Lysice
Městys Lysice

Svatební obřady

                                   POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ              

platí od 26. listopadu 2021

Při sňatečném obřadu musí být dodržována následující pravidla:

- sňatečné obřady se mohou  konat tak aby, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 30 osob ve vnitřních i venkovních prostorách (bez omezení) a od 31 do 100 osob (s omezením - viz. níže).  Do tohoto počtu se započítavají snoubenci, svědci,  popř. tlumočník, nezletilé děti a jiné osoby. Do počtu účastníků obřadu se nezapočítává oddávající a matrikářka a ti, kteří se obřadu zúčastní z titulu výkonu funkce resp. práce.

V případě obřadů s počtem účastníků do 30 osob zůstává stejný režim jako dosud (bez nutnosti prokazování se potvrzením o očkování, prodělání nemoci covid-19), a to bez ohledu na to, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

V případě obřadů konaných ve vnitřních i venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 až 100 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

a)  absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem jde-li o

i) osobu mladší 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo

iii)  osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo

b)   byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c)    prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let. Dále se tyto podmínky nevztahují na matrikáře a oddávajícího, kteří se do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nezapočítávají, neboť jsou na místě z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

Na obřad se může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR -  tyto orgány mohou provést namátkovou kontrolu. Všichni zúčastnění by pro tento případ měli mít potřebné potvrzení sebou.

- osoby účastnící se sňatečního obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek (roušku atp.) dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, 

- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Svatební obřady – občanské 

Matriční úřad v Lysicích vykonává svatební obřady v katastru městyse LYSICE a obcí: BEDŘICHOV, ČERNOVICE, DRNOVICE, HODONÍN, KOZÁROV, KRHOV, KUNČINA VES, KUNICE, LHOTA U LYSIC, ŠTĚCHOV-LAČNOV, TASOVICE, VODĚRADY, ŽERŮTKY

Rezervace:

 • Úřad městyse Lysice, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice
 • matrikářka: Eva Hošková, mobil 724 189 208,
 • e-mail: matrika@mestys.lysice.cz

 

Termíny:

 •  Termíny sobot, ve kterých bude matrika zajišťovat v roce 2022 občanské  svatební obřady, byly radou městyse schváleny. Církevní svatební obřady lze na matrice   po domluvě snoubenců s duchovním (odávajícím) vyřídit i mimo schválené termíny. 
 •  Občanské svatební obřady v areálu Státního zámku v Lysicích se konají v měsících DUBEN     až ŘÍJEN v níže stanovených termínech.
 • Termíny svatebních obřadů na rok 2022 lze rezervovat od 1.11.2021.
 • Při rezervacích čas začátků svatebních obřadů určuje matrikářka tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe.
 • Oddávací dny pro občanské sňatky v roce 2022 :

22.ledna (USM,JVM), 26. února (USM,JVM), 19. března (USM,JVM), 23. dubna (USM,VSZ,JVM,STZ), 14. května (USM,VSZ,JVM,STZ), 4. června (USM,VSZ,JVM,STZ), 11. června (USM,VSZ,JVM,STZ), 18. června (JVM,STZ), 2. července (USM,VSZ,JVM,STZ), 16. července (USM,VSZ,JVM,STZ), 23. července (JVM,STZ), 20. srpna (JVM,STZ), 27. srpna (USM,VSZ,JVM,STZ), 3. září (USM,VSZ,JVM,STZ), 17. září (JVM,STZ), 15. října (USM,VSZ,JVM,STZ), 12. listopadu (USM,JVM). 

Použité zkratky: USM - úředně stanovená místnost, tzn. obřadní síň v budově radnice,                VSZ -  velký sál zámku v LysicíchJVM - jiné vhodné místo, tzn. venkovní i jiné vnitřní prostory v Lysicích a všech obcích matričního obvodu, STZprostory sala terreny zámku Lysice

Oddávacím dnem jsou pouze soboty. 

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Úřadu městyse Lysice. Svatební obřady v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců (na matrice se vyplní formulář). Lze domluvit také kombinace : obřad bezplatně v obřadní síni radnice a fotografování na jiném vhodném místě (např. na zámku - správa zámku za umožnění fotografování vybírá poplatek).

