Lysice
Městys Lysice

Přehled zakázek z profilu zadavatele

Na této stránce je uveden pouze seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Zakázky:

Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II

Datum: 13. 5. 2019

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je VEGAspol v.o.s., sídlem Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, IČ: 60700220.

Novostavba chodníků Lysice – ulice Žerůtská

Datum: 4. 4. 2019

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků v JV části městyse Lysice a vybudování odstavných stání pro 2 OA před pozemkem p.č. 3427/2. Řešený úsek na ulici Žerůtské má délku cca 320m. Jedná se o zastavěné území, jehož dosavadní využití se stavbou nemění. Na chodníky v celé délce navazují stávající rodinné domy. Plochy určené pro stavbu jsou v současné době dle KN ostatní plochou. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození

Datum: 4. 4. 2019

Předmětem veřejné zakázky je novostavba místní komunikace pro pěší s dlážděným povrchem. Jedná se o novostavbu chodníků souběžně s místní obslužnou komunikací na náměstí Osvobození v centrální části městyse Lysice. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Datum: 23. 1. 2019

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích.

Lysice - ulice Horky - Doubek, inženýrské sítě pro výstavbu RD - SO 100 komunikace

Datum: 22. 10. 2018

Předmětem zakázky je návrh napojení lokality s následnou zástavbou rodinných domů na komunikační síť městyse Lysice vybudováním nových místních komunikací, navazujících na jejich stávající ukončení v ulicích Horky – Doubek I., II., III., IV. a V. Předmětem této veřejné zakázky nejsou komunikace označené jako IV. a V. (viz. Situace – rozdělení na části). Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Lysice - ulice Horky a Doubek - inženýrské sítě pro výstavbu RD, SO 500 - STL plynovod

Datum: 13. 8. 2018

výstavba plynovodu a plynovodních přípojek

Lysice, optimalizace tlakového pásma ATS Štěchovská

Datum: 13. 6. 2018

řešení tlakových poměrů v části vodovodu Lysice zásobovaného z ATS Štěchovská

Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Datum: 14. 5. 2018

předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby a zajištění autorského dozoru

Autobusová zastávka a zpevněné plochy ul. Brněnská, Lysice

Datum: 26. 4. 2018

Předmětem zakázky je novostavba a oprava zpevněných ploch v lokalitě městyse Lysice – v ul. Brněnská. V současné době je nejbližší autobusová zastávka situována v ul. Komenského, která je od zájmové lokality vzdálená ca 0,7 km. Není dodržena maximální normová docházková vzdálenost a současný stav neumožňuje kvalitní využití linkové osobní dopravy. Navržena je novostavba autobusových zastávek v ul. Brněnská v blízkosti ČSPHM. Zastávky budou přístupné po nových pěších komunikacích napojených na stávající chodníky. Nově navržené zpevněné plochy budou osvětleny novými osvětlovacími tělesy. Stavbou dojde k dotčení silnice II/376 ve správě SÚS JMK, místní a účelové komunikace a přilehlých ploch. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce

Datum: 23. 4. 2018

Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce

Hasičská zbrojnice Lysice

Datum: 16. 4. 2018

Předmětem veřejné zakázky je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Lysicích. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Vodojem Lysice Obora - oprava havarijního stavu

Datum: 12. 4. 2018

.

Autobusová zastávka a zpevněné plochy ul. Brněnská, Lysice

Datum: 10. 4. 2018

Předmětem zakázky je novostavba a oprava zpevněných ploch v lokalitě městyse Lysice – v ul. Brněnská. V současné době je nejbližší autobusová zastávka situována v ul. Komenského, která je od zájmové lokality vzdálená ca 0,7 km. Není dodržena maximální normová docházková vzdálenost a současný stav neumožňuje kvalitní využití linkové osobní dopravy. Navržena je novostavba autobusových zastávek v ul. Brněnská v blízkosti ČSPHM. Zastávky budou přístupné po nových pěších komunikacích napojených na stávající chodníky. Nově navržené zpevněné plochy budou osvětleny novými osvětlovacími tělesy. Stavbou dojde k dotčení silnice II/376 ve správě SÚS JMK, místní a účelové komunikace a přilehlých ploch. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Odstavná plocha u lysické tělocvičny včetně veřejného osvětlení

Datum: 4. 4. 2018

.

Lysice - Obnova fasády objektu radnice

Datum: 9. 3. 2018

.

Oprava místní komunikace k ZŠ

Datum: 8. 9. 2017

.

Lysice - Stavební úpravy objektu radnice

Datum: 14. 6. 2017

kompletní stavební úpravy objektu

Oprava místní komunikace - Lysice - Zákostelí

Datum: 14. 6. 2017

oprava místní komunikace v úsecích A a B v ulici Zákostelí v Lysicích

Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - projektová dokumentace

Datum: 14. 6. 2017

Předmětem zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace pro povolení a realizaci stavby.

Městys Lysice - Dopravní automobil

Datum: 13. 6. 2017

dopravní automobil s celkovou hmotností do 3500 kg s požárním přívěsem nákladním kategorie O1 pro JSDH Lysice

Lysice - ulice Horky, Doubek - IS pro výstavbu RD

Datum: 12. 4. 2017

Předmětem zakázky je novostavba nových inženýrských sítí – oddílné kanalizace a vodovodních řadů, zajišťujících napojení lokality s následnou výstavbou rodinných domů na kanalizační a vodovodní síť městyse Lysic. Součástí splaškové kanalizační sítě bude i 120,0m dlouhý úsek tlakové splaškové kanalizace, ozn. v dokumentaci „F II“, umožňující rodinným domům v navazující lokalitě Doubek tlakové odvedení splaškových odpadních vod na ČOV Lysic za využití domovních čerpacích stanic. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Autobusová zastávka a zpevněné plochy ul. Oulehla, Lysice

Datum: 27. 3. 2017

Předmětem zakázky je novostavba a oprava zpevněných ploch v lokalitě městyse Lysice – v ul. Oulehla. V současné době autobusová zastávka v ul. Oulehla nesplňuje základní technické a normové předpisy. Zastávku veřejné linkové osobní dopravy provozuje IDS JMK. Zastávka je provedena v prostoru křižovatky bez nástupišť a návazností na pěší plochy. Nejsou dodrženy podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zastávka BUS je využívána obyvateli přilehlé obytné zástavby a žáky a návštěvníky základní školy. Absence pěších komunikací podstatně snižuje bezpečnost na pozemních komunikacích. Účelem stavby je odstranění stávajícího nevyhovujícího technického stavu pěších a vozidlových komunikacích, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a zlepšení podmínek mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby jsou pěší komunikace (chodníky) a rozšíření osvětlení. Stavbou dojde k dotčení silnice II/376 ve správě SÚS JMK, místní komunikace a přilehlých ploch. Zároveň je řešena úprava vjezdu a chodníku. Stavba se nachází v katastrálním území Lysice. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Víceúčelové hřiště za sokolovnou v Lysicích

Datum: 5. 5. 2016

.

Cyklostezka Lysice - Drnovice, dopojení k.ú. Lysice

Datum: 5. 5. 2016

.

Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice

Datum: 5. 5. 2016

.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 12/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 18/10 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo