se organizovat takové, které se vám líbí, kterých se rádi účastníte a na které se již dopředu těšíte. Doufáme, že ani v letošním roce vaše očekávání nezklameme a po roce si budeme opět moci říct, že naše práce nebyla zbytečná.
Fotodokumentaci z naší činnosti si průběžně během roku můžete prohlédnout na vývěsce SPOZ v chodbě radnice. V případě, že o některé fotografie máte zájem, můžete požádat matrikářku o zaslání fotek e-mailem.

Za SPOZ Eva Hošková

Provoz koupaliště v letní sezóně 2011

V letní sezoně bude stejně jako v předešlých dvou sezonách provoz koupaliště v Lysicích zajišťovat městys Lysice, o občerstvení se postará provozovatel restaurace a letního baru Mgr. Tomáš Adámek. Provoz koupaliště bude zahájen 1.7.2011, v případě hezkého počasí bude otevřeno již od soboty 25.6.2011.

Otevírací doba: pondělí, středa, pátek, sobota, neděle – 10:00 – 19:00 hod.
Úterý, čtvrtek – 10:00 – 18:00 hod; 18:00 – 19:00 – kondiční plavání Provoz bude upraven v závislosti na počasí.

Vstupné: dospělí – 35,– Kč, děti a studenti – 20,– Kč
Snížené vstupné od 17:00 hod: dospělí 20,– Kč, děti a studenti 10,– Kč
Kondiční plavání: zdarma
Permanentí vstupenka: na 10 vstupů – 1 vstup zdarma
na 15 vstupů – 2 vstupy zdarma

Udržování čistoty travnatých ploch, stejně tak i čistoty vody stojí nemalé finanční prostředky a také vyžaduje hodně práce všech, kteří se o koupaliště starají. Proto žádáme všechny návštěvníky, aby brali ohled na ostatní, kteří chtějí odpočívat a užívat si léto v klidu a čistotě, a nechali své čtyřnohé mazlíčky doma. Stejně tak žádáme rodiče malých dětí, aby zajistili vstup svých dětí do bazénů pouze v plavkách nebo koupacích plenkových kalhotkách.

Zbývá jen si přát krásné a slunečné léto a užít si ho při návštěvě koupaliště v Lysicích Těšíme se na vás.
Za městys Lysice Ing. Libuše Mazalová

Poděkování Základní škola Edvarda Beneše Lysice pořádala 10. března už 4. ročník regionální recitační soutěže O lysické sluníčko. Celkem se zúčastnilo 56 dětí z 8 škol. Recitátoři soutěžili v pěti kategoriích. Hlavní cenu soutěže, o které rozhodovali porotci i všichni soutěžící, získal Michal Danác z naší školy, jenž zaujal svým komediálním výstupem. Každý recitátor si odvezl ze soutěže malé keramické sluníčko. Výsledky: 1 . kategorie (1.třídy) –1. Jiří Nezval – ZŠ Rájec Jestřebí, 2. Zuzana Vavříková – ZŠ Boskovice, 3. Terezie Bartošíková – ZŠ Lomnice. 2. kategorie (2. – 3. třídy) – 1. Jan Ryzí – ZŠ E. Beneše Lysice, 2. Kateřina Šebelová – ZŠ Kunštát, Eliška Štefková – ZŠ Lomnice 3.kategorie (4.- 5. třídy) – 1. Tomáš Dvořák – ZŠ Doubravice, 2.Klára Tušlová – ZŠ Letovice, 3.Radmila Centnerová – ZŠ E.Beneše Lysice. 4.kategorie (6. – 7. třídy) 1.Eva Mrázková – ZŠ Rájec – Jestřebí, 2. Michaela Spurná – ZŠ Lomnice, 3. Simona Burešová – ZŠ E.Beneše Lysice 5.kategorie (8. – 9. tříd)- 1.Michal Danác – ZŠ E.Beneše Lysice, 2.Kristýna Dzapková – ZŠ Rájec – Jestřebí, 3.Michaela Hlavňová – ZŠ E.Beneše Lysice
Organizátoři velmi děkují za sponzorský dar 3 000 Kč městysi Lysice, díky němuž si všichni umístění odvezli pěkné knižní dary.
Mgr.Simona Kyánková, Mgr. Olga Tejkalová

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE, tel. 516 472 235, fax 516 472 752, e-mail: lysice@brno.npu.cz, pokladna.lysice@brno.npu.czwww.zameklysice.cz

zve k prohlídkám bohatě zařízených historických interiérů denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin – včetně státních svátků. Základní vstupné na jednu trasu: plné 90,–, seniorské 70,–- , pro děti, studenty a ZTP 60,–- Kč.

V  otevírací době zámku je přístupná též zámecká zahrada,
vstupné jednotné á 30,–- Kč – bez průvodce, děti do 6 let zdarma.

Velká výstavní síň: „ LOUTKY NA ZÁMKU“ výstava šlechtických, spolkových a rodinných loutkových divadel a loutek

 • otevřena denně mimo pondělí 9–16 hodin, vstupné: 50,–/ 40,–/30,– Kč.

Renesanční salonek vedle návštěvnické pokladny: „SETKÁNÍ“ Výstava obrazů a tapiserií Evy Hudcové, Hany Langové Vepřekové a Jiřího Wotkeho

 • v otevírací době zámku, vstup volný, vernisáž 7. 5. v 16.00 hod.

INFORMACE PRO OBČANY

 • Termíny svozu domovního odpadu : ST 25.5., 8.6., 22.6., 6.7, 20.7.
 • Další úřední den JUDr. Němcové na ÚM Lysice bude ve středu 18.5, 1.6.,15.6.
 • V knihovně městyse Lysice je od 17.5.2011 opět zahájen pravidelný provoz.

  Půjčovní doba je pro děti PO od 12 do 17 hodin, pro dospělé ÚT a ČT od 13 do

  17.30 hodin.

ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

BOSKOVICE

zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: 516 491 111

LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00 Služba ohledání zemřelých pro celý okres Blansko : všední den 18.00–06.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP pro děti : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

zabezpečují privátní lékaři ve svých ordinacích LSPP stomatologická : všední den ------------ , víkendy a svátky 8.00–13.00

21.5. MUDr. Žilka Benešov 19 tel.: 516 467 313 22.5. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo nám. 18 516 474 018 28.5. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 456 109 29.5. MUDr. Bočková Kunštát, nám.ČSČK 38 516 462 203
4.6. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
5.6. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204 11.6. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998 12.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 18.6. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 19.6. MUDr. Kopáčková Letovice, A.Krejčího 1a 516 474 369 25.6. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380 26.6. MUDr. Kubínová Boskovice, nemocnice 516 491 263

BLANSKO

zabezpečuje Nemocnice Blansko, Blansko, K.H.Máchy 17 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–22.00, víkendy a svátky 8.00–20.00

BRNO

zabezpečuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě LSPP stomatologická : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě
tel. 545 538 111

zabezpečuje Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti : všední den 17.00–07.00, víkendy a svátky nepřetržitě

zabezpečuje K.E.I. pharma, s.r.o. Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba : všední dny, víkendy i svátky nepřetržitě

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí

Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně. Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30–40 %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.

Obce mohou ušetřit nemalé finance V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů.

Významná je také úspora surovin a elektrické energie Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60–90 % jejich hmotnosti. Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76 000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí!

 
Zodpovídá: Městys Lysice
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 16.1.2014

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zpravodaj
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém | Přihlásit se | Mobilní verze | O webu