Poplatky:

Matriční úřad může občanský sňatek povolit na jiném vhodném místě matričního obvodu za správní poplatek 1000,–Kč

Oddávající:

 

Lysice

 • Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
 • Mgr. Olga Tejkalová, členka zastupitelstva

Bedřichov

 • Michal Vyskočil, starosta
 • Roman Lefner, místostarosta

Černovice

 • Jaroslav Zhoř, starosta
 • Lenka Pešová, místostarostka

Drnovice

 • Mgr. Lenka Růžičková, starostka
 • Leoš Neuman, I.místostarosta
 • Mgr. Petr Ducháček, II. místostarosta

Hodonín

 • Mgr. Vít Hořínek, starosta
 • Zdeněk Horák, místostarosta

Kozárov

 • Pavel Beneš, starosta
 • Ing. Petr Dolníček, místostarosta

Krhov

- Václav Alexa, starosta

- Mgr. Jiří Fiala, místostarosta

Kunčina Ves

 • Ing. Radoslav Jež,starosta
 • Ing. Eliška Mohelská, místostarostka

Kunice

 • Eva Opluštilová, starostka
 • Pavel Jančík, místostarosta

Lhota u Lysic

 • Marek Štěrbáček, starosta
 • Jan Tenora, místostarosta

Štěchov-Lačnov

 • Mgr. Věra Knotková, starostka
 • Vladislav Němec, místostarosta

Tasovice

 • Pavel Fadrný, starosta
 • Jan Nedoma, místostarosta

Voděrady

 • Miroslav Koudelka, starosta
 • Zdeněk Španěl, místostarosta
 • Zdenka Watermanová, místostarostka

Žerůtky

 • Gabriela Stejskalová, starostka
 • Lukáš Hamřík, místostarosta

Ve všech obcích matričního obvodu Lysice vykonává funkci oddávajícího při občanském  svatebním obřadu starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček nebo pověřená členka zastupitelstva Městyse Lysic Mgr. Olga Tejkalová. Starostové a místostarostové nematričních obcí mohou svatební obřad vykonávat pouze v katastru své obce, a to jen v případě, že alespoň jeden ze snoubenců má v této obci trvalý pobyt. U občanského obřadu ve všech obcích matričního obvodu Lysice musí být přítomna matrikářka Eva Hošková (v případě zástupu Alena Kyrczová).

 

Doklady k uzavření manželství:

Svobodní – platný občanský průkaz, rodný list 

Rozvedení – platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu 

Ovdovělí – platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela/ky 

Cizinci – platný průkaz totožnosti (OP,CP), rodný list, rozvedení rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený i psaný), je třeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte.

 

Další informace k obřadu:

Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti a předložení potřebných dokladů) je vhodné domluvit telefonicky nebo e-mailem s matrikářkou. Dále je třeba matrikářce sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Svatební obřad trvá cca 25 minut. Jeho průběh a skladbu zajišťuje matriční úřad. Telefonní kontakty na fotografy svatebních obřadů vč.ukázek svatebních fotografií, jsou v případě zájmu snoubenců u matrikářky. Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou jednomu ze snoubenců do vlastních rukou.

 

Svatební obřady na Státní zámku v Lysicích – občanské

se konají ve velkém sále v I. patře zámku a v sala terreně (zahradní místnost). Klasický civilní svatební obřad v sále zámku organizuje matrika. Průběh obřadu je stanoven matrikou (příchod, představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců, podepsání protokolu,  živá hudba a zpěv, recitace, přípitek atd........ Klasický obřad trvá cca 25 minut. Obřady v sala terreně jsou krátké a obsahují pouze úřední mluvené slovo: představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců a podepsání protokolu. Matrika nezajišťuje hudbu, zpěv,  přípitek, recitaci .... Obřad trvá cca 10-12 minut. 

Rezervace: Úřad městyse Lysice, matrikářka Eva Hošková, mob. tel.: 724 189 208
tel. 516 472 210-ústředna, e-mail: matrika@mestys.lysice.cz

 

Svatební obřady – církevní

V matričním obvodu Lysice lze uzavřít církevní sňatek v kostelech církve římskokatolické v Lysicích, Drnovicích, Bedřichově a v Černovicích nebo na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají.

Rezervace : Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti.

Církevní svatby na zámku – místo a datum konání si snoubenci domlouvají s duchovním, kterého si zajišťují sami.  Je třeba se ale nejdříve informovat na matrice, zda v termínu, který si snoubenci zvolí pro církevní obřad, není v uvedeném čase a místě rezervován civilní sňatek. .

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku :

se předkládají matrikářce Úřadu městyse Lysice a ta vydává osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců.

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 1. 2022
zataženo 4 °C 0 °C
středa 26. 1. zataženo 3/1 °C
čtvrtek 27. 1. mírné sněžení 4/0 °C
pátek 28. 1. déšť se sněhem 3/1 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo