Lysice
Městys Lysice

Svatební obřady

                                   POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ              

platí od 17. dubna 2021

Při sňatečném obřadu musí být dodržována následující pravidla:

- účastní se snoubenci, svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci (oddávající), matrikářka a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 30 osob ve vnitřních a 50 osob ve venkovních prostorách.  Do tohoto počtu se započítavají snoubenci, svědci, oddávající, matrikářka, popř. tlumočník, nezletilé děti a jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci (fotograf, hudebník atd.).

- osoby účastnící se sňatečního obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek (roušku atp.) dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, 

- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

V případě obřadů s počtem účastníků do 30 osob zůstává stejný režim jako dosud, a to bez ohledu na to, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

V případě obřadů konaných ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 a 50 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

a)    absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d)    prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

V případě venkovních svateb/vstupů do RP, kterých se bude účastnit mezi 31 a 50 osobami, matrikářky nebudou kontrolovat skutečnost, zda mají všichni zúčastnění testy na covid (případně jiné doklady podle bodu I/18 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, jež je přílohou č. 2 k usnesení vlády č. 448), protože k něčemu takovému nemají zákonné oprávnění.

Na obřad se ale může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR -  tyto orgány mohou provést namátkovou kontrolu. Všichni zúčastnění by pro tento případ měli mít potřebné potvrzení sebou.

Vnitřní svatby lze konat pouze do 30 osob – není nutné prokazovat se testem ani čímkoli jiným.

 

Svatební obřady – občanské 

Matriční úřad v Lysicích vykonává svatební obřady v katastru městyse LYSICE a obcí: BEDŘICHOV, ČERNOVICE, DRNOVICE, HODONÍN, KOZÁROV, KRHOV, KUNČINA VES, KUNICE, LHOTA U LYSIC, ŠTĚCHOV-LAČNOV, TASOVICE, VODĚRADY, ŽERŮTKY

Rezervace:

 • Úřad městyse Lysice, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice
 • matrikářka: Eva Hošková, mobil 724 189 208,
 • e-mail: matrika@mestys.lysice.cz

 

Termíny:

 •  Termíny sobot, ve kterých bude matrika zajišťovat v roce 2021 občanské  svatební obřady, byly radou městyse schváleny. Církevní svatební obřady lze na matrice   po domluvě snoubenců s duchovním (odávajícím) vyřídit i mimo schválené termíny. 
 • Termíny svatebních obřadů na rok 2021 lze rezervovat od 1.11.2020.
 • Při rezervacích čas začátků svatebních obřadů určuje matrikářka tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe.
 • Oddávací dny pro občanské sňatky v roce 2021 :

23.ledna, 20. února, 20. března, 10. a 24. dubna, 15. a  22. května, 5., 12. a 19. června, 3., 10. a 17. července, 21. a 28. srpna, 11. a 18. září, 2. a 23. října, 13. listopadu, 11.prosince 

Oddávacím dnem jsou pouze soboty. 

 

Pro rok 2021 nebylo mezi Národním památkovým ústavem a městysem Lysice dosaženo dohody o podmínkách konání svatebních obřadů v areálu lysického zámku. Proto se v roce 2021 na SZ Lysice žádné občanské svatební obřady konat nebudou.

Oznámení správy SZ Lysice o nekonání občanských sňatků v roce 2021

 

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Úřadu městyse Lysice. Svatební obřady v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců (na matrice se vyplní formulář). Lze domluvit také kombinace : obřad bezplatně v obřadní síni radnice a fotografování na jiném vhodném místě (např. na zámku - správa zámku za umožnění fotografování vybírá poplatek).

 

Poplatky:

Matriční úřad může občanský sňatek povolit na jiném vhodném místě matričního obvodu za správní poplatek 1000,–Kč

 

Oddávající:

 

Lysice

 • Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
 • Mgr. Olga Tejkalová, členka zastupitelstva
 • Mgr. Radek Kratochvil, místostarosta
 • Jindřich Šrámek, člen zastupitelstva

Bedřichov

 • Tomáš Beránek, starosta
 • Michal Vyskočil, místostarosta

Černovice

 • Jaroslav Zhoř, starosta
 • Lenka Pešová, místostarostka

Drnovice

 • Mgr. Lenka Růžičková, starostka
 • Leoš Neuman, I.místostarosta, Mgr. Petr Ducháček, II. místostarosta

Hodonín

 • Mgr. Vít Hořínek, starosta
 • Zdeněk Horák, místostarosta

Kozárov

 • Pavel Beneš, starosta
 • Ing. Petr Dolníček, místostarosta

Krhov

- Václav Alexa, starosta

- Mgr. Jiří Fiala, místostarosta

Kunčina Ves

 • Ing. Radoslav Jež,starosta
 • Ing. Eliška Mohelská, místostarostka

Kunice

 • Eva Opluštilová, starostka
 • Pavel Jančík, místostarosta

Lhota u Lysic

 • Marek Štěrbáček, starosta
 • Jan Tenora, místostarosta

Štěchov-Lačnov

 • Mgr. Věra Knotková, starostka
 • Vladislav Němec, místostarosta

Tasovice

 • Pavel Fadrný, starosta
 • Jan Nedoma, místostarosta

Voděrady

 • Lubomír Lepka, starosta
 • Zdenka Watermanová, místostarostka

Žerůtky

 • Gabriela Stejskalová, starostka
 • Lukáš Hamřík, místostarosta

Ve všech obcích matričního obvodu Lysice vykonává funkci oddávajícího při občanském  svatebním obřadu starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček nebo pověřená členka zastupitelstva Městyse Lysic Mgr. Olga Tejkalová. Starostové a místostarostové nematričních obcí mohou svatební obřad vykonávat pouze v katastru své obce, a to jen v případě, že alespoň jeden ze snoubenců má v této obci trvalý pobyt. U občanského obřadu ve všech obcích matričního obvodu Lysice musí být přítomna matrikářka Eva Hošková (v případě zástupu Alena Kyrczová).

 

Doklady k uzavření manželství:

Svobodní – platný občanský průkaz, rodný list 

Rozvedení – platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu 

Ovdovělí – platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela/ky 

Cizinci – platný průkaz totožnosti (OP,CP), rodný list, rozvedení rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený i psaný), je třeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte.

 

Další informace k obřadu:

Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti a předložení potřebných dokladů) je vhodné domluvit telefonicky nebo e-mailem s matrikářkou. Dále je třeba matrikářce sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Svatební obřad trvá cca 25 minut. Jeho průběh a skladbu zajišťuje matriční úřad. Telefonní kontakty na fotografy svatebních obřadů vč.ukázek svatebních fotografií, jsou v případě zájmu snoubenců u matrikářky. Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou jednomu ze snoubenců do vlastních rukou.

 

Svatební obřady na Státní zámku v Lysicích – občanské

se konají ve velkém sále v I. patře zámku a v sala terreně (zahradní místnost). Klasický civilní svatební obřad v sále zámku organizuje matrika. Průběh obřadu je stanoven matrikou (příchod, představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců, podepsání protokolu,  živá hudba a zpěv, recitace, přípitek atd........ Klasický obřad trvá cca 25 minut. Obřady v sala terreně jsou krátké a obsahují pouze úřední mluvené slovo: představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců a podepsání protokolu. Matrika nezajišťuje hudbu, přípitek, recitaci .... Obřad trvá cca 10-12 minut.  Občanské svatební obřady se v areálu zámku v roce 2021 nekonají.

Rezervace: Úřad městyse Lysice, matrikářka Eva Hošková, mob. tel.: 724 189 208
tel. 516 472 210-ústředna, e-mail: matrika@mestys.lysice.cz

 

Svatební obřady – církevní

V matričním obvodu Lysice lze uzavřít církevní sňatek v kostelech církve římskokatolické v Lysicích, Drnovicích, Bedřichově a v Černovicích nebo na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají.

Rezervace : Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti.

Církevní svatby na zámku – místo a datum konání si snoubenci domlouvají s duchovním, kterého si zajišťují sami.  Je třeba se ale nejdříve informovat na matrice, zda v termínu, který si snoubenci zvolí pro církevní obřad, není v uvedeném čase a místě rezervován civilní sňatek. .

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku :

se předkládají matrikářce Úřadu městyse Lysice a ta vydává osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců.

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 2. 8. 2021
déšť 21 °C 13 °C
úterý 3. 8. slabý déšť 24/11 °C
středa 4. 8. déšť 24/15 °C
čtvrtek 5. 8. slabý déšť 19/14 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo